Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1RkAAEPAU*aJANAi ]IMAYAASA*KRMore »
 
2R*GA cE GAqVAARNAELAAKR MAFtAMore »
 
3FRtAAE FAGANARNAELAAKR MAFtAMore »
 
4cELLAAE FALAMAMore »
 
5IsA*H VAAgAnAi sAAEBAtAMAA* CAALAisA VARsAMAAEYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
6nAGARVAAsAiMAHEtAA wAiREnd^More »
 
7VAedK JGAtAnAi IVAwA IVAwA VAAtAAEMAHEtAA P~AANA‹VAnAMore »
 
8GAUD aWArPALAr BAKMore »
 
9KEsAuDA* : GAUJRAtAi VAAtAAraAEsA*. PATELA nAILAnAMore »
 
10KEsAuDA* : GAUJRAtAi VAAtAAraAEsA*. BAXAi LAILAtAKUMAARMore »
 
11gAUgAVAATMAAEdi nAGAinAMore »
 
12kARtAA tAARAMAHEtAA IJtAUbAA{More »
 
13JlAKMAlAMAAEdi MAulACA*dMore »
 
14aEDIMARLA IRCAADr BAAYADrMAAEYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
15aEK kAAEBAAE jAKlAMAUInA VAAtsALYAdiPAMore »
 
16sVAGArnAi PARiaAEVYAAsA MAulASA*KR PA^EMA‹More »
 
17bAEdi MAAnAVAiVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
18MAA, MAnAE sAA*bARE REQAKUR MAURLAi anAU.More »
 
19kAunAVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
20bAEdi MAAnAVAiVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
21Z~Ai YAAEIGAnAiKUMAARiZ~AiMAAnA# IVAZVAVA*wAMore »
 
22wAi aAELAMAA{TibATTACAAYAr ]PAEnA anAU.More »
 
23BAE aA*kAnAi SARMAVAsAUBAHEnAMore »
 
24PAA*kA IVAnAAnAU* PA*kAiVYAAsA YASAVAntAMore »
 
25LA*BAAEdR SAMAAr (sAUFiYAANAA sALAAHKARAE)VYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
26Z~AiLA*KAMAA* P~AVACAnAAEJE. KMore »
 
27‹VAnAnAU* PAIRVAtArnA KRnAAR aEK ad#bAUtA ‹VAnAKWAAHsAiJA JGAdiSACA*d^More »
 
28anA*tAnAA YAAyAiaAERAYA IdLAiPAKUMAARMore »
 
29aAtMAAnAi aMAYAAEGAEZVARMore »
 
30CAALAAE PAuNArYAAEGAMAA* PAGALAA* MAA*DiaEWAAnAKi JYAAEItAMore »
 
31MAHAPA*WAnA*A aJVAAlAA*MAUInA Z~Ai CAnd^SAEkARIVAJYA‹More »
 
32xAAnAsAAR bAAGA 1Z~Ai VAsA*tALAALA KAIntALAALA {ZVARLAALAMore »
 
33HVAE tAAE JAGAiaEsVAAMAi ICAdAnA*d‹More »
 
34aAtMAJYAAEItAnAE aJVAAlAEPARikA CA*d^KAntAMore »
 
35KLYAANA-PAWAsVAAMAi ICAdAnA*d‹More »
 
36P~AANAAYAAMA IVAxAAnAsVAAMAi ISAVAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
37IH*sAAnAi PAELAE PAARdVAE HzArdMore »
 
38IH*sAAnAi PAELAE PAARJE. KMore »
 
39‹VAnAIVACAARNAAJAEzAi dIXANAKUMAARMore »
 
40‹VAnAIVACAARNAARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
41nAVAi IdSAAsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
42VAEdAntA-sAMAiXAAsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
43MAARA anAUbAVAAEsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
44sAAP~AAIHK PAAQYA>MASAAH MAnAUbAA{ nAA.More »
 
45sAAP~AAIHK PAAQYA>MAHsAiJA JGAdiSACA*d^More »
 
46wYAAnAQKAR IVAMALAAMore »
 
47ISAVA-tAtVA-InAdErSAsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
48anA*tAnAE sAWAVAAREQKAR IVAMALAAMore »
 
49MAAnAVAiYA MAuLYAAEnAA abYAAsA>MA MAATE ISAXAK sAHAIYAKAMore »
 
50MAAnAVAiYA MAuLYAAEnAA abYAAsA>MA MAATE ISAXAK sAHAIYAKAGAAEKAK VAi. KE.More »
 
51ICAR*tAnA aASAAVAAdSAAH P~AKASA JE.More »
 
52ICAR*tAnA aASAAVAAdsVAET MAADrnAMore »
 
53ICAtsAUkAisVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
54Z~AiMAtA# SA*KRACAAYArPATELA VAAMAnARAVA P~AA.More »
 
55sAEVAA KU*JMAHEtAA MAAEtAiLAALA JE.More »
 
56aAwYAAItMAK PAyAAEsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
57YAAEGAAnAUbAuItAMAUInA RAJIzArMore »
 
58P~AEMA KUsAUMAMAHEtAA MAAEtAiLAALA JE.More »
 
59bAGAVAAnA aAPANAi sAAWAEsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
60MAnAUzYA sAMAAJ anAE MAAEXAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
61wYAAnAIVAxAAnAsVAAMAi YAAEGAACAAYArMore »
 
62MAnAnAi IXAItAJQKAR IVAMALAAMore »
 
63sAUkAAE aEK aVAsAR tAAE aAPAAEPAURAEIHtA RMAESAMore »
 
64sAUkAAE aEK aVAsAR tAAE aAPAAEIFLA BAAEsMAnsAMore »
 
65a*wAARA*nAE KHAE... ]CAAlAA bARESAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
66sAMAJnAi sAMAJLAAdiVAALAA JMAnAAdAsAMore »
 
67IVAZVAnAU* bAIVAzYAKA*diVALAi JGAdiSAbAA{ JAESAiMore »
 
68IVAZVAnAU* bAIVAzYAKA*diVALAi {ZVARbAA{ PATELAMore »
 
69IVAZVAnAU* bAIVAzYAKA*diVALAi LAXMAi nAARAYANAMore »
 
70aMAR aJVAAlAA*MAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
71VYAVAHARU MAAGArdSArnA bAAGA 1PATELA RAMAbAA{ CAunAibAA{More »
 
72Z~Ai JGAd# GAU® SA*KARACAAYArduRKAlA JYAEnd^RAYA bAGAVAAnALAALAMore »
 
73aAVAtAi KALA: MAARi IP~AYAtAMAAdLAALA sAURESAMore »
 
74CAMAtKARAEnAi CAKAsANAiSAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
75aAEJsA a*tARnAA*dEsAA{ BAlAVA*tAbAA{More »
 
76xAAnA sAAeRbASAAH MAnAUbAA{ BAi.More »
 
77xAAnA sAAeRbASAAH bAAEGAibAA{ sAi.More »
 
78G~AAMAPAUstAKALAYAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
79PAUstAKAEnAi sAARsA*bAAlA anAE dURstAibAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
80P~AERK P~AsA*GAAE bAAGA 6sAtYAMA#More »
 
81P~AERK P~AsA*GAAE bAAGA 1sAtYAMA#More »
 
82tAMAARE JE JAE{aE tAE MAElAVAAEPATELA JYA*tAiLAALA HiRALAALAMore »
 
83KHEVAtA-MA*JuzAAYAAIxAK IHMAAMore »
 
84HeYAU* VAsAE HAWAVYAAsA KiItArbAA{ Di.More »
 
85HAsYA IMAJAJVAed JYAAEItAMore »
 
86kAuBA MAJA aAVAisAAKIRYAA P~AH#LAAdMore »
 
87{ndUnAE PAyAAEnAEHv JVAAHRLAALAMore »
 
88MAe* nAi*d ]DAnAE aAYAA Hu*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
89Z~AEzQ HAsYARCAnAAaAEbA’ IVAnAAEdMore »
 
90‹VAnA sA*G~AAMAPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
91MAwAPAuDAESAAH MAUKUnd PAi.More »
 
92P~AFULLAtAAnAi sAAwAnAAFAwAR VAALAEsAMore »
 
93MAADi MAnAE sAA*bARE REMAHEIRYAA CA*dUMore »
 
94MAADi MAnAE sAA*bARE REMAHEIRYAA CA*dUMore »
 
95‹VAnAMA*WAnASAAH nA*dUbAA{More »
 
96RAEJ VAA*sAlAi VAAGADAEFAwAR VAALAEsAMore »
 
97HAsYAMAAwAURi (IVAdESAi)aSAAEK HzArMore »
 
98HAsYAMAAwAURi (IVAdESAi)bA’ IVAnAAEdMore »
 
99HsAtAA*, HsAAVAtAA*RAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
100sA*sKAR anAE sAAIHtYABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »