Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1bAGAVAAnA BAUœPATNAi RAJnAMore »
 
2aLPAIVARAMAIyAVAEdi aRUNAMore »
 
3CAARNAi sAAIHtYA P~AIdPAdVAE [Z~VARLAALAMore »
 
4PAACAinA KAVYAMAALAA GA*WA-18 (bAAGA-3)KA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
5PA*CAdSAirPAAQK IVAZ~VAnAAWA sAdARAMAMore »
 
6GAAERsAiGAA*wAi [ndULAALAMore »
 
7bAARtA dSArnA-5(bAARtAiYA aWArtA*yA)SAAH RMAESA BAi.More »
 
8bAARtA dSArnA-2 (MAwYAKALAinA {ItAHAsA)JMAinAdAR RsAESAMore »
 
9IVAZ~VA dSArnA-1PAAQK dEVAVA^tAMore »
 
10GAUJRAtA dSArnA (sAAIHtYA-2)PAAQK HiRABAEnAMore »
 
11PAMAAeYAr IVAJYAGAUPtAMore »
 
12IMALAEInAYAMA sAEnCAURiVAKiLA IVAKMAMore »
 
13LAAEKsAAIHtYA anAE CAARNAi sAAIHtYAMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
14tAsAVAiR IdkAAtAA Hu@aABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
15GAVARMAEnT RE.jAELYAUSAnA VAAELYAMA nA*-4 nA*U bAAzA*AtARVALLAbAdAsA sA*UdR‹More »
 
16MA*UBA{ SAHERnA*U VANArnAMore »
 
17GAitAA*JILASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
18sAAXAR anAE tAEnAi syAiMore »
 
19MAAEHMAUd#GAARMore »
 
20sAAERQi GAitA KWAAaAEMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
21LAAEPAAMAUd^A bAAGA RKeVALYAwAAMAMore »
 
22LAAEPAAMAUd^A bAAGA RMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
23GAitAAJILASAAsyAi KESAVARAMA KA.More »
 
24sA*sKSAAH sAUkALAALA ‹VARAJMore »
 
25xAAnAsA*IHtAASAUKLA BA*sAiwARMore »
 
26tA—VAMAIsAP~AA.aAR.Di.SAUKLAMore »
 
27MAEgAANAi sMAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
28IHMAALAYAnAA IsA YAAEGAisVAAMAi aJYAMore »
 
29sAA{KAEG~AAFIyAVAEdi IdVYAESAMore »
 
30MAAnAIsAK kAE*CA aEK aAwAUInAK YAMAdutAIyAVAEdi CA*d^KAntA R.More »
 
31P~AEMAnAi KlAARAINA*GAA aMAMore »
 
32VYAIKtA IVAnAAEdsAtYAMA#More »
 
33sAUkA, aAnA*d anAE sAFlAtAAsVAET MAADrnAMore »
 
34CAAeR*wAinAE CAAEtAREWAiJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
35yAiJU* MAAEJU*SAAH KAIntALAALAMore »
 
36akABAARnAU* sA*PAAdnAPA*DYAA aARtAiMore »
 
37a*tARnAi aAGAISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
38sACARACARMAA*IyAPAAQi BAKULAMore »
 
39HAsYAMAAwAURi (MARAQi)JAESAi sAUSAiLAAMore »
 
40HAsYAMAAwAURi (MARAQi)bA’ IVAnAAEdMore »
 
41HAsYAMAAwAURi (]dur)KURESAi jUBAERMore »
 
42HAsYAMAAwAURi (]dur)bA’ IVAnAAEdMore »
 
43bARJUVAAnAiFAwAR VAALAEsAMore »
 
44MAuLAbAutA MAAnAVAiYA aIwAKARbAGAVAAnA RJnAiSA (aAESAAE)More »
 
45bAd^*bAd^nAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
46anAEK RAEGAAEMAA* aKsAiR HAEIMAYAAEPAEIWAK sAARVAARSAAH PAi.‹.More »
 
47LAAkA vIPAYAAnAi VAAtARAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
48FAwAR VAALAEsA LAEkA sA*CAYA-2VAALAEsA FAwAR REVA.More »
 
49FAwAR VAALAEsA LAEkAsA*CAYA-1VAALAEsA FAwAR REVA.More »
 
50HiRK MAHAEtsAVA sMAaACAAYAr IH*MAtALAALAMore »
 
51HiRK MAHAEtsAVA sMAaDALAJA ‹VANAMore »
 
52HiRK MAHAEtsAVA sMAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
53HiRK MAHAEtsAVA sMAdVAE MAHEnd^More »
 
54GAuJRAtA sAVArsA*G~AHnAMArdASA*KR LAALASA*KR KIVAMore »
 
55G~AHsWARtAURA MAEHER‹bAA{ MAANAEK‹More »
 
56SAtAZ~LAAEKiSAAsyAi IGAIRJASA*KRMore »
 
57sAtAnAE sAWAVAAREKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
58IsAwwA dSAAsVAAMAi MAAwAVAAtAiWArMore »
 
59MAHiKA*QA DiREKTRiSAAH dAMAAEdR REVAASA*KRMore »
 
60JUnAAGAq DiREKTRiPAAREkA RMAESACA*d^ aEMA.More »
 
61G~A*WA anAE G~A*WAAKARPAAREkA HiRALAALA IyAbAAEVAnAdAsAMore »
 
62KiItArdAnAE KMAlAnAAPAyAAE]MARVAADiYAA BATUbAA{More »
 
63MAAHRi sAUkYAACAARi PALAAEnAAJUKMore »
 
64PAURANAi P~AxAAMAHEtAA PARSAURAMA HIRsAUkARAMAMore »
 
65dESA VYAVAHAR VYAVAsWAA MAulAtAtVAAEnAMArdASA*KR LAALASA*KR KIVAMore »
 
66cAETALAALA PAd BAAEIwAnAicAETALAALA sAEVAKRAMAMore »
 
67sAURtA RAYAT KEsAsAVAErZVAR JYASA*KRMore »
 
68a*tARnAA* [n˜wAnAUzAPAA*CAALA IdnAESAMore »
 
69]MAASA*KRnAA* Z~AEzQ KAVYAObAGAtA InAR*JnA, sA*PAA.More »
 
70JsAMAADO. KDIKYAA KMore »
 
71KIVA `KAntA` nAU* GAwYADO. SAAH IdnAUbAA{More »
 
72anAUbAVAIsAwwA aozAIwAaOBAAPAUSAA HKiMAsAAHEBA GARiBASAAMore »
 
73a*G~AEJi sAUbAAIzAtAOMAHARAJ Z~Ai KU*dKU*dsAuRiZVAJiMore »
 
74KEsARPATELA KAIntA sA*.More »
 
75xAAnAGA*GAA sAAMAAnYA xAAnASAAH SAKEtAMore »
 
76JnARLA nAOLAEJ KVAijJOzAi Z~AiMAtAi InAMArLAA aEsA.More »
 
77JsAMAADO. KDIKYAA KMore »
 
78bAitARnAA* kAEtARPAOPAT IdnAESAMore »
 
79gANAU* ‹VAO GAUJRAtAidEsAA{ nAARAYANAMore »
 
80‹VAAtMAA JGAtAnAA* KAYAdAaObAAVAnAGARi kAORSAEdMore »
 
81aBAiLAGAULAALAVAORA sA*JYAMore »
 
82fO{D sVAPnALAOKnAA ›zTAP~AA. DAè. aLAKA aEMA. MAA*KDMore »
 
83MAHAP~AsWAAnAJOSAi ]MAASA*KRMore »
 
84GAAYA- JO- DEROBAi.KESARISAVAMA#More »
 
85bAAsKR CAEtAnAAbA’ KAIntAMore »
 
86JYA HO MAeYAA nAMArdAPATELA KMore »
 
87KAMA KRO IdLA d[nAEDO. KOQARi MAwAUbAA{More »
 
88KAMA KRO IdLA d[nAEMAADrnA aAEIRsAnA sVAETMore »
 
89dLAPAtARAMAnAA* ]tAMA KAVYAORAVALA IVAnAAYAK-sA*PAA.More »
 
90‹VAnA ‹VAi JANAOSAAH MAUKUnd PAi.More »
 
91KLAAPAinAA* ]tAMA KAVYAORAVALA IVAnAAYAK-sA*PAA.More »
 
92HAsYAEnA sAMAAPAYAEtA#dAESAi diPAKMore »
 
93HeYAA VALAAENAU*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
94VYAVAHARVAAdKAEQARi jVAERiLAALA IVA”LAdAsAMore »
 
95YAAEGAAnA*d sVAAnAUbAuItAPAAREkA tAUlASAidAsA HIRKMore »
 
96GAitAAtAtVAIVACAARdVAE IKSAAER aECA.More »
 
97SAeXAINAK MAnAAEIVAxAAnAPA*DYAA KULAinAbAA{More »
 
98MAnAAEIVAxAAnAnAi IVACAARwAARAaAEPA*DYAA KULAinAbAA{More »
 
99sVAAMAi anAE sAA*{SAELAtA IHMAA*SAiMore »
 
100‹VAnAVAsA*tAnAAE THUKARYAAIxAK aMAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »