Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1tAMAnAE KETLAA* WAYAA? 60, 70, 80?GAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
2syAiwAMArFAwAR VAALAEsAMore »
 
3dEHwAMArFAwAR VAALAEsAMore »
 
4VAAtAAYAnABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
5sARi JtAi KLAMAMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
6dAEq DAÁA tAARK MAHEtAAnAi DAYARi 2MAHEtAA tAARKMore »
 
7VAAtAAYAnABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
8R*GALAAnAi RAMALAiLAADAE. PATELA JYA*ItAMore »
 
9MAAtAMAHEtAA diPAKMore »
 
10PARdU:kA bA*JnA IVAKMAAIdtYA (kA*D-2)wAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
11SYAAMA sAuRJnAA* aJVAAlAA*BAARAET sAAR*GAMore »
 
12nATiSAunYA P~AHSAnAAEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
13MAAcLAi MAiQA* JlAnAinA*dA GAULASAnAMore »
 
14gARWAi KBAR sAUwAisAURtAi aAIBAdMore »
 
15PAANAinAU* PAAsArLASAMAAr GAAetAMAMore »
 
16InAdAErzAbAGAdEVA KnAUMore »
 
17[MAAnAdARbAGAdEVA KnAUMore »
 
18JVAABAbAGAdEVA KnAUMore »
 
19IJ*dGAibAGAdEVA KnAUMore »
 
20IVAsFAETSAMAAr GAAetAMAMore »
 
21dAEJkASAMAAr GAAetAMAMore »
 
22aAFtAbAGAdEVA KnAUMore »
 
23BAE[MAAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
24bAEdbAGAdEVA KnAUMore »
 
25]G~ALAAECAnASAMAAr GAAetAMAMore »
 
26Z~Ai MAANDuKYAAEPAInAzAdnAAE anAUVAAdMAHEtAA P~AbAASA*KR VAAgA‹More »
 
27GAUJRAtA-1963More »
 
28aAYAr aAezAwARAVALA VAiR‹ jiNAAMore »
 
29‹VAnAbARnAA** sAAWAiRAaAELA LAALAIsA*H MAAnAIsA*HMore »
 
30aABAu (bAAGA-1)SAAntAMAuItAr MAUInARAJ Z~AiJYAntAIVAJYA‹More »
 
31GAitAA P~AVACAnAAEIVAnAAEBAAMore »
 
32GAitAA P~AVACAnAAEbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
33GAitAA P~AVACAnAAEbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
34Ik~AstAwAMAr-sAARbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
35GAitAMAPA*DYAA MAGAnALAALAMore »
 
36KAMANAGAARAE KAnAUDAEPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
37KAMANAGAAERAE KAnAUDAEPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
38GAitAA-P~AVACAnAAEbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
39Z~Aia*tAYAArMAinAA* aAdESAAESAMAAr nAWAURAMAMore »
 
40GAitAALAAECAnAsVAAMAi IdGA*BAR‹More »
 
41wAMArtAtVAIVACAARMAHEtAA nAMArdASA*KR dEVASA*KRMore »
 
42wAMArtAtVAIVACAARMAHEtAA nAMArdASA*KR dEVASA*KRMore »
 
43PAyA-PAIRMALASAAsyAi‹ nAVAnAitAIP~AYA JEQALAALAMore »
 
44JRWAAEStAi anAE BAHA{ wAMAAEr ]PAR P~AKASA PAADtAA LAEkAAEdAVAR FiRAEj KAVAsA‹More »
 
45]œVA GAitAAsAd#GAUv MAUKtAAnA*d MAUInAMore »
 
46GAitAAH^dYAsAAnAE GAUv‹More »
 
47Z~Ai RAMACAIRtAMAAnAsAdEsAA[ MAAERAR‹More »
 
48GAitAA dSArnAdEsAA[ MAAERAR‹More »
 
49MAHAbAARtA KWAABAAEwAdEsAA[ MAAERAR‹More »
 
50Z~Ai KbAKtAKIVA nARbAERAMAMore »
 
51BA*GAAlAnAA BAA]LAAEaACAAYAr JYA*tAiLAALA MA.More »
 
52Z~Ai GAitAA sA*KLAnASAAsyAi IGAIRJASA*KRMore »
 
53nAVAwAA bAIKtAPAUInAtA PAdRENAUMore »
 
54IVAbAUnAi VAATEMAHEtAA VALLAbA‹ bAANA‹More »
 
55HAEnAi anAHAEnAiPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
56SAulAi ]PAR sAEJ HMAARiPA*DYAA IVAQMore »
 
57InAISAKUTU*BABAsAU MAnAAEJMore »
 
58IJGAR anAE aMAi bAAGA-2SAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
59ISAVAPAAVArtAi bAAGA-5PATELA PAnnAALAALAMore »
 
60ISAVAPAAVArtAi bAAGA-4PATELA PAnnAALAALAMore »
 
61ISAVAPAAVArtAi bAAGA-3PATELA PAnnAALAALAMore »
 
62ISAVAPAAVArtAi bAAGA-2PATELA PAnnAALAALAMore »
 
63PAA*CAALAinAAnAA bAA[More »
 
64GAUJRAtA aEK PAIRCAYAPARikA RAMALAALA DAHYAAbAA{More »
 
65nAuRJHAnAdiVAITYAA nAILAnAKAntA nARIsA*HRAVAMore »
 
66IH*dnAA nAAMAAIK*tA nARnAARiaAEPAAQK MAUnAiKUMAAR JE. (sA*PAAdK)More »
 
67abAYAKUMAAR MA*yAiZ~VARnAU* ‹VAnACAIRyAaAEwAVA‹ MAAEtAiCA*dMore »
 
68aAdrSA CAIRyAsA*G~AHIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
69RsAAYANA IVAxAAnAVAewA P~A.CAu.More »
 
70MAd^AsAi VAAnAGAaAEdEVAANAi sAAwAnAAMore »
 
71kAELA*dAE bAAGA-2YAAIxAK MAHESAMore »
 
72kAELA*dAE bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
73KsABAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
74PAAtAAlAP~AVAESAbAT< MAUlASA*KR MAAE.More »
 
75LAXYAIBA*dUPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
76VA*SABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
77KRAMAtAbAT aIZ~VAnAiMore »
 
78YAAEGA RtnAAKRSAAsyAi IGAIRJASA*KRMore »
 
79KAE{ FIRYAAd nAWAiJAEzAi IdnAKRMore »
 
80‹VA dSArnAdVAE aRIVA*d JE.More »
 
81sAAeRbA PAd bAJnAAVALAiYAAIxAK HsAUMore »
 
82IP~AYAJnAnAE P~AEMAPAyASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
83sAVArIMAyAnAi sAAWAE sAAWAEQAKR LAAbASA*KRMore »
 
84sA*sKMAHEtAA ‹VAnALAALAMore »
 
85RsAAYANA dSArnA 4SAAH nARIsA*H MAu.More »
 
86sVAAsWYA dSArnA 3MAJMAUdAR aE.aEMA.(sA*PAAdK)More »
 
87KCc:KLAA P~AVAAsA anAE P~ALAEkAnAMAHEtAA ]zAAKA*ntAMore »
 
88BAAMANAAEMAA sAAELAsA*sKARSAAsyAi JMAiYAtARAMA GAAeRiSA*KRMore »
 
89InALAMA anAE MAANAEK bAAGA-3dELAVAADAKR GAAE.K.More »
 
90bAARtA dSArnA-4 (sVAAtA*yYA sA*G~AAnA-2)GAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
91bAARtA dSArnA bAA.1({ItAHAsA:aAIdYAUGA)PARikA P~AIVACA*d^ ICA.More »
 
92bAARtA dSArnA-2 (MAwYAKALAinA {ItAHAsA)PA*CAAElAi MAnAUbAA{ (dSArK)More »
 
93IVASVA dSArnA-3 ([ItAHAsA:MAwYAYAUGA(YAURAEPA,aRBA,CAinA))bAT< nARHIR KE.More »
 
94IVACAAR dSArnA-1 (LAAEKSAAHi MAuDiVAAd,sAMAAJVAAd)dVAE RAEIHtAbAA{More »
 
95[JnAERi dSArnAGAA*wAi BA*sAiwARMore »
 
96sAAIHtYA dSArnA (IVASVA sAAIHtYA-2)MAHEtAA IdGAiSAMore »
 
97sVARAJYA dSArnA (RAJKARNA)sA*gAVAi nAGAinAdAsA PAUvzAAEtAMAdAsAMore »
 
98RsAAYANA dSArnASAAH nARIsA*H MAu.More »
 
99sVAAsWYA dSArnAaAR.aEMA.bATi sA*PAAdKMore »
 
100jAKlAbAinAA* PAAIRJAtASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »