Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1nAVAi ‹*dGAiMore »
 
2dAdAnAi cAYAAMAA*PATELA MAGAnAbAA{ JAE.More »
 
3sAAenAA dAdAPATELA MAGAnAbAA{ JAE.More »
 
4dAdAnAi sA*‹VAnAiPATELA MAGAnAbAA{ JAE.More »
 
5aAPANAU* wARMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
6dAdAnAi VAHEVAARU VAANAiPATELA MAGAnAbAA{ JAE.More »
 
7CAtAUR KRAE IVACAARHAERA aEnAAXAiMore »
 
8dSArnA anAE MAnAnAIyAVAEdi HRbAA{More »
 
9dSArnA anAE MAnAnAIyAVAEdi HRbAA{More »
 
10LAAEK-aAdR KMAAVAAnAA VYAVAHARKUSAlA KiIMAYAAMAALAVAi VAnARAJMore »
 
11nAnd sAAMAVAEdiSAEQ CA*d^KAntAMore »
 
12‹VAnA MAiMAA*sAAKMore »
 
13tAMAARi JAtAnAE aAElAkAAEsVAET MAADrnAMore »
 
14MAHARAJnAi VAAtAAEVYAAsA RIVASA*KRMore »
 
15JELA aAEFisAnAi BAARiMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
16MAUkADA KYAA dEkAAE dRPAMAE*....!YAAIxAK aMAMore »
 
17sAMAAJGA*GAAnAA* VAHENAAEYAAIxAK aMAMore »
 
18JAGAinAE JAE]* tAAE....YAAIxAK aMAMore »
 
19VAERnAMAA*MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
20aAPANAU* wARMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
21tAU*JAnAi ICAnMAYAMore »
 
22bAsMAAsAURSAMAAr GAAetAMAMore »
 
23Z~Ai MAd# RAJCA*d^nAi dzTA*tAKWAAaAEKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
24BAEnJAIMAnA FA*KILAnA nAU ‹VAnA CAIRyAdEsAA{ GAAE*IVAdbAA{ HAWAibAA{More »
 
25LATHUKMAPAAREkA RVAind^More »
 
26sA*KEtASAMAAr GAAetAMAMore »
 
27IVAzACAKSAMAAr GAAetAMAMore »
 
28KLAA anAE KAdVASAMAAr GAAetAMAMore »
 
29ICAR-P~AtAiXAAnA*dA GAULASAnAMore »
 
30tAR*GALAAELAAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
31sAAebAAGYA K*KNAwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
32IVASVAnAA TEsT I>KETRAEMAAERPARiaA RVAind^More »
 
33GAAEPAALA KMAHEtAA ‹VAnALAALA aMARSAiMore »
 
34ICAKnA sAuPA: bAARtAiYA tARUNA aAtMAAaOnAE MAATEbAARIDYAA RXAAMore »
 
35ICAKnA sAuPA: bAARtAiYA tARUNA aAtMAAaOnAE MAATEHAnsAEnA MAAKr IVAKTRMore »
 
36ICAKnA sAuPA: bAARtAiYA tARUNA aAtMAAaOnAE MAATEKEnAFiLD JEKMore »
 
37KALAAkYAANAMAOdi ICAnAUMore »
 
38RMAtA aATAPAATAnAiDO. PA*DYAA P~AdiPAMore »
 
39MAOtAnAO sAAMAAnAJOzAi V~AJLAALA IHR‹More »
 
40MAAtAGAOR ]PAEnd^More »
 
41BAAlA GA*GAAwAR ITlAKG~AOVAR VAEIRndR-sA*PAA.More »
 
42MAARE K*{K KHEVAU* cEMAHEtAA {ndUBAHEnAMore »
 
43sAUGA*wAnAO R*GAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
44HéGA aOVARMAOdi ICAnAUMore »
 
45‹VAnA ‹VAVAAnAi P~AEMAPAOWAiDAè.KASAiPAUIRYAA diPAKMore »
 
46K*TK KUsAUMAnAi KEDiDAè.KASAiPAUIRYAA diPAKMore »
 
47Z~AiKDAè.KASAiPAUIRYAA diPAKMore »
 
48Z~AiKDAè.KASAiPAUIRYAA diPAKMore »
 
49IMAjAr GAAILABAnAAYAK HRiSAMore »
 
50BAAlAKnAU* P~AWAMA VAzArPAe sAMAiRMore »
 
51BAAlAKnAU* P~AWAMA VAzArDAè.PAe P~AxAAMore »
 
52sAUICA KHEVYAAsA sAUICAMore »
 
53LAAGANAiaOnAO sA*VAAdPARikA sAOnALA-anAUVAAdMore »
 
54sAHVAAsAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
55sAHVAAAsAdLAALA sAURESA sA*.More »
 
56aAROGYAsA*PAdAQAKR LAAbASA*KRMore »
 
57sAtYAnAi MAUkAOMAUkAOanAUVAAAd- QAKR wAiRUbAA{More »
 
58sAtYAnAi MAUkAOMAUkAOnAERUdA PAABLAOMore »
 
59MAOtAnAO sAAMAAnAJOzAi V~AJLAALA IHR‹More »
 
60aIGnAnAi PAA*kAOKAKIDYAA MAnAsAUkA-anAUVAAdMore »
 
61GLAOBALAA[jESAnA KE [nTRnAESAnALAA[jESAnADO. GARiVAALAA bARtAMore »
 
62nAAMAvPAB~AÁbA’ aInAvwwAMore »
 
63IVASVAnAA TEsT I>KETRAEjARAPAKR SASAiKA*tAMore »
 
64aMAR CAIRyA bAAGA 4 WAAE.bAKtA BAAPAALAALA VAENAiRAMAMore »
 
65YAAEGARtnAAKRSAAsyAi IGAIRJASA*KRMore »
 
66VACCAE aADi RAtAPARikA IP~AYAKAntAMore »
 
67MAINALAALA nAbAUbAA{ Id^uVAEdinAU ‹VAnACAIRyAPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
68PAEHEVALAi GAUJRAtAi anAE {*G~A‹ SABdKAEzAJAMAAsPA‹ dstAUR MAinAAECAEHER‹ JAMAAsPA aAsAAnAAMore »
 
69KCc VAMAEHEtAA CAtAUbAUrJ ISAVA‹More »
 
70GAitAA PARiCAYAMAJMAUdAR BAABAU RAMAdYAALAMore »
 
71Z~Ai PAAlARAJAnAAE RAsA.SAA. KU*VAR‹ aANA*d‹More »
 
72KtArVYA-KAeMAUdi-2 (kA*D 1-2)Z~Ai RtnACA*nd‹More »
 
73vIzAaAEnAU* sVARAJYAMAHEtAA YASAAEwAR nAMArdASA*KRMore »
 
74aMAR CAIRyA (bAAGA-3)bAKtA BAAPAALAALA VAENAiRAMAMore »
 
75Z~Ai sAUdAMAMAAHAtMYASAAH MAAEtAiCA*d KPAuRCA*d GAA*wAiMore »
 
76MAHAtMAA Z~Ai LAVA‹ sVAAMAinAU* ‹VAnACAIRyAMAUInA Z~Ai JEQMALA‹More »
 
77bAiLAi-GAUJRAtAi SABdAVAILAaACAAYAr SAA*ItAbAA[More »
 
78Z~AisAAMAVAEdiYA RUd^PAuJAIdMAHARAJ Z~AiMAAnA nAWAURAMASArMAAMore »
 
79VAiR-IVAbAuItA:MAUInAZ~Ai nYAAYAIVAJYA‹More »
 
80dAHLAUPtAAVYAAsA atAULAKUMAARMore »
 
81REtAnAO dIRYAOVYAAsA atAULAKUMAARMore »
 
82bAARtAiYA aWArnAiItADO. GARiVAALAA bARtAMore »
 
83sAd#GAURUnAA sAA*InAwYAMAA*SAEQ GAitAA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
84sA*ABAELAAnAA sAuRMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
85VAERAnAMAA*MAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
86ISASAU anAE sAkAiMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
87P~AVACAnAyAiYAMAUInA RAJIzArMore »
 
88MADAE. nAiRUBAHEnA aMAinAMore »
 
89aAPtAVAANAiDAE. nAiRUBAHEnA aMAinAMore »
 
90MAAtAA - MAHAtAiWArsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
91MAA-BAAPA cAEKRA*nAAE VYAVAHARdAdA bAGAVAAnAMore »
 
92‹VAnAsA*wYAAnAU* sA*GAitAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
93IVACAAR MAAeÎKtAKAEsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
94BAnYAU* tAE J nYAAYADAE. nAiRUBAHEnA aMAinAMore »
 
95P~AERNAAnAi diPAMAAlAABAUœ wAeYArCAnd^ R.More »
 
96FuLAnAi kAUSABAAEJYAIbAkkAUMore »
 
97diVAAdA*Di bAAGA 2SAEQ HsAMAUkAMore »
 
98KsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
99FuLA IVALAAYAtAiJYAIbAkkAUMore »
 
100]LLAAsAMA*GALASAAH P~AKASA JE.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »