Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aAKASAMAA* MAHELAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
2Z~Ai dIXANAAMAuItAr BAALAsAAIHtYA PAAQPAOWAi G~A*WAMAAlAA-SABdPAOWAoIGAJUbAA[More »
 
3PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaOGAJJR HIzArdAMore »
 
4[sAPAnAi BAAlAVAAtAAraOPARikA bAAVAESAMore »
 
5CA>MA CAAIDYAOPATELA aRIVA*dMore »
 
6kAELA kAEELAE kAELAADi anAE aAdMAkAORPARikA aIVAnAASAMore »
 
7JAdU{ PAOPATRAVALA KnAUbAA{More »
 
8PA*CAtA*yAnAi anAERi VAAtAOnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
9KEVAi MACAi GA{ wAMAAwAMAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
10MAHAtAiWArRAVALA KnAUbAA{More »
 
11IBARBALAnAi CAIRyAMAYA VAAtAAraO-2RAVALA P~AKASAMA#More »
 
12IVA>MA anAE VAEtAAlAnAi VAAtAORAVALA KnAUbAA{More »
 
13IBARBALA KWAAMAAlAA-4aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
14KHEVAtA KWAAMAEnAnA aAIsAF More »
 
15]tAMA MAOtAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
16aREIBAYAnA nAA[T#sA bAAGA 1-8sAUWAAR bAikAAbAA[More »
 
17YAUGAP~AVAtArK ISAVAA‹SAEzAAI˜ HO.VAE.More »
 
18ICAKnA sAuPA FOR wA [InDYAnA sAOLAbAARIDYAA RXAA-sA*KLAnAMore »
 
19ICAKnA sAuPA FOR wA [InDYAnA MAwAR sAOLAJOSAi SAUbAA aIbAJAtA-GAU.anAU.More »
 
20ICAKnA sAuPA FOR wA [InDYAnA MAwAR sAOLAbAARIDYAA RXAA-sA*KLAnAMore »
 
21DAè. BAABAAsAAHEBA aA*BAEDKRsAAVA*tA JYAP~AKASA-sA*PAA. sAHYAOGAMore »
 
22DAè. BAABAAsAAHEBA aA*BAEDKRIR*qE nAiItAnA-sA*PAA.sAHYAOGAMore »
 
23DAè. BAABAAsAAHEBA aA*BAEDKRDHAKE VAsA*tA aABAA‹-sA*PAA.More »
 
24CA*PAU-sAULAUnAi JUGALABA*wAiMAHEtAA tAARKMore »
 
25GAUJRAtAnAA P~AVAAsAwAAMAOPATELA nATVARMore »
 
26nAVAO KRAR BAA[BALAnAA* PAAyAOPAAELA FAwAR VAGAirsAMore »
 
27D^A]* DA]* JOKR-4JAnAi JYAOItAzAMore »
 
28JnMAAzTMAidVAE JYA*ItALAALAMore »
 
29GAOIVA*d dR‹ `dEVAA*SAU`nAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
30GAOIVA*d dR‹ `dEVAA*SAU`nAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOdR‹ GAAEËVAdMore »
 
31KRsAnAdAsA LAUHARnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
32]dYAnA QKKRnAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
33dYAARAMAnAA* ¸AEzQ KAVYAOPARikA wAiRUMore »
 
34IK’i PAATirnAU* KMAQANA...MAHEtAA tAARKMore »
 
35LAtAA IHRANAinAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOPATELA sAA*KlACA*d -sA*PAAdKMore »
 
36LAtAA IHRANAinAi MAnAPAsA*d BAAlAVAAtAAraOIHRANAi LAtAAMore »
 
37kAJAnAAnAi SAOwAMAA*sTiVAnsAnA RAEBATr LAu{sAMore »
 
38aAsAPAAsAnAA* PA*kAiDA*RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
39gARaA*GANAAnAA* PA*kAiDA*RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
40nAAJUK nAMANAA* PA*kAiDA*RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
41aEKYAUP~AESARDO.GAALAA wAiREnAMore »
 
42KLPAVAÞXA LAiMADOPAnAARA VAewA BAlAdEVAP~AsAAdMore »
 
43IVAxAAnA VAGAR xAAnA nAIHnAAYAK HRiSAMore »
 
44IVAZVA aAkAU* bAuIMAItAMAYAnAAYAK HRiSAMore »
 
45sAuYArMA*DlAMAA* aAPANAi PAÞWVAinAAYAK HRiSAMore »
 
46sPAiKVAELA [*IGLASAnAERURKR sAiMAA aRËVAdMore »
 
47GAINAtA CAMAtKARPA*IDtA¸Ai SAtAAVAwAAnAiMore »
 
48GAINAtA-IsAIœPA*IDtA¸Ai SAtAAVAwAAnAiMore »
 
49GAINAtA sAMA‹aEPAAQK nAREnd^dEVAMore »
 
50PAGALAi dESAi-IHsAABAGAUJrR CA*PAABAEnAMore »
 
51CAEtAnAA xAAnAKOzAPATNAi RAJnAMore »
 
52a*GAAIRYAO RAXAsAPATELA nATVARMore »
 
53¸AEzQ ISAKARKWAAaO bAAGA-4GAUJrR wAiREnAMore »
 
54aALPsAnAA kAOlAAMAA* JOSAi sA*GAitAAMore »
 
55aALPsAnAA kAOlAAMAA* JOSAi sA*GAitAAMore »
 
56a‰LAnAA* kAA* cuPAA kAJAnAAnAi kAOJMAA*SAAH wAnA*JYA RMANALAALAMore »
 
57ISAXANAnAU* VAAVAEtARPAAdIRYAA wAVALAKUMAAR `KLPAtAv`More »
 
58JAnAVAinAO PAOPATVA*wAAEPAAwYAAYA sAAeMYAMore »
 
59IVAdESAi BAAlAVAAtAAraOPAEqAMALAiKR KnAUMore »
 
60xAAnAGA*GAA ¸AENAi-MAU˜ARAXAsABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
61CAtAUR KAGADO anAE BAi‹ VAAtAOMA˜AsAi nAVAnAitAMore »
 
62KMArYAOGA IVASAE IVAVAEKAnA*dB~AHMAbAT< P~AsAAd sA*.More »
 
63ISAXANA IVASAE IVAVAEKAnA*dB~AHMAbAT< P~AsAAd sA*.More »
 
64VAEdA*tA IVASAE IVAVAEKAnA*dB~AHMAbAT< P~AsAAd sA*.More »
 
65RAJYAOGA IVASAE IVAVAEKAnA*dB~AHMAbAT< P~AsAAd sA*.More »
 
66KnAU KAGADO dHi*WARU* LA[ GAYAOMAHEtAA tAARKMore »
 
67RAJA bAOJ anAE KIVA KAILAdAsACAetAnYAP~AsAAd sVAAMAiMore »
 
68HAsYAEnA sAMAAPAYAEtA]PAAwYAAYA bAuPAEnd^More »
 
69‹*dGAi JEVAi MAlAE tAEVAi ‹VAi LAObA’ KAIntAMore »
 
70IVAsMAYAnAi PAA*kAE(sAAMAAnYA xAAnA)VYAAsA RJnAiMore »
 
71MAHAKAVYA RAMAAYANASAAsyAi BAALAKMore »
 
72MAHAKAVYA RAMAAYANASAAsyAi KUMAARJeIMAInAMore »
 
73101 BAAlAkAJAnAODO.QAKR MAinAAXAiMore »
 
74nAVAbAARtA sAUBAOwA BAAlAVAAtAAraORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
75MAJA PADi RE bAA[ MAJA PADiRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
76LAiDRISAPA F*DA PA*CAtA*yAnAi RitAEVAAsA aInAtAA aEsA.aAR.More »
 
77LAiDRISAPA F*DA PA*CAtA*yAnAi RitAEVAAsA LAU[sA aEsA.aAR.More »
 
78PAXAi MAAnAVAbAXAiGAOHELA nATVARMore »
 
79awYAAtMAIJxAAsAA sA*tAO: ‹VAnA anAE P~AZnAO—ARi bA’ KAItArKEYA anAUPARAMAMore »
 
80RHsYAbAGAVAAnA RJnAiSA (aAESAAE)More »
 
81sAEILAIB~ATijPATELA dEVAEnd^More »
 
82sAUPAR MAèMARibA’ bAoIMAKMore »
 
83sAIMAwA-5DAè.CAAVADA BALARAMA-sA*PAA.More »
 
84sAIMAwA-5DAè aASAR IBAIPAnA-sA*PAA.More »
 
852012 MAHAIVAnAASA KE nAVAAYAUGAnAi SAvaAtASAUKLAA sA*GAitAA-GAU.anAU.More »
 
862012 MAHAIVAnAASA KE nAVAAYAUGAnAi SAvaAtASAMAAr aSAOKKUMAARMore »
 
87YAOGA : nAYAE aAYAAMAaOSAOMore »
 
88HU* KRU* HU* KRU* aE J axAAnAtAAPAuJYA aACAAYAr Z~Ai abAYASAEkARsAuIR IVAJYAMore »
 
89gAR gARMAA* aJVAAlAA* PAAWARtAi VAiJlAiGAOsVAAMAi ]MAESAMore »
 
90aAtMABAOwAMAANAEK GAitAAMore »
 
91P~AERNAAtMAK BAOwAKWAAaOVYAAsA KnAKCA*d^ sAiMore »
 
92FIRYAAdiLAALAnAAYAK HRiSAMore »
 
93aLAiBAABAA anAE CAALAisA CAORISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
94nAGnA sAtYAMAUKtAA MAnAOHRMore »
 
95RsA VAebAVASAAH nAM~AtAAMore »
 
96IHtAOPAdESAnAA* MAOtAiBAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
97bAAGAVAtA KWAAMAAlAABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
98HAK ci* IHPPAOQKKR ]dYAnAMore »
 
99sAAYAnsA P~AOJEKT bAAGA-1RAVALA wAnA*JYAMore »
 
100BAUIœ KOnAA BAAPAnAi ?sAUWAAR bAGAVAtAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »