Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aAtMAP~AdiPAG~AnWAdAESAi MAINALAALA nAWAUbAA{More »
 
2xAAnAsAAGARPAUnAAtAR diPACA*d JEsA*GAbAA{More »
 
3IH*d SAAeYArsARAYAA d^ARKAdAsA LAALA‹bAA{More »
 
4bAARtA P~ABAAEwAHAWAi GAULAABARAYA KLYAANARAYAMore »
 
5Z~AiCAetYAVA*dnAAId bAAzYAyAYAMA#SAAH VAENAiCA*d sAURCA*dMore »
 
6Z~AiMAd# RAJCA*d^nAi dzTA*tAKWAAaAEKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
7P~AVACAnA-PAiYAuzAsVAAMAi MAHAsAtAiJi Z~Ai LAiLAAVAtAiBAA{More »
 
8MAA*KDEYAPAURANAP~AEMAAnA*dMore »
 
9VAAgAERAEbAGAVAAnALAALA sA*PAtARAMAMore »
 
10Z~Ai MAHAVAiR KWAAPATELA GAAEPAALAbAA{ ‹VAAbAA{ anAU.More »
 
11MAINASA*KR KiKANAiJAEzAiPAURA JYAsAUkARAYA IVA.PAUvzAAEtAMAMore »
 
12tAULAsAi RAMAAWANA KAEzAFULAAbAA{More »
 
13sA*IXAPtA Z~AiMAd# bAAGAVAtAKeVALYAwAAMAMore »
 
14PAA*CA P~AHsAnAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
15IVACAAR-CA*d^AEdYAsVAAMAiZ~Ai IVAŸAnA*d‹ MAHARAJMore »
 
16{sAA{ wAMArPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
17{sAA{ wAMArPAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
18B~AÁCAYAr MAAGAAErPAdEISAKADAE. nAAndi JTASA*KRMore »
 
19MAAEXAnAAE MAAGArYAAEGAi cGAnALAALA sA*.More »
 
20aAPANAi wAMArKWAAaAE (bAAGA-2)PAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
21aAPANAi wAMArKWAAaAE (bAAGA-3)PAAQK RAMAnAARAYANA nAAGARdAsAMore »
 
22Z~Ai GAitAA sA*KLAnAMore »
 
23MAHAbAARtAnAU* GAUPtA RHsYAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
24]MARAVAJAnA adARUsVAi IMAjArMore »
 
25aMAVAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
26MAARi IP~AYA LAOKKWAAaOJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
27VAzAArIVAxAAnAVAkAAIRYAA P~AbAUdAsA RMAESAKUMAARMore »
 
28aYAOwYAAnAO RAVANA anAE LA*KAnAO RAMAJOzAi IdnAKRMore »
 
29vPAMA# aIwAKMA#PALAANA nARAEtAMAMore »
 
30Z~Ai RAMKsAEnA aXAYAKUMAARMore »
 
31Z~Ai RAMAKsAEnA aXAYAKUMAARMore »
 
32HIRRsABAARHT< sAMARdAnA MAODbAA{More »
 
33IVANAELAA PAUzTi PAUzPAO-bAAGA-1dEsAA{ MAHEnd^ VAMore »
 
34aAJ tAUjE sALAAMADO. CAAVADA aELA.sAi.More »
 
35GAUJrREZVAR KUMAARPAALAwAuMAKEtAUMore »
 
36GAUJrRPAItA MAuLARAJdEVA-1wAuMAKEtAUMore »
 
37IKCAnA ITPsAnAAYAK KLPAnAAMore »
 
38bAAoItAKIVAxAAnAnAA VAALMAiIKaODAè. JOzAi ]zAAMore »
 
39sAMAWAr VAANAianAUbAVAAnA*d‹More »
 
40RAbAKtA HnAUMAAnAMAHEtAA JYAA, sA*K.More »
 
41RAJYAOGAVAORA sA*JYAMore »
 
42MAAnAVAtAAnAA* MAOtAiPATELA aECA. aEsA.-sA*KLAnAMore »
 
43JYA*ItALAALA MAHEtAAnAi BAAlA VAAtAAraODO. KDIKYAA KMore »
 
44bAutAlA bAIKtA PAdARWA MAOTU*DO. dEsAA{ nAILAnAiMore »
 
45wAnAVAVAORA sA*JYAMore »
 
46‹VAnAdPArNAVAORA sA*JYAMore »
 
47tA*dURstAiVAORA sA*JYAMore »
 
48aWArSAAsyAVAORA sA*JYAMore »
 
49aWArtA*yAVAORA sA*JYAMore »
 
50PAYAArVARNARXAAVAORA sA*JYAMore »
 
51aAROGYAMAiMAA*sAAVAORA sA*JYAMore »
 
52aAROGYAIVACAARVAORA sA*JYAMore »
 
53wAMAr MA*GALAVAORA sA*JYAMore »
 
54wAMApRXAAVAORA sA*JYAMore »
 
55PAA*dDE PA*dDE LAiLAAdVAE MAHESA-sA*XAEPA,sA*KLAnAMore »
 
56PAOLAiaEnAAanAUVAAd- IyAVAEdi RISMABAHEnAMore »
 
57IBALAAERi SAMANAA*B~AHMAbAT< P~AHLAAdMore »
 
58IBARBALA BAAdSAAHCAAeHANA RAMACA*d^More »
 
59nA IKnAARAE, nA MAjwAARSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
60VAzAAr IVAxAAnAVAkAAIRYAA P~AbAUdAsA RMAESAKUMAARMore »
 
61nAVAABA-bAU’O anAE HAVA JHOnsAJOzAiPAURA BAKULAMore »
 
62P~AAWArnAAnAi PAlAOMAA*DAè.RAMAi KAIntA-sA*PAA.More »
 
63PAÞWVAinAO bAustARiYA {ItAHAsAP~AO. PA*DYAA IGARiSAbAA{More »
 
64Z~AiMAdà bAGAVAdà GAitAA- aEK MAoILAK ICA*tAnAsAReYAA aIJtAMore »
 
65PAOLAiaEnAAMAulA LAEIkAKA-PAOTrR aELAinAORMore »
 
66MAAnAVAtAAnAA* MAOtAiJOzAi InARALAA-sA*PAAdnAMore »
 
67PAOILAsA : WADr IDG~AiCAoHANA RAMACA*˜More »
 
68aAPANAA* LAOKGAitAOPARMAAR JYAMALLAMore »
 
69MAAenAMA*IdRMAA* P~AANAP~AItAzQAPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
70VAACAnAXAUwAAaEsKAPAirT RAEBATrMore »
 
71aMAdAVAAd aETLAE aMAdAVAAdbA’ IVAnAAEdMore »
 
72sA*tA sAEVAAtAA* sAUKdEsAA{ nAARAYANAMore »
 
73KUlAKWAAaAEsVAAMAi aAnA*dMore »
 
74MA*GALAd^ARZ~Ai bAUVAnAIVAJYA‹ MAHARAJMore »
 
75IKSAAERnAEFAwAR VAALAEsAMore »
 
76P~AsAnnA GAQIRYAA*bA’ IVAnAAEdMore »
 
77dEHnAi VAANAiFAwAR VAALAEsAMore »
 
78aAtMAiYA XANAAEFAwAR VAALAEsAMore »
 
79PAUyAnAE PAyAAEPATELA RVAind^bAA{More »
 
80SAIKtA IVAJYAPA*DYAA KESAVALAALA BAi.More »
 
81sAUBAAEwA RtnAAMAAlAAPATVAARi PARMAAnA*d RNAcAEDdAsAMore »
 
82Z~Ai MAAwAVA stAVAnAMA#More »
 
83IHndU wAMArCA>VAtAir RAJGAAENAALAACAARiMore »
 
84RAJYAAEGAi nAEtAA aTLAIBAHARi VAAJPAEYAiJAESAi JYAZ~AiMore »
 
85RAJYAAEGAi nAEtAA aTLAIBAHARi VAAJPAEYAidEsAA{ JYAZ~AiMore »
 
86CA*BALAnAA kAAElAEPATELA aRIVA*dMore »
 
87IVAZVAnAA MAHAPAURUaOnAi jLAKbAT< KAIntAMore »
 
88diKRO tAO MAARO JdVAE VAiNAAMore »
 
89diKRO tAO MAARO JJOzAi IVAJYAAMore »
 
90aIstAtVAnAE PAELAE PAARsA*gAVAi CAnœKAntAMore »
 
91GAORkA-MACc*dR aAkYAAnAsAAIHtYAIVALAAsAi nAAetAMAKAntAMore »
 
92sVAPnA sAU*dRiSAEQ RJnAiMore »
 
93aAWAMANAi KEDiSAUKLA dUGAErSAMore »
 
94MAIDYAAnAi Z~AEzQ VAAtAAraOMAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
95GAlAE PADYAAsAA*GAANAi dAMAUMore »
 
96sAMAYAnAi SAtAR*J nAE sA*BA*wAnAA* sAOGAQA*IyAVAEdi GAitAAMore »
 
97RAMA YAOGA: KMApzAU KoSALAMA$AE. aEsA. aEsA . RAHiMore »
 
98KAlAJE KOtARAYAELAi PAiDAnAA*qA VALLAbAMore »
 
99kAuBAsAuRtAPATNAi RAJnAMore »
 
100aEK nAdi BAE IKnAARAJAnAi BAALAEndUSAEkARMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »