Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1}*CAA* ISAkARAEJYAIsA*gAANAi CA*dULAALAMore »
 
2BAGAu BAEIRsTRJYAIsA*gAANAi CA*dULAALAMore »
 
3jnAunAtAiRKR IVARESAMore »
 
4snAAE KInT^PA*DYAA JYAEnd^ anAU.More »
 
5snAAE KInT^KAVAABAAtAA YAAsAUnAARiMore »
 
6RMAtAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
7aAGAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
8aElAE JSAE aA BAILAdAnA ?aAIRGAPAuIDMore »
 
9kAAnAABAdAESAKAeR aIJtAMore »
 
10BAHARVATU*tAiRKR IVARESAMore »
 
11BAE nA*BARnAAE HiRAEKCci w~AUVAKUMAARMore »
 
12nAAMA RH*tAA Q‰RAGAqVAi IPA*GAlASAi MAEgAANA*dMore »
 
13aA*kAnAi QAEKRKACAVAALAA BAdRiMore »
 
14sMASAAnA gAATjVAERi sAUKnYAA anAU.More »
 
15sMASAAnA gAATaVAwAutAMore »
 
16wAi*GAi wARA wAi*GAA MAAnAVAJAEzAi aMAMore »
 
17sAttAAVAnAnAAE sAAWAiJAESAi RMAESAMore »
 
18}*CAA PAHADAEnAi nAiCAEJkMAi KnAUMore »
 
19InAsAiMA bAAVAnAAnAiLARAJMore »
 
20R*YA cE GAqVAARNAELAAKR MAFtAMore »
 
21tAANAE VAANAEBAuCA HIsAtA H.More »
 
22VA*SAVAdEsAA{ KESAUbAA{More »
 
23nAARi tAARA* nAVALAA* vPAsA*. dVAE JYAdEVA aELA.More »
 
24IdLAnAAE wAMArdEsAA{ RItALAALA diPACA*dMore »
 
25nAAJUK VAlAA*KEKULAKNAir SYAAMAKA*tAMore »
 
26P~AEMAAVAtAARJYAIbAkkAUMore »
 
27KCcnAi RsAwAARKARANAi dULAERAYAMore »
 
28PAA*CA aA*GAlAinAU* PAAPAKMore »
 
29CAMAtKARAEnAi bAitARMAA*KDiKR YASAVA*tAMore »
 
30PAARsAMAINAnAA sPASAErKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
31KEIFYAtAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
32a*tARdAHGAAEHELA nATVARMore »
 
33LAAEKPARLAAEKKDiKR YASAVA*tAMore »
 
34CAi*WARE VAi*TYAA* RtAnAIyAVAEdi IVAJYAKUMAARMore »
 
35tAR*GAVAtAisA*. sAURAnAA Z~AiCA*d `sARsA`More »
 
36tAR*GAVAtAiMAUInA Z~Ai KEVALAMore »
 
37vQi wARtAi vQYAAE aAbAJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
38aA*kA anAE a*tARdAESAi wAiREnd^More »
 
39{ZVARVAA*K BAHAdURbAA{ J.More »
 
40PAWWARnAi P~AItAMAAsAtYAVAiR MAiRA* aE.More »
 
41cANAnAA dEVA KPAAISAYAAnAi aA*kAAEMAAEdi P~AItAMAA anAU.More »
 
42cANAnAA dEVA KPAAISAYAAnAi aA*kAAE>AEnAinA aE. JE.More »
 
43dRdRGAAEHELA nATVARMore »
 
44IVAzAVAIyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
45P~AACAinA KWAAwAnAYAAIxAK HsAUMore »
 
46IJ*dGAi tAAE SAMANAA*nAU* gARPATELA JYAVAdnAMore »
 
47CA*BALAnAi dUSMAnAiQAKR P~AFULLAMore »
 
48aPAÀtAsTiVAnsAnA RAEBATr LAu{sAMore »
 
49ItAIMARE TMAKtAA tAARLAAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
50RNAjNAVAU*a*tAANAi VAinAESAMore »
 
51CA>wARYAAIxAK HsAUMore »
 
52MAstAiMAA* DUBAELAi gATnAA]PAAwYAAYA sAUREnd^More »
 
53IVAdESAinAi-2sA*. JAEzAi sAURESAMore »
 
54GAULAABAIsA*HI VAEdi MAINALAALA nAbAUbAA{More »
 
55aA wARtAi aA wAulAtAiRKR IVARESAMore »
 
56IVAzAVACA“AEPAAwYAAYA BA*IKMACA*d^More »
 
57anA*tA RAtAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
58sAAEnAERi sAPAnAA*nAi RAkAaAEjA MAFtAMore »
 
59nAGARVAAsAia*tAANAi VAinAESAMore »
 
60tAR*IGANAinAU* sVAPnADEVA {VAAMore »
 
61KWAA*CALAJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
62sA*sAARnAA R*GAdEsAA{ aRUNAABAEnAMore »
 
63Z~AEzQ IVAdESAi aPARAwAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntA anAU.More »
 
64Icd^dVAE IPAnAAIKnA#More »
 
65SAALAVAnAIyAVAEdi bAAnAUP~AsAAdMore »
 
66MAHAP~AYAANAJAESAi dIXANAKUMAARMore »
 
67sAuYAArRAEHNAJAdVA IKSAAERMore »
 
68GAUJRAtAi T*uKi VAAtAArsA*. jVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
69CA*d^dAHPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
70R*GAdLAsAAINAYAA VALLAbAdAsAMore »
 
711996nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. PATELA MAINALAALA H.More »
 
72KCcnAi RsAwAARKARANAi dULAERAYAMore »
 
73BAAMANAnAi diKRiIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
74BAAMANAnAi diKRiCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
75PAWAERdABAiIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
76PAWAERdABAiCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
77dAEDi JtAA SABdAEIyAVAEdi nAEHAMore »
 
78aIGnAPAUvzAIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
79IVAzAVALLARiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
80RA{nAA dANAAIyAVAEdi {JJtAKUMAARMore »
 
81agAAER aALAMAnAi aJAGABAi !KAETECAA JMAnAAdAsAMore »
 
82PARbAVAnAA IPAtARA{PA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
83aAbA wARAnAE aDtAU* LAAGAE !MAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
84P~AERNAAMAuItArKAETECAA IVAnAUKUMAAR VAi.More »
 
85aRisAAEMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
86YAAeVAnAnAi bAuLAKMALAKAntA anAU.More »
 
87sA*VAEdnAAnAi sAFR{sAMAA{LAi nAsAiRMore »
 
88KAE{ nAWAi JANAtAU*P~AitAMA aMAMore »
 
89Z~AEzQ IVAdESAi CAMAtKARKWAAaAEQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
90sAAJNA aAYAA HE sAIkA !sA*. JAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
91sARsVAtAiCA*d^IyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
92RAMAnAA* RkAAEPAA*MAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
93tAuTELAi PAA*kAsA*UdRMA# ISAVAMA# anAU.More »
 
94tAuTELAi PAA*kAIJB~AAnA kALAiLAMore »
 
95nA*dVAAaELAA* HeYAA*JAEzAi RIsAKLAALAMore »
 
96sVAGArnAi nAiCAE MAnAUzYAPATELA bAAElAAbAA{ anAU.More »
 
97nAVAnAitAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
98B~AAÁNAKnYAAVAewA bAARtAi anAU.More »
 
99PAAGALAnAA*qA VALLAbAMore »
 
100KETLAiK VAAtAAraAE : sAUndRMA#sA*. dLAALA sAURESAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »