Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1HiRAKNAi anAE BAi‹ VAAtAAEsAUndRMA#More »
 
2SABAPAETiMAA* MAAEJU*SAMAAr sAtYAIJtAMore »
 
3sA*BA*wAAEnAA* sAuRJMAUkAiGAA*wAi sAi. aECA. `sAUHAsAi`More »
 
4aEKLAdAEKLA Hi*CAKAE jULAEMAHEtAA JYAA anAU.More »
 
5H*U anAE HU*SAAstA^i IVAJYAMore »
 
6KA*TAnAi VAADsAeAMAEYAA HR‹VAnAMore »
 
7agAAERiaAE sAAWAE PA*ACA IdVAsAsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
8MAAnAsAisAAEnAPAALA MA*JuMore »
 
9tA^iJAE gAUVADSYAAMALAMore »
 
10BAiJAE VAlAA*KSAUKLA CA*d^VAdnAMore »
 
11aARAEPAisAAGAR RAJEnd^More »
 
12GAitAALAAECAnAsVAAMAi IdGA*BAR‹More »
 
13Z~Ai sAAMAAIYAK sAuyAZ~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
14MAA, tAU* ÀdYAE VAsAtAARi]PAAwYAAYA RNAwAiRMore »
 
15aAPANAE aA*GANAE }DnAARA*PARMAAR JYAMALLAMore »
 
16aAPANAE aA*GANAE }DnAARA*VAMAAr InAR*JnAMore »
 
17{ISAtAASAAstA^iMore »
 
18bAAGYACAK^sAAEnAi sAUbAAzACA*d^More »
 
19MAAWAA PADE nAE wAD LADEsAUndRMA ISAVAMAMore »
 
20GAA*wAi aAVYAA, GAA*wAi GAYAAsA*wAVAi CA*PAKLAALAMore »
 
21IsA*wA tAARA SAeAYAnAA* sA*bAARNAASAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
22ItAIMARE tAEJ IBAMBASAUKLA CA*d^VAdnAMore »
 
23aIH* tAAESAAstA^i IVAJYAMore »
 
24BA*wA aAkAAEnAU aAKASADAE. GAA*wAi sAi. aECA.More »
 
25P~AEMAdAHB~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
26sAFEd sAADi LAALA IKnAARnAAYAK aEMA.Di.More »
 
27SAABAASA!ISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
28HWAElAinAU* sVAGArsAA*DEsAUR tAkAUbAA[More »
 
29IVACcEdSAMAAr GAAetAMAMore »
 
30VAiR BAAlAKAEnAi sAAHsAKWAAaAERAVALA KnAUbAA{More »
 
31sAPAnAA* sARi PADYAA*nA*dA GAULASAnAMore »
 
32SAAILAMAARMAHEtAA RsAiKMore »
 
33yAAIHMAAMA#!sAA*GAANAi dAMAUMore »
 
34CA*BALAnAi CAMAELAiMAHEtAA RsAiKMore »
 
35VAiR PAUvzAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
36IVAIVAwA T*uKi sAMAJNAMAALAVAiYAA PAAEPATLAALA wAnA‹bAA{More »
 
37sAUBAAEwA RtnAMAAlAA : kA**D 1 - 2PATVAARi PARMAAnA*d RNAcAEDdAsAMore »
 
38IHndU wAMArPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
39MAHAbAARtABAsAU BAUœdEVAMore »
 
40wAMAAErdYA-aEKVAisAMAi SAtAABdiMAA*DAE. IyAVAEdi YASAVA*tAMore »
 
41aEKJ MAAGArMAALAVAiYAA PAAEPATLAALA wAnA‹bAA{More »
 
42VAA. MAAE. SAAH JnMA SAtAABdi G~A*WAHEMAANAi IyAbAUVAnA VAiR‹bAA{More »
 
43VAAH R*GALAAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
44PARdU:kA bA*JnA sAVAA[ IVAK^MA(kA*D-3)wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
45MAARi IbALLAUMAEKVAAnA JAEsAEFMore »
 
46aWArSAAsyAdEsAA[ a*BAALAALA sAAKRLAALAMore »
 
47sAFlAtAAnAU* RHsYADAE. RANAi*GAA aMAMore »
 
48sAFlAtAAnAU* RHsYAsVAET MAADrnAMore »
 
49sARE RAH CALAtAE CALAtAEGAA*wAi nAenAAMore »
 
50kAAELAAE d^AR sAMAsVAET MAADrnAMore »
 
51VAAH bAA{ VAAHIyAVAEdi MAHEnd^ a.More »
 
52PAGALAE PAGALAEPARikA KAIntALAALA H.More »
 
53HsAtAA* HsAtAA* ‹VAAEsVAET MAADrnAMore »
 
54sA*tAnAA* sA*sMARNAAEKAMAdAR cAETALAALA MAAnAIsA*GAMore »
 
55JAEYAU* HlAVAi nAJREdEsAA{ IdnAKRMore »
 
56GAUJRAtA dSArnA sAAIHtYA-11PAAQK HiRABAEnAMore »
 
57GAUJRAtA dSArnA sAAIHtYA - 10RAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
58aAewAAEIGAK sAHKARi MA*DlAiaAERENAU aELA.aEnA.More »
 
59KPATELA GAAERwAnAbAA[More »
 
60PAMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
61aA*sAUnAA* MAEwAwAnAUzAVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
62MAANAsA tAARA* vPA anAEK bAAGA 4JAEzAi IdnAKRMore »
 
63MAnA MAwAUVAnAJAnAi KMore »
 
64VAHALAi VAsAMAi IJ*dGAiVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
65VYA*GAR*GA nAE VA*TAElAB~AÁbA’ wAiRJ sAi.More »
 
66sAUVANArRENAUdEsAA{ MAinAUMore »
 
67sAAE VAAtAnAi aEK VAAtA IJ*dGAiVADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
68HMA bAi KYAA YAAd KRE*GAE...R*GAVAALAA ISARAj {nAAYAtAaLAiMore »
 
69RAEJ MAARA MAnAsARVARMAA* kAiLAE aEK: P~AAWArnAA FuLAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
70d^AENAACAAYArnAU* IsA*HAsAnA!IyAPAAQi BAKULAMore »
 
71G~A*WAALAYA {ItAHAsA bAAGA 1CAARNA ISAVAdAnAbAA{More »
 
72PAyAKARtVAnAi IVAKAsAREkAAPA*DYAA IVAzNAUKUMAARMore »
 
73FnA TA{MAIPAYAUzAMore »
 
74FnA TA{MAKIVAtAAMore »
 
75ICA*tAnAnAAE CA*dRVAAEGAJJR P~AKASAMore »
 
76sAMAAJ bAAGA 2BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
77sAMAAJ bAAGA 1BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
78{ItAHAsA bAAGA 2BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
79RAJKARNA bAAGA 1BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
80RMAtAGAMAtABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
81PAyAKARtVA anAE MAAwYAMAAE bAAGA 1BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
82PAyAKARtVA anAE MAAwYAMAAE bAAGA 2BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
83dESABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
84kAuSBAu sAHUnAA ‹VAnAMAA*dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
85tAiWArRAJ]PAAwYAAYA bAuPAEnd^More »
 
86sAUGA*wAnAAE dIRYAAEbA’ GAUNAVA*tAMore »
 
87diKRi VAHALAnAAE dIRYAAEPA*DYAA IVAnAAEdMore »
 
88MAUIKtAnAU* kAULLAU* d^ARSAAsyAi YAAEGAESAMore »
 
89IHMAALAYAnAA IsA YAAEGAiKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
90P~AEMAnAi KlAAfAEMA aEIRKMore »
 
91sAtVAGAUNAi sAAEnAAnAA* MAAnAVAiQKKR nATUbAA{More »
 
92sAAeRbAPAu. ICAyAbAAnAUMore »
 
93ISAXANA bAAGA - 2BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
94wAMArsA*CAYAdEsAA{ KtAUbAA{More »
 
95kAAELAAE d^AR sAMARAYA YASAMore »
 
96LAGnAKWAAMAHEtAA diPAKMore »
 
97sAtVAGAUNAi sAAEnAAnAA* MAAnAVAiQKKR nATUbAA{More »
 
98}JlAA PADcAYAAQKKR nATUbAA{More »
 
99RsAAIwARAJZ~Ai bAUVAnAIVAJYA‹ MAHARAJMore »
 
100aA>AESAPAAQK RMANALAALAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »