Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KMAr BA*wAnAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
2nA HnYAtAEMAeyAEYAi dEVAiMore »
 
3sAUBAAEwA nAVAILAKAaAEdVAE sAUBAAEwACA*d^ KE.More »
 
4PAUyA MAAnAVAinAAEdEsAA{ MAMore »
 
5sAUBAAEwA nAVAILAKAaAEdVAE sAUBAAEwACA*d^ KE.More »
 
6sA*>AIntAKAlAdAESAi nAVAnAitAMore »
 
7IVAZVAVAAtAAr sAAeRbAdA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
8JEsALA-tAAElALAPA*IDtA dEVAnd^KUMAARMore »
 
9aMARAVAtAinAi KWAAaAEPATNAi RAJnAMore »
 
10GA*GAAJlAnAU* aACAMAnAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
11RNAMAA* PAGALAA* RNAbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
12RESAMAi ]JAGARAaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
13sAMANAA* nA*dnAVAnAnAA*bA“ InAMArlAABAEnAMore »
 
14sAARsAiPATELA a*BAUbAA{ Di.More »
 
15dESA-IVAdESAnAi 31 VAAtAAraAEsA*. PATELA nAREnd^More »
 
16dESA-IVAdESAnAi 31 VAAtAAraAEbA“ KAIntA anAU.More »
 
17aAWAMAtAi sA*wYAAnAAE R*GAbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
18nAdinAAE yAiJAE IKnAARAEsA*. MAHEtAA JYAAMore »
 
19nAdinAAE yAiJAE IKnAARAEsA*. dLAALA sAURESAMore »
 
20MAAVAtARMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
21GAUvdEVA RIVAnd#nAAWAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
22HU* sAU*dR cU*dEsAA{ MAALAtAiMore »
 
23JnAMA dEnAARidLAALA JYAIntA anAU.More »
 
24KARNA IVAnAAnAA LAAEKAEPARikA P~ABAAEwAMore »
 
25IVAISAzT VAAtAAraAEPA*DYAA SA*KRMore »
 
26RNAMAA* cA{ SYAAMA gATAPATELA MAAEHnALAALAMore »
 
27SAuIT*GA PAATirCAEkAAEVA aEntAnAMore »
 
28VAAVADAEa*tAANAi RAJESAMore »
 
29SAEKsPAiYARnAi nAAT#YAKWAAaAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
30aItA>MAPAAREkA RVAind^More »
 
31BAHUBAinAPARMAAR {ZVARMore »
 
32KAdVA anAE KMAlAYAAEGAEZVARMore »
 
33InAMArlAAJAnAi SAA*ItALAALA anAU.More »
 
34InAMArlAAP~AEMACA*dMore »
 
35]gAADi aA*kA sAUwAinAAE sA*BA*wAbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
36LAiLAA THUKAnAi tARsAPARikA bARtAMore »
 
37MAHAbAARtAnAA* PAAyAAE-1bA“ nAAnAAbAA{More »
 
38VARdAnAP~AEMACA*dMore »
 
39GABAnAQKKR aAR. aEMA. anAU.More »
 
40GABAnAP~AEMACA*dMore »
 
41sMAbAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
42sAUkAnAAE sAuRJ dUskAnAi sAA*JbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
43nAYAnA juKE tYAA* SYAAMAbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
44sAiMAnAA* a*wAARA*PARMAAR ISARizAMore »
 
45sAtYAAKWAAPAARASAYAr MAUKUndRAYA IVA.More »
 
46aA*sAUaAEnAAE ]tsAVABAJIRYAA MAnAAEJMore »
 
47KIVAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
48aEK aA*kA aRisAAEbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
49IVAZVAAIMAyAVAewA BAABAUbAA{ P~AA.More »
 
50sAEVAA-sAdnAJAnAi SAA*ItALAALA anAU.More »
 
51sAEVAA-sAdnAP~AEMACA*dMore »
 
52wAiRsAMAiRECAAewARi sAUnAitAA anAU.More »
 
53HKLABARi FinAnAA* PARA>MAAEPATELA wAiRUBAHEnA anAU.More »
 
54HKLABARi FinAnAA* PARA>MAAEMAAKr T#VAE{nAMore »
 
55VAEdi anAE a*GAARAaEInJInAYAR BAEPsAiMore »
 
56KCcnAi RsAwAARKARANAi dULAERAYAMore »
 
57wAMArXAEyAE KURUXAEyAEJAEzAi dIXANAKUMAARMore »
 
58CA*BALAnAA kAPPARMAA*aLAGAARiMore »
 
59PYAAsAiP~AitAaAsAMAAnAi BAlAVA*tAMore »
 
60SAunYA InAsAAsAAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
61nAi*dR sAACAi sAPAnAA* JuQA*aABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
62CA*d^P~AbAAKAETECAA IVAnAUKUMAAR VAi.More »
 
63tAMAnnAAnAA tAMAASAAaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
64IKnAARAEdLAsAAINAYAA VALLAbAdAsAMore »
 
65IyAdAEzAGAA*wAi nAenAAMore »
 
66aVAnAVAU* sAAHsAdEsAA{ MAAwAVAMore »
 
67JlA MAnAE VAAGYAA KREnAAYAK PARESAMore »
 
68MA*GALAyAYAiMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
69akA*D aAnA*dnAi VAAtAAraAEPATELA aECA. aEMA.More »
 
70CA*PAAKLAi anAE BAi‹ VAAtAAEdLAALA RMANAiKLAALA JYACA*dbAA{More »
 
71aEK asAAwAARNA gATnAAFYAAEdAER dAEstAAEYAEVsKiMore »
 
72dESA-PARdESAnAi LAAEKKWAAaAEJenA PAVAnAKUMAARMore »
 
73KYAARU cuTSAE ?dAESAi wAiREnd^More »
 
74GAULAMAHAERPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
75aAVAi tAMAARi YAAddEsAA{ aIZVAnAMore »
 
76kAAELAidVAE IVAJYASA*KRMore »
 
77sAtAiMAHAZVAEtAAdEVAiMore »
 
78IPAnA-KUSAnAdLAALA sAURESAMore »
 
79GAUJRAtAi VAAtAAraAEsA*. SAUKLA YASAVA*tAMore »
 
80ItAtAR IBAtARnAAYAK JnAKMore »
 
81aAsAMAAnAi HVAELAidVAE JYAdEVA J. anAU.More »
 
82TAElAU*dEsAA{ gAnASYAAMAMore »
 
83IVAzAKnYAAJsAAPARA KMALA anAU.More »
 
84IVAzAKnYAAPAAE“EKAT aEsA. KE.More »
 
85VAtAA aAEcAnAAMAdEVAMore »
 
86KA]nT aAEF MAAEnTE I>sTAEsA*. MAAKD MAAEHMMAdMore »
 
87KA]nT aAEF MAAEnTE I>sTAEsARLAA JGAMAAEHnA anAU.More »
 
88KAItArK R*GARIsAYAAEPATELA wAivBAHEnAMore »
 
89aVAtAARPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
90MAAnAsARAEVARP~AEMACA*dMore »
 
91VAERnAA IVAsAAMAAbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
92aEK bALAAE MAANAsAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
93abAAVAnAAE dIRYAAEa*tAANAi RAJESAMore »
 
94aASAA RHi awAuRiMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
95aASAA RHi awAuRiaYYA*GAAR MAAIstA VAE*KTESAMore »
 
96InAISAKUTU*BAIyAVAEdi Z~AiKAntA anAU.More »
 
97RENAU KnYAAbA“ DAELARKUMAARMore »
 
98InAMAJJnAbAAYAANAi ]tPALAMore »
 
99BAHUBAinAPARMAAR {ZVARMore »
 
100snAEHnAA* BA*wAnAPATELA a*BAUbAA{ Di.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »