Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1Z~AEzQ JAPAAnAi VAAtAAEMAHEtAA P~ABAAEwA anAU.More »
 
2aALAAEK : PARLAAEKMAHEtAA PAUzPAAVAtAiMore »
 
3HeYAA*nAA* }gADYAA* Vd^ARaAIRGAPAuIDMore »
 
4P~ALAYA VARsYAA MAEHMAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
5ItARADMA*GALAMA# HRiSAMore »
 
6nAVAsA*wAAnAsA*. MAHEtAA P~AEMAnAAWAMore »
 
7PAAnAiMAE* MAinA IPAYAAsAiPATELA CAiMAnAbAA{More »
 
8IsA*wAi Tu*Ki VAAtAAraAERijIsA*gAANAi KLAA sA*.More »
 
9aIGAYAAR bAuIRYAAnAAE bAEdMAALAVAi VAnARAJ anAU.More »
 
10atAitAnAA* JuJVAA* vPARAMAKMore »
 
11PAIRtAAEzAVYAAsA HzArdMore »
 
12KRNA gAELAAEMAHEtAA nA*dSA*KR tAUlAJASA*KRMore »
 
13KRNA gAELAAEMAHEtAA nA*dSA*KR tAUlAJASA*KRMore »
 
14GAULAABACA>MAUnASAi aIVAnAASAMore »
 
15ad^SYAMAHEtAA wAiREnd^More »
 
16PAAYALARAVALA JYAAEItAR#More »
 
17PAtAA*nAA MAHELAR*GAnAAYAKMMAA MAUPPAAlAMore »
 
18IRzAbA-GAA*wAARRAVALA JYAAEItAR#More »
 
19sAuRJ WAVAAnAU* SAMANAU*RAVALA JYAAEItAR#More »
 
20sAiMAAREkAARAVALA JYAAEItAR#More »
 
21snAEHtAPArNAMAAEdi nAGAinAMore »
 
22wARA }*CAiYAAIxAK HsAUMore »
 
23WAAEDAEK VAwAU sAMAYARAVALA JYAAEItAR#More »
 
24MAMAAEdi nAGAinAMore »
 
25IsA*wAU sVAAIMAnAiMAHEtAA aIVAnAASAMore »
 
26‹*dGAi MAHE*Ki }QiMAAEdi RMAESA ``snAEH sAAGAR``More »
 
27SAERkAAnAMAeAYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
28aACAAYArnAAE aEKRARMAUnASAi aIVAnAASAMore »
 
29aAPANAAE gADiK sA*GAMAHEtAA IdGAiSAMore »
 
30GAA*wAARiMAHEtAA YASAVAntA anAU.More »
 
31GAA*wAARiPAdMA BAi. aAR.More »
 
32aETLAU* BAwAU* sAUkAMAHEtAA wAiREnd^More »
 
33yANA IVAdESAi LAgAUnAVALAAESAAstA^i IVAJYA anAU.More »
 
34bAuLAE IBAsARE ICAyAMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
35aAPANAAE gADiK sA*GAMAHEtAA IdGAiSAMore »
 
36MAdVAE PA^ItAbAA MA. anAU.More »
 
37MAsAAVA*tA ISAVAA‹More »
 
38nAARAYANAiMAHEtAA VAJUbAA[More »
 
39aIbAnAEyAiVYAAsA SA*KRLAALA tA^iKMALAALAMore »
 
40KISAVAAnAiMore »
 
41REtAinA*U gARSAEQ JYACA*d^More »
 
42]MAASA*KRnAi VAARtAAaAESAUKLA YASAVA*tAMore »
 
43IPAYAAsAisAUndRMA#More »
 
44a*tAR tARsAE PAARAVAARsAAELA*Ki PA^MAAEdMore »
 
45VAGADAnAAE sAAdsAURtAi nAAnAUbAA{ anAU.More »
 
46VAGADAnAAE sAAdJEK LA*DnAMore »
 
47PA^EMACA*d‹nAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsAURtAi ]VArSAi JYA*tAiLAALA anAU.More »
 
48FERAESAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
49TAELsTAEYAnAi VAARtAAaAESAUKLA YASAVA*tAMore »
 
50HU* anAE IdVYABAAlAASAAH RItALAALA IGARwARLAALAMore »
 
51KAPAAILAKAEnAA JGAtAMAA*sAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
52DAELAtAAE DU*GARsAURtAi nAAnAUbAA{ anAU.More »
 
53PAVAnAnAU* gARSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
54aAnA*dgAATSAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
55VAi*kAAYAELAi VANAjARSAEQ HzArdMore »
 
56VAsA{nAAE gAERAESAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
57sVAPnAtAiWArSAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
58PAAYAAMAA* PAURAYAELAA*MAALAVAi VAnARAJ anAU.More »
 
59PAAYAAMAA* PAURAYAELAA*SAEFR JEKMore »
 
60bAAGAVAtAKWAAaAEnAAnAA bAA[More »
 
61Z~Ai nAAnAUbAA{ sAURtAi nAi Z~AEzQ VAAtAAraAESAAH MAUKUnd PAi.More »
 
62aPARAIwAnAiIBA^GAEnjA PAiTR `aALAAEK`More »
 
63PACAisAMAAE KLAAKSAAH KAIntALAALA anAU.More »
 
64sAuRJ ]GYAAE sAMANAA*nAE dESASA*KR bAVAAnAiMore »
 
65aItAtAnAA aAYAnAAMAA*SAAH RAEIHtAMore »
 
66PAUnARAVAtAARsAAVALAA MAAVA‹ KE. anAU.More »
 
67RJKNA sAuRJ WAVAAnAE SAMANAESAAH GAUNAVA*tAMore »
 
68BA*wAnASAAH RAEIHtAMore »
 
69MAAnAsARAEVARPA^EMACA*dMore »
 
70MAAnAsARAEVARsAAELA*Ki PA^MAAEdMore »
 
71]GAtAA sAuRJnAAE a*wAKARsAEVAK GAitAAMore »
 
72PAE^MAsAAGARsAGAR PA^VAiNAMore »
 
73MA*tA^sAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
74FERAESAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
75RAwAESYAAMA SAMAArnAi Z~AEzQ VAAtAAraAESAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
76HU* anAE aESAEQ sARLAAMore »
 
77aMAE PAWWARnAA MAAER KEMA BAAELAiaESAAH IVAJYA Di.More »
 
78PAWA PARsAUNAAVAKR KnAU (anAUVAAdK)More »
 
79PAWA PARaAnA*dSA*KRMore »
 
80anAE PAci ?sAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
81sFURNAAVALAisA*tABAALAMore »
 
82IVAJYA SAAstA^inAi Z~AEzQ VAAtAAraAESAAstA^i IVAJYAMore »
 
83RAwAESYAAMA SAMAArnAi Z~AEzQ VAAtAAraAESAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
84sAunAi PADi RE IsAtAAR !sAA*GAANAi CA*d^KAntAMore »
 
85nAARi tAU* tAAE nYAARi !SAAH RAEIHtAMore »
 
86jAKlAnAA R*GAYAAIxAK HsAUMore »
 
87SAERLAAEK HAEMsA (bAAGA 1)RMANALAALA sAAEnAiMore »
 
88aIbAnAVA MAHAbAARtAsA*tABAALAMore »
 
89agAAERiaAE sAAWAE PAA*CA IdVAsAsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
90MAGAqVAi IPA*GAlASAi MAEgAANA*dMore »
 
91KU*VAARA aAgAAtAnAAYAK HRiSAMore »
 
92PARAwAinA GAUJRAtAwAuMAKEtAUMore »
 
93IPAtAAnAi P~AEYAsAinAA PAAPAnAAYAK HRiSAMore »
 
94VAEwAGAAEsVAAMAi aSAAEKPAURiMore »
 
95VAitAi JSAE aA RAtASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
96THUKAEMAHEtAA JSAVA*tAMore »
 
97GAA*QE BAA*wYAU* aAKASAaDALAJA VAzAArMore »
 
98Z~AiRAMAKPA*DYAA HIRSA*KR nA.More »
 
99MAHAbAARtAMAA* syAi-PAAyAAEPATELA IyAKMALAALA JMAnAAdAsAMore »
 
100aMAaERVAd bAAwAA SYAAVAXA MAANAEK‹More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »