Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KEnsARnAi sAAMAEPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
2IVAVAAH sA*sKARbAT JE.KE.More »
 
3VAEdA*tA IVACAARQKKR HiRAbAA{More »
 
4sVAPnA dSArnAsVAAMAi SAiVAAnA*dMore »
 
5‹VAnAMAA* SAA*ItABAARA{ CAARULAtAA VAi. anAU.More »
 
6‹VAnAMAA* SAA*ItAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
7sA*bAVAAIMA YAUGAE YAUGAEBAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
8Z~AEzQ HAsYARCAnAAaAEbA’ IVAnAAEdMore »
 
9PAGAMAA* PAd#MAMAHEtAA tAARKMore »
 
10aWAWAi {ItAbA’ IVAnAAEdMore »
 
11BAAPAA IVAzAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
12‹VAnA - HAsYAnAKiRMore »
 
13CARNAAMASAAH REkAABAHEnA-sA*PAAIdKAMore »
 
14‹VAnAMAA* sAFlAtAA MAElAVAVAi cE?SAAH MAUKUnd PAi.More »
 
15sAUkAnAi CAAVAiSAAH MAUKUnd PAi.More »
 
16aXARnAA ROMAA*CAMAADGAA*VAKR nAILAnAiMore »
 
17VAiJlAi CAitALAVAALAA VAAYA.aEMAMore »
 
18301 aJAYABAiaOIMAsyAi VAsA*tAMore »
 
19bANAtARnAE BAHEtAR BAnAAVAE VAALAiSAAH KE.sAi.More »
 
20wARtAinAi aARtAisVAAMAi aAnA*dMore »
 
21xAAnAdiPAPATELA diPAKMore »
 
22HsAE tAEnAA wAR VAsAEMAHEtAA tAARKMore »
 
23HAsYAMAAwAURi (MARAQi)JAESAi sAUSAiLAAMore »
 
24HAsYAMAAwAURi (MARAQi)bA’ IVAnAAEdMore »
 
25HAsYA IH*DAElAAEMAHEtAA tAARKMore »
 
26nAARA‹nAU* RA‹nAAMAU*!MAHEtAA tAARKMore »
 
27KARNA KE...bA’ IVAnAAEdMore »
 
28HsAtAA* HsAtAA*JAEzAiPAURA P~AwAUMnAMore »
 
29‹VAnA : aEK kAELAKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
30‹VAnAwADtARFAwAR VAALAEsAMore »
 
31sAAwAKnAi aA*tARKWAAFAwAR VAALAEsAMore »
 
32RJKNAwAuMAKEtAUMore »
 
33SABd-sAMAXASAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
34]nnAItA KEMA KRSAAE?sVAAMAi YAAEGAAnA*dMore »
 
35GAitAA*JILAwAuMAKEtAUMore »
 
36P~AFULLAtAAnAi sAAwAnAAFAwAR VAALAEsAMore »
 
37‹VAnA>MAFAwAR VAALAEsAMore »
 
38MARKMARKBAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
39‹VAnA R*GAwAuMAKEtAUMore »
 
40HU* KAENA ?VAEdA*ntA RsAAMAkAAEkAANAi bAGAVAAnA‹ LAXMAiCA*dMore »
 
41SAEkAAdMA.... G~AETAdMA....bA’ IVAnAAEdMore »
 
42aAwYAAItMAK PAyAAEMAHEtAA VALLAbA‹ bAANA‹More »
 
43bAARtAnAA wAAIMArK anAE dASArInAK ICA*tAnAnAAE sA*IXAPtA {ItAHAsADAE. Z~Ai PAD*YAA RAMACA*d^ aEnA.More »
 
44bAARtAnAA wAAIMArK anAE dASArInAK ICA*tAnAnAAE sA*IXAPtA {ItAHAsAZ~Ai sVAAMAi KMore »
 
45sAuYArKAntAsVA. MAHLAAR‹ MAAINAKYALAALA J.More »
 
46‹VAnAnAAE aAnA*ddttAAyAEYA BAALAKMore »
 
47tAARAMAeyAKFAwAR VAALAEsAMore »
 
48sAU*VAAlAi TKTKQKKR P~AVAiNAMore »
 
49HAsYAMAAwAURi (BA*GAAlAi)DAE. jVAERi sAUKnYAAMore »
 
50‹VAnAMA*WAnAnAiLAK*Q HEMA*tAKUMAAR GANAAbAA{More »
 
51nAGARKWAA....VYAAWAAKWAAbA’ SA*KRMore »
 
52JYAA* tYAA* PADE nAJR MAARi !dVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
53HAsYA jvkAE BAeQ KE...!PATELA MAAEHnALAALAMore »
 
54HstAA* HsAtAA* ‹VAAEnAAYAK JnAKMore »
 
55HstAA* HsAtAA* ‹VAAEsVAET MAADrnAMore »
 
56YASAGAAWAA GAUJRAtAnAiSAAH ROIHtA-sA*PAA.More »
 
57sA*bAARNAA*nAi sAFRMAOdi sAOnALA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
58sA*bAARNAA*nAi sAFRMAOdi sAOnALA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
59jlAHlAtAi KARIKdirnAU* gADtAR KEMA KRSAO?a*gAAIRYAA RAJUMore »
 
60PAA*dDE PAA*dDE P~AitAdVAE MAHESA, sA*K.More »
 
61wARtAinAi aARtAibA’ MAulASA*KR MAAE.More »
 
62JtA LAkAVAAnAU* KE...dVAE tARULAtAAMore »
 
63RMAu‹ VYAIKtAaAEJAEzAi nATVARLAALAMore »
 
64aEK DAÁAnAi dAEq YAAYARi bAAGA 2VYAAsA BAABAUbAA{More »
 
65‹VAnAwADtARIyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
66]nnAItA KEMA KRSAAE?sVAET MAADrnAMore »
 
67aEK DAÁAnAi dAEq DAYARi bAAGA 1VYAAsA BAABAUbAA{More »
 
68LAEkAnA PAwwAItA anAE P~AuFVAACAnASAUKLA RMAESA MA.More »
 
69KLAMA anAE IKtAABAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
70HAsYAMAEVA JYAtAEwAAElAKiYAA MAHESAMore »
 
71PAuJYA Z~AiMAAETA sAAWAE VAAtAArLAAPAMAHEtAA RItALAALAMore »
 
72aAEJsA a*tARnAA*dEsAA{ BAlAVA*tAbAA{More »
 
73PARAGACA*dARANAA JMAnAMore »
 
74PARAGAPA*DYAA SA*KRMore »
 
75G~A*WAALAYA VAGAirKRNA tAULAnAAtMAK abYAAsAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
76ISAXAK-]PAInAzAdPATELA BABAAbAA[More »
 
77aSAAEK dVAEnAA ]PAdESAAEdVAE aSAAEKMore »
 
78aAEJsA a*tARnAA*dEsAA{ BAlAVA*tAbAA{More »
 
79R*GAtAR*GA bAAGA 5dVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
80sVAAMAi IVAVAEKAnA*d G~A*WA 2 JAE bAAGA 4 tAWAAPASAAH nATVARLAALA GAiRwARLAALAMore »
 
81sVAAMAi IVAVAEKAnA*d G~A*WA 2 JAE bAAGA 4 tAWAAPAPA*DYAA nAMArdASA*KR BAALAASA*KRMore »
 
82aAdSAr dzTA*tAMAALAA bAAGA 1PA*IDtA ISAVAAP~AsAAd dLAPAtARAMAMore »
 
83]dARMAtAVAAdMAHEtAA CA*PAKLAALA LAALAbAA{More »
 
84aGAAECAR nAi dUInAYAARAMAAnAUJ KnAeYAALAALAMore »
 
85BAUwAVAARnAi BAPAAEREdVAE aSAAEKMore »
 
86diVAAdA*DiSAEQ HsAMAUkAMore »
 
87diVAAdA*DiSAEQ HsAMAUkAMore »
 
88P~AEMALAtAtVAxAAnAP~AEMALA MAHARAJMore »
 
89HU* KAENA ?VAEdA*ntA RsAAMAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
90sAHVAAsAdLAALA sAURESAMore »
 
91P~AERNAAnAi P~AbAUtAABAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
92sA*tAnAE sAAe sAMAAnAPATELA yYA*BAKbAA[More »
 
93sVAeRIVAHARPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
94aAnA*d sAAwAnAAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
95aAnA*d sAAwAnAABAARA{ CAARULAtAA VAi.More »
 
96sARdARnAi sAAwAnAAKIVA dYAASA*KR bA.More »
 
97aASAAbAuIMAnAi kAAEJMAA*PA*DYAA aARtAiMore »
 
98HAsYA PACAisAiPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
99GAULAMAHAERPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
100G~A*WAALAYA sA*PAItAMAA* bAAGAidARibAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »