Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1GABAnAP~AEMACA*dMore »
 
2HAEQ anAE PYAALAA VACCAEnAU* a*tARGAA*wAi nAenAAMore »
 
3KIjnA BAE“isA*. MAAKD MAAEHMMAdMore »
 
4KIjnA BAE“iHzAr aSAAEK anAU.More »
 
5tAULAsAidAsA KLAMA gAsAEJAEzAi RAJEnd^More »
 
6InAzQAIVA A*sA GAAEPAAlARAVA anAU.More »
 
7InAzQAGAAEkALAE aRIVA*dMore »
 
8VA<*dAVAnAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
9VA<*dAVAnACA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
10IBALAEZVARJAESAi GAAEVAwArnAESA IVA.More »
 
11MAAnAsARAEVARP~AEMACA*dMore »
 
12VA*Ki wARA VA*KA VAHENAJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
13PAA*CA aA*GAlAinAU PAAPACAAewARi BABALAdAsA MAAE.More »
 
14aEK awAuRi IJ*dGAiaDAsAi KnAUMore »
 
15nAR PATAwAR nAiPAJEsA*. PARMAAR JYAMALLAMore »
 
16IJ*dGAi HsAtAi RHiaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
17aA*kA ]gADE tAAE aAKASAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
18WAi‹ GAYAELAA* aA*sAUaALAAEK PAiTR IB~AGAEnjAMore »
 
19VAEdi anAE a*GAARAaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
20aCARJ aAwAAtAKAETECAA JMAnAAdAsAMore »
 
21MAnAUsMAMore »
 
22R*GARAJGAAedANAi HIRLAALAMore »
 
23IsVAsA PAIRVAAR RAEIBAnsAnAQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
24IsVAsA PAIRVAAR RAEIBAnsAnAIVHj YAAEHAnAMore »
 
25sAACAA sARnAAMAEP~AKASA sAuRJMore »
 
26gAnASYAAMA dEsAA{ ]tPALA bAAYAANAisA*. MAHEtAA JYAAMore »
 
27gAnASYAAMA dEsAA{ ]tPALA bAAYAANAisA*. dLAALA sAURESAMore »
 
28MAAenAPAiDAMAHEtAA MAnAAERMAA anAU.More »
 
29Z~AEzQ IVAdESAi CAMAtKARKWAAaAEQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
30aPARAJEYA wAi aAELD MAEnA aEnD wAi sAi aPARAJEYAQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
31PAUyAVAwAunAi SAAEwAMAA*QAKAER JYAAMore »
 
32RAtA KAlAi nAE KAlAi GAAGARkAAnAAELAKR ICA*. yYA*.More »
 
33MAAnAsARAEVARJAnAi SAA*ItALAALA anAU.More »
 
34MAAnAsARAEVARP~AEMACA*dMore »
 
35KAnAunAi XAEyAE nAARiJAEzAiPAURA BAKULAMore »
 
36JAEBAnA JUwd CAqERAEHIDYAA RtAUdAnAMore »
 
37JYAntA kAyAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. TAEPAiVAAlAA CAnd^KAntAMore »
 
38CAnd^KAntAAWAAnAKi HRsAUkA anAU.More »
 
39CAnd^KAntAAkAyAi dEVAKinA*dnAMore »
 
40FuLAMAALAAGAULAABARAYAMore »
 
41aAsAU bAinAA* sAMANAA*MAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
42aAsAU bAinAA* sAMANAA*KMore »
 
43nAARi nAMANAE vPAkAERVAAKR MAAEHnAMore »
 
44sA*gAzArKDiKR YASAVA*tAMore »
 
45MAANAsAA{nAA KA*QE KA*QEJEBAILAYAA nAAnAAbAA{More »
 
46{nd^wAnAUnAA anAAEkAA R*GAFDKE P~AAE. nAA. sAi.More »
 
47aGAnAGAA*wAi nAenAAMore »
 
48REtAinAA* dHERA*aACAAYAr HIRP~AsAAd KA.More »
 
49VAEdnAAnAA* VAMAlAIyAVAEdi RMAESAbAA{ aEMA.More »
 
50VAERjERK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
51LAAEHitARsAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
52MAAE*gAVAARi sAAMAE MAAERCAAEaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
53tAuTYAAE BA*wA... VAÂA* PAuR]PAAwYAAYA VAAsAUdEVAMore »
 
54KAVYAMAALAASAMAAr dUGAArP~AsAAd KEdARnAAWAMore »
 
55YAUGAsAbAAJAdVA IKSAAERMore »
 
56gAAtA-P~AItAgAAtAnAiLARAJMore »
 
57sARJtATA*K VAJUbAA{More »
 
58aEK GAAELAi aEK MAAEtAtAiRKR IVARESAMore »
 
59nARK*KALAtAiRKR IVARESAMore »
 
60aXAtAnAA* aMAQAKAER KUsAUMABAEnAMore »
 
61CA*BALA, tAARi kAUMAARitAiRKR IVARESAMore »
 
62wARtAidEsAA{ nAivMore »
 
63P~AtYAAgAAtAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
64CA*BALAnAAE IsA*HK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
65RUd^MA*GALAsVAPnA sAEVAiMore »
 
66aIGnA anAE aAHUItACA*dARANAA VALLAbA anAU.More »
 
67aIGnA anAE aAHUItAaELAEKjA*DR DYAuMAAMore »
 
68kAUnnAsAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
69KsAU*BALA SAAeYAr KWAAaAEGAqVAi MAEgARAJ MAUlAUbAAbAA{More »
 
70MAANAsAA{nAA MASAALACAiaAEGAJJR P~AKASAMore »
 
71GAUJRAtAnAi VAAtAAr-sAMAsA*. MAEgAANAi MAHEnd^More »
 
72ICAtKARtAiRKR IVARESAMore »
 
73MAAsAuMA sA*VAEdnAAnAiLARAJMore »
 
74kAUnnAsAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
75GAAetAMA KYAA*YA nAWAi !K*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
76DBALA >AEsAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
77IVAVAAH MA*IdRJAESAi MAANAEKLAALA anAU.More »
 
78IVAVAAH MA*IdRbA“ACAAYAr nAARAYANAMore »
 
79juMARi VAAdNAtAiRKR IVARESAMore »
 
80{VAACA*dE aAnA*dMore »
 
81IBACAARA* sAUnA*dA BAHEnAjVAA{GA sTiFnAMore »
 
82PAWWARnAi KAYAA aAsAU*nAA* dPArNAaAEjA MAFtAMore »
 
83BAA*wAi MAuQiQAKAER LAALA‹bAA{ BAi.More »
 
84aIbAInAVAESAJAnAi JYAAEItAzAMore »
 
85LAAEKIP~AYA GAUJRAtAi VAAtAAraAEsA*. JAnAi KMore »
 
86sAAeRAzT^nAi VAiRKWAAaAEaDALAJA tAARACA*d^ PAAE.More »
 
87BAAELAKi cAEKRiaNAkAi RAMAsAvPAMore »
 
88tAEJISAkAAaACAAYAr HIRP~AsAAd KA.More »
 
89aAwAUInAK IsA*HAsAnA BAyAisAiaAEjA IdGA*tA anAU.More »
 
90aAwAUInAK IsA*HAsAnA BAyAisAi]PAAwYAAYA IVASVA*bARnAAWAMore »
 
91I wAAaAEjA sAUHAsAMore »
 
92DAE. REkAAwAnAtAEJVAi kALAiLAMore »
 
93nAGAR anAE IMAyAABAARAET BA*sAiKUMAARMore »
 
94DAE. REkAAwAnAtAEJVAi kALAiLAMore »
 
95KsAU*BALA SAAeYAr KWAAaAEGAqVAi MAEgARAJ MAUlAUbAAbAA{More »
 
96nAiLAMA anAE MAANAEKdELAVAADAKR GAAE.K.More »
 
97aEK JUBAAnAiMAA*WAiYAAIxAK HsAUMore »
 
98DBALA >AEsAK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
99SAUbAdIzTZ~AAEF REkAAMore »
 
100sAtYA-asAtYAMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »