Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KdVAE nAREnd^More »
 
2sAMAPArNAnAA* sAAEPAAnAJAEzAi RIsAKLAALAMore »
 
3nAlA-dMAYA*tAi nAVALAAkYAAnAsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
4IVAwAAtAAnAA LAEkAsA*. sAURAnAA Z~AiCA*d `sARsA`More »
 
5IVAwAAtAAnAA LAEkAMAUInA Z~Ai KEVALAMore »
 
6nAVAP~AbAAtAnAU* IsMAtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
7nAVAP~AbAAtAnAU* IsMAtAWAAnAKi JYAAEItAMore »
 
8bAGAVAAnA PAtA*JILAIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
9JAMA RAVAlAKARANAi dULAERAYAMore »
 
10IVARATj#VAE{GA IsTFnAMore »
 
11J*tAR jiNAA* VAAGAEGANAAyAA IGARiSAMore »
 
12aEKnAE aEK yANAaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
13YAUGAPAURUzA PAtA*JILAIyAVAEdi JEQALAALA nAARAYANAMore »
 
14sAAPAsAiDiGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
15VAstAUPAALA tAEJPAALAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
16FuLA aEK GAULAABAnAU*nAAKRANAi bAiMA‹More »
 
17PAWA bAuLYAA PAIWAKIyAVAEdi GAAeRiSA*KR `wAunAiRAMA`More »
 
18WAiJELAi aAGAPARMAAR abAEIsA*HMore »
 
19CAnd^KAntAA sAntAItAkAyAi dEVAKinA*dnAMore »
 
20SAERLAAEK HAEMsAnAi sAAHsAKWAAaAEKAEnAnA DAE{LAMore »
 
21RNAnAU* PAAIRJAtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
22MAnAAEKAMAnAAIyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
23sAuYArG~AHNAJAnAi ICAnMAYAMore »
 
24KAKAnAA* Ku*DAlAA*wAunAiRAMAMore »
 
25aMAR BAILAdAnAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
26aPA*GAnAA* aAEJsAdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
27Z~Ai MAAINAbAd^ VAiRwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
28RMYAA RJnAiGA*wAAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
29KAMANA TuMANAGAAELAiBAAR aECA.aEnA.More »
 
30sAlAGAtAi RAtAPATELA sAA*. JE. anAU.More »
 
31VANAjARi VAAVAJAEwAANA MAnAUbAA{More »
 
32aAR. DAEKYAUMAEnTbA“ACAAYAr ]PAEnA anAU.More »
 
33aAR. DAEKYAUMAEnT{RVAi*GA VAAELAEsAMore »
 
34BAE DGALAA* aAGAlAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
35sAMAYA SAA*tA cEdiIXAtA MAinAlAMore »
 
36wAIMMALAKUMAARwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
37abAYAKUMAARwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
38Z~Ai MAAINAbAd^ VAiRwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
39aAQMAAE SAU>VAARsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
40a*tARnAi aA*kAEnA*dA GAULASAnAMore »
 
41RWACA>aAEjA IdGA*tAMore »
 
42sARsVAtAiCA*d^IyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
43sAPAnAA*nAA VAAVAEtARKDiKR YASAVA*tAMore »
 
44MAAYAAdPArNAIyAVAEdi P~AMAAEdMore »
 
45SAEzAsVAGAraAEjA IdGA*tAMore »
 
46IHMAD*kAa*wAAIRYAA IKSAAERMore »
 
47SAMANAA*nAA sAAEHAMANAA R*GAAEaAsAMAAnAi BAlAVA*tAMore »
 
48agAAER VAnAMAA* aEKVAisA IdVAsAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
49VAAsA*tAi PAAnAkARnAA* DusAKA*aAsAMAAnAi BAlAVA*tAMore »
 
50IVAJYA-YAAyAAZ~Ai KMore »
 
51MAANAsAK*PAIyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
52KAVYAMAALAAMore »
 
53KYAVAnnAA SAEQwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
54JAEGA-IVAJAEGAGAAEHELA nATVARMore »
 
55aA*sAUnAA* aJVAAlAA*KDiKR YASAVA*tAMore »
 
56CAnd^KAntAA sAntAItAkAyAi dEVAKinA*dnAMore »
 
57aMAE tAAE PAAnAkARnAA* FuLAaAEjA MAFtAMore »
 
58FA*sAa*tAANAi VAinAESAMore »
 
59P~AVARsAEtAUKIVA P~AitAMALAALAMore »
 
60aAbA wARAnAE aDtAU* LAAGAE !SAAsyAi BAALAKMore »
 
61aAbA wARAnAE aDtAU* LAAGAE !dEVA PAi. KESAVAMore »
 
62MAGAqVAi IPA*GAlASAi MAEgAANA*dMore »
 
63VAECAi nAAkAELAAE MAANAsAkAAEkAR dEVA‹bAA{More »
 
64sAtYAIJtA RAYAnAi RHsYAKWAAaAEjVAERi sAUKnYAA anAU.More »
 
65‹ ‹ ‹QAKUR MAURLAi anAU.More »
 
66P~AitAnAi nYAARi RitAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
67wAMArBAAEwAKWAAaAEGAAEPAANAi aMAMore »
 
68GAGAA*wAi bAAEGAiLAALA anAU.More »
 
69JE MAE* kAAEYAA* HtAA* PAlAVAARKPAAsAi IVAnAAEdMore »
 
70]gAADi aA*kAE SAMANAA*MAAwAD RAgAVA‹More »
 
71bAVAnAi bAETGAqVAi IPA*GAlASAi MAEgAANA*dMore »
 
72ISA*GAVADAE sAE*JlA VAHE !JAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
73wAMArBAAEwAKWAAaAEGAAEPAANAi aMAMore »
 
74LAEVA tAAELstAAEYAtAAELstAAEYA LAEVAMore »
 
75ItAIMARE TMAKtAA tAARLAAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
76aRNYAMAA* IdnA-RAtAdLAALA aInALAA anAU.More »
 
77aRNYAMAA* IdnA-RAtAGA*GAAEPAAwYAAYA sAUnAiLAMore »
 
78IVAdEISAnAi-1sA*. JAEzAi sAURESAMore »
 
79JAVAU* PAELAE PAAR MAnAVAAJAEzAi nAREnd^KUMAARMore »
 
80IVAdEISAnAi-3sA*. JAEzAi sAURESAMore »
 
81aAsAAEPAALAVAa*tAANAi VAinAESAMore »
 
82aMAE tARsYAA* sAAJnAaAEjA MAFtAMore »
 
83IVAREnd^VAiRa*wAAIRYAA RVAind^ anAU.More »
 
84sA*SAYAAtMAAdLAALA YAAsAinAMore »
 
85IVAkAuTA*GAA*wAi †JUtAAMore »
 
86aPARAwAi tAnA MAHEKtAU* MAnAKAnAUGAA VAHid. aECA.More »
 
87IVAzAVACA“AEPAAwYAAYA BA*IKMACA*d^More »
 
88KAENA HsAE cE KAENA RDE cE ?MAALAVAi nATVARLAALA anAU.More »
 
89KAENA HsAE cE KAENA RDE cE ?JEK LA*DnAMore »
 
90dESAVATAEPALAr BAKMore »
 
91HMA bAi aFsAR WAEIyAPAAQi sAUREnd^P~AsAAd a*BAALAALAMore »
 
92BAA‹nAA* sAAEGAQA*CAAeHANA RAMACA*d^More »
 
93sAŠJnAAEnAi sAkAAVAtAGAJJR P~AKASAMore »
 
94aLAGAARi RkADPA“ijVAERi RIsAKMore »
 
95YAUGAsAInwAYAAIxAK HsAUMore »
 
96MAARi Z~AEzQ VAAtAAraAEKIVA P~AitAMALAALAMore »
 
97PYAAsA-aAKASAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
98bAARtAiYA P~AItAInAIwA VAAtAAraAEsA*. aAEjA MAFtAMore »
 
99a*tARVYAWAAGAqVAi P~AVAiNAMore »
 
100JAtARaAEjA MAFtAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »