Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAwAUPA*CAMAiMAstAFKiR MAHESAMore »
 
2aAtAMAnAAE aEKtAARAE anAE BAi‹ VAAtAAEMAHEtAA RMAINAKLAALA RItALAALAMore »
 
3yANA IVAdESAi LAgAUnAVALAAEMAAEPAAsAA* GAi dMore »
 
4yANA IVAdESAi LAgAUnAVALAAEsTA{nABAEK JHAEnAMore »
 
5yANA IVAdESAi LAgAUnAVALAAE]nAAMAUnAAE IMAGYAUaELAMore »
 
6bAuLAE IBAsARE ICAyAVAMAAr bAGAVAtAiCARNAMore »
 
7a*wAARE aJVAAlAU*VYAAsA CAiMAnAMore »
 
8BAE IKnAARAnAi VACCAEVYAAsA YAAEGAEnd^More »
 
9KVYAAsA YAAEGAEnd^More »
 
10sAPArGA*wAAMAEVAADA nATVARMore »
 
11P~AEEMA tYAA* PARMAEZVARsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
12GAAEdAVARiVAewA BAABAUbAA{ P~AA.More »
 
13aqi aXARnAi PA^itAVAewA bAARtAiMore »
 
14KJAEzAi BAKULAA PAURURAJ anAU.More »
 
15nAbAnAA* nAiLAA* MAAERPAi*cSAEQ HsAMAUkAMore »
 
16jALARMAAwAD RAgAVA‹More »
 
17YAAtAnAAgARnAAYAK KeLAAsAMore »
 
18BA*GALAA nA*BAR PAA*CAPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
19wARtAinAA tAARACA>VAtAir sAUBAAEwAKUMAARMore »
 
20aEK MAUQi aJVAAlAU*PATELA PARAIJtAMore »
 
21RNAMAA* DuBYAU* VAHANAPA*DYAA P~AdiPAMore »
 
22GAULAABASAYYAAPATELA PARAIJtAMore »
 
23sVAPnA-VAnAPATELA JYAVAdnAMore »
 
24diVAALA PAAclAnAi dUInAYAAYAAIxAK HsAUMore »
 
25KAE{ GAAERA KAE{ KAlAA!P~AKASAMore »
 
26‹VAnAnAA* VAHENAAEPARikA RIsAKLAALA cAETALAALAMore »
 
27Z~AEzQ FARsAi KWAAaAEYAAIxAK HsAUMore »
 
28sAEtAUbAAGAVAtA IsMAtAA anAU.More »
 
29PARBAdEsAA{ MAHEBAuBA YAU.More »
 
30PARBAdEsAA{ MAHEBAuBA YAU.More »
 
31IJB~AAnAnAU* ‹VAnAsVAP~AwAuMAKEtAUMore »
 
32awYAAtMAnAi PAGAd*DiKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
33BAALAVA*dnAABAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
34MAEwAnAAE PAInAzAdIyAVAEdi aAR. aEsA.More »
 
35MAAtAbAA{‹More »
 
36‹VAnAMA*WAnASAAH nA*dUbAA{More »
 
37BAAlAKnAE aAElAkAiaESAAH ]IMArLAAMore »
 
38MAnAnAi SAIKtA aPAAR MAAnYAtAAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
39YAAEGA IsAÎwwAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
40BAE ‹VAnA MAMAiraAEnAAE sA*VAAdsVAAMAi aAnA*dMore »
 
41BAE ‹VAnA MAMAiraAEnAAE sA*VAAdbA’ nAAnAAbAA{More »
 
42aAZ~AMAnAi aTARiaEWAiSAAH nA*dUbAA{More »
 
43†IzAaAEnAU* sVARAJYAMAHEtAA YASAAEwAR nAMArdASA*KRMore »
 
44IJ*dGAi jRNAAnAU* sA*GAitAPATELA PARAIJtAMore »
 
45a*tARYAAyAASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
46RAEMARAEMAMAA* diVAAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
47IKSAAERAEnAU* MAnAAERAJYASAAH ]IMArLAAMore »
 
48PASAU-PAXAiaAEnAi RitAbAAtAIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
49aVAtARNAGA*GAAFAwAR VAALAEsAMore »
 
50VAEdA*tA IVACAARQKKR HiRAbAA{More »
 
51anA*tAnAA YAAyAiaAEZ~Ai {*IdRAdEVAiMore »
 
52sA*tA sAMAAGAMAB~AÁLAinA MAHAtMAAZ~Ai YAAEGAEZVAR‹More »
 
53KMArnAAE IsAœA*tAQKKR HiRAbAA{More »
 
54KMArnAAE IsAœA*tAQKKR HiRAbAA{More »
 
55KMArnAAE IsAœA*tAQKKR HiRAbAA{More »
 
56aAtMAIsAI anAUbAVAAnA*d‹More »
 
57ÀdYA sAunAU* HIRnAAMA IVAnAAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
58IJB~AAnAnAi ‹VAnAVAAITKAwAuMAKEtAUMore »
 
59wAMArnAAE MAMArB~AÁLAinA MAHAtMAAZ~Ai YAAEGAEZVAR‹More »
 
60sAtsA*GAB~AÁLAinA MAHAtMAAZ~Ai YAAEGAEZVAR‹More »
 
61aAtMAdiPAKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
62KLYAANA-PAWAbA’ IVAQLAbAA{ GAAe.More »
 
63IJB~AAnAnAU* ‹VAnAdSArnAwAuMAKEtAUMore »
 
64MAnAnAi SAIKtA aPAAR: LAAGANAidEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
65IVACAARdSArnAMAAEdi RMANAiKLAALA MAGAnALAALAMore »
 
66IVACAARdSArnAKEdARnAAWAMore »
 
67sARlA wYAAnA P~AYAAEGAdEsAA{ Id^uJEnAMore »
 
68wYAAnACAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
69aAtMAAnAA* aMAiDAE. PATELA BAHECARbAA{ R.More »
 
70KMAr nAi GAItAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
71‹VAnAnAU* MAulA cE ‹VAnAPAAQK MAwAUsAUdnAMore »
 
72anA*tAnAE sAWAVAARECAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
73sAAendYAr tAtVAdVAE MAHASA*KR {*d^JiMore »
 
74Z~AidIXANAAMAuItArstAAEyAdEsAA{ P~AtAAPARAYA cAETMALAALAMore »
 
75aAtMAsAAXAAtKARnAi KsAAETiIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
76YAxA-RHsYAdVAE MAHASA*KR {*d^JiMore »
 
77sA*YAMA anAE bAIKtAMAAGArPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
78IdVYA dSArnAZ~Ai IJNAIbAKkAuMore »
 
79JAEGAi MAtA JAwAAElAIKYAA HRESA anAU.More »
 
80JAEGAi MAtA JAIVAMALA IMAyAMore »
 
81VAERnAA* VAlAAMANAA*MAAEdi MAulACA*dMore »
 
82BAE nA*BARMAERA{ SAA*ItALAALAMore »
 
83WAiJELAi aAGAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
84PAIVAyA bAuIMAKJAIRYAA tARU anAU.More »
 
85PAIVAyA bAuIMAPAAR LAEGARIKVAsTMore »
 
86tAMAE PAiR WA{ PAuJANAARNAELAAKR MAFtAMore »
 
87VAAsAnAARAVALA JYAAEItAR#More »
 
88anAE MAANAsA MARi GAYAAERAVALA BAKULA P~AA. anAU.More »
 
89KAEIHnAuRPATELA dEVAEnd^More »
 
90diKRinAAE JnAMA nAA dESAAE bAGAVAAnARNAELAAKR MAFtAMore »
 
91MAHMAud GAjnAiMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
92nA bAutAAE nA bAIVAzYAItARAVALA sAUMA*tAMore »
 
93sA*BA*wARELAVAANAi JYA*tA anAU.More »
 
94SAAEINAtA bAinAU* sAMANAU*RAMAKUMAAR bAMARMore »
 
95aARAwAnAARAVA CA*d^KAntAMore »
 
96gATnAALAYARAVALA sAUMA*tAMore »
 
97VAedbAir VAnAMAA* VALAVALAERAVALA sAUMA*tAMore »
 
98sAAERQnAAE nAAWAMAnAU MAHARAJ MAA‹nAA (IyACAXAU MAHARAJ)More »
 
99P~ANAYAdiPAMAHEtAA LAAbAUBAHEnAMore »
 
100{ItAHAsAnAA* aJVAAlAA*sA*. `PAUInAtAPAdRENAU`More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »