Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAnTAEnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEdA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
2sAMAisAA*JnAi MAHEKdVAE BAKULAMore »
 
3GAUJrRi LAAEKKWAA VAebAVA-3sA*. bA“ HREnd^ P~A.More »
 
4†tAMbARA P~AxAAI>IZCAYAnA LAiLAAMore »
 
5†tAMbARA P~AxAAVYAAsA InAVAArNAMore »
 
6KAE{ nAE KAE{ RitAEdVAE tARULAtAAMore »
 
7MAAwAVAiMA*DPAdEsAA{ MAALAtAiMore »
 
8aAYAAr VAEdVAtAidEsAA{ MAMore »
 
9wAuMAKEtAUnAi VAARtAAaAEsA*. RAVAlA anA*tARAYA MA.More »
 
10IBARAdRidEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
11KAE{ FuLA tAAEDE cEdEsAA{ aIZVAnAMore »
 
12CA*D P~ACA*DdVAE nAREnd^More »
 
13CA>-aARAdVAE IVAJYASA*KRMore »
 
14BAEtAAJ BAAdSAAHdLAsAAINAYAA VALLAbAdAsAMore »
 
15aEKAntAE KAELAAHLAdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
16InAISAGA*wAdEsAA{ MAMore »
 
17VARsAtAi VAAdlAiPATELA a*BAUbAA{ Di.More »
 
18sAiMAnAA* a*wAARA*PARMAAR ISARizAMore »
 
19P~AItA n idLAALA aInALAA anAU.More »
 
20P~AItA n iGA*GAAEPAAwYAAYA sAUnAiLAMore »
 
21aAwAARdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
22MAA{LA sTAEnAdLAALA YAAsAinAMore »
 
23SARdBAABAUnAi KWAAaAEdEsAA{ MAHAdEVA HIRbAA{More »
 
24PAšPARAGAdEsAA{ RItALAALA diPACA*dMore »
 
25VAHEtAU* aAKASAdVAE MAHESAMore »
 
26wAu*wAlAi IXAItAJnAi PAARYAAIxAK HsAUMore »
 
27aALBAMAMAHEtAA SAKU*tALAA anAU.More »
 
28aALBAMAdlAVAi JYAVA*tAMore »
 
29VAAtAArYAnA-2KAPADiaA KUndInAKAMore »
 
30KETLAiK VAAtAAraAE : GA*GAAwAR GAADGAilAMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
31MALAYAALAMA VAAtAAraAEdAsA VAzAAr anAU.More »
 
32aAwAARdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
33vPAERi aALAMA, a*wAARi aALAMAnAAYAK KeLAAsAMore »
 
34sAMANAA* MAARA* sA*GAAWAinAAYAK KeLAAsAMore »
 
35aDwAi gADidVAE MAKRnd anAU.More »
 
36aDwAi gADiPAARPPAURtAUMore »
 
37sA*YAAEGAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
38VAHEtAU* aAKASAdVAE MAHESAMore »
 
39nAEItA nAEItAPAUJARA IdnAKRMore »
 
40ICARYAAyAiPATELA RAMACAnd^More »
 
41anAURAGA KWAAYAAIxAK HsAUMore »
 
42KLA*IKtAdEsAA{ MAINAbAA{ bAGAVAAnA‹ anAU.More »
 
43IVAVAtArdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
44SAuIT*GA PAATirdLAALA HAERMAjIdYAAR SAAPAURSAA anAU.More »
 
45VAPATELA RAVA‹More »
 
46SAHnAA{ BAJE nAA BAJEP~AJAPAItA RMANAbAA{More »
 
47VARdAnAQAKUR SAeLAEnd^ anAU.More »
 
48wARtAinAA* MAAEtAiPARMAAR JYAMALLAMore »
 
49kAJuRAEYAAIxAK HsAUMore »
 
50kAALAi kAMMA aAKASAPAAREkA RAMAUMore »
 
51sARsVAtAiCA*d^IyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
52aNAMAAELAdEsAA{ MAALAtAiMore »
 
53VAAtAArYAnA-2sA*. MAHEtAA JYAAMore »
 
54VAAtAArYAnA-2sA*. dLAALA sAURESAMore »
 
55VAAtAArYAnA-2PATELA wAivBAHEnAMore »
 
56aAKASAWAi YA duR tAARU* gARdEsAA{ aIZVAnAMore »
 
57KETLAiK VAAtAAraAE : GA*GAAwAR GAADGAilAdVAE JSAVA*tAi anAU.More »
 
58KETLAiK VAAtAAraAE : GA*GAAwAR GAADGAilAdLAALA sAURESA anAU.More »
 
59InAISAGA*wAdEsAA{ MAMore »
 
60MALAYAALAMA VAAtAAraAEsA*. IPALLAe aAEMACAERi aEnA. aEnA.More »
 
61IbAnnA ÀdYAPARMAAR abAEIsA*HMore »
 
62aEK PAlA †tAU BAEPA*DYAA KiItArKUMAAR ].More »
 
63aIGnAKnYAAbA“ w~AUVAMore »
 
64KAPALAi PAGAAEPATELA kAAEDAbAA[More »
 
65Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. PARMAAR tAktAIsA*H P~AA.More »
 
66aCAAnAKPARikA aIVAnAASAMore »
 
67KA*TAlAi KEDi - vPAAlAA* FuLAKASAiPAUIRYAA diPAKMore »
 
68Ku*PAlA FuTYAAnAAE MAnAE bAAsA]PAAwYAAYA VAiNAA sAi.More »
 
69P~AEMAIMALAnAdEsAA{ bAARtAMore »
 
70tAARi aA*kAAEMAA* K*{K tAAE JvR cEaAsAMAAnAi BAlAVA*tAMore »
 
71BAAELAKi cAEKRiPATELA sAA*. JE. anAU.More »
 
72aAIGAYAAnAi MAU”iMAA* jBAKE a*wAARU*aAEjA IdGA*tAMore »
 
73nAREnd^YASAGAA*wAi sAUbAd^A anAU.More »
 
74kAALAi kAAElAAnAA kAPPARMAA*aAEjA IdGA*tAMore »
 
75ICAR*‹IVAnAi CAXAUHIR PAARMore »
 
76tAARi aA*kAAE kAREkAR sAU*dR cEMAAEdi nAVAinAMore »
 
77aMARKUMAARwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
78VADLAAnAAE IVAsAAMAAEsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
79vPAMAAwAURiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
80sA*BA*wAAE nAAMA IVAnAAnAAdEsAA{ RAMA‹More »
 
81PAUNYAnAA tAEJwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
82aAtMAAnAi adALAtAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
83aAtMAAnAi adALAtAPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
84MAHAMAAnAVAAEnAAE MAElAAEsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
85KAE{ MAAEtAi KAE{ ciPARIsAK (InAMArLA)More »
 
86P~AEMAgATAFIDYAA PAšAMore »
 
87IVAIwAnAA* IVAwAAnAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
88KETLAiK VAAtAAraAE:JYA*tA kAyAisA*. dLAALA sAURESAMore »
 
89CA*BALA BAAELAE cEdVAE nAVAinAMore »
 
90GAPAsAPAJAESAi sAUSAiLAA anAU.More »
 
91bAd^*bAd^aMAinA CA*d^KAntAMore »
 
92abAYAKUMAARwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
93]dYAbAANA VAiRbAANAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
94MAAnAsAPAUyAdEsAA{ bAARtAMore »
 
95aPA*GAnAA* aAEJsAdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
96IVAIwAnAA VAtAUrlAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
97sMAdEsAA{ aAR. Di.More »
 
98sAUkAnAi b~AMANAAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
99KEDE KTARi kAbAE qALAdEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
100ICAnAGAARidEsAA{ bAARtAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »