Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aMAE RHYAA aBAAELAnA*dA GAULASAnAMore »
 
2nAKABAbAGAdEVA KnAUMore »
 
3JAsAusAbAGAdEVA KnAUMore »
 
4gAMA*DbAGAdEVA KnAUMore »
 
5P~AiItA KRE PAUKARMAHEtAA RsAiKMore »
 
6Z~Ai dEVAA*SAi dUGAArdEVAiPA*DYAA KESAVALAALA BAi.More »
 
7RAMARAŠYAMAnAU MAHARAJ MAA‹nAA (IyACAXAU MAHARAJ)More »
 
8Z~AiMAd# bAGAVAd#GAitAAMAALAVAiYAA PAAEPATLAALA wAnA‹bAA{More »
 
9sAUBAAEwA RtnAMAAlAA bAAGA-3PATVAARi PARMAAnA*d RNAcAEDdAsAMore »
 
10P~AEMALAIVAIVAwAP~AsAAdP~AEMALA MAHARAJMore »
 
11nAIH sAUa nAIH dU:kAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
12FERAEMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
13aJANYAU* MAnAMAHEtAA IVAJYA H.More »
 
14HeYAAnAi H*UFMAHEtAA IVAJYA H.More »
 
15tARsYAU* tAnA tARsAi HU*MAHEtAA IVAJYA H.More »
 
16SAAEwA-P~AItASAAEwAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
17H‹YAE tAU* sAA*bARE cE!PA*DYAA IVAQMore »
 
18nAJRBA*wAiPA*DYAA IVAQMore »
 
19LAAEHi bARELAi CAu*dDiRNAELAAKR MAFtAMore »
 
20BARDAnAi RAJMAAtAA KLAA*BAA{MAAEqA dEVAKUMAAR ``ISAVAdutA``More »
 
21aARtAiBAARAET P~AH#LAAd ``sAARsVAtA``More »
 
22sAnAKARAEMAHEtAA IJtAUbAA{More »
 
23Z~AEzQ bAARtAiYA VAAtAAraAERAVALA RJnAiKAntA anAU.More »
 
24FuLA anAE FAERMAMAHEtAA RISMAnA#More »
 
25SAiLAwAMArnAi KWAAaAE tAWAA anYA LAEkAAEMAHEtAA MAnAsAUkALAALA tAARACA*dMore »
 
26KMAr bAEdPATELA PAURUzAAEtAMAMore »
 
27P~AWAMA PAtnAi anAE BAi‹ VAAtAAESAAH KAIntALAALA anAU.More »
 
28P~AWAMA PAtnAi anAE BAi‹ VAAtAAEPALAr BAKMore »
 
29RAeRVAPAUJARA IdnAKRMore »
 
30diKRinAAE JnAMA nAA dESAAE bAGAVAAnARNAELAAKR MAFtAMore »
 
31tAULAsAi tAARA aA*GANAnAiMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
32tAULAsAi tAARA aA*GANAnAiRAJH*sAMore »
 
33tARsAi sAA*JPATELA GAAEIVA*dbAA{More »
 
34KLA*IKnAiJAEzAi P~AVAiNA `P~AEMA`More »
 
35tYAAGAVAiR JMBAuMAUInA RAJEnd^More »
 
36gAUgAVAATMAAEdi nAGAinAMore »
 
37wAi FA{nALA DAYAAEGnAAEsAisAaAWArR HE{LAiMore »
 
38VAHELAi sAVAARnAAE sAuYAArstAMAAEdi RMAESA ``snAEH sAAGAR``More »
 
39P~AEMA tYAA* PARMAEZVARsAAEnAi vPAA RMANALAALAMore »
 
40aA*sAUnAA* tAAERNAP~AANAMore »
 
41PAUzPA aEK PALAASAnAU*PATELA dEVAEnd^More »
 
42JYAAnAnd KEVALAiPAUzKR MAUnAiMore »
 
43BAE{MAAnAPARMAAR MAKnA‹More »
 
44kA*IDtA KLAEVARAEPARMAAR JYAMALLAMore »
 
45kA*IDtA KLAEVARAEVAMAAr InAR*JnAMore »
 
46LAGAAMA VAGARnAA gAAEDAPATELA PAURUzAAEtAMAMore »
 
47tARsAgARPATELA MAINALAALA H.More »
 
48]KELAPA*DYAA HzArVA*tAMore »
 
49MADdA* jA*jA nAE MAiR WAAEDARNAELAAKR MAFtAMore »
 
50aASAiVAArdPATELA VAisAAbAA{More »
 
51MAnAkAAnAAE MAElAAERNAELAAKR MAFtAMore »
 
52aRUNAACALAPATELA GAAEIVA*dbAA{More »
 
53aDwAAE RE SAE* CAA*dILAYAAE !PATELA PAURUzAAEtAMAMore »
 
54PAA*dDA PARdESAiPA*IDtA BAHAdURSAAHMore »
 
55KAlAi sADK, sAFEd MAKAnAJAEzAi PAURURAJ anAU.More »
 
56KAlAi sADK, sAFEd MAKAnAGA*GAAEPAAwYAAYA sAUnAiLAMore »
 
57aBAtAAE ‹VAnA HARiMAHEtAA VAJUbAA[More »
 
58tAiLAsAMAE JRWAUsyABAiLAiMAAERiYAA dAdAbAA{ MAANAEK‹More »
 
59wAMAArLAAPAsAtsA*GA MA*DlAMore »
 
60MAuItArPAuJAnAU* RHsYAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
61InAtYA InAYAMAnAA PAAQdEsAA[ LALAUbALA[ cGAnALAALAMore »
 
62Z~AiVALLAbAAkYAAnAnAAE sARlAAWArMAHEtAA P~AbAASA*KR VAAgA‹More »
 
63‹VAnA PAAWAEYASAAH nA*dLAALA bAAEGAiLAALAMore »
 
64Z~Ai KeVALYA ]PAInAzAtA# aWAVAA B~AÁIVAŸAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
65sAMYAK dSArnAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
66IKSAAER-KWAAaAEIGAJUbAA[More »
 
67aJVAAlAi RAtAnAA* a*wAARASAMAAr GAAetAMAMore »
 
68dGAABAAJbAGAdEVA KnAUMore »
 
69KAVAtARU*bAGAdEVA KnAUMore »
 
70dAVAPAECAbAGAdEVA KnAUMore »
 
71aAFtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
72LAiLAUDi wARtAi bAAGA 1MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
73FERAEtAsALAiMAA nAAjRinAMore »
 
74aJANYAU* MAnAnA*dA GAULASAnAMore »
 
75MAANAEKstA*bAMAHEtAA RsAiKMore »
 
76sA*BA*wAMAAwAD RAgABA‹More »
 
77HeYAAnAi H*UFnA*dA GAULASAnAMore »
 
78tARsYAU* tAnA tARsAi HU*nA*dA GAULASAnAMore »
 
79VAAsAVAi: IP~AYAAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
80aMAR anAE BAi‹ VAAtAAEJAnAi ICAnMAYAMore »
 
81aAYAnAAMAA* aEK IBA*BA aAEcU*SAAH PAIRMALAMore »
 
82MAARi Z~AEzQ VAAtAAraAESAEQ HsAMAUkAMore »
 
83CARNA vKE tCAA* KASAiSAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
84IVAZVAnAi LAAEKKWAAaAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
85HWAELAiMAA* sAMA*UdRSAAH PAIRMALAMore »
 
86SAERLAAEK HAEMsAsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
87PAi*cA* kAAEVAAYAA*nAi PAiDASAEQ HsAMAUkAMore »
 
88aPARAIJtA aZ~VASAAH RISMAMore »
 
89PAAsKUaLA DYAURETnAAE PAIRVAARQAKAER RVAind^ anAU.More »
 
90PAAsKUaLA DYAURETnAAE PAIRVAARKEIMALAAE JAEsAE sAELAAMore »
 
91KNA KNAsAAEqA VAAsAUdEVAMore »
 
92MAnACALAigAELAANAi TAEPANA dYAAlA‹ anAU.More »
 
93MAnACALAisARsVAtAi PA^bAAVAtAidEVAiMore »
 
94aMAAVAsYAASAAH IVAbAutAMore »
 
95Z~AEzQ aMAEIRKnA Tu*Ki VAAtAArHzAr aSAAEKMore »
 
96aMARGAAYAK tAAnAsAEnAKU. sAtYAVAiR MAiRA* `sVAPnAsAEVAi`More »
 
97d^zTA*tA MA*GAlASAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
98Z~Ai PAURUzAAEtAMA MAAHAtMYAsAUBAEdAR MAnAUMore »
 
99{IndRAsAEnA aRUPAMore »
 
100PA^EMA PAARAVAARSAAH nAVALAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »