Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1wARtAinAA VAkAaJANAi ]IMAYAASA*KRMore »
 
2aASAA-InARASAAkAiMAsAiYAA IdnAESA JEQALAALAMore »
 
3yANA kA*DWAAnAKi JYA*tAiLAALA aEMA.More »
 
4sARJtATA*K VAJUbAA{More »
 
5cuTAcEDAwAnAtAEJVAi kALAiLAMore »
 
6wAMArXAEyAE KURUXAEyAEsA*. VAAERA RMAINAKLAALA PAAE.More »
 
7DAKURANAi FULAnAdEVAitAiRKR IVARESAMore »
 
8KAERi aA*kAMAA* bAinAA* sVAPnAA*wAnAtAEJVAi kALAiLAMore »
 
9HU* aEK ICAnAGAARiJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
10LAiLAA PAA*dDE PAAnAkARwAnAtAEJVAi kALAiLAMore »
 
11MAARi BAAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
12IVAYAAEGAi P~AEMAiIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
13sAAeRAzT^nAA RNABA*KAaAEaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
14KMALA KAnAnA KAELAAEnAitAnnAA tARLAMore »
 
15PAU*JwAARAIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
16MAEgARAJA WA*bAi GAYAAGAALAA wA. RA. `wAnALAALA`More »
 
17dAjELAA ‹VAI>IZ~CAYAnA IMAkAAaELAMore »
 
18BA*wAnABAsAERAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
19sAtYAIJtA RAYAnAi RHsYAKWAAaAEjVAERi sAUKnYAA anAU.More »
 
20ICAtAA JLAE ICAtAVAnAMAA*aAEjA MAFtAMore »
 
21MAHAYAAyAAdEsAA{ RItALAALA diPACA*dMore »
 
22aPARAwAinAi {nd^JAlAtAiRKR IVARESAMore »
 
23jUMARi VAAdNAtAiRKR IVARESAMore »
 
24KAItALA GAAELAitAiRKR IVARESAMore »
 
25sAAwAnAAIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
26yAi‹ aA*kAtAiRKR IVARESAMore »
 
27MAiNAnAi aA*GAlAiaE sAuRJ }GYAAEwAnAtAEJVAi kALAiLAMore »
 
28tAAGADIwAnnAAGAAEsVAAMAi bAAEJRAJIGAIR MA.More »
 
29K*WAKAETEZVARKIVA P~AitAMALAALAMore »
 
30IVAZVAnAi Z~AEzQ ISAKARKWAAaAEtAiRKR IVARESAMore »
 
31kAunAVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
32VACAnAtAiRKR IVARESAMore »
 
33‹VAnAnAU* bAAtAU*sA*tA PAUInAtAMore »
 
34sAtAi LAXMAiQ‰R nA*dLAALA MAAEHnALAALAMore »
 
35aAEJsVAi aAbALAA*Q‰R nATUbAA{More »
 
36SAAeYArKWAAaAEaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
37KMAErZVARGAAEsVAAMAi bAAEJRAJIGAIR MA.More »
 
38 AIRKAwAiSAGAAEsVAAMAi bAAEJRAJIGAIR MA.More »
 
39aMAE tAAE sAuRJ PAiwAAQ‰R nATUbAA{More »
 
40DAKURANAi HsAinAAtAiRKR IVARESAMore »
 
41LAAbASAUbAnAA LAALA R*GAQ‰R nATUbAA{More »
 
42VAisA VAAtAAraAEWAAnAKi JYA*tAiLAALA aEMA.More »
 
43RAMALAAEWAAnAKi JYA*tAiLAALA aEMA.More »
 
44MAAYAAdPArNAIyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
45GAAERkA-MACc*dRsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
46sAMYAGA dSArnAPA*nYAAsA‹MAHARAJ KESARIVAJYA‹GAINAMore »
 
47bAARtAiYA dSArnAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
48bAARtAiYA dSArnAsARdEsAA{ Z~AiInAVAAsA GANAESAMore »
 
49CA*d^KAntA bAAGA 2dEsAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
50dSArnA anAE {ItAHAsARAYAJAdA RAJEnd^IsA*HMore »
 
51P~AxAAnAA* PAGARNAVAewA BAALAKMore »
 
52BAAlAKnAE sAMA‹aESAAH ]IMArLAAMore »
 
53CAIRyAnAAE dESAsVAAMAi aAnA*dMore »
 
54‹VAnA anAE dSArnAsAReYAA nATVARLAALAMore »
 
55HsAtAA*RMAtAA* HIR MAlYAAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
56PARMAnAE PA*WAESAAH ICAnAUbAA{ PAU.More »
 
57IJnAtAtVA bAAGA 2SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
58HEtAnAi RELAiCAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
59wYAAnAYAAEGAbA’ KAItArKEYA anAUPARAMAMore »
 
60tAtVACAYAArVYAAsA dXAAMore »
 
61tAtVACAYAArdEsAA{ GAA*DAbAA{ IGAIRJASA*KRMore »
 
62MAnAnAA MALAKMAA*MAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
63jA*jRMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
64sAAtA JnAMAnAA dRVAAJAPA*DYAA IVA”LAMore »
 
65a*tARMAA* sAlAGAE snAEH aAGAMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
66P~AtAiXAA anAE PAIRNAYAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
67PAARKE gAERB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
68IJ*dGAinAAE TUKDAEB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
69KEsAuDAnAAE R*GAB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
70sAURJ aADE VAAdlAiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
71a*tAR JLAE P~AEMAnAA aA*sAUaEB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
72aEK DAlAnAA* PA*kAiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
73SYAAMALAiB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
74IPAtAAMAHB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
75HeYAA* bAinAA* bAinAA*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
76cAYAA-P~AKASAIVA A*sA GAAEPAAlARAVA GAJAnAnA anAU.More »
 
77MAATinAU* gARaDALAJA VAzAArMore »
 
78aE*wAANAiaDALAJA VAzAArMore »
 
79PAGALAA*aDALAJA VAzAArMore »
 
80sAlAGAtAi wARtAinAA* HIRYAAlAA* HEtAGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
81LAiLAAE cAEKRAEkAA*DVAAlAA a*JILAMore »
 
82MAnAIBALAAERiPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
83sAAMAWYArdVAE IJtAEnd^More »
 
84KCcnAi RsAwAARKARANAi dULAERAYAMore »
 
85KCcnAA LAAEKsAAIHtYAMAA* P~AEMAKWAAaAEKARANAi dULAERAYAMore »
 
86SAMANAA*nAi sAUHAGARAtAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
87j*jAInALAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
88j*jAInALAHEGAADr RA{DRMore »
 
89‹VAnAISALPAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
90dRARGAAEHELA nATVARMore »
 
91sVAGArnAi nAiCAE MAnAUzYAPATELA bAAElAAbAA{ anAU.More »
 
92aAVAGAADitA JYA*tAMore »
 
93IcnnAPAyAJAEzAi sAURESAMore »
 
94‹ ‹ ‹]G~AMore »
 
95IVAwAAIVAnAASAnAE MAAGAErJAEzAi sAURESAMore »
 
96{nsPAEKTRKDiKR YASAVA*tAMore »
 
97nA*dVAAaELAA* HeYAA*JAEzAi RIsAKLAALAMore »
 
98F{BAA-KAKiJAGAiRdAR cAETALAALA DAÂAbAA{More »
 
99PAAcE PAGALAEIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
100bAinAA PADgAA sAuKi VAEdnAAIyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »