Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1aIsMAtAAPAVAr- VAAKÄwAARA: 10sAHA.sA*PAA.-PA*DYAA diPAKMore »
 
2RAJEn˜ SAAHnAA* 111 KAVYAOB~AÁbA“ P~AsAAdMore »
 
3sVAAMAi aAnA*dnAA Z~AEzQ InABA*wAODAè. BALAsAARi KEtAKiMore »
 
4sVAAMAi aAnA*dnAA Z~AEzQ InABA*wAODAè. MAHEtAA CA*˜KAntAMore »
 
5aLAGAARi RkADPA’ijVAERi RIsAKMore »
 
6Z~AEzQ HAsYARACAnAAaObA’ IVAnAAEdMore »
 
7awAip RAtAE aAjAdiKOILAnsA LAERiMore »
 
8bAGAVA*tAO-MAHAtMAAaO-sA*tAOnAA P~AERK P~AsA*GAOMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
9G~AAMAIVAKAsA anAE GARiBAiMACArnT aAM~APAALAi DAE.More »
 
10nAMApGAwA kA*D-1KIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
11GAUNARtnAAKRc*dSAAH KAIntAbAA[ BAi.More »
 
12a*wAZAwœAnAO aEKsA REKOTECAA JMAnAAdAsAMore »
 
13aAROGYA aEKAVAnAMAHEtAA HiREnAMore »
 
14‹VAnAsAAWAiaOjA - VAeŸ KAJLAMore »
 
15sAMAAJ dSApnA]dESAi IVAQMore »
 
16aMAdAVAAd 600PATELA dEVAEn˜More »
 
17diKRi nAAMAE aVAsARSAUKLA tAUzAARMore »
 
18BAUI  HARE Z~A A ‹tAEMAUInA YASAAEIVAJYAMore »
 
19InAtA nAVAA VA*TAElAsAEnAGAUPtAA PAi#ItAMore »
 
20sAAlAAE sAU*dRLAALAMAHEtAA tAARKMore »
 
21PAUzPAAE VAERAYAA* MAARi cABADiMAA*PAURANAi VAsA*tAMore »
 
22sAA*P~AtA sAHICA*tAnA bAAGA 11SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
23YAUVAtAABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
24BAHERAE HsAE BAE VAARMAHEtAA tAARKMore »
 
25KE‡#TsA FLAAVARSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
26CA>AKAR CAtAUzKAENAQAKR InAIMArSAMore »
 
27BAUI  HARE Z~A A ‹tAEMAUInA YASAAEIVAJYAMore »
 
28sAAeRbA KLASAJAnAi KMore »
 
29K*KUbARi K*KAVATiQKKR nATUbAA{More »
 
30DHAPANAnAAE dIRYAAEPAdRENA PAUInAtAMore »
 
31IdLAnAi VAAtAAE bAAGA 3jVAERi RIsAKMore »
 
32aMAQKKR nATUbAA{More »
 
33aMAB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
34}*DA a*wAAREWAiPAAQK RMANALAALAMore »
 
35RADAR nAJRDAbAi aA{. JE.More »
 
36aA*BAAVAAIDYAU*JAEzAi IdnAKRMore »
 
37aA*BAAVAAIDYAU*sVAAMAi aAnA*dMore »
 
38]TPATA*GA aMAEIRKAMAHEtAA tAARKMore »
 
39VAAtAAYAnABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
40MATKAIK*GAnAE MAA*DVAE - HALAAE aAIfKAMAHEtAA tAARKMore »
 
41IVARATnAE IH*DAElAESAAH GAUNAVA*tAMore »
 
42LAGnAMA*GALA HAsYAMA*GALAIyAPAAQi BAKULAMore »
 
43IsA*wAU SAMANAE nAiRRELAVAANAi JYA*tAMore »
 
44d^AENAACAAYArnAU* IsA*HAsAnA!IyAPAAQi BAKULAMore »
 
45KnAU KAGADAE dHi*WARU* LA{ GAYAAEMAHEtAA tAARKMore »
 
46MAnAMAwAUVAnAJAnAi KMore »
 
47MAANAsAA{nAA MASAALACAiaAEGAJJR P~AKASAMore »
 
48tAVAARikABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
49azAAqnAi sAA*JE IP~AYA sAkAi anAE bAIJYAA*IyAPAAQi BAKULAMore »
 
50IdLAnAi VAAtAAE bAAGA 1jVAERi RIsAKMore »
 
51KOMPYAUTR MAAsTRPATELA aEsA.aEMA.-sA*PAA.More »
 
52tAsAVAiRBAXAi BAKULAMore »
 
53BAOJ IVAnAAnAi MAOJa*tAANAi aXAYAMore »
 
54GAUJRAtAi sA*tAsAAIHtYAIVAMASAÇJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
55KeLAAsA-MAAnAsAROVAR YAAyAAVAòtAJAnAi BAlAVA*tAMore »
 
56J*BAuœiPA P~AxAIPtA sAuyA]tsAAHwARA BAA.B~A.PAu.]zAABAA{ MA.-PARA.P~AYAO.-aMore »
 
57J*BAuœiPA P~AxAIPtA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
58bAGAVAtAi sAuyA-5bAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
59P~AxAAPAnAA sAuyA-1sAAwVAi Z~Ai sAUwAABAA{ MA.-anAU.More »
 
60P~AxAAPAnAA sAuyA-1bAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
61bAGAVAtAi sAuyA-2bAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
62anAUYAOGA AR sAuyAsAAwVAi RtnAA Z~Ai sAUBAOIwAKABAA{ MA.-anAU.More »
 
63anAUYAOGA AR sAuyAVAAtsALYA VAIRzQA MA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA Z~Ai MMore »
 
64anAUYAOGA AR sAuyAPARMAdASArInAK PAu.Z~Ai JYA*tAiLAALA‹ MA.sAA.-PAAVMore »
 
65anAUYAOGA AR sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
66Z~Ai CA*˜ P~AxAIPtA sAuyA tAWAA Z~Ai sAuYAr P~AxAIPtA sAuyABAA.B~A.PAu.Z~Ai RAJEMAItABAA{ MA.-anAU.More »
 
67Z~Ai CA*˜ P~AxAIPtA sAuyA tAWAA Z~Ai sAuYAr P~AxAIPtA sAuyAMA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA PAu.Z~Ai MAU‡tAABAA{ MA.More »
 
68Z~Ai CA*˜ P~AxAIPtA sAuyA tAWAA Z~Ai sAuYAr P~AxAIPtA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
69P~AüAVYAAKRNA sAuyABAA.B~A.sAAwVAi RtnAA sAUInAtAA‹ MA.-anAU.More »
 
70P~AüAVYAAKRNA sAuyAVAAtsALYA VAIRzQA MA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA Z~Ai MMore »
 
71P~AüAVYAAKRNA sAuyAPARMAdASArInAK PAu.Z~Ai JYA*tAiLAALA‹ MA.sAA.-PAAVMore »
 
72P~AüAVYAAKRNA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
73anAU—AROPAPAAItAK sAuyAPAu.BAA.B~A.tAEJsVAi sAnMAItABAA{ MA.-anAU.More »
 
74anAU—AROPAPAAItAK sAuyAVAAtsALYA VAIRzQA MA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA Z~Ai MMore »
 
75anAU—AROPAPAAItAK sAuyAPARMAdASArInAK PAu.Z~Ai JYA*tAiLAALA‹ MA.sAA.-PAAVMore »
 
76sAAEnAAnAi MARwAiMA*yAi RMAESAMore »
 
77anAEK R*GABAXAi BAKULAMore »
 
78xAAnA-IVAxAAnA bAAGA 1BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
79HAsYAInAjrRiMAA*KD IKSAAER BAi.More »
 
80}GYAA* aAsWAAnAA* FuLAQKKR nATUbAA{More »
 
81‹VAtARnAA aAElA*BAAQKKR nATUbAA{More »
 
82PAAnAkARnAE tARsA VAsA*tAnAiQKKR nATUbAA{More »
 
83]PA>MABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
84IVA>MABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
85MAANAsA tAARA* vPA anAEK bAAGA 2JAEzAi IdnAKRMore »
 
86aAJnAi wADi tAE RIlAYAAMANAiDAE. CA*dARANAA BAi. ‹.More »
 
87anAE HVAE {ItA-HAsAbA’ IVAnAAEdMore »
 
88tAAtAA* tAiRPATELA tA®LAtAAMore »
 
89wARE-BAAIHRE bAAGA 5VADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
90MAARE PANA K*{K KHEVAU* cEaACAAYAr IVAJYA RtnAsAU*dRsAuIRMore »
 
91sAFlAtAAnAAE IsAwwAA*tAZ~Ai PARMAH*sA YAAEGAAnA*dMore »
 
92CAALAAE, aAGAlA nAE aAGAlAPARikA KAIntALAALA H.More »
 
93bAAzANAAE anAE LAEkAAEsAVAAdiYAA aMAMore »
 
94sA*dbAr anAE MAAIHtAi sAEVAAaAEDAE. CAARNA ISAVAdAnAbAA{More »
 
95G~A*WAALAYA sA*CAALAnADAE. CAARNA ISAVAdAnAbAA{More »
 
96anAULAYA sAEVAAPATELA PAi. aEF.More »
 
97GAULAABAi MAAEsAMAVAewA JtAinAMore »
 
98MAHtVAAKA*XAAMAALAVAi VAnARAJMore »
 
99dSArnA anAE MAnAnAIyAVAEdi HRbAA{More »
 
100MAAnAVAtAAnAi MAHEK{nAMAAnA IFILAPAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »