Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IVACAARAEnAA VASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
2HsAJAE HlAVAE HlAVAESAAH BAinAA RAEIHtAMore »
 
3BA*wAARNA anAE LAAEKSAAHi SAAsAnA VAAstAIVAKtAA KE bA^MA?KARiYAA aIZ~VAnAMore »
 
4aEKSAnA RiPLAE bAAGA-2MAHEtAA tAARKMore »
 
5MAH*tA MAULLAA PAAdRiSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
6MAAEtAnAE MAULAtAVAi KEMA RkAAYA ?MAAdnA BAERAMA‹ PAiRAESAAMore »
 
7sARsVAItA IVALAAsAdESAA{ SAAE.MA.More »
 
8PAilAA* PAAnAnAi LAiLAASAPA*DYAA bAAEGAiLAALA J.More »
 
9aHEsAAsACAoHANA RMAESAMore »
 
10aAIdVAAsAi: KoSALYA anAE aIbAVAPATELA avNAMore »
 
11cOlAdVAE MAKRndMore »
 
12GAUJRAtAnAA LAOK]tsAVAOJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
1310 IsAMPALA BAT PAAVARFULA sAi~KETsAVAAsAU aAIdtYAMore »
 
14aoPAPAAItAK sAuyA]tsAAHwARA BAA.B~A.PAu.]zAABAA{ MA.-PARA.P~AYAO.-aMore »
 
15aoPAPAAItAK sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
16P~AxAAPAnAA sAuyA-3]tsAAHwARA BAA.B~A.PAu.]zAABAA{ MA.-PARA.P~AYAO.-aMore »
 
17P~AxAAPAnAA sAuyA-3sAAwVAi Z~Ai sAUwAABAA{ MA.-anAU.More »
 
18IVAPAAK sAuyA]tsAAHwARA BAA.B~A.PAu.]zAABAA{ MA.-PARA.P~AYAO.-aMore »
 
19IVAPAAK sAuyAVAAtsALYA VAIRzQA MA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA Z~Ai MMore »
 
20IVAPAAK sAuyAPARMAdASArInAK PAu.Z~Ai JYA*tAiLAALA‹ MA.sAA.-PAAVMore »
 
21IVAPAAK sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
22bAGAVAtAi sAuyA-3bAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
23aACAARA*GA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
24HA}sAi*GA sAOsAAYATi MAODLA BAAYAÃ-LAOVA‹FdAR KE.sAi.More »
 
25sA*sKIyAVAEdi KMAlAASA*KR P~AANASA*KRMore »
 
26sAUkA, aAnA*d anAE sAFlAtAAbA’ GAUNAVA*tAMore »
 
27IVACAARIBA*dUMAHEtAA JYAAMore »
 
28akABAARnAU* sA*PAAdnAPA*DYAA IVAzNAUKUMAARMore »
 
29PAHELAU* dU:kA tAE JAtAE nAYAArsA*wAVAi CA*PAKLAALAMore »
 
30HAsYAnAA wAAEwAGAJJR P~AKASAMore »
 
31HAsYAEnA sAMAAPAYAEtA#]PAAwYAAYA bAuPAEnd^More »
 
32sAAEnAAnAi MARwAiJAESAi sAUSAiLAAMore »
 
33nAAMAsMARNA RT LAAGAiKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
34BAi‹ PA*CAVAzAirYA YAAEJnAA-1956More »
 
35sAtAinAi dHERiSAAH MAulA‹bAA{ PAitAAMBARdAsAMore »
 
36sAFEd LAAEHisARLAA JGAMAAEHnA anAU.More »
 
37sAFEd LAAEHinAAnAKIsA*HMore »
 
38PAAnAkARnAAE aEK CAHERAEMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
39PAAnAkARnAAE aEK CAHERAESAMAAr aAE. PAi. `sAARIWA`More »
 
40sAGAi aA*kAESAUKLA bAAnAUbAA{More »
 
41HEtA sAlAGYAU*SAUKLA bAAnAUbAA{More »
 
42KAJlAKAlAU* GAGAnASAEQ HsAMAUkAMore »
 
43dzTA*tA tAiWArSAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
44asA*GAItASAAH IVAbAutAMore »
 
45HdYAnAA HstAAXARSAAH PAIRMALAMore »
 
46LAiLAA* VAnA sAUKA THUKAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
47LAiLAA* VAnA sAUKA THUKASAA*IDLYAnAMore »
 
48‹VAnAsAkAisA*PAT DU*GARsAi wARMAsAiMore »
 
49nAAnAAEsAtYAMA anAU.More »
 
50HEtA sAlAGYAU*SAUKLA bAAnAUbAA{More »
 
51a*tARPATCAeAwARi RgAUVAiR sA*IXAPtAKARMore »
 
52a*tARPATsnAEHRISMAMore »
 
53IKSAAER JAdVAnAi Z~AEzQ VAAtAAraAESAMAAr RAwAESYAAMA sA*PAAdnAMore »
 
54IKnAARE VAERNA nAAVAsnAEH sAEtAUMore »
 
55aPAIRICAtAAgAELAANAi TAEPANA dYAAlA‹ anAU.More »
 
56aPAIRICAtAAsARsVAtAi PA^bAAVAtAidEVAiMore »
 
57KEVADAnAA D*kASAUKLA nAVAInAwAMore »
 
58nAKLAi nAVAABAsAAEnAi bAAsKRMore »
 
59FLAAVARVAAjSAAH IVAbAutAMore »
 
60LAXMANAREkAASAAH PAIRMALAMore »
 
61RjlAtAA IdVAsAsAAELA*Ki IKSAAERIsA*HMore »
 
62LAILAtABAABAUsAAEnAi RMANALAALA anAU.More »
 
63LAILAtABAABAUsAEnAGAUPtA nARESACA*d^More »
 
64sAitAARAMAsAEnA aRUPA (anAUVAAdK)More »
 
65sAitAARAMABA*IKMACA*d^More »
 
66SAERLAAEK HAEMsA - 4sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
67aVAwAUtA GAitAAsAUBAEdAR MAnAUMore »
 
68sAnAtsAUJAtAnAAE ]PAdESAsAUBAEdAR MAnAUMore »
 
69sAAJnA nAAMA sAU*GAwAiSAEQ HsAMAUkAMore »
 
70BA*IdSASAAH IVAbAutAMore »
 
71CA*d^SAEkARaLAGAARi MAINALAALA (anAUVAAdK)More »
 
72VAEdnAAnAAE aIGnASAEQ HsAMAUkAMore »
 
73dzTA*tA ItA^VAENAiSAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
74VAEdnAA-sA*VAEdnAAsAURtAi nAAnAUbAA[More »
 
75MAsAEnA aRUPAMore »
 
76LAAEPAAMAU¡A : kA*D 1MAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
77*H*sA MAHARAJMAHEtAA RMANAiK a.More »
 
78wARtAinAAE wABAKARbAT< dAELAtAMore »
 
79R*GAMA*CA aEK SAAlAA (bAAGA-1)dEsAA[ dAELAtARAYA MAAERAR‹More »
 
80MAAnA-aIbAMAAnABAARAET sAAR*GAMore »
 
81LAXAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
82RkADU TAElAiIGAJUbAA[More »
 
83RkADU TAElAinAiLA aE.aEsA.More »
 
84HdYAIVAbAuItAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
85IVAZ~VAnAi LAAEKKWAAaAEsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
86aVAwAutA GAitAAbATT SAAstA^i PA^tAAPARAYA PA^JARAMAMore »
 
87xAAnAnAA aJVAAlAEQAKAER PA*IDtA VAEdIMAtA^More »
 
88{SA nAE KEnA ]PAInAzAdJAESAi VAAsAUdEVA MAHASA*KRMore »
 
89aIbAnAYASA*KR bAVAAnAiMore »
 
90atAitAnAA aAYAnAAMAA*SAAH RAEIHtAMore »
 
91sAAEMAVALLAiSAUKLA CA*d^VAdnAMore »
 
92PAVAnAPAAVADiSAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
93nAAnAAEjAELAAKMore »
 
94bAE*KAR bAAEMAKAnAAE bAAERi*GAsAAELA*Ki CAtAURMore »
 
95VAAtAArVARNASAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
96tAE‹LAAE tAAEkAARsAURtAi nAAnAUbAA{ anAU.More »
 
97tAE‹LAAE tAAEkAARsAEVAELA annAAMore »
 
98HiRAKNAisAUndRMA#More »
 
99aIbAnAYASA*KR bAVAAnAiMore »
 
100IBACAARA*SAMAAr RAwAESYAAMAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »