Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aCArnAA - RCAnAAaAHUJA CA*d^KAntA anAU.More »
 
2RtnAAKRMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
3BAyAisA PAutAlAinAi VAAtAArRAVALA KnAUbAA{More »
 
4aJ*PAAEMAHEtAA IVAzNAUKUMAARMore »
 
5dRdiMAAnAVA FuLACA*d anAU.More »
 
6dRdiPATELA sAA*. JE. anAU.More »
 
7dRdiBARAD JGA‹tAMore »
 
8sAMAUd^nAi sAAHsAKWAAMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
9RANAi vPAMAtAiPATNAi RAJnAMore »
 
10MARAQi Z~AEzQ VAAtAAraAEIBAnAiVAALAE JGAdiSA anAU.More »
 
11BAE sAM~AATPATNAi RAJnAMore »
 
12SARABAibAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
13gARnAi SAAEbAAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
14MA*IJLA-MA*IJLAHEGAADr RA{DRMore »
 
15KA*TAnAi VAADKE{nA HAELAMore »
 
16ZVAAsAE ZVAAsAE PAAYALAPARikA tAUzAARMore »
 
17HnAiMAunABAXAi LAILAtAKUMAARMore »
 
18gAR aA*GANAAnAi GA*GAAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
19IjndAnAiRAMAKUMAAR bAMARMore »
 
20IsAIwwAnAAE sA*dESABAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
21aEK MAELAi CAAdRdA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
22aEK MAELAi CAAdRBAEdi RAJEnd^IsA*HMore »
 
23IMAYAA* aKDUPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
24vPAnA*IdnAiwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
25gAR-aA*GANAAnAi GA*GAAsA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
26MAtsYAVAEwABAARD nAREnAMore »
 
27MAARA sAMA, JAE kAAETU* BAAELAAE tAAEvPAARELA MAulARAJMore »
 
28KUlAdiPAKRAYACAURA GAAEKULAdAsA  ARKAdAsAMore »
 
29PAGALAA************nAi ILAIPAPATELA YAAEGAESAMore »
 
30bA*uDi bAukAdLAALA JYAIntA anAU.More »
 
31RAGA-aRAGAQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
32aA*kAnAA RNA PAA*PANA sAUwAibA“ GAUNAVA*tAMore »
 
33MAnAkAAnAi IMARAtAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
34MAnA dIRYAAnAA* LAiLAA* FiNAMAHEtAA IVAzNAUKUMAARMore »
 
35BAE HeYAAnAU* IMALAnAPATELA a*BAUbAA{ Di.More »
 
36HLAAE!bAAYAANAi ]tPALAMore »
 
37Z~AEzQ RISAYAnA T*uKi VAAtAAraAEHzAr aSAAEK anAU.More »
 
38‹VAtAi PAutAlAiaAEMAHEtAA CA*d^VAdnAMore »
 
39PAIWAKnAi VAAtAAEPAURANAi a*BAALAALAMore »
 
40wARtAinAA tAARAMAHEtAA LAAbAUBAEnA anAU.More »
 
41KAd*BARinAi MAAPATELA wAivBAHEnAMore »
 
42sAEtAURAJE SAeLAJAMore »
 
43aAjAdinAi ]zAA...PATELA a*BAUbAA{ Di.More »
 
44dATUbAeRPPAA sAntAEISAVARA ILA*GANNAeYAAMore »
 
45LAiLAA nAAGAMAAEdi ICAnAUMore »
 
46MAEgAANAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. SAUKLA YASAVA*tAMore »
 
47RNAnAi aA*kAMAA* dIRYAAEsA*. MAHEtAA wAiREnd^More »
 
48PAWWAR bAinAA bAitAR KAERA*bA“ GAUNAVA*tAMore »
 
49aVAlAi GA*GAAMAHEtAA GAGAnAIVAHARiMore »
 
50aA*GAIlAYAAtAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
51aAGAlAAEMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
52LAXMANAnAi aIGnAPARiXAAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
53P~AitA PA*kAiDA sA*GAEMAYAuRMore »
 
54P~AEMAYAAyAAgAELAANAi TAEPANA dYAAlA‹ anAU.More »
 
55P~AEMAYAAyAAMAUkAAEPAAwYAAYA FALGAUnAiMore »
 
56Z~AEzQ IVAdESAi nAVALAKWAAaAEnAAE sAARHzAr aSAAEK anAU.More »
 
57VAHiVATdARRAYACAURA MAGAnALAALA LAA.More »
 
58HeYAA*nAA* }gADYAA* Vd^ARMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
59sAAERQPAItARAYACAURA MAGAnALAALA LAA.More »
 
60DELAi ]gAADi, nAAEwAARA MAAEbAMAAtARi VAJ^More »
 
61aAsAU* bAitAR cLAKAYAIPALLAe JYARAMA anAU.More »
 
62aAsAU* bAitAR cLAKAYAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
63aAsAU* bAitAR cLAKAYAMAU. VARdRAJnAMore »
 
64IdLAMAA* JLAE cE a*GAARAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
65IdLAMAA* JLAE cE a*GAARAMAEnAAEnA KE. aE.More »
 
66BAiJVARRAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
67KAlARAIyAnAi wAuNAtAi bAutAAVAlAMAAtARi VAJ^More »
 
68IsA*wAi Tu*Ki VAAtAAraAERELAVAANAi JYA*tA anAU.More »
 
69IsA*wAi Tu*Ki VAAtAAraAEMAALHi GAAEIVAndMore »
 
70FRi aA*BAA MAHAEREMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
71aIGAYAAR bAuIRYAAnAAE bAEdRAECAE BATrnAMore »
 
72GAu*CAVAAYAELAA tA*tAU RESAMAnAAVAAwAVAANAi-SAAH YASAAEwARAMore »
 
73GAu*CAVAAYAELAA tA*tAU RESAMAnAAMAiRCA*dANAi tAARAMore »
 
74KEtAnA MAUnASAi sAMAG~A VAAtAAraAEMAUnASAi KEtAnAMore »
 
75sAAEnAE MAqYAU* KFnAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
76sAAEnAE MAqYAU* KFnAHEGAADr RA{DRMore »
 
77aAbAnAA* GAAER*bA GAAJEMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
78aAbAnAA* GAAER*bA GAAJESAA*IDLYAnAMore »
 
79Z~AEzQ IVAdESAi aPARAwAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
80aAtAMAnAAE aEKtAARAE anAE BAi‹ VAAtAAEMAHEtAA RMAINAKLAALA RItALAALAMore »
 
81BAiJ-yAiJnAA* tAEJMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
82MAARi Z~AEzQ VAAtAAraAEvPAARELA MAulARAJMore »
 
83sAAERQnAi RAJLAXMAiRAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
84MAA ! tAU* KAEnAi qi*GALAi ?FIDYAA PAšAMore »
 
85IsA*wAi sAAIHtYAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAERELAVAANAi JYA*tA anAU.More »
 
86KASMAiRAbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
87PAURUzAMAstAFKiR MAHESAMore »
 
88snAEHVAzAArRAVA CA*d^KAntAMore »
 
89PALATAtAA R*GAsAUYAr ISASAUMore »
 
90{ZVARVAA*K BAHAdURbAA{ J.More »
 
91VAebAVAPA*DYAA {nd^VAdnAMore »
 
92HU* SAANAi anAE SAKRAbAA{IP~AYAdSAirnAiMore »
 
93PAHELAA VARsAAdnAAE cA*TAEMAAEdi ICAnAUMore »
 
94tAMAnAE KYAA*K JAEYAAnAU* YAAdKILPAtA MAwAUKAntAMore »
 
95tAMAnAE KYAA*K JAEYAAnAU* YAAdPATELA RISMAnA#More »
 
96RIJYAA BAEGAMAPATNAi RAJnAMore »
 
97PADcAYAAMAA* PAAPAACAARRACc P~AbAAKRMore »
 
98KiCAD anAE Ku*PAlAvPAARELA MAulARAJMore »
 
99anAE MAANAsA MARi GAYAAEsAAGAR RAMAAnA*dMore »
 
100RAMARAJYAMAnAU MAHARAJ MAA‹nAA (IyACAXAU MAHARAJ)More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »