Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1B~AÁBAAEwATAGAAER MAHIzAr dEVAEnd^nAAWAMore »
 
2KLYAANA RAMAAYANAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
3†IzAVAANAiB~AÁbA’ aInAvwwAMore »
 
4Z~AiPA*CAdSAisAARsA*G~AHSAMAAr nAWAURAMAMore »
 
5tAURiYAsVAAMAi MAAwAVAAtAiWArMore »
 
6KsVAAMAi KMore »
 
7P~AAWArnAAaAEbA’ MAINAwARKUMAAR JYASA*KRMore »
 
8VAEdRHsYAPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
9aVAwAutA GAitAAbAT< SAAsyAi P~AtAAPARAYA P~AJARAMAMore »
 
10PAurNA P~AZ~nAAE PAurNA ]tARAEdLAALA Z~Ai RMANAiKLAALAMore »
 
11GAitAA MArMAPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
12KLYAANA IKRNAAVALAisVAAMAi ISAVAIGAIR‹More »
 
13bAAGAVAtAnAi vPAREkAAsVAAMAi ISAVAIGAIR‹More »
 
14stAAEyA sA*G~AHSAAsyAi IGAIRJASA*KRMore »
 
15KURaAnA MA‹dnAAE InAItABAAEwAawVAYAUr RItALAALAMore »
 
16sAPtAZ~LAAEKi GAitAAPA*DYAA aMAMore »
 
17JGAtAnAA MAHAnA P~AVAAsAiaAEsA*JYAMore »
 
18KsABAbA’ aIZVAnAiMore »
 
19PA*CAtA*yACAAeHANA RAMACA*d^More »
 
20LAiLAAVAtAi MAUnASAitAi IHMAA*SAi SAELAtAVAewA bAARtAiMore »
 
21bAAGYACAK^SAAH PAIRMALAMore »
 
22aAWAMAtAi sAA*JESAAH bAAnAUMAtAi aECA.More »
 
23GAAEdAVARiVAewA BAABAUbAA{ P~AA.More »
 
24RAFDAEVAA*K BAHAdURbAA{ J.More »
 
25aWAArtASAAH IdnAKR `JYA`More »
 
26aVALA*BAnASAAH IdnAKR `JYA`More »
 
27JEntAi-H*sAA IsAMFnAiSAAH sAUMAnAMore »
 
28a*wAKARnAE dIRYAE tARNAU*SAAH nAiLAAMore »
 
29TAELsTAEYAnAi VAARtAAaAESAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KR anAU.More »
 
30bAizMA sAAHnAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEItA^VAEdi PA*KJ anAU.More »
 
31bAizMA sAAHnAinAi Z~AEzQ VAAtAAraAEbAizMA sAAHnAiMore »
 
32kADKiSAAH sAUMAnAMore »
 
33IBA*BA-PA^ItAIBA*BASAEQ RJnAiMore »
 
34PAAdRMAA* }GAtAA* PAGALAA*sAAELA*Ki IKSAAERIsA*HMore »
 
35tA^iJAE PAURUzASAAH PAIRMALAMore »
 
36JAEBAnA tAAE BAAVAlAnAi SAulASAEQ HsAMAUkAMore »
 
37sA*VA*dnAAnAA a*tAR*GAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
38sA*VA*dnAAnAA a*tAR*GASAAstA^i nARIsA*HMore »
 
39SAunYAnAA* MAuLA aMAuLAbAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
40nAARinAAE nAEHgAELAANAi TAEPANA dYAAlA‹ anAU.More »
 
41nAARinAAE nAEHsARsVAtAi PA^bAAVAtAidEVAiMore »
 
42sAPtAPANArSAAH IVAbAutAMore »
 
43sARHd IVAnAAnAU* gARSAEQ HsAMAUkAMore »
 
44bAVAAEbAVAnAi PA^itASAAH PAIRMALAMore »
 
45aE anAE HU*SAEQ CA*d^KAntAMore »
 
46BAakA*DAnA*d IbAXAUMore »
 
47sAdBAAEwA sAIRtAAQKKR GAAEPAAlA‹ aAEwAVA‹More »
 
48sAdBAAEwA sAIRtAAQKKR GAAEPAAlA‹ aAEwAVA‹More »
 
49PAUzPAnAi aA*kAMAA* aA*sAUSAEQ HsAMAUkAMore »
 
50PACAisAMAAE KLAAKgAAEwYAUr VAIJrLAMore »
 
51GAUJRAtAnAi aMAR {ItAHAsAKWAAaAEsnAEHRISMAMore »
 
52bAA{CAARAEsAAELA*Ki IKSAAERIsA*HMore »
 
53HnAUMAAnA VAAtAArSAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
54MAA, MAnAE sAA*bARE REISARAElAKR SYAAMALAAMore »
 
55azAAq tA*U aAVA !sAUVANAArMore »
 
56Z~Ai MAWAURA VA#JMA*DLAPATELA RVA‹ PA.More »
 
57aEK PA^wAAnAPAUtA^nAi aAtMAHtYAASAAH sAUbAAzAMore »
 
58VAAsAVAdtAAsAtYAMA#More »
 
59sAIRtAAaAEnAA sAAInnAwYAMAA*SAUKLA RAMAPA^sAAdMore »
 
60BA^HMAPAURinAAE BA^AHMANAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
61RMANAiYAMA#PA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
62bAARtAiYA VAAtAAr sAAeRbAdA*DiKR MAAEHnAMore »
 
63JYAEnd^JAnAi ICAnMAYAMore »
 
64a*tAR MAMA IVAKIsAtA KRAEGANAAyAA IGARiSAMore »
 
65RJnAiSA MAiMAA*sAAsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
66MAnA : aEK KuT P~AZnAbAEsAANAiYAA dASA J.More »
 
67ICA*tAnAdSArnAPAAQK RMANALAALAMore »
 
68aJBAnAA* PASAUPAXAinAi GAJBAnAi VAAtAAEIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
69PAuJYAU* anAE KHYAU* bAAGA 2VAewA SAAsyAi JAdVA‹ nARbAERAMAMore »
 
70GAAEIVA*d MAA*Di GAAEQDiIyAPAAQi BAKULAMore »
 
71aIbAzAEKJAEzAi IdnAKRMore »
 
72PARMAH*sA YAAEGAAnA*dnAA* VACAnAAMAsVAAMAi YAAEGAAnA*dMore »
 
73sACAAET bAIVAzYAKWAnAAEPA*CAALA CAiMAnALAALA R.More »
 
74aAtMA wAMArMAAlAAVAMAAr KMore »
 
75xAAnAnAA aJVAAlAEPA*IDtA VAEdIMAyA QAKAERMore »
 
76ICA*tAA cAEDAE, CAEnAWAi ‹VAAEKAEQARi MAwAUMore »
 
77YAAEGAnAi IVAZVAVYAAPAKtAAsVAAMAi YAAEGAAnA*dMore »
 
78MAAnAVAinAA* MAnAPAdRENA PAUInAtAMore »
 
79KMArnAAE IsAœA*tAQKKR HiRAbAA{More »
 
80KMArnAAE IsAœA*tAQKKR HiRAbAA{More »
 
81MAnAAEVAexAAInAK MAAGArdSArnA bAAGA 1PAdRENA PAUInAtAMore »
 
82MAnAAEVAexAAInAK MAAGArdSArnA bAAGA 1dEsAA{ sAtAiSACA*d^More »
 
83YAAEGASAAsyAPATELA GAAEPAALAdAsA ‹VAAbAA{More »
 
84Z~AiMAA aAnAndMAYAi nAA sAAIyAwYAMAA*sVAAMAi bAAGAVAtAAnA*d IGAIRMore »
 
85IVAZVACAEtAnAAnAA VANAJARAdVAE MAKRndMore »
 
86‹VAnA ‹VAVAAnAU* BAlAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
87bAARtAiYA tAtVAxAAnAnAi vPAREkAAjVAERi aA{. aECA.More »
 
88VYAVAHARKUSAlA KEVAi RitAE WASAAE?RwAUVA*SAi RMAESAMore »
 
89IJ*dGAi MAiQi LAAGAE cEPATELA PARAIJtAMore »
 
90sAUkAnAA* ISAkARnAE MAAGAEr aEK DGALAU* BAsA WAAYASAAH HIRLAALA aMARCA*dMore »
 
91abAYAsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
92BAAlAMAAnAsAnAi sAMAsYAAZ~AAEF PA*KJMore »
 
93CAMAtKAIRK SAIKtAnAi SAAEwAGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
94sAtsA*GAnAi aRwAi wADiKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
95aAtMA xAAnA P~AVAEISAKA anAE wAMAAErPAdESA tAtVAxAAnAKSARIVAJYA‹ MAHARAJZ~AiMore »
 
96awYAAtMA-MAAGArdSArnA bAAGA 1ICAdAnA*d sARsVAtAiMore »
 
97nAVARAnAi nAAE*wAPAAEWAiMAHEtAA tAARKMore »
 
98]TPATA*GA aMAEIRKAMAHEtAA tAARKMore »
 
99HeYAU* kAAELAinAE HsAiaE!IyAPAAQi BAKULAMore »
 
100aLABAELAU* aMAEIRKA - VA*QELAU* aMAEIRKAMAHEtAA tAARKMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »