Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PAAPAnAA PADcAYAAPARMAAR MAKnA‹More »
 
2]tAR GAUJRAtAnAi LAAEKVAAtAAraAEsA*. PATELA P~AxAAMore »
 
3]tAR GAUJRAtAnAi LAAEKVAAtAAraAEsA*. RNAELAAKR MAFtAMore »
 
4aJANYAA PAAEtAPAAEtAAnAAdLAALA sAURESA anAU.More »
 
5aJANYAA PAAEtAPAAEtAAnAAaxAEYAMore »
 
6wAi aAELAMAA{TibA“ACAAYAr ]PAEnA anAU.More »
 
7wAi aAELAMAA{Ti{RVAi*GA VAAELAEsAMore »
 
8CAA*dnAi nAi LAudLAALA sAURESAMore »
 
9nA HnYAtAEMAeyAEYAi dEVAiMore »
 
10PAGALAE PAGALAE PARiXAAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
11GAAEdAnAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
12GAAEdAnAP~AEMACA*dMore »
 
13MARUMAYA*K CA*DP~ACA*DdVAE nAREnd^More »
 
14KETLAiK VAAtAAraAEdLAALA sAURESAMore »
 
15wAi FA{nALA DAYAAEGnAAEsAisAbA“ACAAYAr ]PAEnA anAU.More »
 
16MAARAE asABAABA MAARAE RAGAPAAQK sARAEJMore »
 
17VAiR TA{GARPATELA a*BAUbAA{ Di.More »
 
18MAELAi CAAdRPARMAAR CA*d^VAdnAMore »
 
19SYAAMAnAi MAAdVAE nATVARLAALA anAU.More »
 
20VAECAAtAAE LAiwAAE aMAE VAALAMAAEvPAARELA MAulARAJMore »
 
21kAULLAA PAGAE YAAyAAdA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
22kAULLAA PAGAE YAAyAAITVAANAA dILAPAKAeRMore »
 
23sAUkAnAA* SAAHMAdEsAA{ dXAAMore »
 
24CA*PAAKLAiPATNAi RAJnAMore »
 
25a*ItAMA diPAPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
26JEnA aEYARB~AAEnTE SAALAAErTMore »
 
27RJnAiPATELA RJnAiMore »
 
28aAWAMAtAU* PARAEqPATELA IVAnAUbAA{ ``bAAnAU``More »
 
29VAERAnA PADgAAPAInAYAA JTUbAA{More »
 
30CA*d^AVALAiPATELA IPAnAAIKnAMore »
 
31aAEcPAPAAREkA MAMore »
 
32SAEIRsAiDAEnAi GAEIB~AYAELA KAELAiTMore »
 
33tAMAE CA*dnA aMAE PAANAibA“ GAUNAVA*tAMore »
 
34aAwAUInAK nAVAILAKAnAAYAK JnAKMore »
 
35IJ*dGAi IJ*dGAiMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
36THUKA bAinAA PARbAAtAnAAbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
37sAMANAA* nA*dnA VAnAnAA*bA“ InAMArlAABAEnAMore »
 
38aEK DAlA MAiQiPATELA wAivBAHEnAMore »
 
39B~AÁA*DnAAE bAEdbAAVAsAAR RIsAKbAA{More »
 
40IVAIwAnAA* VAtAUrlAPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
41aAKAR IVAnAAnAU* aAKASAbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
42kAARA dIRYAAnAi MAiQi tARsAbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
43DAgA PADYAA IdLAMAA*InAMArLA RIsAK aE.More »
 
44PAIRVAtArnAPATELA IHtAESAKUMAAR nAGAinAdAsAMore »
 
45]PAnAYAnA sA*sKAR]PAAwYAAYA aMAMore »
 
46BAARMAAsAinAA* FuLAjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
47SAAZVAtA wAMArGAAEPtAAJAESAi dIXANAKUMAARMore »
 
48JAnAKi juRE VAnAVAAsAEJAESAi dIXANAKUMAARMore »
 
49P~ANAYAYAxACA*dARANAA VALLAbA anAU.More »
 
50P~ANAYAYAxAMAERiMAi P~AAEsPARMore »
 
51DiPA sAiKsAKsALAR KLAA{VAMore »
 
52HAELAARVAa*tAANAi VAinAESAMore »
 
53VAA{D aE*GALAaVAAISAYAA wAiREnAMore »
 
54JAEIGAYAAnAA sAuRKIVA P~AitAMALAALAMore »
 
55juRtAi j*kAnAA]PAAwYAAYA VAAsAUdEVAMore »
 
56dUInAYAA BAHARnAi dUInAYAAMAYAuRK anAU.More »
 
57dUInAYAA BAHARnAi dUInAYAAdlAVAi JYAVA*tAMore »
 
58{nd^wAnAUnAA anAAEkAA R*GAIVA A*sA bAALACA*d^ BAi. anAU.More »
 
59PAAELAiaEnAAIyAVAEdi RISMABAHEnA anAU.More »
 
60aAeR*GAjEBAnAAE astASAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
61RJtAMAHAEtsAVAsA*. JAEzAiPAURA bARtAKUMAAR SA*bAUP~AsAAdMore »
 
62RJtAMAHAEtsAVAJAEzAiPAURA SA*bAUP~AsAAd cELASA*KRMore »
 
63sAEVAKRAMAnAi JYA HAEPATELA JYAVAdnAMore »
 
64MAaAEjA MAFtAMore »
 
65P~AZnAAdEVAiKUHAtAR CAUnAibAA{More »
 
66sAAEnAERi sAA*JnAAE tADKAEKIVA P~AitAMALAALAMore »
 
67gAugAVAAtAA sAAGARnAA* MAAenAaAEjA MAFtAMore »
 
68dAETJAnAi SAA*ItAbAA{More »
 
69RAMA RHiMAtAiRKR IVARESAMore »
 
70sAAGARnAA PAETAlAMAA* sAFRJuLAEVAnArMore »
 
71sAPAnAA* BAwAA* MAjAnAA*aAEjA MAFtAMore »
 
72aPANAArKIVA P~AitAMALAALAMore »
 
73sA*JAEGA]PAAwYAAYA VAAsAUdEVAMore »
 
74tADKAMAA* aAEGAlAtAAE sAuYAraAEjA MAFtAMore »
 
75KCcDAE kAELAE kALAKtAE*aJANAi ]IMAYAASA*KRMore »
 
76sWAlAA*tARPATELA RAMACAnd^More »
 
77KMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
78aIwAPAURUzAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
79juRtAi j*kAnAA]PAAwYAAYA VAAsAUdEVAMore »
 
80MAnTAEnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsAaAdtA HsAnA MAnTAEMore »
 
81K*dRAnAAE kAEDU anAE BAi‹ VAAtAAEaEDnAA FBArRMore »
 
82aARsAinAA bAitARMAA*nAiLAK*Q IVAnAAEIdnAiMore »
 
83CAU*GAALAnAAYAK KeLAAsAMore »
 
84IdLA IVAnAAnAi dUInAYAAnAAYAK KeLAAsAMore »
 
85MA*GAlAMAuItArdEsAA{ RItALAALA diPACA*dMore »
 
86SA*KA aEK VAAtAnAidEsAA{ MAAesAMAiMore »
 
87JAEtAi tAARi VAATnAAYAK KeLAAsAMore »
 
88dIXANAAVAtArZ~AiRAMA RENAUKA anAU.More »
 
89dIXANAAVAtAraACAAYAr SAAntAnAUKUMAARMore »
 
90sAAGARnAA PAETAlAMAA* sAFRRAINA*GAA aMAMore »
 
91KEsAUDE KAMANA gAAElYAA*JAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
92aMARVAELAJAnAi ICAnMAYAMore »
 
93sA*VAEdnAAnAA sAuR{sAMAA{LAi nAsAiRMore »
 
94RJnAiaLAGAARi MAINALAALA (anAUVAAdK)More »
 
95sVAAMAiCA“AEPAAwYAAYA SARdCA*d^More »
 
96MAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
97IKnAU GAAEVAAlAnAi GALAigAAEzA sA*tAAEzAKUMAARMore »
 
98KBAnAH“i RAJEnd^More »
 
99InAISAGA*wAdEsAA{ MAMore »
 
100BARFnAA dVAdEsAA{ MAALAtAiMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »