Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KLAAEj-aPABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
2IH*DAElAAE jAKMAjAElA!IyAPAAQi BAKULAMore »
 
3wARtAinAA* FuLA bAAGA 1GAJJR P~AKASAMore »
 
4ISAXANABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
5sAAMAIYAKtAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
6IVAIVAwAA bAAGA 1BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
7aARsAinAi bAitARMAA*MAEq sVAAItAMore »
 
8JE PAiD PARA{ JANAE RE...bA’ IdnAESA H.More »
 
9Z~AœAnAAE IVAsAAMAAEQKKR nATUbAA{More »
 
10sA*sKARBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
11PAiD PARA{dVAE MAKRndMore »
 
12PARA>MABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
13KAnAunA anAE PAyAKARtVAPA*DYAA IVAzNAUKUMAARMore »
 
14diVAALA nAHi PANA sAEtAUKA‹ JYAVAtAiMore »
 
15{nd^wAnAU : 101SAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
16{nd^wAnAU : 101VADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
17MAAtAMAHEtAA diPAKMore »
 
18GAitAAMA*WAnAMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
19VAAtACAKRAVAAEMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
20GARVAAE IGARnAARRAYACAURA GAAEKULAdAsA  ARKAdAsAMore »
 
21aEKVAiRAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
22aEKVAiRAsAtYAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
23aA*sAU bAitAR cLAKAYAIPALLAe JYARAMA anAU.More »
 
24aA*sAU bAitAR cLAKAYAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
25aA*sAU bAitAR cLAKAYAMAU. VARdRAJnAMore »
 
26nAHERUnAA* sVAPnAAEnAU* bAARtAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
27KAIQYAAVAADnAi LAAEKVAAtAAraAERAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
28d^eAPAdiRAYA P~AItAbAAMore »
 
29sAAERQnAi MAHARANAiRAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
30VAELA IVAkAuTA* FuLARAVAlA HsAMAUkAMore »
 
31RAJgAATRAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
32aAbAnAA* GAAER*bA GAAJEMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
33aAbAnAA* GAAER*bA GAAJESAA*IDLYAnAMore »
 
34GLAisAIRnAnAA* aA*sAUMAHEtAA KeAISAKMore »
 
35LAXMANAnAi aIGnAPARiXAAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
36P~AEMACA*dnAi nAVAILAKAaAEMAHEtAA LAAbAUBAEnA anAU.More »
 
37sAAEMAnAAWAnAi sAkAAtAERAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
38sAAHEBA BAiBAi GAULAAMAIMAtA^ IBAMALAMore »
 
39aRisAAEMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
40RFtAARMAAEtAA nAEMAMore »
 
41gARnAi VAHUMAHEtAA LAAbAUBAEnA anAU.More »
 
42gARnAi VAHUsARsVAtAi PA^bAAVAtAidEVAiMore »
 
43sVAPnAnAAE bA*GAARMAUnASAi KEtAnAMore »
 
44aAtMAAnAA aALAAPAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
45sAAERQnAi PAdMANAiRAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
46IP~AYAKA*ntA MANAiYAARRAVAlA nAILAnAMore »
 
47tAMAARi JAtAnAE aOlAkAOMAADErnA sVAETMore »
 
48BAAlAKOnAA ROGAODAè.Q‰R tAMore »
 
49BAAlAKOnAA ROGAODAè.Q‰R HRiSAMore »
 
50IVARLA nAARiaO-5VAewA GAAGAirMore »
 
51IH*dnAA sARdARPATELA RAVA‹bAA[ MAINALAALAMore »
 
52nARVAAHnARAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
53tAMAE sAACAA, sAAEnAAMAHAER JEVAAvPAARELA MAulARAJMore »
 
54aA*kAE diQAnAU* jERvPAARELA MAulARAJMore »
 
55GAUJRAtAnAi aMAR {ItAHAsAKWAAaAEsnAEHRISMAMore »
 
56tAARA ]JAsAMAA*CAAewARi sAUnAitAA anAU.More »
 
57GARVAAE IGARnAARRAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
58nAGAARE gAAvPAARELA MAulARAJMore »
 
59VAHiVATdARRAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
60PAwARAMANAiRAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
61RAYACAURAnAi RsAKWAAaAERAYACAURA GAAEKULAdAsA VdARKAdAsAMore »
 
62PAAIlAYAAERAVAlA HsAMAUkAMore »
 
63KRAE KEsAIRYAA*vPAARELA MAulARAJMore »
 
64VAEdnAAnAi VAADi LAiLAicMAvPAARELA MAulARAJMore »
 
65FuLA diLYAA* VAERAnAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
66{sARdAnARAYACAURA MAGAnALAALA LAA.More »
 
67VAECAAtAAE LAiwAAE aMAE VAALAMAAEvPAARELA MAulARAJMore »
 
68gARWAi KBAR sAUwAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
69VAAtACAKRAVAAEMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
70dAVAAnAlAMAHEtAA IVAzNAUKUMAARMore »
 
71GARVAi GAuJRAtANAMAHEtAA wAnAsAUkALAALA KMore »
 
72sAMAPArNAMAHEtAA KE. JE.More »
 
73LAAEPAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
74sA*MAAEIHtAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
75MAARi PARNAEtARMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
76tARsAi CAA*dnAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
77MAFtA aAEjAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAEsA*. MA*GALAMA# HRiSAMore »
 
78sAAwAnAAi aARAwAnAAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
79LAXMANAnAi aIGnAPARiXAAMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
80IVAZVAsAAIHtYA P~AsAAdMAAlAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
81sA*MAAEIHtAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
82KAYAAKLPAYAAEGAEZVARMore »
 
83tAWAAIPAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
84sAHVAAsAnAAE aItAREKMAnAUMAtAiMore »
 
85YAUGAYAAyAAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
86aALAAPA-IVALAAPAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
87aALAAPA-IVALAAPABAAIPARAJU aIDIVAMore »
 
88KVYAAsA YAAEGAEnd^More »
 
89PAutAlAA*MAHEtAA [ndUBAEnAMore »
 
90atAitAnAA* JuJVAA* vPAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
91PARAIJtA P~AEMAIMAtA^ IBAMALAMore »
 
92snAEH, IsMAtA nAE sAPAnAA*MAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
93ICAyALAEkAACAAVADA IKSAnAIsA*H anAU.More »
 
94ICAyALAEkAAVAMAAr bAGAVAtAiCARNAMore »
 
95cEtARi GA{VAewA BAABAUbAA{ P~AA.More »
 
96a*JnAAMAUInA bAd^GAUPtAIVAJYAMore »
 
97diVAAE nAA BAujEVYAAsA YAAEGAEnd^More »
 
98KAYAA MAnAnAAE MAElAVAewA bAARtAiMore »
 
99TEKRiaAE PAR VAsA*tA BAEQi cE ...SAAH IVAbAutAMore »
 
100LAATnAAE d*DnAAYAKSAAH wAiRJLAALA wAnA‹bAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »