Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1VAHENAA HeYAAnAA*SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
2‹VAnA-IVAKAsA anAE IVAZVAAVALAAEKnAPAAREkA P~AbAUdAsA BAECARdAsAMore »
 
3MAwYAYAUGAnAi sAAwAnAAwAARAQAKUR RVAind^nAAWAMore »
 
4MARMAi sA*tAAEnAU* dSArnAaACAAYAr JYA*tAiLAALAMore »
 
5Z~Ai LAXMAi: sA*P~AAIPtA, IsWAItA nAE IVAsAJrnAMAHEtAA HRIsA A KE.More »
 
6Z~Ai LAXMAi: sA*P~AAIPtA, IsWAItA nAE IVAsAJrnAMAHEtAA KE. JE.More »
 
7aAtMA JYAAEtAMAHEtAA aMAMore »
 
8BAAlAK anAE MAA-BAAPAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
9sAAwAnAAEnAU* sAAendYArPAuJYA Z~Ai CA*d^P~AbAAsAAGAR‹More »
 
10sAAwAnAAEnAU* sAAendYArICAyAbAAnAUMore »
 
11MAANAsA nAAMAE jRNAU*PATELA MAAEHnALAALAMore »
 
12sA*PAuNAr IVACAAR sAFlA ‹VAnAMAHEtAA IVAMAlAAMore »
 
13MAwYAA*tARSAAH sAUbAAzAMore »
 
14PAUNYAnAi PARBA sAAwAIMArKnAi sA*GAtAaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
15cOlAtAnnAA P~AŸUMAnAMore »
 
16MAGAJSAIKtAbAT< KAIntAMore »
 
17MAEMARi MAA{*D aEnD BAODiCAowARi IBAZVAbAvPA RAYAMore »
 
18tAMAnAE MAARA sAMA!DO. QAKR dXAESAMore »
 
19sA*sKDO. MAAwAVA HzArdEVAMore »
 
20sA*sKDO. VYAAsA bAOLAASA*KRMore »
 
21P~AEMAsAMAiPAEMAHEtAA InALAESAMore »
 
22b~AMANAA JYAARE cuTE cEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
23GAJVAELAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
24MAEgAANAinAi Z~AEzQ VAAtAAraOMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
25sAttAAVAnAWAi sAUbAAzA : GAUJRAtAPA*DYAA aARtAiMore »
 
26IVAxAAnA anAE G~AAMA PAUnAgArTnADAè. JPAi MAnAUMore »
 
27[IndRA GAA*wAiSAAH HEMAntAKUMAAR-GAUJRAtAi sA*PAA.More »
 
28aBAULA KLAAMA aAjAdP~AA. MAA*KD KE.BAi.-anAUVAAdMore »
 
29aBAULA KLAAMA aAjAdSAAH HEMAntAKUMAAR-GAUJRAtAi sA*PAA.More »
 
30CAu*TELAA SAER Z~AENAiPAALAnAPAURi SAunYAMore »
 
31CAu*TELAA SAER Z~AENAidHi*VAAlAA GAnAiMore »
 
32aMAEIRKAnAU* aNAMAAELA nAARiRtnA MAAnAVAtAAVAAdi HELAnA KELARKDIKYAA bAGAESA CA*.More »
 
33ItAItAXAASAMAAr GAAetAMAMore »
 
34sAusAVAATnAAE sAAWAisAEVAK nAVAnAitAMore »
 
35BAAdLAcAYAABAARAET sAAR*GAMore »
 
36MAJBAuRbAGAdEVA KnAUMore »
 
37{nsAAFbAGAdEVA KnAUMore »
 
38KAVAAdAVAAbAGAdEVA KnAUMore »
 
39KAnAunAbAGAdEVA KnAUMore »
 
40BLAEK MAE{LAbAGAdEVA KnAUMore »
 
41aMBAUJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
42MAwARAtAnAi LAU*TJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
43LAiLAUDi wARtAi bAAGA 2MAIDYAA CAUnAiLAALAMore »
 
44dUzCA>SAMAAr GAAetAMAMore »
 
45sAAGARVAATsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
46aAGAnAA* aATA PAATASAMAAr GAAetAMAMore »
 
47nHAnAALAALAAnAA* ]tAMA KAVYAORAVALA IVAnAAYAK-sA*PAA.More »
 
48sAU*dRMA#nAA* ]tAMA KAVYAORAVALA IVAnAAYAK-sA*PAA.More »
 
49MAEgAwAnAUzAVAORA sA*JYAMore »
 
50RAJnAiItAVAORA sA*JYAMore »
 
51sAMAAJKARNAVAORA sA*JYAMore »
 
52VAACAnAXAUwAABAAKrR RAEnAALDMore »
 
53MAURLAiFAwAR VAALAEsAMore »
 
54asARKARK VAKtAA KEMA WAVAAYAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
55VAGAERE, VAGAERE, VAGAERE....bA’ IVAnAAEdMore »
 
56bAGAVAAnAnAi RAEJnAiSAiFAwAR VAALAEsAMore »
 
57JnMA-MAUtYAUnAA RAsAPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
58VYAAPAAR d^ARA sAMAZ~Ai SAAH P~AKASA JE.More »
 
59sAMAYA sAMAYAAnAA R*GAPARMAAR JYAMALLAMore »
 
60P~AbAUnAi GAMYA*U aE kARU*bA’ IVAnAAEdMore »
 
61IVAnAAEdIVAMASArbA’ IVAnAAEdMore »
 
62xAAnA, MAUd^NA, P~AKASAnAdEsAA{ ‹tAEnd^More »
 
63GAUJRAtA sAAIHtYA sAbAA aMAdAVAAd KAYArVAAHi:sAnAE1944-45More »
 
64sA*IXAPtA aA*KDAKiYA vPAREkAAMore »
 
65bAARtAnAi VAstAi GANAtARi 1971More »
 
66KAdMBARiPA*DYAA cGAnALAALA HIRLAALAMore »
 
67bAARtAiYA aIsMAtAAMore »
 
68GAUJRAtAi R*GAbAuIMA nAA* 125VAzArMore »
 
69RIqYAAlAi RAtA bAA.3MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
70dESAi RAJYAAEnAA PASnAAEMAHEtAA MAnAsAUkAALAALA RVAJibAA{More »
 
71aMAdAVAAd aETLAE aMAdAVAAdbAT< IVAnAAEdMore »
 
72HU* anAE MAARA* PA^H-sA*GAAEVAewA IKRiTMore »
 
73KAQiYAAVAAD DiREKTRiRtAnA‹ PAEstAnA‹More »
 
74sAbAARNA*UPA*DYAA ]PAEnd^More »
 
75sAtsAEGA ISARAEMANAiKHAnAJi wAMArIsArHMore »
 
76KCci SABdAVAlAiPA*DYAA PARbAUdAsA RNAcAED‹More »
 
77sA*tAnAi VAAtAAEQKKR GAAEPAAlA‹ aAEwAVA‹More »
 
78CAetAnYAAnAUbAuItABAXAi aE.aARMore »
 
79KAYArVAAHi anAE 38-39RAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
80snAEHMAUd^AIyAPAAQi GAAEVAwArnARAMA MAAwAVARAMAMore »
 
81]MAASA*KRnAA* Z~AEzQ KAVYAOIyAVAEdi ICAMAnALAALA sA*PAAdnA.More »
 
82VYAAPAAR d^ARA sAMAsVAET MAADrnAMore »
 
83aMAE BAwAA*dVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
84aMAE BAwAA*MAHEtAA wAnAsAUkALAALA KMore »
 
85GAAERsAGANAAyAA IGARiSAMore »
 
86P~AsAnnA GAQIRYAA*MAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
87MAARi nAAE*wAPAAEWAidVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
88HAsYAdEVAAYA nAMA:PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
89wAMArtAtVAbAiMA‹ HR‹VAnAMore »
 
90YAAEGA IVAzAE PAyAAE bAAGA 1KAPAIDYAA KE. YAU.More »
 
91YAAEGA sAAwAnAATAElAiYAA IHREnA RIsAKLAALAMore »
 
92PAUIzTMAAGAirYA IsAœA*tAPATVAARi RNAcAEDdAsA VA<*dAVAnAdAsAMore »
 
93BA*IKMAInABA*wAMAALAAPAAQK JGA‹VAnA KAILAdAsAMore »
 
94tAKrSAAsyA dSArnALAALAiVAALAA aE. aA{.More »
 
95tAKrSAAsyA dSArnAdEsAA{ aEMA. aEMA.More »
 
96tAKrSAAsyA dSArnAMAA*KD KE. BAi.More »
 
97Z~AEYAssAAwAnA bAAGA 2Z~AiMAd# ]PAEnd^ACAAYAr‹More »
 
98‹VAnAYAAyAAPATELA BABAAbAA[More »
 
99MAUIKtAPAWAnAA P~AVAAsAiVYAAsA sAAIVAyAiMore »
 
100bAARtAnAAE aMAuLYA VAARsAAEVAAERA sAVAErSA P~A.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »