Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1RAJAIwARAJMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
2IVAxAAnAMA*JAuzAASAUKLA BA*sAiwARMore »
 
3IKVAj TA[MA-2 (IVAxAAnA)PATELA nAREnd^More »
 
4Z~Ai dIXANAAMAuItAr BAALAsAAIHtYA PAAQPAOWAi G~A*WAMAAlAA-nAAnAAPAAQOIGAJUbAA[More »
 
5IMAYAAFUsAKi-dLAASAEQnAO KuVAOJOzAi ‹VARAMAMore »
 
6P~AERNAA-MAHAPAURUzAOnAA P~AERK P~AsA*GAOKDiKR YASAVA*tAMore »
 
7tAMAARU* sVAAsWYA tAMAARE HAWADO.SAAH BAELAA aAR.More »
 
8tAMAARU* sVAAsWYA tAMAARE HAWADO. MAOdi CA*PAKbAA[ R.More »
 
9VAnAAYAK HRiSAMore »
 
10}bAi CAOTLAiVAAlAOsAOnAi RMANALAALAMore »
 
11aEK CABAutARO JEnAU nAAMA cE, SAHid CABAutAROnAAYAK HRiSAMore »
 
12nAHi nAMASAE nAHi juKSAEnAAYAK HRiSAMore »
 
13VAHALAsAOYAi VAnAAYAK HRiSAMore »
 
14GAOPAidAsAJOzAi JiVARAMAMore »
 
15IVAsMAYAKARK IVAxAAnA bAAGA-2nAGAEnd^ IVAJYAMore »
 
16sA*tAKIVA bAOJLARAMAP~AO. dESAANAi P~AVAiNA-sA*PAA.More »
 
17sA*tAKIVA bAOJLARAMAP~AO. DAè. PAARwAi ‹VARAJ-sA*PAA.More »
 
18sA*tAKIVA bAOJLARAMAP~AO. sAAVAILAYAA MAnAsAUkALAALA-sA*PAA.More »
 
19]PAEn˜ IyAVAEdiPA*DYAA RJnAiKUMAAR-sA*PAA. anAE PAuRK LAEkAnAMore »
 
20KWAAKAR KIVA SAAMAlAP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
21aEK ISAYAAlAO BARFMAA*SAAH ‹GAR-anAU.More »
 
22LAOK sAAIHtYA anAE sA*sKPARMAAR JYAMALLAMore »
 
23HsAtAi RMAtAi BAAlAVAAtAAraOPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
24IHtAOPAdESAnAi KWAAaO-vPAAnAi gA*TDiRAVALA KnAUbAA{More »
 
25GAitA GAAVAU* tAO P~AitAnAU* GAAVAU*!sA*gAVAi RMAESA (sA**PAA.)More »
 
26VAexAAInAK RHsYAKWAAaO-4MAHEtAA YASAVAntAMore »
 
27KHEVAtA KWAAMAAlAA-4 dUInAYAA He dOR*GAidOSAi P~AbAULAALAMore »
 
28KHEVAtA KWAAMAAlAA-3 ji*KYAU* dAlAMAA* PAANAidOSAi P~AbAULAALAMore »
 
29KHEVAtA KWAAMAAlAA-2 JE VAAYAAr nA RHE tAE HAYAAr RHEdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
30KHEVAtA KWAAMAAlAA-1 BAOLAE aEnAA* BAOR VAECAAYAdOSAi P~AbAULAALAMore »
 
31gAMA*Di VADLAORNAEKLAAKR MAFtAMore »
 
32JenAtVAnAE CARNAESAAH IHMAA*SAU- sA*KLAnAMore »
 
33Z~AEzQ RA.IVA.PAAQKPATELA bAOlAAbAA{-sA*PAAdKMore »
 
34Z~AEzQ RA.IVA.PAAQKIyAVAEdi ICAMAnALAALA sA*PAAdnA.More »
 
35VAAH dOstA VAAHRAQOD SAAHBAU›inAMore »
 
36MAnAPAuNAArLASKRi MAnAsAUkAMore »
 
37GAUJRAtAnAO RAJKiYA anAE sAA*sKPARikA RIsAKLAALA cOTALAALA-sA*PAA.More »
 
38PAWAdSArKdVAE REkAAMore »
 
39aLABAELAi PARiKWAAMAAlAA bAA[-BAHEnARAVALA KnAUbAA{More »
 
40dUGAArnAO diPAKIyAVAEdi ¸AœAMore »
 
41‹VAtAU* J*GALAIyAVAEdi ¸AiKA*ntAMore »
 
42aA[VAEnHOsKOT sAR VAOLTRMore »
 
43LAOKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA-2MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
44a*DERi GA*DERi-1nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
45MAOtALAi VAAdNARNAEKLAAKR MAFtAMore »
 
46}DtAA* jADIyAVAEdi ¸AiKA*ntAMore »
 
47tARtAU* MAHAnAGARVAnAr JULAEMore »
 
48LAOKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA-4MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
49adbAUtA KMAlARAVALA KnAUbAA{More »
 
50dEVAnAGARiRAVALA KnAUbAA{More »
 
51adbAUtA IsA*HAsAnARAVALA KnAUbAA{More »
 
52CAA*dRNAA*-5 ISAVAPAAVArtAi-IVAVAAHnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
53CAA*dRNAA*-3 VAA*CAVAAnAO BAdLAOnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
54sAAGARnAO SAOwAKRAVALA KnAUbAA{More »
 
55HEnARinAi sAAHsAYAAyAARAVALA KnAUbAA{More »
 
56wAi*GAAMAstAi BAAlAVAAtAArVAILA-4KDiKR YASAVA*tAMore »
 
57CAA*dRNAA*-4 ¸AVANAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
58CAA*dRNAA*-2 CAOR CAORi cODE,K*[ HERAFERA cODE?nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
59cELA anAE cBAO sAOnAAnAA MAAnAVAiJOzAi ‹VARAMAMore »
 
60cELA anAE cBAO JLAtAi MAuItArJOzAi ‹VARAMAMore »
 
61bAAGYAnAA kAELAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
62bAKKMA anAE bAPPAA*nAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
63IMAYAA* FUsAKi bA‹YAAnAO bAAVAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
64IMAYAA* FusAKi dLAASAEQnAO KuVAOJOzAi ‹VARAMAMore »
 
65BAUIœCAAtAUYAr KWAAMAAlAA-MAuItArnAO bAEdRAVALA KnAUbAA{More »
 
66kAATi ˜AXA KONA kAAYA!RAMAAnAUJ JAGAMore »
 
67]DVAU* tAO sAAVA sAHELAU* cERAMAAnAUJ JAGAMore »
 
68SARBAtAnAU* PAuRRAMAAnAUJ JAGAMore »
 
69TARjnA KWAAMAAlAA VAnAdEVAinAO HARGAOHELA nATVARMore »
 
70aLAi KOCAMAinA anAE BAi‹ VAAtAOwAuMAKEtAUMore »
 
71bAeYAAdAdA anAE BAi‹ VAAtAOwAuMAKEtAUMore »
 
72sAOnABAA[ anAE vPABAA[BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
73LAOKsAAIHtYAnAi VAACAnAYAAyAA-4MAEgAANAi MAHEn˜-sA*PAA.More »
 
74BAAlAVAAtAArnAA THUKA-1 PAANAiCAOR ISAYAAlAPARMAAR VAsA*tALAALAMore »
 
75nAVAi bAuIMA-nYAU FA]nDLAEnDRAVALA KMALAMore »
 
76PA*CAtA*yA KWAAMAAlAA sAACAO sAAWAiPATNAi RAJnAMore »
 
77PARA>MAi PA*JOnAAYAK HRiSAMore »
 
78IHtAOPAdESAnAi BAAlAVAAtAO-1sAOnAi RMANALAALAMore »
 
79TARjnA J*GALAnAO sAM~AATsAOnAi RMANALAALA-anAU.More »
 
80PA*CAtA*yA KWAAMAAlAA-yANA LAAkAnAi VAAtAPATNAi RAJnAMore »
 
81GAINAtAGAU*JnAPATELA KAIntALAALA JAE.More »
 
82CAOTMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
83duR*dESAi nAREn˜ MAOdiKUMAAR PA*KJ-LAE.More »
 
84BAyAisA PAutAlAinAi VAEdnAAMAHEtAA [LAA aARBAMore »
 
85PAVArCA> YAAnAE aAPANAA ]tsAVAOVYAAsA bAAnAUBAEnA DAè.More »
 
86PAuRNAPAOlAidEsAA[ KESAUbAA[More »
 
87sVAPnAnAA* ISALPASAMAAp GAotAMAMore »
 
88GAOIVA*dnAU* kAEtARwAuMAKEtAUMore »
 
89aVAnAVAU*JOzAi bAAGArVAMore »
 
90IGALLAid*DARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
91P~AERK RAzT^ KWAAaO-1nAAYAK HRiSAMore »
 
92KAGADAnAO BAOwAJOzAi JiVARAMAMore »
 
93KRCALAAnAO aA*KDOJOzAi JiVARAMAMore »
 
94MAddJOzAi JiVARAMAMore »
 
95sAuRJnAi BAETiGAOHELA nATVARMore »
 
96KIPAnAA PARA>MAOMAoYArIVAJYAGAUPtAMore »
 
97KOsMAOsAnAGAEnd^ IVAJYAMore »
 
98KsAReYAA aIJtAMore »
 
992 sTETÃsAdVAE IVAJYA anAU.More »
 
1002 sTETÃsAbAGAtA CAEtAnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »