Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1P~AARBwAMAstAFKiR MAHESAMore »
 
2sAUdSArnAAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
3MAAIstA VAE*KTESA aYYA*GAARnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
4sAdAsAUHAGANAMAAEdi nAVAinAMore »
 
5LAiLAAEtARi wARtAinAi tARsAbA“ GAUNAVA*tAMore »
 
6bALAAE bATARAE KCcvPAARELA MAulARAJMore »
 
7GAUJRAtAnAi VAAtAAr-sAMAsA*. MAEgAANAi nAAnAKMore »
 
8GAUJRAtAnAi VAAtAAr-sAMAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
9aAtA*KnAAE aEK CAHERAEBAXAi LAILAtAKUMAARMore »
 
10KASMAiRnAi KLAiPATELA a*BAUbAA{ Di.More »
 
11GABAnAP~AEMACA*dMore »
 
12YASAIsAIwwABAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
13MAHAbAARtAPATNAi RAJnAMore »
 
14aPArNA tAnAE IJ*dGAiPARMAAR CA*d^VAdnAMore »
 
15sAuRJ sAlAGAtAAE nAWAiPARMAAR PAUzKRMore »
 
16JlAdUGArPAAREkA RVAind^More »
 
17a*tAIRYAAlARAJGAURU RMAESAMore »
 
18KEdiPARMAAR JAEsAEF aELA. anAU.More »
 
19sAAVAJnAU* aPAMAAnARAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
20KAE{ KAE{nAE aAElAkAtAU* nAWAinAAYAK PARESAMore »
 
21MAARGAMAA*WAi MAlAELAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
22RHsYAREkAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
23SAeLAA MAJMAUdARMAAEdi ICAnAUMore »
 
24IVAICAyA nYAAYAMAUInA Z~Ai KEVALAMore »
 
25KiMAiYAAGARMAHEtAA sAUnA*dnAMore »
 
26IsA*wAU anAE GAAEdAVARiRELAVAANAi JYA*tA anAU.More »
 
27LAkAESARiRAYACAURA MAGAnALAALA LAA.More »
 
28P~AEMAYAxARAINA*GAA aMAMore »
 
29sAMAVAEdnAAnAU* sAeAJnYA anAE BAi‹ VAAtAAraAEMAAEdi JYA*tAMore »
 
30ICARIPAYAAsAiMAUKESACA*d^More »
 
31aAQMAAE VAARMA*GAERA MAstAMore »
 
32a*ItAMA aIbAnAYAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
33MA*GALAMA# : sAUMA*GALAMA#MAEVAADA nATVARMore »
 
34Z~AEzQ sAACAi aPARAwAKWAAaAEMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
35sAMAPArNAMAHEtAA KE. JE.More »
 
36LAiLAA aPAR*PAARvPAARELA MAulARAJMore »
 
37sAAEnALAVARNAi VAiJMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
38MAANAsA HAEVAAnAi MAnAE CAiDMAAEdi ICAnAUMore »
 
39YAAdVAAsWAlAiRAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
40IMAsA RAJULAPATELA GAAEIVA*dbAA{More »
 
41SYAAMAAdEsAA{ IdnAESAMore »
 
42P~AEMAnAU* P~AItAIBA*BABALAVAANAi HU*dRAJ anAU.More »
 
43PAwARAMANAiRAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
44{sARdAnARAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
45KIVABA*wAAEPAAwYAAYA tAARASA*KRMore »
 
46CA*BALA kAiNAnAA DAKUaAEb~AMAR RAMAKUMAARMore »
 
47aPAuVAr-aPAEXAABALAR dAMAAEdRMore »
 
48sAuRJ }GYAAnAU* sAMANAU*aIKLAnAMore »
 
49aAcA ]JAsA gAERA a*wAKARbA“ P~AEMASA*KR H.More »
 
50MAAnAAE YAA nA MAAnAAEPATELA {ZVARbAA{More »
 
51kA*IDtA KLAEVARAEPARMAAR JYAMALLAMore »
 
52BARkAAbAAGAVAtA IsMAtAA anAU.More »
 
53P~AEMA-BAILAdAnAsA*. PATELA GAAEPAAlAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
54VAiRIsA*HPARMAAR JYAMALLAMore »
 
55MAHAIbAInAz>MANAPARikA MAUKUndMore »
 
56P~AEMAnAAE PARAJYAPA*KJMore »
 
57tARsAgAR anAE IKLLAAEPATELA MAINALAALA H.More »
 
58P~AItAxAAQAKUR SAeLAEnd^ anAU.More »
 
59dIRYAAE qlYAAE MAARi PAA*PANAEnAAYAK KeLAAsAMore »
 
60MAAEIHtAGAAIDnA JYA*tA anAU.More »
 
61MAAEIHtAnAADKNAir sAU*dR anAU.More »
 
62sAUPAR sTARPARMAAR RMAESAMore »
 
63aAwAUInAK nAVAILAKAsA*. nAAYAK JnAKMore »
 
64LAJJAJAEGAi RItALAALA anAU.More »
 
65LAJJAnAAsAIRnA tAsAILAMAAMore »
 
66CA*BALAE BAA*wYAA* VAERnAAYAK KeLAAsAMore »
 
67atAuT BA*wAnAnAAYAK HRiSAMore »
 
68SAMANAA*nAi MAAEsAMAPATELA dEVAEnd^More »
 
69SAMANAA*nAi MAAEsAMAPATELA JYAVAdnAMore »
 
70bAuLYAA*nAE PA*WA BAtALAAVAJAEPATELA {ZVARbAA{More »
 
71j*kAnAAPATELA IBAIPAnAMore »
 
72nYAAYA-anYAAYAnAAYAK KeLAAsAMore »
 
73PAECAnAAYAK HRiSAMore »
 
74sA*PAItAnAU* sAJrnALAALAA aAR. aEMA.More »
 
75aAGAlA wAsAAEPATELA DAÂAbAA{ LAXMANAbAA{ anAU.More »
 
76ZVAEtA PA*kAinAU* sAAM~AAJYAPA*DYAA HAsYAdAMore »
 
77SAMANAA* sAUKAYAA bAinAA vMAALAMAA*PATELA PARAIJtAMore »
 
78BA*wA aA*kAAEnAi dUInAYAAPATELA PARAIJtAMore »
 
79HiRAnAi kAANAsA*tA PAUInAtAMore »
 
80MAYAuRIPACcnAi RAkAjVAERi sAUSAiLAAMore »
 
81sAAtA ISAkARjVAERi sAUKnYAA anAU.More »
 
82VAHEtAi nAdi sAunAA IKnAARAKMore »
 
83jAKlA-j*jA-3PATELA JYAVAdnAMore »
 
84HULLAIDYAA HnAUMAAnAMAHEtAA JYA*tAiLAALAMore »
 
85bAGAVAAnAnAU* gARBAARAET BA*sAiKUMAARMore »
 
86nAAMAdAR MAHARAJA sAR ISAYAA‹RAVA GAAYAKVAAD nAU* ‹VAnACAIRyAJAnAi bAGAUbAA{RAMASA*KRMore »
 
87sAuKi nAdi : bAinAA IKnAARAPATELA JYAVAdnAMore »
 
88bAAGAEDUnAAYAK KeLAAsAMore »
 
89aAbALAE MHAERi VAsA*tABAAERsAdVAi aE. BAEGA.More »
 
90KAMAKAnAnABAARAET P~AH#LAAd ``sAARsVAtA``More »
 
91kAARAEPAATYAAIxAK HsAUMore »
 
92PARAIJtA dEVAtAABAAIRYAA sAURESAMore »
 
93aMAPATELA RAMACAnd^More »
 
94IVAIVAwA LAAEKKWAAaAEB~AÁbA“ DAÂALAALAMore »
 
95aPAuVAr-aPAEXAABALAR dAMAAEdRMore »
 
96sAUMAnAPARMAAR LAXMANA IVA.More »
 
97VAAdlAi jYAAr KRtAi HtAiBAuCA HIsAtA H.More »
 
98aALA*BAnABAuCA HIsAtA H.More »
 
99KAMAKAnAnABAARAET P~AH#LAAd ``sAARsVAtA``More »
 
100PAPATELA RAMACAnd^More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »