Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAEVAADnAAE PAUnAv ARKPAASAi JGA‹VAnA MAAVA‹More »
 
2gARPARikA aIVAnAASAMore »
 
3aAtASAbAsMAdEsAA[ MAALAtAiMore »
 
4aIsMAtAAPAVAr- VAAKÄwAARA: 10sAHA.sA*PAA.-SAUKLA nARESAMore »
 
5aIsMAtAAPAVAr- VAAKÄwAARA: 10sAHA.sA*PAA.-bA“ IBAndUMore »
 
6aIsMAtAAPAVAr- VAAKÄwAARA: 10IyAVAEdi HzArdMore »
 
7aIsMAtAAPAVAr- VAAKÄwAARA: 9IyAVAEdi HzArdMore »
 
8aIsMAtAAPAVAr - VAAKÄwAARA: 8IyAVAEdi HzArdMore »
 
9aIsMAtAAPAVAr- VAAKÄwAARA: 7IyAVAEdi HzArdMore »
 
10aIsMAtAAPAVAr - VAAKÄwAARA: 2IyAVAEdi HzArdMore »
 
11aIsMAtAAPAVAr- VAAKÄwAARA:1IyAVAEdi HzArdMore »
 
12SAunYAnAI sAPAALAnAPAURi SAunYAMore »
 
13aEKLAtAAnAi bAiDMAA*B~AÁbA“ HzArMore »
 
14awAip RAtAE aAjAdibAT< aIZ~VAnAi anAU.More »
 
15awAip RAtAE aAjAdiLAEIPAYAR dAEIMAInAKMore »
 
16aAtMAIVAZVAAsA KElAVAO, sAMAMAd^AsAi nAVAnAitA anAU.More »
 
17aAtMAIVAZVAAsA KElAVAO, sAMAaELAnA JEMsAMore »
 
18MARijnAi Z~AEzQ GAjLAOVYAAsA RAJESA IMAsKinAMore »
 
19PAUctAA* PA*IDtA WAVAAYA-sAAMAAnYAxAAnAbAT< KAIntAMore »
 
20IVAVAA-VAAJnAPATELA DAp.[ndU RAMABAABAUMore »
 
21LAGnAGAitAOMAHEtAA dEVAiMore »
 
22‹VAnAsAAWAiSAObAA DEMore »
 
23IdKRi MAARi tAULAsAi KYAARO gAR aA*GANAE aVAsAR nYAAROTA*K P~AbAULAALA nAARAYANAMore »
 
24GAUJRAtAi IVAZVAKOSADO. QAKR wAivbAA[-sA*PAAdKMore »
 
25ICAIKtsAA MAnAOIVAxAAnASAAH aRIVA*d DAè.More »
 
26HAsYAWAi RUdnA sAUwAiQAKR InAIMArSAMore »
 
27RHsYABAnAÇ ROnDAMore »
 
28YAUVAAnAinAi aARsAidstAUR BAi. aEnA.More »
 
29VAAH R*GALAAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
30VAAH R*GALAAJAEzAi ‹VARAMAMore »
 
31IVAIwAnAA IVAwAAnAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
32bAVA PARbAVAJAEzAi dEVAYAAnAiMore »
 
33KACAnAA K*KNAnA*dA GAULASAnAMore »
 
34annAAYAbAGAdEVA KnAUMore »
 
35nAAdAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
36FEMAiLAi DAEKTRSAAH nATVARMore »
 
37J*GAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
38VADVAAnALASAMAAr GAAetAMAMore »
 
39sAAGARJVAALAAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
40dHESAtABAARAET sAAR*GAMore »
 
41aAKASA KUsAUMABAARAET sAAR*GAMore »
 
42bAuK*PAbAGAdEVA KnAUMore »
 
43KARstAAnAbAGAdEVA KnAUMore »
 
44VAER anAE VAebAVASAMAAr GAAetAMAMore »
 
45IMAsTRij aOF MAOdi PATELA dEVAEn˜More »
 
46MAOTiVAESAnALA sTORijsAURANAi IVAVAEKMore »
 
47IsAMALAAnAi BARFVAzAArMAA*PATELA dEVAEn˜More »
 
48sAAIVAyAi[MAAnAdAR DAp.VAsAUwAA -anAU.More »
 
49sAAIVAyAi[MAAnAdAR DAp.VAsAUwAA -anAU.More »
 
50VAeIZVAK xAAnAMAA* aMAtYAr sAEnAnAU* P~AdAnAPATELA sAUREn˜ JE.More »
 
51MAATinAi MAHEKRVAeYAA MAnAHRMore »
 
52XANAOnAA* ISALPAPA*DYAA HIRtAMore »
 
53sAAIVAyAiREGAE PAU.ISA.More »
 
54sVAAsWYAnAi sA*bAAlADAè.PAe P~AxAAMore »
 
55Z~AiMAd# bAAGAVAtA RHsYAPAuJYA SAAsyAi‹ Z~Ai RAMACA*d^ DAE*GARE MAHARAJMore »
 
56JunAAGAq tAARi aGAnAYAAyAAPAAREkA MAUGATLAALAMore »
 
57P~AdIXANAAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
58tAktAYASA IyAVAENAiKASAUKLA nAWAURAMA sAU*dR‹More »
 
59GAitAALAAECAnA bAAGA 2 JAEsVAAMAi IdGA*BAR‹More »
 
60tAR*GAVAtAiPATELA nARËsAHbAA[ [Z~VARbAA[More »
 
61MAINALAALA nAbAUbAA{ Id^uVAEdinAU* ‹VAnA CAIRyAPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
62VAERjERK*sAARA ‹tAEEnd^More »
 
63aAEWAAR bAAGA-2bAT aIZ~VAnAiMore »
 
64aAEWAAR bAAGA-1bAT aIZ~VAnAiMore »
 
65FA*sALAAE bAAGA-2bAT aIZ~VAnAiMore »
 
66FA*sALAAE bAAGA-1bAT aIZ~VAnAiMore »
 
67a*CA[PA*CAALA ISARizAMore »
 
68ISAVAPAAVArtAi bAAGA-6PATELA PAnnAALAALAMore »
 
69ISAVAPAAVArtAi bAAGA-1PATELA PAnnAALAALAMore »
 
70MAdrPATELA PARAIJtAMore »
 
71aAKASAE KHYAU*BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
72wARtAi aAbAnAA* IMALAnARNAELAAKR MAFtAMore »
 
73R*GAPAuJAdEsAA{ sAtAiSAMore »
 
74dAnAVAiR KAnAErGAiPATELA ‹VAAbAA[ REVAAbAA[More »
 
75MAAnAVAtAA*nAA* MAOtAi-2PATNAi RAJnAMore »
 
76FLAAVARVAAjSAMAAr RAwAESYAAMA-sA*PAA.More »
 
77]dÃGAiWAPA*DYAA KnAeYAALAALA MA.More »
 
78LAiDRbAGAdEVA KnAUMore »
 
79SAKMA*dbAGAdEVA KnAUMore »
 
80sAPAutAbAGAdEVA KnAUMore »
 
81Z~Ai IP~AYA*KR nAMore »
 
82aBAlAA sA*‹VAnAVYAAsA dEVASA*KR MAAEtAiRAMAMore »
 
83MAAnAVAi aA*kA P~AsAARE cEsAUWAAR cAETUbAA{More »
 
84MA*GAlA-aMA*GAlAa*wAAIRYAA IKSAAERMore »
 
85DRAMANAi sAFRRAJPAutA aIbAIJtAMore »
 
86SAKYAtAAnAA ISALPAi Z~Ai aRIVA*dSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
87ICAKnA sAuPA: bAARtAiYA tARUNA aAtMAAaOnAE MAATEKAKIDYAA MAnAsAUkA-anAUVAAAdMore »
 
88sAAPtAAIHK DAYAET MAEnAUQ‡KR sAAwAnAABAHEnAMore »
 
89RAMAAYANAnAU* ICA*tAnAsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
90IsA‡kA (SAikA) wAMArnAA PAXAMAA*sVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
91tAULAsAiKYAAROMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
92CAtAUzKONAdiIXAtA MAinAlAMore »
 
93sAORQ, tAARA* VAHEtAA* PAANAiMAEgAANAi jVAERCA*dMore »
 
94bAARtAiYA bAAzAAaAEnAi P~AWAMA 15 VAAtAAraAEPATELA sAA*.JE.More »
 
95aXARnAA aARAwAKAE bAAGA-1JAESAi RMANALAALAMore »
 
96sAtYAnAi SAAEwAMAA*MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
97sVAAtA*yYA sA*G~AAMAnAA* MAARA* sA*sMARNAOadANAi RtAUbAA{More »
 
98FuLA wARi dO aEKBAiJAnAEPAALAnAPAURi MAUsAAIFR, sA*PAA.More »
 
99aMAE sAMAAJnAE sAMAPAir VAARsAA{ sA*PAItAMAOIGALA I~KsTOFR aEnD aEnA sLAEPAianAMore »
 
100GAnAPAT HURTi: BAsA VAAT PAuRi!QAKR InAIMArSAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »