Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aEK HtAAE MAANAsASAAstA^i IVAJYAMore »
 
2SAtA^UaAEnAi GAUFASAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
3RJKNA sAURJ WAVAAnAE SAMANAESAAH GAUNAVA*tAMore »
 
4Z~Ai bAARtAiKMAHEtAA VAAMAnARAYA MAAEHnALAALAMore »
 
5‹VAnA-GAitAAPATELA bAikAUbAA{ HIRbAA{More »
 
6RNAVAGADE ]cRELA cAEKRAEsAEnDBAUGAr KALArMore »
 
7PALTAE anAE PAIRVAtAnArDAE. sA*gAVAi HRsAUkAbAA{ sAA*KlACA*dMore »
 
8MA*tA^sAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
9BAiJU* KAE{ nAWAia*tAANAi VAinAESAMore »
 
10CA*d^SAEkARCATTAEPAAwYAAYA BA*IKMACA*d^More »
 
11GAUJRAtAnAi VAAtAAr-sAMAsAUndRMA#More »
 
12sAuXMA‹VA PAIRCAYAaVARANAi BAABAUbAA[More »
 
13CAuDLAAnAi RXAAPATELA KRSAnAbAA[More »
 
14tAKdiRnAi tAsAVAiRBAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
15RAJsA*nYAAsAiwAuMAKEtAUMore »
 
16KNAArVAtAiwAuMAKEtAUMore »
 
17LAXYAVAEwAdVAE IPAnAAIKnA#More »
 
18MAnA nAIH MAAnAESAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
19GAitAA P~AVACAnAAEbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
20Z~AiMAd# LAAEKbAAGAVAtA-1bA’ nAAnAAbAA{More »
 
21†GVAEdAId bAAzYA bAuIMAKAsVAAMAi SA*KRAnA*d‹ sARsVAItAMore »
 
22MAEgAMALAARBAARAET sAAR*GAMore »
 
23Z~Ai GAUNAAtAitA anAUG~AH YAAnAE B~AÁ P~AsAAdMAAVAdiYAA RAMA‹ LAXMANAMore »
 
24P~AEMALAP~ABAAEwAP~AEMALA MAHARAJMore »
 
25VAATnAA diVADAMAANAEK KRSAnAdAsAMore »
 
26sA*sKSAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
27PA*CAAMAdLAALA sAURESAMore »
 
28GAINAtA GAMMAtAMAAlAASAEQ RJnAiMore »
 
29GAINAtA GAMMAtAMAAlAASAEQ RJnAiMore »
 
30GAINAtA GAMMAtAMAAlAASAEQ RJnAiMore »
 
31sAAGARnAA sAAHIsAKAEBAALAAnTA[nA aAR.aEMA.More »
 
32MAAYAAVAi TAPAUVAnAr JULAEMore »
 
33aAKASAnAAE RAJAVAnAr JULAEMore »
 
34PAilAA vMAALAnAi GAA*Q(bAAGA-3)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
35PAilAA vMAALAnAi GAA*Q(bAAGA-2)MAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
36DAE.JYA*tA kAyAi sAMAG~A VAAtAAraAEMore »
 
37bAGAVAd#GAitAA aETLAE...dLAALA sAURESAMore »
 
38P~AEMAMAA* bAGAVAAnAQKKR RMANAbAA[More »
 
39IKMBALA REVAnsAVAuDRAYA MAwAUMore »
 
40aEK HtAA MAuRkALAALA-4sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
41dRARbAGAdEVA KnAUMore »
 
42JAEGA-sA*JAEGAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
43IyAKAENAbAGAdEVA KnAUMore »
 
44aEKsAiDnTbAGAdEVA KnAUMore »
 
45GAUJRAtA RAJYAMore »
 
46sVAGArnAi sAiDi bAAGA-1PAqiYAAR aMAMore »
 
47PALATAtAA nAKSAAMAHEtAA RItALAALAMore »
 
48GAUJRAtA RAJYAMore »
 
49P~AGAItAnAE PA*WAEE RAJKAET IJLLAAEMore »
 
50GAUJRAtA 1971More »
 
51GAUJRAtA 1969More »
 
52Z~Ai GAGArsA*IHtAABAUCA HiRALAALA JAdVARAYAMore »
 
53GAA*wAi dSArnAMore »
 
54PAAYAAnAAE GAUJRAtAi SABdKAEzASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
55GAitAA P~AVACAnAAEbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
56Z~AiRAMAKPA*DYAA HIRSA*KR nA.More »
 
57sAAdi ISAkAAMANAPATELA MAGAnALAALA SA*KRbAA{More »
 
58a*GAUQA JEVADi VAHUPA*DYAA IVAQMore »
 
59VAAICAnAidEVAiwAuMAKEtAUMore »
 
60RAEMAHzArNAiBAETA{ sAU*dR‹More »
 
61RAMAAYANA RsAIBA*dUMAAnAsAAtAA bAiMA‹ VAiR‹More »
 
62Z~AiMAd# LAAEKbAAGAVAtA-2bA’ nAAnAAbAA{More »
 
63IHndU wAMArMAA* MAwYAMAMAAGArMAA*KD DAELARbAA{More »
 
64PAyA MAAwAURiQ‰R V~AJLAALA VAnAMAAlAidAsAMore »
 
65PAyA MAAwAURiPAAREkA RMANALAALA dEVACA*dMore »
 
66I JsyAiaAEnAU* aAH#InAKSAMAAr nAWAURAMAMore »
 
67IH*dUwAMArMAA* MAwYAMAMAAGArMAA*KD DAELARbAA{More »
 
68MAHAKAVYA RtnAAVAILASAAsyAi IGAIRJASA*KR MAYAASA*KRMore »
 
69MA*GALAACARNA anAE stAUItAaAEDAE. PAAQK ]zAABAEnA RA.More »
 
70RAMA anAE KMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
71aAkYAAIYAKAaAE (IH*dU wAMArnAi)nAAnAA bAA[More »
 
72nAVAi bAKtAMAAlAMAHEtAA VALLAbA‹ bAANA‹More »
 
73Z~Ai KdANAi K.GA.More »
 
74YAAEGAnAi PAuNArtAAZ~AiMAd# bAIKtAVAEdA*tA sVAAMAi P~AbAUPAAdMore »
 
75KLYAANA IKRNAAVALAisVAAMAi ISAVAIGAIR‹More »
 
76Z~Ai SAAMAlAA‹ MAHAtMYARMAINAKLAALA RItALAALA MAHEtAAMore »
 
77PA*CAAMASAAsyAi PAA*DUR*GAMore »
 
78aACAArYA KPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
79KAEMPYAUTR FAER YAURAQAED [LAAMore »
 
80KAPAAILAKAEnAA JGAtAMAA*sAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
81aIGAYAARMAi IdSAAJAEzAi IdnAKRMore »
 
82JYAIsA*H-IsAwwARAJ IyAbAuVAnA kA*DwAuMAKEtAUMore »
 
83sAM~AAT IP~AYAdSAirSAAH IyAbAUVAnAdAsA LAHERCA*dMore »
 
84MAINA MAnAUsMAVAewASAAsyAi MANAiSA*KR GAAEIVAd‹More »
 
85Z~AiYAUtA GAAEVAwArnARAMAPA*DYAA KAIntALAALA IVA.cGAnALAALAMore »
 
86P~AACAinA IHndU* syAiaAEnAU* YASAAEGAAnAnAARAYANA HEMACA*d^More »
 
87VAiR-VAibAuItAMAUInAZ~Ai nYAAYAIVAJYA‹More »
 
88GAUJRAtAnAi aIsMAtAAVYAAsA RJnAiMore »
 
89PA^AGAeItAHAIsAK IVASVAsAEDMore »
 
90PA^AGAeItAHAIsAK IVASVABAE[LAi ‹LAMore »
 
91G~AHNARAyAiMAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
92aEKnAA JANAVAAWAi BAwA*U JANAVAAMAA* aAVAE cE.MAHEtAA [LAA aARBAMore »
 
93GAitAA IVACAARwAARAbA’ nAILAnA MA.More »
 
94GAitAA Z~AVANAbA’ nAILAnA MA.More »
 
95IHd*UstAAnAi GAUJRAtAi KAESAGAA*wAi‹More »
 
96wAAtAUsA*G~AHSAAsyAi V~AJLAALA KALAidAsAMore »
 
97sAVAAsAAE GAAWAAnAU* stAVAnAPA*IDtA JYA*ItALAALA JAdVA‹More »
 
98MAHAsAtAi‹ Z~AiMAAETA duwAiBAA{ sVAAMAinA*U ‹VAnACAIRyAZ~Ai BAAEgAAbAA{ sWAAnAKVAAsAi JenA sA*gAMore »
 
99MAAERAR‹ GAAEKULAdAsA sAi.aA{.{.nAU* ‹VAnACAIRyAsA*gAVAi nAGAinAdAsA PAUvzAAEtAMAdAsAMore »
 
100IH*di - GAUJRAtAi KAESAdESAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »