Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1JenA dSArnAMAUInAZ~Ai nYAAYAIVAJYA‹More »
 
2aACAARA*GAsAuyAKIVAVAYAr PA*IDtA Z~AinAAnACA*d^More »
 
3wAMArnAi I>YAAdAESAi RAMA‹ MAANAEKCA*dMore »
 
4tAiWAAErwwAARK aACAAYAAraMAAELAkA†IzA‹ MAHARAJMore »
 
5aEISAYAAnAAE ]zA :KALAIRSAAR MAHASAYA PAAELAMore »
 
6Z~Ai MAd^AMAAYANAISAVALAALA wAnAEZAVARMore »
 
7MAAnAVAtAAnAA* MAOtAiMAKVAANAA IKSAAER sA*.More »
 
8aELKEIMAsTMAHEtAA sAUwAA anAU.More »
 
9syAinAAE MAddGAAR IFRstAAEMore »
 
10dLAPAtA KAVYAdLAPARAMA DAHYAAbAA{More »
 
11VAAIzArK VYAAkYAAnAAE-2More »
 
12VAAIzArK VYAAkYAAnAAE-3More »
 
13GAUJRAtAi G~A*WAsAuICAMore »
 
14CAARNAi sAAIHtYA P~AIdPARAEHIDYAA RtAUdAnAMore »
 
15IHndnAA dAdA dAdAbAA{ nAVARAE‹GAA*wAi‹More »
 
16sAAeRAzT^nAAE {ItAHAsAcyAPAtAi bAGAVAAnALAALA sA*PAtARAMAMore »
 
17MAHAVAiRPA*IDtAZ~Ai BAECARdAsAMore »
 
18SAUbA sA*dESAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
19P~AACAinA bAARtAnAA SAsyAAsyAAEJAERAVARIsAH JAdVAMore »
 
20sAtYAAWAr P~AKASAsVAAMAi dYAAnA*d sARsVAtAi‹More »
 
21’š•aMAAELAkA†IzA‹ MAHARAJMore »
 
22KAVYAALA*KARZ~Ai bAAMAAHCAAYAeMore »
 
23ISAVAA‹ cyAPAItASAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
24Z~Ai YAAEGAsAARMAANAEKLAALA gAELAAbAA{More »
 
25]PAInAzAdAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
26dESABAnwAUbAT< JYA*tAKUMAAR MAINASA*KRMore »
 
27IHdUstAAnAnAA RIXAtA RAJAaAEIMAstAR LAiVAARnARMore »
 
28JenA sAAIHtYAnAAE sA*IXAPtA {ItAHAsA sAICAyAdEsAA{ MAAEHnALAALA dLAiCA*dMore »
 
29sAAeRAzT^nAAE {ItAHAsAcyAPAtAi bAGAVAAnALAALA sA*PAtARAMAMore »
 
30IHndUsWAAnAnAAE {ItAHAsAMANDILAK IVASVAnAAWA nAARAYANAMore »
 
31MAU*BAA{WAi KASMAiRMARjBAAnA JA*HA*GAiR BAEHRAMA‹More »
 
32P~AEMAAdEVAiMAA*KD IKSAAER BAi.More »
 
33PAWAdSApKdVAE JYAdEVA `PYAAsAA` sA*.More »
 
34}*wAE MAAWAEMAOdi ICAnAUMore »
 
35aAkAET-1bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
36a*GAAR-3bAT< aIZ~VAnAiMore »
 
37KAGAlAnAi HODiKAPADiaA KUndInAKAMore »
 
38aAWAMANAi KEDiSAUKLA tAUzAARMore »
 
39KEDiaE KEDiaE K*TK KUsAUMAPATELA diPAKMore »
 
40MAEDMA KYAuRiCAowARi sAUREkAA aMAMore »
 
41bAARtARtnA LAALABAHAdUR SAAsyAiJAnAi KMore »
 
4230 MAAKErIT*GA IP~AIs>PSAnsAMARCA*T aIZ~VAnAMore »
 
43PAUNYA sMARNA-2SAAH dSARWALAALAMore »
 
44˜oPAdiaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
45nAAYAGARA tAARA* GAU*JtAA* PAANAiLAkAVAANAi P~AitAMAMore »
 
46P~AA[VAET nA*BARJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
47VAPATELA MAANAEKLAALA MAFtALAALA-sA*More »
 
48MAuLYAInAzQ nAEtAAaOMAHEtAA ]zAAMore »
 
49[IndRA GAA*wAiG~AOVAR VAEIRndR-sA*PAA.More »
 
50sAVAOr—AMA sAUkAnAO MAAGArDAè.KASAiPAUIRYAA diPAKMore »
 
51sARLA BAYAOKEIMAK ICAIKtsAAsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
52aARsAiMAA* P~AItAIBA*BAdLAALA JYA*tAi aEMA.More »
 
53GANAdEVAtAAanAU.-MAEwAANAi RMAINAKMore »
 
54GANAdEVAtAABA*ŸOPAAwYAAYA tAARASA*KRMore »
 
55MAEgAANAinAi Z~AEzQ VAAtAAraORNAELAAKR MAFtAMore »
 
56sAttAAVAnAWAi sAUbAAzA : GAUJRAtAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
57MAEVAADnAA* sA*tA bAuRiBAA{nAi VAANAisAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
58[IndRA GAA*wAiKAKIDYAA MAnAsAUkA-anAUVAAdMore »
 
59aBAULA KLAAMA aAjAdG~AOVAR VAEIRndR-sA*PAA.More »
 
60‹VAnAnAi aMADAè.KASAiPAUIRYAA diPAKMore »
 
61PARMASAA*ItAnAi P~AAIPtADAè.KASAiPAUIRYAA diPAKMore »
 
62PARMASAA*ItAnAi P~AAIPtADAè.KASAiPAUIRYAA diPAKMore »
 
63‹VAnAnAA* MAOgAERA* MAOtAiDAè.KASAiPAUIRYAA diPAKMore »
 
64IVAxAAnA : DGALAE nAE PAGALAEDAè.JOSAi RJnAiKAntAMore »
 
65sAAHsAVAiR IRCAADr B~AAnsAnAVAsAAVADA IVARLA-aALAEkAnAMore »
 
66P~AERNAAMAuItAr HnAUMAAnA‹RAVALA VAiREnd^ aEMA.More »
 
67nAMAE tAE GAMAEISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
68nA HnYAtAEPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
69tARNAA aAEWAE DU*GARPAETLAiKR {ZVARMore »
 
70aMAAsAnAAE CA*d^PATELA P~AIVANA sAi.More »
 
71[nDiYAAanAUVAAd-PATELA YASAOMAtAiMore »
 
72[nDiYAAWAvR SASAiMore »
 
73VAnAsPAItA IVAxAAnAICAnAAEYA JE.JE.More »
 
74bAuGAAElAIyAVAEdi PAi.aEMA. (sA*PAAdK)More »
 
75PAAeRAINAK KWAAKAEzAdERAsARi DAHYAAbAA{ PAitAAMBARidAsAMore »
 
76PAAeRAINAK KWAAKAEzAdERAsARi DAHYAAbAA{ PAitAAMBARidAsAMore »
 
77nAATK kAELAE BAALAGAAEPAALAAdVAE JnAKMore »
 
78TAlAAE TAlAAE tAAEYA GAAETAlAAEsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
79sA*gAzArSAMAAr GAAetAMAMore »
 
80IVAZ~VAAsAgAAtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
81VADVAAnALASAMAAr GAAetAMAMore »
 
82CA>bAGAdEVA KnAUMore »
 
83IVAJEtAAbAGAdEVA KnAUMore »
 
84JVAALAAbAGAdEVA KnAUMore »
 
85dUSMAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
86dESAd^AEHibAGAdEVA KnAUMore »
 
87kAtARnAAKbAGAdEVA KnAUMore »
 
88BAiRBALA IVAnAAEdaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
89sAusAVAATnAVAnAitA sAEVAKMore »
 
90aREBAiYAnA nAA{T#sARAVALA KnAUbAA{More »
 
91cutAacutABAARAET sAAR*GAMore »
 
92clAPAURUzASAMAAr GAAetAMAMore »
 
93wAiRA sAAE GA*bAiRBAARAET sAAR*GAMore »
 
94aAEVARTEKbAGAdEVA KnAUMore »
 
95IH*dnAA HAKEMA RNA‹tAIsA*HdERAsARi DAHYAAbAA{ PAitAAMBARidAsAMore »
 
96sAtYAVAiR Z~AwwAAnAndMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
97JYAAEJr VAAEIS*GATnAnAU* ‹VAnACAIRyAaAEjA GANAPAtARAMA VAENAiLAALAMore »
 
98Z~AAwd^IdnA KZ~Ai JenA wAMArP~AsAARK sAbAAMore »
 
99SAEQZ~Ai RMANALAALA LALLAUbAA{ ‹VAnA PAIRCAYACA*d^VAdnA RMANALAALAMore »
 
100Z~Ai CAIRtAAVAlAiZ~Ai JenA wAMArP~AsAARK sAbAAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »