Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1Z~Ai Z~Ai QAKUR anAUKuLACA*˜IyAVAEdi Z~AiKAntAMore »
 
218MAi sAdinAA bAARtAMAA* IVAxAAnA anAE tA*yAxAAnAwAMArPAALAMore »
 
3IdLAAVARinAi KWAAaOMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
4SAiLA anAE sAMAPArNAnAi KWAAaOMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
5sAAIHtYAKAR nAAnAAbAA{JOzAi JYAKR cOTALAALAMore »
 
6bAinAAE sPASArbA’ nARESAMore »
 
7BAEKsAuRbAGAdEVA KnAUMore »
 
8bAAGYA sAAebAAGYAMAHEtAA HRIKSAnAMore »
 
9aAGAMAnAPATELA DAÁAbAA{ VA.More »
 
10a*GAARAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
11PAIRCAYAPARikA aIVAnAASAMore »
 
12VAAtAArIVASAEzA-HRiSA nAAG~AECAAVAiJlAiVAAlAA SARiFA-sA*PAA.More »
 
13sA*PAuNAr >A*ItAnAA sVAPnA˜zTA JYAP~AKASA nAARAYANASAAH KAIntA-LAEkAK-sA*PAA.More »
 
14‹VAnAPA*WA ]JAlAaA*KIDYAAKR SAA*ItAMore »
 
15JUGAJUGAnAO anYAAYAVAewA JYAAEItAMore »
 
16BAHUvPAiSAEQ RJnAiMore »
 
17sAoRAzT^nAU* LAOKJiVAnA-bAAGA-2DO.P~AO.JiVARAJAnAi JSAVA*tA VAi.More »
 
18DAè.JYA*tA kAyAiJOSAi RMANALAALA-sA*PAA.More »
 
19DAè.JYA*tA kAyAiMAHEtAA IwAREn˜-LAE.More »
 
20GAUJRAtAnAO nAAWAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
21MAHAnA aACAAYAOr anAE PAUIzTMAAGAr P~AVAtArK Z~Ai MAHAP~AbAU‹ VALLAbAACAAYArMore »
 
22MAAnAVAtAAnAA* MAOtAiPARMAAR aEnA.aEE-sA*PAAdnAMore »
 
23MAAnAVAtAAnAA* MAOtAiPATELA aECA. aEsA.-PARAMASArMore »
 
24[n˜wAnAUzAnAi PAAclA PAAclAaAR. anAURAwAAMore »
 
25gARsAOLA*Ki IKSAORIsA*HMore »
 
26MAAnAVAtAAnAA* MAOtAiPATELA bAOlAAbAA{-sA*PAAdKMore »
 
27dUBA[nAA GAoRVAVA*tAA GAUJRAtAiaODO. bA’ dEVAEn˜More »
 
28VARdAnASAAH J*YAtA-anAUVAAdMore »
 
29VARdAnAP~AEMACA*dMore »
 
30sAAtA FERAdiIXAtA MAinAlAMore »
 
31nAATYAPA*CAMAIyAVAEdi MAinAAXAi R*ItAdEVAMore »
 
32MAAwAKIVAMore »
 
33aAwAUInAK RAzTÄnAA InAMAArtAA-sARdAR PATELAYAAIxAK HEMA*tAbAA{ P~A.More »
 
34BAKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
35aLAIVAdAVAAlA*d V~AJESAMore »
 
36ZAi VAALMAiIK RAMAAYANA (bAAGA 1-2)MAHAKIVA VAALMAiIKMore »
 
37ZAi MAAKéDEYAPAURANAJOzAi nAREnd^KUMAAR MAYAASA*KRMore »
 
38PAA*dDE PAA*dDE IsMAtAdVAE MAHESA, sA*K.More »
 
39PAA*dDE PAA*dDE GAitAdVAE MAHESA, sA*K.More »
 
40KORi aA*kAO, LAOHinAA* aA*sAUMAALAwAARi KAnA‹More »
 
41bAARtAnAi wAuR*wAR TEsT I>KET P~AItAbAAaOIBAnAiVAALAE JGAdiSAMore »
 
42MAHAbAARtA nAU SAA**ItAPAVArJOzAi nAREnd^KUMAAR MAYAASA*KRMore »
 
43MAHAbAARtAnAi ‹VAnAKWAAaOsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
44PAARKi aA*kAGAjALAA MARYAMAMore »
 
45CAAIDYAOVAKiLAnAA bAAVAnAA HEMAntAKUMAARMore »
 
46LAOK-KLYAANAnAi YAOJnAAaOVAezNAVA IBAPAinACA*d^ sA*.More »
 
47dUBA[nAA GAoRVAVA*tAA GAUJRAtAiaODO. PATELA MAFtALAALAMore »
 
48MAAnAVAtAAnAi MAHEKDO.PATELA MAFtALAALAMore »
 
49sAMARsAtAAnAU* sARnAAMAU* Z~Ai sA*tARAMA MA*IdRMAKVAANAA KAIntAbAA{More »
 
503 IMAsTEK aAèF MAAYA LAA[FwAOlAIKYAA HRESA-anAUVAAdMore »
 
513 IMAsTEK aAèF MAAYA LAA[FbAGAtA CAEtAnAMore »
 
52SAAHBAU›inA RAQODnAi Z~AEzQ HAsYAKWAAaODO. IyAVAEdi JGAdiSA-sA*PAAdKMore »
 
53GAA*wAi a*tARMAnAGAUPtAA FuLACA*dMore »
 
54MAAwAKIVASAUKLA CA*IDKAP~AsAAdMore »
 
55aMARtVA : aEK aIbASAAPAIyAVAEdi aIZVAnAMore »
 
56MAnAOMAElA tAE MAeyAiPAAQK JYAntAMore »
 
57MAAnAVAtAAnAA* MAOtAiSAAH bAAVAESA-sA*KLAnAMore »
 
58MAAnAVAtAAnAA* MAOtAiBAsAiYAA bARtA-sA*KLAnAMore »
 
59aNAsAARaDALAJA VAzAArMore »
 
60ZAi MAAKéDEYAPAURANAMAHIzAr VAEdVYAAsAMore »
 
61MAAnAVAtAAnAA* MAOtAiRAVALA JE. aECA.-sA*KLAnAMore »
 
62GAUJRAtAnAA RAJVAiaO anAE SAAsAKOMAAKpDEYA ]LKAMore »
 
63RAMAnAA RIsAYAAPATELA tAULAsAibAA{More »
 
64VAEdsAARISAVAstAVA:SAAsyAi PAA*DUR*GAMore »
 
65FuLAJOGANAidEsAA[ KESAUbAA[More »
 
66sTUIDYAOdVAE RMAESA R.More »
 
67VAAsAVAi: IP~AYAtAMAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
68VA*CAKGAAEHELA nATVARMore »
 
69VAA*jnAAE D*kAaACAAYAr MAHEnd^More »
 
70PAHELAi SAOwA KONAE KRi ?CAOKsAi GATUbAA[More »
 
71VAAtAOnAU* VAAVAEEtAR HlAVAA HAsYAnAU* PAAnAEtAR anAE PLAsASAAH wAiRJRAYAMore »
 
72MAwAR TEEREsAARAVALA P~AFULLA-sA*PAAdKMore »
 
73YAKDAè.JAEzAi JGAnnAAWA SYAAMA‹bAA[More »
 
74a*JnAAsAU*dRiwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
75MA*yA P~AbAAVAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
76InAzAwAPAItAwAAMAi IVAMALAKUMAAR MAAEHnALAALAMore »
 
77REIDYAO LAVA-LAA[nAVAMAAr IVAbAAVARiMore »
 
78a*tARnAA** aJVAAlAA*sA*gAVAi CAnœKAntAMore »
 
79a*tAR-]JAsAKCARA IBAÅdUBAHEnA J.More »
 
80KOnA-ITIKMAEgAANAi MAHEnd^ anAU.More »
 
81wA LAAsT fInTYARMAEKLAinA aEILAsTERMore »
 
82wA GAnsA aOF nAEVAEROnAMAEKLAinA aEILAsTERMore »
 
83MAwAR TEEREsAAPA*DYAA P~AFULLAMore »
 
84MAwAR TEEREsAAdVAE HzArd aEMA. anAU.More »
 
85dREK diKRi BAnASAE IdVYAtAAPARikA HinAAMore »
 
86aIbAnAVA IVAxAAnAGAJJR wAiRJLAALAMore »
 
87IVAxAAnAnAO IVAKAsAGAJJR wAiRJLAALAMore »
 
88aPAÇNA sAMAÇPANAnA*dA GAULASAnAMore »
 
89nAiLAKMALAnA*dA GAULASAnAMore »
 
90sAUPAR MAEnA-sAUPARCAA[LDP~AO.PATELA P~AH#LAAdbAA[ -MAHIzArMore »
 
91aAtMAxAAnAi GA*GAAsAtAinAU* dSArnAMore »
 
92BAA*wANAibA’ IBA*ndUMore »
 
93aIbAnAVA VAAtAAraOMore »
 
94anAAWAAVAtAARRAVALA sAUMA*tAMore »
 
95P~AARBwAMAstAFKiR MAHESAMore »
 
96VAEIVASAAlAMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
97aNAnAMA MAAWAA*MAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
98bAIVAzYAPAURANASAUKLA HREnd^More »
 
99KApMPYAUTR ]d#bAVA anAE IVAKAsAPATELA PAi.sAiMore »
 
100R*GA PAi*ci nAE HeYAU*nA*dA GAULASAnAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »