Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1zAT#KAENAnAAE sAAtAMAAE kAuNAAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
2snAEH JVAAlAAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
3LAA{TsA# aAEF LAA{TsA# aAEnAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
4aMAE FuLA GAULAABAnAA*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
5KA*TAnAi VAADB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
6wARtAinAU* FuLAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
7YAAeVAnA VAi*jE PAA*kAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
8sA*G~AAMAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
9BAEVAFAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
10aMAibAYAAr* nAEnAA*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
11bAVAsAAGARB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
12SARdBAABAUnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. B~AÁbA’ P~AsAAd anAU.More »
 
13wAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
14sAAwAnAA anAE IsAIœB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
15w~AUVAPAURUzAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
16aEK DAlA BAE FuLAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
17aMAijRNAA*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
18bAutAKAlAnAAE PADcAYAAEB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
19sAAwAnAA anAE IsAIœB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
20aPARAwAiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
21KACAnAAE TUKDAEB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
22aAbAAsAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
23awAuRi P~AitAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
24YAUVARAJ K*sAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
25GAA*wAARiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
26tAAPA-sA*tAAPAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
27MAnAnAA MAAERB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
28PALATAtAA RAHB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
29PAAnA kAYAUr* anAE FuLA kAiLYAU*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
30yAiJE PAYALAE aAKASAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
31BAE PA*kAi : BAE MAAlAAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
32P~AEMAdAHB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
33P~AItAKARB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
34P~AItAKARB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
35JLAtAA* HeYAA*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
36aMAR P~AEMAVYAAsA nAVALAIKSAAERMore »
 
37aA*GANA aJVAAlAtAU* IsMAtAVYAAsA nAVALAIKSAAERMore »
 
38PAUzYAIMAyA KILKIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
39MAu*GAA IdLA Qu*Qi VAEdnAAIyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
40MA*jiLA aEK MAAEtAnAA aA*sAUWAiIyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
41sAUBAAEwA nAVAILAKAaAEdVAE sAUBAAEwACA*d^ KE.More »
 
42GAUJRAtA sAMAACAAR 1991 Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. SAAH Z~AEYAA*sAMore »
 
43{*dULAEkAAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
44sA*tAAKuKDiGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
45BAiJ tAU*-VAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
46sVARAŠYAP~AAIPtAnAAE MAHAMA*yA# aWAVAA bAARtAVAzArnAAE ]zA:KAlAQ‰R V~AJLAALA JAdVA‹ anAU.More »
 
47sAAWA-sAAWAPARikA aIVAnAASAMore »
 
48VARsYAA anARAwAARGANAAyAA IGARiSAMore »
 
49sAKlA tAiRWA tAnAMAA RE !GANAAyAA IGARiSAMore »
 
50RjlAtAU* LAAEHiGAAEHELA nATVARMore »
 
51MAURLAi VAAGAi RE MAwAUVAnAMAA*KDiKR YASAVA*tAMore »
 
52sAAEHAMANAAE SAIMAYAANAAEsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
53InAIMAtAIyAVAEdi P~AbAAKRMore »
 
54aYYAARGAAEHELA nATVARMore »
 
55tAnARE GAAEKUIlAYAU*, MAnA RE GAAEKUIlAYAU*GANAAyAA IGARiSAMore »
 
56CAi*WARE VAi*TYAA* RtAnAIyAVAEdi IVAJYAKUMAARMore »
 
57FAGANAnAi aAGAnA*dA GAULASAnAMore »
 
58MA*GALAAJAnAi nATVARLAALA anAU.More »
 
59MA*GALAASAEVADE anA*tA GAAEPAALAMore »
 
60CAtAURA{KWAAaAEsA*. JAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
61MAiRA* HIRnAi LAADLAiGAAEIHLA IbAkAUbAA{More »
 
62LAALATE LAAEHinAU* ItALAKGAAEHELA nATVARMore »
 
63sTESAnA MAAstARKDiKR YASAVA*tAMore »
 
64SAUKnA aPASAUKnAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
65sAAWA-sAAWAPARikA aIVAnAASAMore »
 
66sAAWA-sAAWAGAAEHELA nATVARMore »
 
67aVAA*tARGAAEHELA nATVARMore »
 
68aAbAnAA CA*dRVAA nAiCAEMore »
 
69JAMA LAXARAJKARANAi dULAERAYAMore »
 
70aCALAKUMAARwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
71GAU*JE bARiaE GAULAALAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
72JLAVAiIWAIyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
73KYAA*K diPA BAlAE, KYAA*K IdLAwAunAiRAMAMore »
 
74tAMAACAAE MAARinAE GAALA LAALAJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
75 iPAA*tARgAELAANAi TAEPANA dYAAlA‹ anAU.More »
 
76 iPAA*tARJRAsA*gAMore »
 
77sARsVAtAiCA*d^IyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
78sARsVAtAiCA*d^IyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
79KMAlAPAuJAMAAYA IDYAR JYAUMore »
 
80CAUDELAJAnAi ICAnMAYAMore »
 
81R*GA KsAU*BAiQAKR wAiRUbAA[More »
 
82jA*jNA SAAHwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
83HeYAAnAAE dRBAARGANAAyAA IGARiSAMore »
 
84KURUXAEyAnAE PA*WAEJAEzAi dIXANAKUMAARMore »
 
85MA*GAlA anAE MAEnAAJAGAUzTE MAHAdEVA RAMACA*d^More »
 
86sAA*J qlAE nAE SAMANAA* JAGAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
87CAA*dRNAAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
88VAiRnAiVAAtAAEaDALAJA RA.More »
 
89bARtAEZVAR BAAHUBALAiwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
90MAHEKnAA MAHAsAAGARGANAAyAA IGARiSAMore »
 
91gAERAtAi RAtAnAA* IVAkARAtAA* VAAdlAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
92RHsYAKWAA RMYAAGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
93aAKASAnAiLAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
94VAElAA GA{ cE VAitAijVAERi IBAIPAnA ‹. anAU.More »
 
95VAElAA GA{ cE VAitAijVAERi KU*JLAtAA IBAIPAnA anAU.More »
 
96VAElAA GA{ cE VAitAiFDKE P~AAE. nAA. sAi.More »
 
97InAMA*yANARELAVAANAi JYA*tA anAU.More »
 
98InAMA*yANAJAEtAVAANAi MAAEtAiLAALAMore »
 
99aA*sAUnAA* aAEJsA#]PAAwYAAYA P~AVAiNAMore »
 
100XANA IVAsFAETaBBAAsA GAULAAMAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »