Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1PARMA tAtVAnAE PA*WAEKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
2aH*bAAGAMAA*WAi MAUIKtAdEsAA{ YAAEGAESAMore »
 
3dU:kAi WAVAAnAi KlAARAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
4sAtYA tARF dAERi JtAU* asAtYAJAEzAi IdnAKRMore »
 
5PAstAinAA* PAAnAA*VAewA P~A.CAu.More »
 
6MAnAnAi SAIKtA aPAAR IVACAARdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
7MAAsTR Ki TU sAKSAEsA ‹.PAi.aEsA.sAi PARiXAADO.VALAVAA[ PA*KJ-sA*PAAdKMore »
 
8MAAsTR Ki TU sAKSAEsA ‹.PAi.aEsA.sAi PARiXAAP~AA.KOQARi RAJESA-sA*PAAdKMore »
 
9MAAsTR Ki TU sAKSAEsA ‹.PAi.aEsA.sAi PARiXAAKU.sAOLA*Ki InAKitAAMore »
 
10MAAsTR Ki TU sAKSAEsA ‹.PAi.aEsA.sAi PARiXAAP~AA.PATELA dXAAMore »
 
11‹tAO J*GA aXARnAE sA*GAP~AA.DO.RAQOD.BAi.sAiMore »
 
12SABdnAU* sAAtA bAVAnAU* LAENAU* cEPAAREkA RIVAn˜-sA*PAAdKMore »
 
13tAtVAAMAsAA*GAANAi nAARNA‹ PAUvzAAEtAMAMore »
 
14YAAEGAAnAUbAuItAMAUInA RAJIzArMore »
 
15nAVAi aASAAsAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
16P~AZ~AAEnAA MAulAMAA*sAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
17Z~Ai sAd#GAURU]PAAwYAAYA P~AtAAPAbAA{More »
 
18P~AxAAnAAE P~AKASAPATELA BABAAbAA[More »
 
19SAU* {ZVAR aVAtAAR LAE cE?sAICCAdAnAnd sVAAMAiMore »
 
20LAwAU LAEkA sA*G~AH bAAGA 1dAESAi MAINALAALA nAWAUbAA{More »
 
21MAnAnAi IXAItAJQKAR IVAMALAAMore »
 
22bAAIVA ‹VAnAdVAE IGAJUbAA{More »
 
23bAAIVA ‹VAnAJE. KMore »
 
24‹VAnAA* CADANAMAHEtAA nAMore »
 
25sAtA#dSArnAJE. KMore »
 
26sAtA#dSArnABAXAi HiRALAALAMore »
 
27‹VAnA MAiMAA*sAABAXAi HiRALAALAMore »
 
28MAUKtA‹VAnABAXAi HiRALAALAMore »
 
29ICA*tAnA-MAAeIKtAKAEPARikA RsAxAAMore »
 
30Z~Ai RMANA MAHIzArnAi tAtVAdIzTKAETECAA MAUKUndMore »
 
31P~AEMA KUsAUMAMAHEtAA MAAEtAiLAALA JE.More »
 
32sAA*kYAsAAR tAWAA YAAEGAsAARSAAsyAi HIRP~AsAAd GA*GAASA*KRMore »
 
33ad^uetA RtnA RXANAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
34ad^uetA RtnA RXANAsVAAMAi Z~Ai MAwAUsAUdnA sARsVAtAiMore »
 
35xAAnA-YAAEGAsVAAMAi MAAwAVAtAiWArMore »
 
36HEtAnAi RELAiQKAR IVAMALAAMore »
 
37MAAnAsARAEGA IVAxAAnASARAF LAALAbAA{ GAULAABAdAsAMore »
 
38aHMA#nAAE a*wAKARPATELA BABAAbAA[More »
 
39P~AEMA KE YAAEGAZ~Ai ISAVAAnA*d sARsVAtAiMore »
 
40VAA. MAAE. SAAHnAAE ‹VAnAsA*dESAHEMAANAi IyAbAUVAnA VAiR‹bAA{More »
 
41YA*yAAE sAAMAE BAlAVAAEJEK#sA aELA. PAi.More »
 
42aAtMAInARiXANA anAE sA*KLPAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
43MAnAUzYAwAMArPATELA VAAMAnARAVA P~AA.More »
 
44‹VAnAdSArnASAAH nA*dLAALAMore »
 
45aIH*sAAGAA*wAi‹More »
 
46‹VAnAGA*GAAEyAiCAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
47dIzTnAAE ]wAADKALAANAi KAIntALAALAMore »
 
48akA*D JYAAEtAMAUInARAJ Z~Ai bAUVAnAIVAJYA‹ GANAiVAYArMore »
 
49RAMA RMAKDU* JIDYAU*KALAANAi KAIntALAALAMore »
 
50PARLAAEKnAi dUInAYAADAEsAA P~AAGA‹More »
 
51BA*sAi aAJE PANA BAJE cE bAAGA 1-2dEVAi {*IdRAMore »
 
52IJB~AAnAnAA* ‹VAnAMAAeIKtAKAEwAuMAKEtAUMore »
 
53MAnA sVAsWA KEMA RkAAYAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
54PAuNArYAAEGAnAU* aACAMAnAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
55PAuNArYAAEGAnAU* aACAMAnAPATELA PAnnAALAALAMore »
 
56IJB~AAnAnAi ‹VAnAVAANAiwAuMAKEtAUMore »
 
57‹VAnA-sA*G~AAMASAAH nA*dLAALA bAAEGAiLAALAMore »
 
58aAHdMAA* IVAZ~AAMAKLAANAi KAIntALAALAMore »
 
59]PAAsAnAA MAAGAr IK*VAA aAtMAsAAXAAtKAR PAwwAItAMAHARAJ Z~Ai KMore »
 
60‹VAnA PAIRVAtArnAnAU* RHsYAdEsAA{ YAAEGAESAMore »
 
61‹VAnA PAIRVAtArnAnAU* RHsYAMAHEtAA RAEIHtAMore »
 
62MAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
63Z~Ai sAd#GAURUPAuJYA Z~Ai MAAETAMore »
 
64MAanAUbAVAAnA*d‹More »
 
65‹VAnA-VAEdMAHAtMAA sAEnA KESAVACA*nd^More »
 
66CAetAnYA InAvPANA IVASAEZ~Ai MAYAAdAsA‹More »
 
67VYAVAHA® MAAGArdSArnA bAAGA 3Z~Ai aRIVA*dMore »
 
68MAnAnAi IXAItAJCAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
69MAHAtMAA aEMAsArnAnAA InABA*wAAE bAAGA 1PAAREkA MAINArLAALA cAETALAALAMore »
 
70ICAR*tAnAAdVAE MAKRndMore »
 
71P~ASAA*ItA VAAIHnAiSAAH sARLAA {.More »
 
72P~ASAA*ItA VAAIHnAiKstAURi Z~Ai aEnA.More »
 
73PARLAAEKnAi dUInAYAADAEsAA P~AAGA‹More »
 
74‹VAnA MAiMAA*sAADi. RAJGAAEPAALAMore »
 
75MAnA sVAsWA KE RkAAYAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
76MAAPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
77MAAZ~Ai aRIVA*dMore »
 
78VA<*dAVAnAMAA* VAsA*tAVAzAArQAKR SAA*ItALAALAMore »
 
79IH*d tAtVAxAAnAnAAE {ItAHAsAMAHEtAA nAMArdASA*KR dEVASA*KRMore »
 
80P~AERNAAnAE PA*WAEbA’ KAIntAMore »
 
81aEK SAAMA, BAAEsA KE nAAMA!MAHEtAA tAARKMore »
 
82HAsYAMAAwAURi (IVAdESAi)aSAAEK HzArMore »
 
83HAsYAMAAwAURi (IVAdESAi)bA’ IVAnAAEdMore »
 
84dEVAU* tAAE MAdr KRERAQAED SAAHBAUdinAMore »
 
85HEtAnAi RELAiCAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
86PAuNArYAAEGAnAi bAuIMAKAaAEPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
87B~AÁ BAAEwA bAAGA 1PAAREkA MAINArLAALA cAETALAALAMore »
 
88B~AÁ BAAEwA bAAGA 1TAGAAER MAHIzAr dEVAEnd^nAAWAMore »
 
89wYAAnA anAE ‹VAnAsVAAMAi ICAnMAYAAnA*dMore »
 
90CAEtA, ‹VA, CAEtAsVAAMAi MAAwAVAAtAiWArMore »
 
91aAJWAi nAVAU* ‹VAnAGAJJR P~AKASAMore »
 
92ICA*tAnAnAA* PAUzPAAEPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
93ICAtA-SAUIœsVAAMAi MAAwAVAAtAiWArMore »
 
94RAJPAUyAAEnAE nAiItAVAAtAArB~AÁCAARi Z~AiSA*KRSAAsyAiMore »
 
95YA*yAAE sAAMAE BAlAVAAESAUKLA CA*d^SA*KR P~AANASA*KRMore »
 
96PLAETAEnAU* aAdSAr nAGAR PAUstAK 1 LAU*PAAQK P~AANA‹VAnA IVAZVAnAAWAMore »
 
97]PAInAzAd#-IVACAARNAAMAHEtAA nAMArdASA*KR dEVASA*KRMore »
 
98VAEdAntA anAE YAAEGAsVAAMAi MAAwAVAAtAiWArMore »
 
99sAuYArKAntAMAAINAKYALAALA JMAnAAdAsA MAHLAAR‹More »
 
100IVACAAR CAuDAMAINAsVAAMAi MAAwAVAAtAiWArMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »