Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aAbAASAAstA^i aACAAYAr CAtAURsAEnAMore »
 
2IVAZVAnAi PA^ItAInAIwA VAAtAAraAESAAstA^i IVAJYAMore »
 
3IBACAARA*SAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
4KAlA*U tAiRSAAH SAA*ItA nAA.More »
 
5aRMAAnA VAGARnAAE aAdMAisAAGAR RAJEnd^More »
 
6kA*IDtA-akA*IDtASAAH IHtAEzAMore »
 
7IVALAAEPAnAnAA VAMAlAMAA*SAAH RAEIHtAMore »
 
8MAA, MAnAE sAA*bARE REQAKUR MAURLAi anAU.More »
 
9PA^EMA anAE aAsAU*BAARAET bARtAMore »
 
10FULA kAiLYAU VAERAnAMAA*sAWAVAARA RItALAALAMore »
 
11aA*kA, aRMAAnA anAE aA*sAUsAAGAR RAJEnd^More »
 
12PAAIlAYAA WA{ PAuJAVAU*sAAELA*Ki PAURUzAAEtAMAMore »
 
13BAiJAE VAlAAKSAUKLA CA*d^VAdnAMore »
 
14ISAYAAlAAnAU* GAULAABAdEsAA[ bAARtAMore »
 
15Z~Ai xAAnAsAyA-GAitAA tAWAA Z~Ai IVAzNAUsAHsyAPATELA aASAAbAA{ KASAibAA{More »
 
16JPAU‹bAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
17nAVAwAA bAIKtAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
18nAVAwAA bAIKtAsA*tA PAUInAtAMore »
 
19nAVAwAA bAIKtAPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
20FA*sALAAE (bAAGA-2)bAT aIZ~VAnAiMore »
 
21FA*sALAAE (bAAGA-1)bAT aIZ~VAnAiMore »
 
22GAitAA P~AVACAnAAEbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
23nAVAi FULAVAADiFtHEaAjMA HuRAMAndMore »
 
24Z~Ai]PAdESAG~A*WAAVAILAaACAAYAr‹ nAWAURAMA SAMAArMore »
 
25P~AJAIPAtAA B~AÁKUMAARi {Z~VARiYA IVAZ~VAIVAŸALAYAnAAE sA*IXAPtA PAIRCP~AJAIPAtAA B~AÁKUMAARi {Z~VARiYA IVAZ~VAIVAŸALAYAMore »
 
26GAURUVACAnAAMAsVAAMAi KMore »
 
27‹VAnA RHsYAsA*tABAALAMore »
 
28GAAWAAVAANAi ]PAR MAnAnAMARHUMA vstAMA‹ HAE. kAU. MAinAAECAEHR-HAEMA‹More »
 
29sAVArwAMArsAARdEsAA{ MAAERAR‹More »
 
30bAAGAVAtAi sAAwAnAAdVAE MAKRndMore »
 
31HIRHRbAIKtA RHsYAdtAAyAEYABAUVAA KitArnAACAAYAr MAHARAJZ~AiMore »
 
32IdVYA MAuItArKNAiaA JEKisAnAdAsAMore »
 
33‹VAnA PAAWAEYAnAiLAK*Q HEMA*tAKUMAARMore »
 
34nAVAwAA bAIKtAPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
35aGAAECAR IVAxAAnAnAAE aEKsA-REdVAE RAEIHtAbAA{More »
 
36sARHd PAARnAAE sAAdRELAVAANAi JYA*tAMore »
 
37sARGAMABAXAi BAKULAMore »
 
38BA^HMAA*DnAAE bAEd{ZVARLAALA VAiRMAVAAlAAMore »
 
39IVAKARi VAAtsALYAMAAMAA VARERKRMore »
 
40]PAMAAVAewA BAABAUbAA{ P~AA.More »
 
41BA*wA IdSAAaAEVHAERA IHMAA*SAUMore »
 
42MAEIKsAMA GAAEKirnAi Z~AEzQ nAVAILAKAaAEJAEzAi sAURESAMore »
 
43MAEIKsAMA GAAEKirnAi Z~AEzQ nAVAILAKAaAEVYAAsA bAnAUbAA{ (sVAPnAsWA)More »
 
44SAAEkAinA MAR‹VAAVAewA BAABAUbAA{ P~AA.More »
 
45BAHARVAITYAA kAAnA‹nAA kAA*DAnAA kAELAsAAEnAi RJnAiKAntAMore »
 
46SABAnAMASAAH PAIRMALAMore »
 
47KMArYAxASAAH PAIRMALAMore »
 
48kA*IDtA KLAEVARAESAAH nAA. MA.More »
 
49PANAcSAAH sAUbAAzAMore »
 
50tAMAARU nAAMA SAU* ?SAAH PAIRMALAMore »
 
51BAAJBAA‹SAAH sAUMAnAMore »
 
52PAiGAlAtAi PA^ItAMAASAMAAr aAnA*dMore »
 
53sAJArtAA* HeYAASAAH nAVALAbAA{More »
 
54sVAJnA anAE BAi‹ VAAtAArSAAH nAYAnAAMore »
 
55annAPAuNAArnAi GAAEdMAA*JYAIsAgAANAiMore »
 
56kA*IDtAASAAH RnnAAdEMore »
 
57MAAnAsAi sAAMA*tASAAH RMAESAMore »
 
58MAA, MAnAE sAA*bARE REISARAElAKR SYAAMALAAMore »
 
59HJU tAMAE YAAd aAVAAE cAESAAH PAMore »
 
60VAE*tA cETi MAHAnAtAASAAH sAUbAAzAMore »
 
61PA*IDtA KLAEVAsArSAAH nAA. MA.More »
 
62aMAi, aMASAAH PAIRMALAMore »
 
63PA^AWArnAA SAtAKPAURAEIHtA MANAiSA*KRMore »
 
64BAAELAtAi sAUBAAEIwAnAi ISAXAAVALLAiInAMAAVAtA MAAEHnAdAsA KHAnAdAsAMore »
 
65GAitAA HdYAdVAE nATVARLAALA anAU.More »
 
66MA*GALAAJAnAi nATVARLAALA anAU.More »
 
67MA*GALAASAEVADE anA*tA GAAEPAALAMore »
 
68HiRAKNAi anAE BAi‹ VAAtAAEsAU*ndRMAMore »
 
69aEK PA^Z~nA : KYAA* IVARAMA ?sAUHAsAiMore »
 
70InAbA^Ar*tASAAH sAUbAAzAMore »
 
71SABAnAMASAAH PAIRMALAMore »
 
72astAiSAAH Z~AiKAntAMore »
 
73PARiIXAtA-tAXAK nAVALAAkYAAnAsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
74CAA*dMAA* sAuRJ ]GAESAAH PAIRMALAMore »
 
75GAAERkA-MACc*dRsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
76IVAbA*GAKLAASAUKLA dUGAErSAMore »
 
77BAAlAKSAAH KUsAUMABAHEnA CAinAUbAA{More »
 
78BAAlAKBA*sAiwARMore »
 
79aAwYAAItMAK PAyAAEMAA{sAAERVAALAA JHA*GAiR v.More »
 
80PAyAKARtVA : IsAœA*tA anAE awYAYAnAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
81JEQALAALAnAi JAyAAMAHEtAA tAARKMore »
 
82sVAPnAAnAA wARMAA* PAEQELAAE CAAERsVAAMAi MAAwAVAAtAiWArMore »
 
83sAMAnVAYA dSArnAdEsAA{ SAAIntALAALA MA.More »
 
84ICA*tAnAnAA* PAUzPAAEPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
85PAuNArYAAEGAnAA P~AKASAMAA*PAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
86MAnAnAi IXAItAJCAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
87IVAVAEK anAE sAAwAnAAMAAEdi RMANAiKLAALA MAGAnALAALAMore »
 
88IVAVAEK anAE sAAwAnAAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
89IVAVAEK anAE sAAwAnAAKEdARnAAWAMore »
 
90sA*sAARMAA* sAUkA KYAA* cE? bAAGA 1 anAE 2SAAH VAADiLAALA MAAEtAiLAALAMore »
 
91IVAZVAnAU* bAIVAzYAHAsAiJA JGAdiSACA*d^More »
 
92IH*di-tALAEsAMAAtASAMAAr aECA. BAi.More »
 
93IdVYA YAUGAPATELA {ZVARbAA{ CAUnAibAA{More »
 
94aZ~AUgARPATELA RAVA‹More »
 
95dATUMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
96CAAEVAisA KLAAKMAHEtAA wAnAsAUkALAALAMore »
 
97MAEgAANAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. MAEgAANAi MAHEnd^More »
 
98MAEgAANAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. CAeAwARi RgAUVAiRMore »
 
99P~AitA PA*kAiDA sA*GAEMAnAAEHR aAHUJA anAU.More »
 
100CAisABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »