Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1]LLAAsAMA*GALAsVAET MAADrnAMore »
 
2aEDJsT aEVARiVHERDAE. nAiRUBAHEnA aMAinAMore »
 
3ISAXANA anAE sA*sKARdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
4bAAEGAVAE aEnAi bAuLADAE. nAiRUBAHEnA aMAinAMore »
 
5‹VAnA anAE sAAIHtYA bAAGA 2dEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
6sAtAAnAU* SAKKIRYA*U YAAnAE JYA kAURSAiMAAaAEjA IdGA*tAMore »
 
7CAAtAURinAi LAHEJtAHAERA aEnAAXAiMore »
 
8MAOXAMAAlAAZ~AiMAdà RAJCA*˜ RVA‹bAA{-KtAArMore »
 
9J*BAuœiPA P~AxAIPtA sAuyAMA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA PAu.Z~Ai MAUKtAABAA{ MA.More »
 
10aSAOK dVAEnAi IsAKsAROdVAE aSAAEKMore »
 
11PARiXAAMAA* Z~AEzQ RijLT KEVAi RitAE MAElAVASAO?JenA sAUbAAzAMore »
 
12YAE MAERA...P~AEMAPAyA PAqKR...VAewA IKRiTMore »
 
13SAowAYAAyAAsAOLA*Ki IKSAORIsA*HMore »
 
14DAYAsPAORA sAARsVAtA:BAlAVA*tA nAAYAKJAnAi BAlAVA*tA -sA*PAAdKMore »
 
15CAu*TELAA SAER Z~AENAidHi*VAAlAA GAnAiMore »
 
16J*BAuœiPA P~AxAIPtA sAuyADAè.sAAwVAi Z~Ai aARtAiBAA{ MA. tAWAA sAAwVAi Z~AiMore »
 
17J*BAuœiPA P~AxAIPtA sAuyAMA*GALAMAuItAr PAu.Z~Ai MAUKtAABAA{ MA.sA.-anAU.More »
 
18bAGAVAtAi sAuyA-5DAè.sAAwVAi Z~Ai aARtAiBAA{ MA. tAWAA sAAwVAi Z~AiMore »
 
19bAGAVAtAi sAuyA-5]tsAAHwARA BAA.B~A.sVA.P~Au.Z~Ai ]zAABAA{ MA.-PARAMore »
 
20bAGAVAtAi sAuyA-5DAè.sAAwVAi Z~Ai aARtAiBAA{ MA.-anAU.More »
 
21bAGAVAtAi sAuyA-5MA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA PAu.Z~Ai MAUKtAABAA{ MA.More »
 
22P~AxAAPAnAA sAuyA-1DAè.sAAwVAi Z~Ai aARtAiBAA{ MA. tAWAA sAAwVAi Z~AiMore »
 
23P~AxAAPAnAA sAuyA-1]tsAAHwARA BAA.B~A.sVA.P~Au.Z~Ai ]zAABAA{ MA.-PARAMore »
 
24P~AxAAPAnAA sAuyA-1MA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA PAu.Z~Ai MAUKtAABAA{ MA.More »
 
25bAGAVAtAi sAuyA-2DAè.sAAwVAi Z~Ai aARtAiBAA{ MA. tAWAA sAAwVAi Z~AiMore »
 
26bAGAVAtAi sAuyA-2DAè.sAAwVAi Z~Ai aARtAiBAA{ MA.-anAU.More »
 
27bAGAVAtAi sAuyA-2]tsAAHwARA BAA.B~A.sVA.P~Au.Z~Ai ]zAABAA{ MA.-PARAMore »
 
28bAGAVAtAi sAuyA-2MA*GALAMAuItAr PAuJYAVARA PAu.Z~Ai MAUKtAABAA{ MA.More »
 
29ISAVAA‹nAi SAoYArGAAWAAsAICCAdAnA*d sVAAMAiMore »
 
30KUdRtAnAi anAMAOLA bAET PAANAiaEsA.aEMA. ]dANAi-LAE.More »
 
31KAKA KALAELAKRMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
32KnAeYAALAALA MAUnASAijVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
33KElAVANAi MA*WAnAVAORA sA*JYAMore »
 
34LAVA sTORia*tAANAi VAinAESAMore »
 
35LAVA sTORisAEGALA apIRKMore »
 
36KAlAnAi KEDiaEWAiVAiJlAiVAAlAA aA[. KE.More »
 
37sAAVAwAAnA! PADO. VAewA PARESA R.More »
 
38MAILAnA MA*tARGAOLAiBAAR aECA. aEnA.More »
 
39‹VAnAsAoÅdYArVAORA sA*JYAMore »
 
40‹VAnAYAAyAAVAORA sA*JYAMore »
 
41a*IHsAAYAAyAAVAORA sA*JYAMore »
 
42wAMArsA*sKVAORA sA*JYAMore »
 
43aWArKARNAVAORA sA*JYAMore »
 
44PAYAArVARNAsA*dESAVAORA sA*JYAMore »
 
45PAYAArVARNABAOwAVAORA sA*JYAMore »
 
46aAROGYAMA**yAVAORA sA*JYAMore »
 
47tABAiBAKA*DVAORA sA*JYAMore »
 
48MAAstAR nAAMAE MAOHnALAALADAè.IyAVAEdi JGAdiSAMore »
 
49aAjAdinAA anAURAGAiaODAè.MAHEtAA CA*˜KAntAMore »
 
50RAMAKwAOlAIKYAA HRESAMore »
 
51sAUbAAIzAtABAOwASAAH REkAABAHEnA-sA*PAAIdKAMore »
 
52SAunYA MAA*WAi sAJrnABA*sALA RISMAMore »
 
53aRUNAACALAnAA sA*tA Z~Ai RMANA MAHIzArP~AA.dEsAA{ tARLAAMore »
 
54` Z~Ai GANAESAAYA nAMA:MAHEtAA JYAA-sA*KLAnAMore »
 
55aMAARA dAdA‹: ]MAASA*KRMAIDYAA aIMAtAAbAMore »
 
56ÀdYAROGADO. KAPAIDYAA RMAESA aAA{.More »
 
57sAOlAMAi CA’AnACAoHANA RAMACA*˜More »
 
58aAPANAU* RsAODU* aEK aozAwAALAYAVAewA PATELA JAGAMore »
 
59a*ItAMA P~AKRNAdOSAi nAiLAMAMore »
 
60nAVAA* KLAEVARHEDA] nATVARMore »
 
61P~AAWArnAA sA*CAYABAAnTA[VAAlAA aMAMore »
 
62aMAEIRKA aAVAJE...!SAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
63BAA‹nAA* sAAEGAQA*CAAeHANA RAMACA*d^More »
 
64]tAR RAMACAIRyAnAAndi syAwARA SA*bAUCAnd^More »
 
65BAUwd# anAE MAHAVAiRMASAvVAAlAA IKSAAERLAALA gAnASYAAMALAALAMore »
 
66tAMAnAE FuLA diwAAnAU* YAAdSAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
67sVAAMAi RAMAtAiWAr G~A*WA yAiJAE-bAAGA 10,11IbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
68sAtYAAWAr P~AKASAZ~Ai SAMAAr MAYAASA*KRMore »
 
69{SAAId nAVA ]PAInAzAtAuZ~Ai MAALAtAi R. Z~AAEFMore »
 
70PAEHELAVAi-GAUJRAtAi anAE [*GAE‹ SABdKAEzAJAMAAsPA‹ dstAUR MAinAAECAEHER‹ JAMAAsPA aAsAAnAAMore »
 
71Z~Ai MAdu bAGAVAdu GAitAA P~AWAMA IVAbAAGAZ~Ai PA*IDtA Z~AiPAAdu dAMAAEdR sAAtAVALAEKRMore »
 
72P~AVACAnAsAARSAAH IH*MAtALAALA JEQALAALAMore »
 
73CAinAnAi MAUsAAFRidAMAAEdR {SVARdAsAMore »
 
74CAinAnAi MAUsAAFRidAMAAEdR {SVARdAsAMore »
 
75Z~Ai RAMACA*d^dtAnAU* ‹VAnAVAMAHEtAA DAHYAAbAA{ RAMACA*d^More »
 
76GAUJRAtAnAAE aVAArCAinA [ItAHAsA (bAAGA-2)dEsAA[ GAAEIVAdbAA[ HAWAibAA[More »
 
77JenA dSArnAZ~Ai nYAAYAIVAJYA‹ MAHARAJMore »
 
78aAPANAU* GAUJRAtA-MAAGAAErPATELA BAABAUbAA[ JSAbAA[More »
 
79HAsYAAYAnAbA’ IVAnAAEdMore »
 
80PARAEPAdESAE PAA*IDtYAMA#VAAlA*d nARAEtAMAMore »
 
81MAwAUKRbAAVAE IVAnAAEBAAMore »
 
82sAUnAAE bAA{ sAAwAAEbA’ IVAnAAEdMore »
 
83wA*TDi RNAKE cE, PARdAE }PADE cERA*dERiYAA MAwAUKRMore »
 
84anAE HVAE {ItA-HAsAbA’ IVAnAAEdMore »
 
85JAnA JAEDi aAIfKAnAiMAHEtAA tAARKMore »
 
86HAsYA IHLLAAELAnAKiRMore »
 
87tAARK MAHEtAAnAA kAULLAA anAE kAAnAGAi PAyAAEMAHEtAA tAARKMore »
 
88Z~AEzQ HAsYARCAnAAaAEbA’ IVAnAAEdMore »
 
89nAETVAKrSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
90MAnA PAAMAYAU* IVAZ~AAMAKLAANAi KAIntALAALAMore »
 
91sAMARIHLAnAiLA aE aEsA.More »
 
92GAUJRAtAnAi G~A*WAsAuICAKU. CAO‡sAi nAinAA-sAH sA*PAA.More »
 
93GAUJRAtAnAi G~A*WAsAuICAbAAVAsAAR IKRiT-sA*PAA.More »
 
94GAUJRAtAi G~A*WAsAuICAKU. CAO‡sAi nAinAA-sAHsA*PAA.More »
 
95GAUJRAtAi G~A*WAsAuICAbAAVAsAAR IKRiT-sA*PAA.More »
 
96PAAtA*JLA YAOGA sAuyACAAVADA MAAnAIsA*HMore »
 
97bAARtAiYA sA*sKCAAVADA MAAnAIsA*H-LAE.More »
 
98sVAAd-sAODMA bAAGA-1GANAAyAA MAMore »
 
99sAAMAAIJK sAMARsAtAADO. VYAAsA YAOGAEnd^More »
 
100sAIVAyAi=sAAR CAAVADA MAAnAIsA*H-LAE.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »