Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1R*GALAAnAi REVADiJOzAi ‹VARAMAMore »
 
2diKRinAA HEtAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
3IsA*dBAAdnAi sAAtA sAFRISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
4TOMA sAOYARTVAEnA MAAKrMore »
 
5KASMAiRnAA JVAA*MAdOrnAAYAK HRiSAMore »
 
6VAAtA aEK dYAASA*KRnAiRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
7DAè. BAABAAsAAHEBA aA*BAEDKRsAURVAADE IVAJYA-sA*SAO.-ICAyA sA*K.More »
 
8sAAVAwAAnA ! PADAè. VAewA PARESA R.More »
 
9nAiLAKMALAnA*dA GAULASAnAMore »
 
10TELA [T TU wA BADrjVAORA BAKULA-anAU.More »
 
11GAA*wAinAi CA*PALASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
12CA*˜SAEkAR aAjAd anAE VAiR BA*dA VAeRAGAiPA*CAALA sAMAiRMore »
 
13IKRAtAAJUrnAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
14Z~Ai dIXANAAMAuItAr BAALAsAAIHtYA PAAQPAOWAi G~A*WAMAAlAA-JAGAtARAMAnAA PAAQOIGAJUbAA[More »
 
15Z~Ai dIXANAAMAuItAr BAALAsAAIHtYA PAAQPAOWAi G~A*WAMAAlAA-MAOTAPAAQOIGAJUbAA[More »
 
16DEROPATELA KAnA‹More »
 
17MAAbAOMA PAAcA* FRiaEDO.PAATiLA sA*G~AAMAMore »
 
18BAnAAsAKA*QAnAi P~AitAKWAAaODO. P~AJAPAItA nAAWAALAALAMore »
 
19RAwAA aETLAE...GAqVAi [sAUbAA[More »
 
20PAVArtAnAi TOCAEB~AÁbA’ KiItArdAMore »
 
21sAkAi BAdLAO sAMANAA*aACAAYAr KnAUMore »
 
22Z~Ai dIXANAAMAuItAr BAALAsAAIHtYA PAAQPAOWAi G~A*WAMAAlAA-VAAKYAPAOWAiIGAJUbAA[More »
 
23Z~Ai dIXANAAMAuItAr BAALAsAAIHtYA PAAQPAOWAi G~A*WAMAAlAA-ICAQi PAOWAiIGAJUbAA[More »
 
24BAEMAA* yAiJO FAVAERAVALA KnAUbAA{More »
 
25IHtAOPAdESAnAi KWAAaO-dAnAnAU* aIbAMAAnARAVALA KnAUbAA{More »
 
26HiPA HiPA Hu...RÃ...RE...bA’ LAtAAMore »
 
27JO BAABAA nA HOtAE tAO!CAAVADA HIRbAA[More »
 
28bAIKtA IVASAE IVAVAEKAnA*dsVAAMAi IVAVAEKAnA*dMore »
 
29VAEIVASAAlAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
30ICAKnA sAuPA FOR wA [InDYAnA TiCAsAr sAOLAVAAsAU aAIdtYA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
31PAšAKRMAUnASAi IGAIRSAMore »
 
32BA*IdnAiDO. IVAbAAKR nAVAinAMore »
 
33PAUzPA PARinAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
34VAAH R*GALAA VAAH-R*GALAAnAi R*GAtAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
35IBALAADAbAAp{nAi MAHEMAAnAGAItARNAEKLAAKR MAFtAMore »
 
36MAHAPAURUzAOnAO IVAnAOdaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
37aKBAR IBARBALA KWAAMAAlAA-aAKASAMAA*** MAHELAaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
38aA*GAlAi aDADU VAeŸBAAROT IVAzNAUKUMAARMore »
 
39sVAYA*VARsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
40SAEKELAA* BAiJnAA* VAAVAEtARSAAH sAuYArKA*tAMore »
 
41PAOtAPAOtAAnAA* aJANYAA MAHEtAA [ndU KE.DiMore »
 
42PAOtAPAOtAAnAA* aJANYAA axAEYAMore »
 
43[sAPA KWAAMAAlAA-KAGADO anAE H*sAPATNAi RAJnAMore »
 
44BAE CAtAURJOzAi JiVARAMAMore »
 
45IVA>MA VAEtAAlAnAi IKSAORKWAAaOVATAVAVAAlAA HRiSAMore »
 
46VAAH R*GALAA-R*GALAAnAi REVADiJOzAi JiVARAMAMore »
 
47aLAK-MALAKnAO xAAnA kAJAnAORAMAAnAUJ VAi.More »
 
48aLAK-MALAKnAO xAAnA kAJAnAORAMAAnAUJ JAGAMore »
 
49111 sARsA MAJAnAi BAAlAVAAtAAraOnAO R*GAR*GAi VAAtAArkAJAnAORAMAAnAUJ VAi.More »
 
50IVA>MAOVArSAiYAMAÃPATELA IVAnAUbAA{ ].More »
 
51Z~AiMAdà bAAGAVAtA sA*XAEPAMAHEtAA HsAUMAtAi-sA*XAEPA KtAArMore »
 
52501 aXAiR aAYAUVAErIdK aozAIwAaOSAAH HEMAEn˜More »
 
53YAUGAP~AVAtArK ISAVAA‹MAKVAANAA IKSAOR-anAU.More »
 
54ICAKnA sAuPA FOR wA [InDYAnA MAwAR sAOLAHAnsAEnA MAAKr IVAKTR-sA*KLAnAMore »
 
55GAINAtA PA*CAAMAÞtAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
56GAINAtA R*JnAakAANAi KLPAESAMore »
 
57GAINAtAMAA* P~AOJEKTakAANAi KLPAESAMore »
 
58bAAGAAKARnAU* bARtAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
59}DtAA* jADIyAVAEdi ¸AiKA*ntAMore »
 
60GAitA GAAVAU* tAO P~AitAnAU* GAAVAU*!sAtYAMAUInA -sA*PAAdKMore »
 
61CAALAO,‹VAnA sAAWArK KRiaE...sAOMAeYAA bAANA‹ aECA.More »
 
62DO. IVA>MA sAARAbAA[GAJJR HsAMAUkAMore »
 
63BAAlA-aAROGYA anAE sVAsWA-sA*tAAnADO. MAOdi CA*PAKbAA[ R.More »
 
64aAHAR anAE aAROGYADO.SAAH BAELAA aAR.More »
 
65aAHAR anAE aAROGYADO. MAOdi CA*PAKbAA[ R.More »
 
66I>KETIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
67dAjELAA* HeYAA*kAA*DEKR IVA. sA.More »
 
68sAM~AAT PAòWVAiRAJ CAoHANAMAYAuRMore »
 
69sAAMAVAEd-dSArnAbAANAdEVAMore »
 
70VAexAAInAK RHsYAKWAAaO-1MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
71IMAYAAFUsAKi= bA‹YAAnAO bAAVAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
72RAJKUMAAR sAURJPARikA aIVAnAASAMore »
 
73{ZVAR PARMAARnAi Z~AEzQ BAAlAVAAtAAraOMAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
74sAAGAR sAM~AATVAnAr JULAEMore »
 
75IVAxAAnAnAA MAR‹VAA bAAGA-4MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
76IVAxAAnAnAA MAR‹VAA bAAGA-3MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
77IVAxAAnAnAA MAR‹VAA bAAGA-2MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
78IVAxAAnAnAA MAR‹VAA bAAGA-1MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
79PA*CAtA*yAnAi BAALAKWAAaOGAJJR HIzArdAMore »
 
80ROMAA*CAK RHsYAKWAAaOMAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
81RAtARANAinAi sAUGA*wAIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
82JGAdiSACA*d^ BAOjGAJJR HsAMAUkAMore »
 
83MAHAnA MAUsAAFRO-5MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
84PASAUPA*kAi KWAAMAAlAA-3RAVALA KnAUbAA{More »
 
85PAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
86]PAEn˜ IyAVAEdiKOQARi BAiREnA-sA*PAA.anAE PAuRK LAEkAnAMore »
 
87aEK ISAYAAlAO BARFMAA*VAnAr JULAEMore »
 
88BAULAET TÄnAdEsAA{ sAAwAnAA nAAYAK-bAAVAnAUVAAdMore »
 
89MAHAbAARtAnAA* PAAyAObA“ nAAnAAbAA{More »
 
90nAAnA‹ KAILAdAsA MAHEtAA P~AO.DAè. cyAARA MAHEn˜More »
 
91wARAnAA* kAMAiRGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
92GAOwAuILAVAElAAdVAE RMAESA VA.More »
 
93PAiKVAiK PAEPAsArIDKnsA CAALsArMore »
 
94VAEIVASAAlAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
95]PAEn˜ IyAVAEdi aAtMAKWAnA tAWAA anYA aALAEkA KOQARi BAiREnA-sA*PAA.anAE PAuRK LAEkAnAMore »
 
96]PAEn˜ IyAVAEdi aAtMAKWAnA tAWAA anYA aALAEkA PA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
97KWAA-KLARVARAVALA sAUMA*tAMore »
 
98`sAUKAnAi`nAi sAAGARKWAAaOMAHEtAA wAiREn˜ sA*PAA.More »
 
99IH*d sVARAJnAA ISALPAi MAHAtMAA GAA*wAiLAHERi P~AIVANA K.More »
 
100dUBA[nAA GAoRVAVA*tAA GAUJRAtAiaODO.bA’ dEVAEn˜More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »