Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1G~A*WAALAYA sAuCAiKRNAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
2G~A*WAALAYA sAuCAiKRNABARAEIDYAA nAVAinAbAA{ aECA.More »
 
3vIqP~AYAAEGA anAE KHEVAtAKAESAPATELA CA*Id^KABAHEnAMore »
 
4sVAAMAi KIyAVAEdi nAVAinACA*d^ aEnA.More »
 
5‹VAnA-]CAInAzAdPATELA BABAAbAA[More »
 
6IVAwAAWAir-]PAInAzAdPATELA BABAAbAA[More »
 
7KAItArK anAE BAiJA BAwAA bAAGA 2PATELA wAivBAHEnAMore »
 
8PA*CAAMAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
9Id^IBA*dU VAGAirKRNA PAIRCAYA anAE IVAZLAEzANAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
10G~A*WAALAYA sAuCAiKRNA P~AtYAXA KAYAr - 1bAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
11P~AsAnnA GAQIRYAA*MAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
12a*tARnAi aAGAkALAiLA IJB~AAnAMore »
 
13Z~AEzQ HAsYA RCAnAAaAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
14MAnAnA anAE MA*tAVYAAEMAHEtAA VAAsAUdEVAMore »
 
15MAnAnA anAE MA*tAVYAAEISA*GA sAAYARsA aEsA.More »
 
16aAEtARAtAi diVAALAAEKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
17G~A*WAnAAE PA*WAJAESAi RMANALAALAMore »
 
18VAAstAU VAebAVAGAAEsVAAMAi JYAESA aEMA.More »
 
19aAESAAEdLAALA sAURESAMore »
 
20aAVAEGAAE anAE LAAGANAiaAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
21JE.KPATELA BABAAbAA[More »
 
22HiRK MAHAEtsAVA sMAPATELA cAETUbAA[More »
 
23sAA*P~AtA sAHICA*tAnA bAAGA 1SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
24G~A*WAnAi GARBADbA’ IVAnAAEdMore »
 
25sVAAItAnAA* MAAEtAiQKKR nATUbAA{More »
 
26tAARK tAR*GAMAHEtAA tAARKMore »
 
27sAU*VAAlAi TKTKQKKR P~AVAiNAMore »
 
28{dMA# tAbA’ IVAnAAEdMore »
 
29{dMA# CAtAUWArMA#bA’ IVAnAAEdMore »
 
30diPA JLAE IdLAMAA*MAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
31sAA*P~AtA sAHAICA*tAnA bAAGA 3SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
32anAE HVAE {ItA-HAsAbA’ IVAnAAEdMore »
 
33VAAtAArdiPAPA*nYAAsA P~AVARZ~Ai bAd^GAUPtAIVAJYA‹ GAINAVARMore »
 
34aXAYA PAAyAFAwAR VAALAEsAMore »
 
35sVAtA*yA ‹VAFAwAR VAALAEsAMore »
 
36wAAE*DU anAE PAA*DUKAETK VAJAUMore »
 
37PALLAVAiaE PAADYAA* nAAMAPALLAVAi P~AFULLA bAARtAiYAMore »
 
38sAFlA VAALAi SAi RitAE WA{ SAU*?dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
39VAGAERE, VAGAERE, VAGAER....bA’ IVAnAAEdMore »
 
40MAARi VAACAnAKWAAPA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
41PAyAKARtVAnAA IsAœA*tAAE (CAAEWAi JAGAiR)dLAALA YAAsAinAMore »
 
42HdYAVA<*dAVAnASAAsyAi LAILAtAKUMAARMore »
 
43sVAGArnAU* aMAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
44aAEGAlAtAi bAinAASAnAA* MAVATAVAVAAlAA HRiSAMore »
 
45H*UaAPATE HIRnAARAYANAMore »
 
46PAAIWArVAnAU* sVAPnAsAAEMA sAU*dRMAMore »
 
47KAlAJAnAi KOR aEK bAinAiPA*CAALA VAADiLAALAMore »
 
48PAALArMAEnT sTÄiTPATELA dEVAEn˜More »
 
49vPALAE MAqi cE sAARi RAtAPATELA dEVAEn˜More »
 
50RAtARANAiPATELA dEVAEn˜More »
 
51sAORQi sA*tAORNAELAAKR MAFtA-sA*PAA.More »
 
52sAORQi sA*tAOMAEwAANAi jVAERCA*d-LAE.More »
 
53tARtAA sVArGAnAi tABAAHiIyAVAEdi LAALASA*KRMore »
 
54sAlAGAtAi nAdiKMALAEZ~VARMore »
 
55bAARtAnAA* syAiRtnAAE-G~A*WA 2 JAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
56PAuVArR*GAISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
57MAAYAAVAi MAAnAVAiVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
58IVAZVAnAi PA^ItAInAIwA VAAtAAraAESAAstA^i IVAJYAMore »
 
59sAAHsA TAElAi InAJrnA TAPAUMAA*JuLAEVAnArMore »
 
60RsAYAAEGAi RsARAJIVAnAAEdKUMAARMore »
 
61RFiMA*IJLAZ~AAEF REkAAMore »
 
62kAAElAAnAAE kAU*dnAARsAA*GAANAi CA*d^KAntAMore »
 
63ItA^YAARAJsA*gAVAi CA*PAKLAALAMore »
 
64SAeAYAr nAE TEKISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
65BA*wA PAA*PANAnAA* DusAKA*SAAH RAEIHtAMore »
 
66BAA*wAVA, MAADiJAYAASAUKLA CA*d^VAdnAMore »
 
67tYAAGAVAiR sAALAibAd^SAAH CA*dULAALA aEMA.More »
 
68MAA, MAnAE sAA*bARE REQAKUR MAURLAi anAU.More »
 
69PAUNYAPA^VAAsAsAAEPAAnAMore »
 
70wAUMAADAnAA* aAVARNASAInAZ~VARA nAARAYANAMore »
 
71BAAVAlAnAAE KA*TAESAAH aMAMore »
 
72MAnA kAAEYAA* MAItA. JAnAKiRAMAnAMore »
 
73VAiNAELAA* FuLAHIRZ~CA*d^ anAU.More »
 
74MAnA nAAMAE MAHAsAAGARPAAQK sARAEJMore »
 
75YAAyAisA*. sAURAnAA Z~AiCA*d `sARsA`More »
 
76YAAyAiMAUInA Z~Ai KEVALAMore »
 
77qlAtAA IMAnAARARUsVAA-MAjLAuMAiMore »
 
78kAARi bAAEMAKA MAiQAE FALAvPAARELA MAulARAJMore »
 
79nARAwAMA nARAEtAMAMAHEtAA VAALMAiKMore »
 
80nAiLAMMAAnAi nAA{TMAHEtAA IVAzNAUKUMAARMore »
 
81tAMAE RHi JSAAE aAJnAi RAtA ?MAEVAADA nATVARMore »
 
82MAHERAMANAnAE kAAElAEvPAARELA MAulARAJMore »
 
83LAAJVA*tAiPATNAi RAJnAMore »
 
84tAEJIsVAnAibAAGAVAtA IsMAtAAMore »
 
85Ku*PAlA FuTYAAnAi VAElAAMAHEtAA tARILAKAMore »
 
86IVAwAAtAAnAA LAEkAMAUInA Z~Ai KEVALAMore »
 
87LAiLAA aPAR*PAARvPAARELA MAulARAJMore »
 
88RMAtA RMAADE RAMARAVA CA*d^KAntAMore »
 
89MAAeLAAnAA LAALA‹bAA{RELAVAANAi JYA*tA anAU.More »
 
90MAAeLAAnAA LAALA‹bAA{MAHERCA*dANAi KiRtAMore »
 
91MAHAtMAA TOLAsTOYAJAnAi KeLAASA IdnAESAMore »
 
92cAPAv*KdrMA JYAP~AKASAMore »
 
93sAlAGAtAi nAdidA*DiKR MAAEHnA anAU.More »
 
94CAAR YAMAdutARACc P~AbAAKRMore »
 
95CAARULAtAATAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
96RkAAEPAU*vPAARELA MAulARAJMore »
 
97PAAIPtAKAlARAVALA sAUMA*tAMore »
 
98MAULAAYAMA BA*wAnARACc P~AbAAKRMore »
 
99tANAkAAE WA{ GA{ VAAtAQKKR nATUbAA{More »
 
100BAAPAU‹nAi BAKRinAi BAKRinAA BAKRAnAAE BAKRAEIyAPAAQi BAKULAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »