Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1wARnAAE JAESAiSAAsyAi aRIVAnd nAMArdASA*KRMore »
 
2sVANAr PAWAsVAAMAi JGAdiZVARAnA*d sARsVAtAiMore »
 
3bAutA-P~AEtAnAAE sAAEdAGARbAARd^AJ SYAAMAMore »
 
4sAAGAR IKnAARE cBAcIBAYAA*kATA] LAXMAidAsAMore »
 
5MAANAsA nAAMAE IXAItAJSAAH SAISAKA*tAMore »
 
6MARNA PAci SAU*?SAAH CAinAUbAA{ GAi.More »
 
7‹VAnAMAA*GALYAICAyAbAAnAUMore »
 
8YAMAnAi sMASAAnAYAAyAAGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
9YAMAnAi sMASAAnAYAAyAAGAAEKANAi PAUzKRbAA{More »
 
10aAVAEGAAE anAE LAAGANAiaAEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
11KPATKU*DLAiKAETECAA JMAnAAdAsAMore »
 
12sAAwAnAAYAAEGAEZVARMore »
 
13aAtMAd^IzTYAAEGAVAAERA RItALAALA JECA*dbAA{More »
 
14MAAnAVA sVAbAAVAnAi aA*TiwAu*TiPA*IDtA HIzAdAMore »
 
15IdVYA GAUNAAEnAAE GAULAdstAAEJAEzAi RtAibAA{More »
 
16IdVYA GAUNAAEnAAE GAULAdstAAEHsAiJA JGAdiSACA*d^More »
 
17aAESAAE-dSArnAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
18]PAInAzAdOnAU* tA—VAICA*tAnAP~AA.PAATidAR nAAWAAbAA{More »
 
19G~AAMAIVAKAsA IVAbAAGAnAA VYAI‡tALAXAi KAYAr~KMAOVAezNAVA IBAIPAnACA*˜-sA*PAA.More »
 
20anAUGAU*JMAHEtAA JYAA-anAUVAAdMore »
 
21dsAOHMAÃPAu. aACAAYArdEVA Z~AiMAdà IVAJYA KLAAPAuNArsAuIR‹More »
 
22KAVYA PAIRCAYAdLAALA sAURESA-aAsVAAdKMore »
 
23MAAnAVAMAnAsAOMAeYAA bAANA‹ aECA.More »
 
24xAAnAA*JnA-1sA*PAAdK-SAAH P~AiItAMore »
 
25RItA-IVARItAJOGAi RItALAALAMore »
 
26sAFlAtAA anAE aAtMAIVAZVAAsAnAAYAK RItALAALA sAA*.More »
 
27MAIyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
28GAOCAR G~AHO anAE bAIVAzYAdSApnAMAHEtAA HRIsA A KE.More »
 
29GAOCAR G~AHO anAE bAIVAzYAdSApnAMAHEtAA KE. JE.More »
 
30yANA aXARMAA* IyAbAUVAnAIyAVAEdi bAALACA*˜More »
 
31P~AEMA jvkAOInAMArLA bAUPAEn˜More »
 
32R*GALAO:PAAYALAOT R*GALAODèA. PATELA JYA*ItA `R*GALAO`More »
 
33YAU KEnA HiLA YAOR LAA[FaAIdtYA VAsAU-GAUJRAtAi bAAVAAnAUVAAdMore »
 
34YAU KEnA HiLA YAOR LAA[FLAA]sAi. aELA. HEMore »
 
35CAnd^KAntA bAAGA 3dEsAA{ {CcARAMA sAuYArRAMAMore »
 
36wA nYAu LAA[FMAHEtAA [LAA aARBAMore »
 
37sA*VAEdnAAMAHEtAA IBA*dUMore »
 
38ISAXAKMAA*WAi RAzTÄPAItA DèA.RAwAA KdVAE JYAdEVA aELA.More »
 
39GAA*wAi‹nAi ‹VAnAYAAyAA MAEgAANAi MAHEnd^ sA*.More »
 
40aELKEIMAsTKOaELAO PAOLAOMore »
 
41P~AEMAtAiWArMAOdi nAREn˜More »
 
42GAUJRAtAnAU* aEnKA]nTRMAKVAANAA IKSAOR-sA*PAA.More »
 
43BAKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
44BAKAKIDYAA MAnAsAUkAMore »
 
45LAVAnAO sAACAO InANArYA anAE BAiJi BAAlAVAAtAAraOKDiKR YASAVA*tAMore »
 
46KASMAiRnAAE P~AVAAsA anAE KLAAPAinAA sA*VAAdAEKLAAPAiMore »
 
47sARlA VAeIdK GAINAtABAIWAYAA wAVALAMore »
 
48tAMAARA SARiRnAE aOlAkAOCAOKsAi GATUbAA[More »
 
49aAPANAE LAOKOMAHEtAA wAiREn˜More »
 
50VA*wYAtVA anAE aLPASAU>tAADO. Q‰R tAMore »
 
51VA*wYAtVA anAE aLPASAU>tAADO. Q‰R HRiSAMore »
 
52RAzTÄIPAtAA MAHAtMAA GAA*wAi‹JOSAi KnAeYAALAALAMore »
 
53kAunAinAi sAAnAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
54drSYA-adrSYAaACAAYAr GAUNAVA*tARAYAMore »
 
55KMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
56nAVAJAtA ISASAU]cERDAè.Q‰R tAMore »
 
57nAVAJAtA ISASAU]cERDAè.Q‰R HRiSAMore »
 
58JGAtAnAA {ItAHAsAnAi vPAREkAAPATELA JSAUbAA{More »
 
59JGAtAnAA {ItAHAsAnAi vPAREkAAKAji sALAiMA aEnA.More »
 
60sAMYAGxAAnA diIPAKASAAH sAAEMACA*d aMAWAALAALAMore »
 
61aEKnAAWAi bAAGAVAtADAE. MACArT VAR‹VAnAdAsA dMAAEdRdAsAMore »
 
62Z~Ai sAMAYAsAARSAAsyA PAR P~AVACAnAAE bAAGA 1 LAAEZ~Ai KAnA‹sVAAMAiMore »
 
63VAiRdAdA JSARAJQKKR HvbAA{More »
 
64bAEdi akAtARAEVAELsA aECA.‹More »
 
65CAPATiMAA* CAMAtKARVAELsA aECA.‹More »
 
66RAJA-RAnAi Ki KHAnAiMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
67aEK HtAA MAuRkALAALA-3sAAEnAi RMANALAALAMore »
 
68sA*BA*wAOnAU* Z~AEzQ aAYAOJnAnAAYAK JnAKMore »
 
69sAFlAtAAnAA sAOnAERi sAuyAOsAUtAIRYAA IVAnAUbAA[ MAnA‹bAA[More »
 
7026/11 aOPARESAnA MAU*BA{KULAKNAir atAULAMore »
 
71sVAnAi aOlAkAKMore »
 
72SAU* sALAAMAtAi JEVAi KO{ CAiJ cE kARi ?KMore »
 
73axAAtAnAE aAVAKARVAA InAkAALAsA WAVAU*KMore »
 
74sA*BA*wA aETLAE SAU*?KMore »
 
75bAYAnAi sAMAsYAAKMore »
 
76CAANAKYAMAènTMAKVAANAA CA*˜ESA-RJuaAtAMore »
 
77sAFlA VAKtAA, sAFlA VYAIKtADAè.PAATnAi ]ŠJVALAMore »
 
78G~AnWA : aAtMAAnAi aozAIwADO. aOjA RMAESA aA.More »
 
79sAUkAdU:kAnAA* sAAWAinAAYAK JnAKMore »
 
80KAVYAIVAZVAdLAALA sAURESA-sA*PAA.More »
 
81nAiItASAtAKSAAsyAi nAMArdASA*KR-sA*PAAIdKAMore »
 
82nAEtASAMAAr ROIBAnAMore »
 
83sAORQi sA*tAO anAE sA*tAVAANAiMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
84MAA*DVAE IMALAnAtALAATi cAYAAMore »
 
85anA*tAnAO sPASArIyAVAEdi bAuPAEnd^More »
 
86MAARi BAARiaEWAidLAALA sAURESAMore »
 
87YAUVAASAIKtA: RAzT^nAO wABAKARDO. bAT< dEVAEnd^ sAi.More »
 
88UtAUaOnAA RIlAYAAMANAA R*GAGAqVAi ISAVAdAnAMore »
 
89GAUJRAtAnAA* G~A*WA-RtnAODO. PATELA BAHECARbAA{More »
 
90aOSAOdLAALA sAURESAMore »
 
91FuD FOR DAYAIBATisAQKKR sAAwAnAAMore »
 
92P~AERNAAnAi PAlAAEMAA*bA’ KAIntAMore »
 
93BAAlAMAnAAEIVAxAAnAKAEQARi MAwAUMore »
 
94sAUkAnAi SAitALA cAYAAGAJJR P~AKASAMore »
 
95sAUkAnAA ISAkAREGAJJR P~AKASAMore »
 
96Z~Ai aRIVA*dnAU* tAtVAdSArnAbA’ aEMA. KE.More »
 
97bAuMA*DlA PAR-tAARA anAE G~AHAEnAAE P~AbAAVASAAH nA*dLAALA RAwAVAdAsAMore »
 
98sAMAGAJJR P~AKASAMore »
 
99SAeXAINAK MAnAAEIVAxAAnASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
100LAAEKAEnAA MAnAAEbAAVA KEMA ]KELA SAAE?vPAwARMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »