Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PAAnAkARE IVAHRtAi VAsA*tAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
2MAURLAi VAAGAi RE MAwAUVAnAMAA*KDiKR YASAVA*tAMore »
 
3IWAF aAEF wA DAYAMA*DIyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
4PAARKA* JNYAA*JAESAi ]MAASA*KRMore »
 
5R*GA IBALAAERi KACAnAAJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
6KCc P~AdESAnAU* LAAEKsAAIHtYAKARANAi dULAERAYAMore »
 
7]RdAHJAESAi BAABAURAVAMore »
 
8VAE*tA cETi MAHAnAtAASAAH sAUbAAzAMore »
 
9VAiR VAtsARAJwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
10gARnAi SAAEbAAKAETK VAJAUMore »
 
11MAnA, MAAEtAi nAE KACAPA*DYAA IVA”LAMore »
 
12aEK CAHERAE CA*dRPA*DYAA IVA”LAMore »
 
13LAiLAA* sAuKA* sAPAnAA*PA*DYAA IVA”LAMore »
 
14H‹ CAA*dMAA* DAgA cEMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
15sARi JtAi sAA*JbA’ dAELAtAMore »
 
16juMAkAU*bA’ dAELAtAMore »
 
17H‹ CAA*dMAA* DAgA cEMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
18aJANYAA* BAE JNAMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
19aAPANAA dESAnAi LAAEKKWAAaAEdVAE HsAMAUkAMore »
 
20aMAR REkAAICAyAAEPATELA MAINALAALA H.More »
 
21sAAnAE GAUv‹nAi ‹VAnA GAAWAAMA*GAlAVAEqEKR RAJAMore »
 
22LAJJA sAnYAALAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
23aAkAET bAAGA-3bAT aIZ~VAnAiMore »
 
24aAkAET bAAGA-2bAT aIZ~VAnAiMore »
 
25KPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
26VAAsAnAAMAAEXAPAUJARA IdnAKRMore »
 
27MAJILAsABAXAi BAKULAMore »
 
28aGAnA IPAPAAsAAKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
29RAEMAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
30aAEWAAR bAAGA-2bAT aIZ~VAnAiMore »
 
31aAEWAAR bAAGA-1bAT aIZ~VAnAiMore »
 
32YAMAUnAAnAE tAiRGAAEsVAAMAi bAAEJRAJIGAIR MA.More »
 
33sAq anAE sAUKAnAPAA*wAi VAnAUMore »
 
34aXAtAnAA* aMAQAKAER KUsAUMABAEnAMore »
 
35MAPATELA RMAESAMore »
 
36sAuKi nAdi bAinAA IKnAARAbA’ GAUNAVA*tAMore »
 
37aEK MAU”i HVAAwAnAtAEJVAi kALAiLAMore »
 
38VATtAiRKR IVARESAMore »
 
39JnAMA LAinAAE gAnASYAAMAGAAEsVAAMAi bAAEJRAJIGAIR MA.More »
 
40DED aEnDCA*dE aAnA*dMore »
 
41KJAEzAi BAKULAA anAU.More »
 
42JAMA CAnAEsARKARANAi dULAERAYAMore »
 
43CAnd^KAntAA sAntAItAkAyAi dEVAKinA*dnAMore »
 
44VAAVAAjAEDU*QAKAER RVAind^More »
 
45‹VAnA JVAAlAAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
46‹VAnA JVAAlAAMAUkAAEPAAwYAAYA FALGAUnAiMore »
 
47YAAeVAnAnAE aAEVAAREKDiKR YASAVA*tAMore »
 
48MAenAAsAU*dRiMAUInA Z~Ai KEVALAMore »
 
49nAiLAJA KAR*WAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
50PARAYAA ZVAAsAIyAVAEdi bARtAMore »
 
51]JAsAE aAElA*GYAA a*wAKARJAESAi I>znAAMore »
 
52CAUDELAJAnAi ICAnMAYAMore »
 
53sMAJYARAMA KE.More »
 
54MAIDYAAnAi P~AItAInAIwA VAAtAAraAEsA*. JAnAi BAlAVA*tAMore »
 
55PAAPA anAE PAtAnAQAKAER RISMAnA# anAU.More »
 
56PAAPA anAE PAtAnAjAELAA aEIMALAMore »
 
57wAi aAELAMAA{TibA“ACAAYAr ]PAEnA anAU.More »
 
58wAi aAELAMAA{Ti{RVAi*GA VAAELAEsAMore »
 
59VAsA*tAnAU aE VAnAJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
60jURAPAAKA*DMAAYA IDYAR JYAUMore »
 
61nAiLA GAGAnAnAAE tAARAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
62sAAWA-sAAWAGAAEHELA nATVARMore »
 
63KLAKttAA, KLAKttAA !IyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
64KLAKttAA, KLAKttAA !IBAMALA IMAyAMore »
 
65MAEnAA GAUJrRiIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
66BAi‹ IXAItAJGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
67MAnAnAA MAElAAMAA*GANAAyAA IGARiSAMore »
 
68wAiMAE IP~AYAEJAEzAi nAAnAALAALAMore »
 
69PAGALAE PAGALAE PARiXAAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
70KCAKDAnAi KAEWAMAiRaAEjA IdGA*tAMore »
 
71BAE nAGARAEnAi aEK KHAnAiIDKnsA CAALsArMore »
 
72IDTEKTiVA dttAU G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
73IDTEKTiVA dttAU G~A*WAMAAlAAnAAYAK HRiSAMore »
 
74a‰LAnAA* kAA* G~A*WAMAAlAASAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
75PA*CAtA*yA KWAAMAAlAAdEsAA{ RMAAKAntAMore »
 
76PA*CAtA*yA KWAAMAAlAAdEsAA{ RMAAKAntAMore »
 
77GAuJrR IKSAAERKWAA Z~AENAi P~AACAinA KWAAMA*JRiYAAIxAK HsAUMore »
 
78KUdRtAnAAE kAJAnAAEkAAnA aEMA. aE.More »
 
79aAsAPAAsAnAi dUInAYAAkAAnA aEMA. aE.More »
 
80JAtAJAtAnAA ‹VAkAAnA aEMA. aE.More »
 
81KRAMAtAi sAAwAnAAEkAAnA aEMA. aE.More »
 
82GAUJrREZVARwAuMAKEtAUMore »
 
83MAElAAECAAewARi RgAUVAiRMore »
 
84nA JANYAU* JAnAKinAAWAEKAELAKMore »
 
85MAAnAVAnAi MAHAYAAyAAdEsAA{ RItALAALA diPACA*dMore »
 
86aA PANA aEK dUInAYAA cE !aIKLAnAMore »
 
87RAwAAKdLAALA aInALAA anAU.More »
 
88RAwAAKGA*GAAEPAAwYAAYA sAUnAiLAMore »
 
89R*GAMAAELAnAA* aA*sAUMAHEtAA RsAiKMore »
 
90MAUIKtAVAiNAAMAHEtAA RsAiKMore »
 
91tAuTi VAiNAA JAGAE sAuRMAHEtAA RsAiKMore »
 
92MAA aE MAAsA*. BAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
93RA{nAA dANAA...IyAVAEdi {JJtAKUMAARMore »
 
94KLPAMAUd^A-5sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
95KLPAMAUd^A-4sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
96KLPAMAUd^A-3sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
97VARUNAAEdEVA anAE BAi‹ VAAtAAEVYAAsA YAAEGAEnd^More »
 
98SAAKUntALAJAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
99sARdAR anAE BAAPAUIyAVAEdi MAHESA aEMA.More »
 
100IJ‹IVAzAAdLAsAAINAYAA VALLAbAdAsAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »