Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1DHAPANAnAAE dIRYAAEPATELA PAURUzAAEtAMAMore »
 
2sAEtAU KWAAaAEPAU*JANAi KMALA sA*. tAWAA anAU.More »
 
3RAkYAAnAA* VAENAnAAYAK dYAASA*KR HR‹VAnAdAsA ``P~AbAU``More »
 
4VAiNAELAA* FuLAHIRZ~CA*d^More »
 
5ZVAEtAPAdMAMAHEtAA VAJUbAA[More »
 
6wARtAi MAAWAE aAbAMAAEdi MAulACA*dMore »
 
7MAARA sAPAnAA MAARi dUInAYAA*MAAEdi nAGAinAMore »
 
8nAAIYAKAwAAElAIKYAA HRESA anAU.More »
 
9nAAIYAKAIVAMALA IMAyAMore »
 
10JItA anAE sAtAiMAHEtAA dEVASA*KRMore »
 
11SAU>LAAEKMAA* MAAnAVAMAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
12MAHA sAAGARnAi kAEDMAeAYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
13KU*VAARA SAMANAA*nAi RAkARNAELAAKR MAFtAMore »
 
14d*bAi dUInAYAAMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
15d*bAi dUInAYAARAJH*sAMore »
 
16IVAIPAnARAJEnd^More »
 
17tAuTtAA sA*BA*wAAERELAVAANAi JYA*tAMore »
 
18RUIdYAE P~AEMAnAAE R*GARAJVA*SAMore »
 
19tAU*GAnAAWAMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
20BAnAFuLAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAERAVALA RJnAiKAntA anAU.More »
 
21P~AitA kAiLAi VAERAnARAJVA*SAMore »
 
22R*GA cE GAqVAARNAELAAKR MAFtAMore »
 
23LAAEHi bARELAi CAu*dDiRNAELAAKR MAFtAMore »
 
24BA*wA BAARNAERNAELAAKR MAFtAMore »
 
25nAVAU* kAEDANAJEK LA*DnAMore »
 
26MAARi aA*kAE JAEMAHEtAA VAJUbAA[More »
 
27RNAKARMAAwAD RAgAVA‹More »
 
28LAAEKVAAtAAraAEMAA* CAMAtKARVYAAsA YASAVAntAMore »
 
29a*tARnAA* aRMAAnA awAuRA*MAHEtAA IJtAEnd^ P~AA. `MAwAUIBAndU`More »
 
30aAdSAr dzTA*tAKWAAaAEMAA*KD IKSAAER BAi.More »
 
31VAAtAArIVAZVAsA*. YAAIxAK aMAMore »
 
32PARsyAiwAAElAIKYAA HRESA anAU.More »
 
33PARsyAiIVAMALA IMAyAMore »
 
34RAJABAdLAwAAElAIKYAA HRESA anAU.More »
 
35RAJABAdLAIVAMALA IMAyAMore »
 
36MAARA* sAPAnAA*, MAARi dUInAYAAMAAEdi nAGAinAMore »
 
37VA*CAnAAwAAElAIKYAA HRESA anAU.More »
 
38VA*CAnAAIVAMALA IMAyAMore »
 
39IsA*H VAAgAnAi sAAEBAtAMAA* CAALAisA VARsAMAeAYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
40MAALAdiPAnAAE MARdMAHEtAA JYA*tAiLAALAMore »
 
41BAABALAAEMAUkAAEPAAwYAAYA sAeARind^MAAEHnAMore »
 
42VALLAbAinAi RAJYAZ~AiVYAAsA SA*KRMore »
 
43aAEGAlAtAi bAinAASAnAA* MAVATAVAVAAlAA HRiSAMore »
 
44MAHEMAAnAVAAERA KLAAVAtAi anAU.More »
 
45nATUbAA{ QKKRnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. VYAAsA sAtAiSA anAE VYAAsA CA*PAuMore »
 
46JnAu BAAnDE {nA PAEIRsASAAH VA^J anAU.More »
 
47JnAu BAAnDE {nA PAEIRsAMA*yAi RMAESAMore »
 
48IGARFtAARVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
49bAYA, BAnwAnA anAE MAUIKtAVYAAsA bAAnAUSA*KR aAEwAVA‹More »
 
50wAi aAELAMAA{TibATTACAAYAr ]PAEnA anAU.More »
 
51JnMAA*tARsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
52kAunAVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
53wAi aAELAMAA{TibATTACAAYAr ]PAEnA anAU.More »
 
54adbAUtA CAMAtKARVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
55bAEdi MAAnAVAiVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
56ad#bAUtA CAMAtKARVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
57wAMArXAEtA^E KURUXAEtA^EVAAERA RMANAiKLAALA PAAE.More »
 
58wAMArXAEtA^E KURUXAEtA^EVAAERA RMANAiKLAALA PAAE.More »
 
59wAMArXAEtA^E KURUXAtA^EVAAERA RMANAiKLAALA PAAE.More »
 
60IGARFtAARVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
61VA*SA VAVYAAsA HIRP~AsAAd anAU.More »
 
62VA*SA VAbAeRPPAAnAi aEsA. aEsA.More »
 
63sA*BA*wAnAA VAAVAEtARSAAH YASAVA*tAMore »
 
64bAAGYAnAA* sA*BA*wASAAH YASAVA*tAMore »
 
65KFnAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
66sAlAGAtAAE sA*sAAR anAE PAIZCAMAnAAE PAVAnAsVAAMAi SAiVAAnA*dMore »
 
67KAELAAHLAsAAGAR RAJEnd^More »
 
68MAAETELASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
69aPAHRNASAAH SAAIntA nAA. (sAtYAMA) anAU.More »
 
70aPAHRNAaAR. aELA. sTiVAnsAnAMore »
 
71MASAAH SA. MAAE.More »
 
72PASAMAi anAE BAi‹ VAAtAAEsAAEMAeYAA HR‹VAnAMore »
 
73‹VAtARnAA jAjERA R*GASAUKLA CA*d^VAdnAMore »
 
74IsWAR PAA*PANASAAH YASAVA*tAMore »
 
75BA*wAMAAECAnASAUKLA CA*d^VAdnAMore »
 
76wAMArPAUtA^{MAAnAdAR PA^tAAPAIsA*H anAU.More »
 
77wAMArPAUtA^SAAstA^i aACAAYAr CAtAURsAEnAMore »
 
78MAAwAVAnAAE MAAlAAESAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
79sMASAAnA VAeRAGAsAAGAR RAJEnd^More »
 
80bAVAnAAE bAERUSAAH aMAMore »
 
81sAJrnA-IVAsAJrnASAUKLA PA^VAiNACA*d^More »
 
82KACAA duwAnAA* KNAsALAA*SYAAMALAMore »
 
83MAA, MAnAE sAA*bARE REQAKUR MAURLAi anAU.More »
 
84HAWAKDi BAAELAE cESAAstA^i aSAAEKMore »
 
85PAEGAAEDASYAAMALAMore »
 
86MAALAVA IVAJEtAASAAH CA*dULAALA aEMA.More »
 
87GAitAA HdYAsAAnAE GAUv‹More »
 
88a*BAAaE aAPAELAU*dSArnA KInAzQ KESAVA KLAMAMore »
 
89MAUtYAUnAA MHAEMAA*SAAH VAADiLAALA MAAEtAiLAALAMore »
 
90PAsAAEMAeYAA HR‹VAnAMore »
 
91BA*wA PAA*PANAnAA* DUsAKA*SAAH RAEIHtAMore »
 
92LAALA ICARAGAZ~AAEF REkAAMore »
 
93aA*sAUnAAE aIbAzAEKSAAH YASAVA*tAMore »
 
94aASLAEzAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
95aAEsT^EILAYAAkA*DnAi LAAEKKWAAaAEsAU*dRMA ISAVAMAMore »
 
96PARAYAA MAULAKMAA*SAAstA^i IVAJYA anAE SAAstA^i diPtAi anAU.More »
 
97sAUkAdAsAAQE MA*GALAA anAU.More »
 
98sAUkAdABAVAEr aCYAUtAMore »
 
99KFnAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
100aAbAA{MAAnAdAR PA^tAAPAIsA*H anAU.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »