Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1CA*BALA DAKU MAURARdAnAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
2CA*BALA DAKU MAURARdAnAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
3FERAESAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
4sAMANAA* tAAE CA*PAAnAA* FuLAsAAELA*Ki PA^MAAEdMore »
 
5nAAnAASAAH SAAIntA nAA. (sAtYAMA) anAU.More »
 
6nAAnAAaEIMALA jAELAAMore »
 
7PAWA PARsAUNAAVAKR KnAU anAU.More »
 
8PAWA PARaAnA*dSA*KRMore »
 
9VAsA{nAAE gAERAESAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
10PA^EMAnAA* IPA*JRSAAH JYAAEtsAnAAMore »
 
11VAAICAnAi dEVAiwAuMAKEtAUMore »
 
12a*GAUQA JEVADi VAHUPA*DYAA IVAQMore »
 
13TAELsTAEYAnAi VAARtAAaAESAUKLA YASAVA*tAMore »
 
14CA*d^ aAWAMYAAE tYAARESAAstA^i IVAJYA anAU.More »
 
15nARVAAHnARAYACAURA GAAEKULAdAsA  ARKAdAsAMore »
 
16IVAsAUIVAYAsAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
17MAAnAsAYA*yAHzAr aSAAEKMore »
 
18RKtAIPAPAAsAAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
19RKtAIPAPAAsAAHEGAADr RA{DRMore »
 
20Z~AEzQ IVAdESAi nAVALAKWAAaAEnAAE sAARHzAr aSAAEK anAU.More »
 
21ICAyAIP~AYAAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
22yAEVADA VAlAnAAE dAERHzAr aSAAEK anAU.More »
 
23Z~AEzQ IVAdESAi P~AEtAKWAAaAEHzAr aSAAEK anAU.More »
 
24snAEH, IsMAtA nAE sAPAnAA*MAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
25dAdAnAAE dESAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
26Z~AEzQ tAELAUGAU VAAtAAraAEMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
27Z~AiMAAETAnAi MAHtAASAAH nA*dUbAA{More »
 
28Z~AiMAAETAnAi MAHtAAbA’ RMAESA MA.More »
 
29MAANAsA nAAMAE CA*dRVAAESAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
30nAAMAsMARNAbA’ RMAESA MA.More »
 
31aAnA*dLAAEKBAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
32anAUbAVA VAANAianAUbAVAAnA*d‹More »
 
33MAUKtAAtMAAnAAE P~AEMAsPASArbA’ RMAESA MA.More »
 
34PAuJYA Z~AiMAAETA sAAWAE sAtsA*GAbA’ RMAESA MA.More »
 
35aA*kA aADA KAnAbA’ IVAnAAEdMore »
 
36HAsYALAHRiRItALAALA (aInALA)More »
 
37GAUJRAtAnAi HAsYAwAARAbA’ IVAnAAEdMore »
 
38nAVARAnAi nAAE*wAnAKiRMore »
 
39KAlAJE KEdPARikA VAsA*tAMore »
 
40PAuJYA Z~AiMAAETA sAAWAE sAtsA*GADAE. bA’ RMAESA MA.More »
 
41PAuJYA Z~AiMAAETA sAAWAE sAtsA*GAZ~Ai RMANAbAA{ BAi. aMAinAMore »
 
42SAA*ItAPARMAAR GAUNAVA*tAMore »
 
43MAAenAMA*IdRnAAE MAMArbA’ RMAESA MA.More »
 
44MAAenAMA*IdRnAAE MAMArPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
45HAsYAMAAwAURi (BA*GAAlAi)bA’ IVAnAAEdMore »
 
46HAsYAMAAwAURi (]dru)KURESAi jUBAERMore »
 
47HAsYAMAAwAURi (]dru)bA’ IVAnAAEdMore »
 
48JPA aWAVAA {ZVARnAE MAlAVAAnAAE MAAGArVYAAsA P~AbAUSA*KR nARbAERAMAMore »
 
49aAZ~AMAnAi aTARiaEWAidEsAA{ {ndUKUMAAR KE.More »
 
50a*wAKARMAA*WAi P~AKASAMAA*More »
 
51aSAKYA P~AZnAdVAE HzArdMore »
 
52aSAKYA P~AZnAJE. KMore »
 
53MAnAUzYAAtMAASAAH MAnAUbAA{ nAA.More »
 
54MAAnAVA‹VAnA anAE ISAXANAPATELA P~AA. KESAVALAALAMore »
 
55KETLAAK ad#bAUtA aAwYAAItMAK anAUbAVAJAESAi RIVASA*KR nAAnA‹More »
 
56IVARAGAnAi MAstAiMAUInA Z~Ai CAnd^SAEkARIVAJYA‹More »
 
57tAMAE J IVAZVA cAEdVAE HzArdMore »
 
58tAMAE J IVAZVA cAEJE. KMore »
 
59Z~Ai KsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
60MAsVAAMAi ISAVAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
61SAU* {ZVAR aVAtAAR LAE cE?sVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
62YAAEGAMAAGArnAA P~AVAAsAi: Z~Ai KsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
63YAAEGAMAAGArnAA P~AVAAsAi: Z~Ai KRAYA IdLAiPAKUMAARMore »
 
64Z~AiLA*KAMAA* P~AVACAnAAEdVAE HzArdMore »
 
65aCYAUtAJAnAi ICAnAUP~AsAAdMore »
 
66aCYAUtAJAnAi ICAnMAYAMore »
 
67a*tA-anA*tAGAAEHELA nATVARMore »
 
68MAiRA* YAAIxAKnAi DAYARibA“ IBAndUMore »
 
69P~AEMA sMAkATVAANAi KMore »
 
70sAA*J qlAE nAE sAuRJ }GAEPA*DYAA PA*KJMore »
 
71PAARsAMAINAnAA* PAARkAA*PAiPALAiYAA aELA. PAi. `sAUwAAKr`More »
 
72P~AACAEtAsA#B~AÁbA“ P~AsAAd anAU.More »
 
73P~AACAEtAsA#BAsAU sAMARESAMore »
 
74bA*VARA BADA nAAdAnARAVAlA JYAAEItAR#More »
 
75aA*GAlAA*nAi cAPAPATELA nAAGARdAsA {. sA*.More »
 
76ISALAALAEkARAVALA sAUMA*tAMore »
 
77PAA*dDA PARdESAiPATELA CAtAURbAA{More »
 
78MAnA kAAEYAA* MAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
79sAtYA-asAtYAMAHEtAA CA*d^KAntA anAU.More »
 
80sAtYA-asAtYAdEVAi MAHAZVAEtAAMore »
 
81VAiNAELAA* FuLAHIRZ~CA*d^More »
 
82MAnA nAAMAE MAHAsAAGARMAAEdi RMAESAMore »
 
83sVAPnAdAHMAAwAD RAgAVA‹More »
 
84aAWAMAtAA sAuRJnAA aAERtAARNAELAAKR MAFtAMore »
 
85sAFEd a*wAARA*RELAVAANAi JYA*tAMore »
 
86aAH ! aMAEIRKA !MAHEtAA JYA*tAiLAALAMore »
 
87PATRANAiIVAMALA IMAyAMore »
 
88MAHERAMANAnAE kAAElAEaJANAi ]IMAYAASA*KRMore »
 
89XANAAEnAA aAKASAMAA*sA*. MAKVAANAA JYA*tAiMore »
 
90sAIRtA sA*GAMAMAJMAUdAR MA*JULAALAMore »
 
91IVAwAAtAAnAA LAEkAsAURAnAA Z~AiCA*d `sARsA`More »
 
92wARtAi MAAWAE aAbAMAAEdi MAulACA*dMore »
 
93dIRYAAaE diQU* MAMAAEdi RMAESA ``snAEH sAAGAR``More »
 
94aEVAA sAItAYAA* KAEKRNAELAAKR MAFtAMore »
 
95aERPAAETrbATTACAAYAr ]PAEnA anAU.More »
 
96aERPAAETraAWArR HE{LAiMore »
 
97RkAAEPAU*aJANAi ]IMAYAASA*KRMore »
 
98wAVALAIGAIRRAVAlA RJnAiKA*tAMore »
 
99vPAENAKA*QAnAi LAAEKVAAtAAERNAELAAKR MAFtAMore »
 
100KAMAKWAAYAAIxAK HsAUMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »