Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1sAACAnAA KACAMAA*WAiPARikA VAsA*tAMore »
 
2a*GAUILAnAAE sPASArnAiLAK*Q IVAnAAEIdnAiMore »
 
3RAVANAnAAnAA bAA[More »
 
4MAdiVAEITYAA bAAEGAind^RAVA RtAnALAALAMore »
 
5cAYAAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
6RANAinAAE kAJAnAAEbA“ MAulASA*KR anAU.More »
 
7RANAinAAE kAJAnAAEJULAEVAnArMore »
 
8MAiQi cE IJ*dGAidVAE nAAWAALAALAMore »
 
9MAe* tAAE CAuPACAuPA CAAH RHidVAE MAHESAMore »
 
10sAtAiMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
11aALBAMAMAHEtAA SAKU*tALAA anAU.More »
 
12aALBAMAdlAVAi JYAVA*tAMore »
 
13MAAEHInASAAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
14GAUJRAtAi VAAtAAraAEsA*. B~AÁbA“ aInARUwwAMore »
 
15ISAkARAEnAE PAELAE PAARdVAE nAAWAALAALAMore »
 
16LAXYAVAEwAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
17aInAKEtAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
18SABAVAtA#dVAE RMAESA R.More »
 
19P~ACcnnAdLAALA aInALAA anAU.More »
 
20P~ACcnnAIVAMALA KRMore »
 
21aInAKEtAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
22IVAnAitAASAAH sAUMAnA anAU.More »
 
23KstAuRi MAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
24aInAKEtAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
25KA]nT aAEF MAAEnTE I>sTAEaELAEKjA*DR DYAuMAAMore »
 
26IVAVAtArdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
27anAUBAnwAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
28aIbAzAEKdEsAA{ RItALAALA diPACA*dMore »
 
29a*GAUILAnAAE sPASArnAiLAK*Q IVAnAAEIdnAiMore »
 
30aDwAi gADidVAE MAKRnd anAU.More »
 
31aDwAi gADiPAARPPAURtAUMore »
 
32aRNYAnAAE aIwAKARjVAERi sAUKnYAA anAU.More »
 
33cAYAAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
34kAARA* aA*sAUKMore »
 
35gARE-BAAIHREPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
36}JlAA PADcAYAA KAlAi bAAE*YAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
37j*jAPATELA RAVA‹More »
 
38MAAnAsARAEVARQAKUR SAeLAEnd^ anAU.More »
 
39MAAnAsARAEVARPA^EMACA*dMore »
 
40KU*VAARA aAgAAtAnAAYAK HRiSAMore »
 
41RiSMAA QAKURPATELA MAEHULAMore »
 
42aA*kAAEMAA* aEK gARPATELA JYAVAdnAMore »
 
43aA*BAE aAVYAAE MAAER !PATELA IH*MAtALAALA `ISAVAMA# sAU*dRMA#`More »
 
44MAERUYAxAPATELA RAMACAnd^More »
 
45SAunYAAVAKASAsAAGAR RAJEnd^More »
 
46GAUJRAtAi dILAtA VAAtAArsA*. PARMAAR MAAEHnAMore »
 
47CAA*dnAinAi Q*DKsA*tA PAUInAtAMore »
 
48RAJMAAEHnAnAi VAHUsAEnA avPA anAU.More »
 
49PAA*PANAE PARAEVAAYAA* aA*sAUMAAEdi nAGAinAMore »
 
50IKLLAAEPATELA MAINALAALA H.More »
 
51Z~AEzQ JPAAnAi T*uKi VAAtAAraAEsA*. HzAr aSAAEKMore »
 
52BAnAGARVAADiIVA A*sA GAAEPAAlARAVA GAJAnAnA anAU.More »
 
53BAnAGARVAADiMAADGAulAKR VYA*KTESAMore »
 
54BARFnAU* gARPATELA {ZVARbAA{More »
 
55sAUKAYAELAA* aA*sAUPATELA MAANAEKLAALA PAi.More »
 
56sAAVA aJANYAA RstAERAVALA JYAAEItAR#More »
 
57dGwAAYAAIxAK HsAUMore »
 
58MA*GAlA-aMA*GAlAnAAYAK KeLAAsAMore »
 
59sAUPAR sTARPARMAAR RMAESAMore »
 
60aAVAU* KEMA sAujYAU* ?bAT IVAZVAnAAWA MAGAnALAALA anAU.More »
 
61aAGAnAAE dIRYAAEsA*. HedR KURatAULAaenAMore »
 
62KPA*DYAA bAAsKR VAA.More »
 
63SAEK#sAPAiYARnAi nAATYAKWAAaAEPAAREkA MAwAUsAudnA anAU.More »
 
64aJBA YAAyAAsAURtAi nAAnAUbAA{ anAU.More »
 
65PAesAA PAesAA PAesAAIVAMALA IMAyAMore »
 
66dUGAErSA nA*IdnAisAEnA avPA anAU.More »
 
67RAGA anAE IVARAGAdEsAA{ RItALAALA diPACA*dMore »
 
68sAAElA PAciYAAIxAK HsAUMore »
 
69sA*sAARnAU dPArNAdEsAA{ aRUNAABAEnAMore »
 
70aZ~AUgARPATELA RAVA‹More »
 
71TAELsTAEYAnAi yAEVAisA VAAtAAraAEdEsAA{ IJtAEnd^ anAU.More »
 
72aIbAzAEKdEsAA{ RItALAALA diPACA*dMore »
 
73jAKlA-j*jA-1PATELA JYAVAdnAMore »
 
74MARINAYAAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
75aAtAMAnAA aJVAAlAAMAstAFKiR MAHESAMore »
 
76wAuPAsAlAinAi wAuM~AsAERsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
77wAuPAsAlAinAi wAuM~AsAERGAUNAVA*tA aVA*ItAKAMore »
 
78P~AEMAR*GA HjARsA*. RAINA*GAA aMAMore »
 
79P~AEMAR*GA HjARdVAE nAREnd^More »
 
80LAAEKVAARtAAnAi RsALAHANAsA*. PARMAAR JYAMALLAMore »
 
81]IMArnAA* {*wANAMore »
 
82BAKULAESAnAi VAAtAAraAEsA*. dVAE MAHESAMore »
 
83wAnnAA SAAILAbAd^wAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
84tARsAdLAsAAINAYAA VALLAbAdAsAMore »
 
85KAMANAGAARAE KAYARPAInAYAA JTUbAA{More »
 
86VAENAibAA{ PAURAEIHtA VAAtAArVAebAVAPAURAEIHtA VAENAibAA{More »
 
87RMANAALAAEKsA*. GAnAi dHi*VAALAAMore »
 
88RAkA BAnAi P~AitAHIR PAARMore »
 
89sMARNAnAA* RNA sAunAA* sAunAA*PAInAYAA JTUbAA{More »
 
90KETLAiK VAAtAAraAE: JYA*tA kAyAisA*. dLAALA sAURESAMore »
 
91sVAAMAi RAMAtAiWAr bAA.8More »
 
92MAwAURJnAiPARikA aIVAnAASAMore »
 
93G~AinA HA]sAPATNAi RAJnAMore »
 
94JlAdUGArPAAREkA RVAind^More »
 
95‹VAE gAAEDA! ‹VAE gAAEDA*!sA*. PARMAAR JYAMALLAMore »
 
96tAPAsYAAPARMAAR CA*d^VAdnAMore »
 
97IdnAKR JAEzAi nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. PARMAAR tAktAIsA*H P~AA.More »
 
98KYAA* sWAAYAi KYAA* a*tARAEbA“ nAYAnARAYA KLYAANA‹More »
 
99VAAsA*tAi GAULAMAHAERPARMAAR PAUzPAKMore »
 
100sAtYAIJtA RAYAnAi RHsYA KWAAaAEjVAERi sAUKnYAA anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »