Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KMPYAuTR : P~AAR*IbAK PAIRCAYAMAHEtAA FALGAUnAi-LAE.More »
 
2VAAstAURIVARAJDAè.aIHRRAVA RIVARAJ MAA.-LAE.More »
 
3VAAstAURIVARAJa.sAo.aIHRRAVA MA*JUZ~Ai R.-LAE.More »
 
4aG~AdutAMAd^AsAi nAVAnAitAMore »
 
5sARVAAlAE bAAGAAKARIyAVAEdi InAR*JnAMore »
 
6PAGALAE PAGALAE PAUWA kAuLAESAAH RAEIHtAMore »
 
7P~AERNAA PARBA nAVAi PAEqinAE bAAGA 6 QAEFAwAR VAALAEsAMore »
 
8aAtMAiYA XANAAEFAwAR VAALAEsAMore »
 
9dzTA*tA-BAAEwAFAwAR VAALAEsAMore »
 
10BAAlA PAUstAKALAYAIyAVAEdi }IMArLAA LAXMAiLAALAMore »
 
11‹VAnA MAAwAURiGAJJR P~AKASAMore »
 
12nAOVAELTi MAUkAVAAsA, MAsAALAA, G~AEVAi, PAEsT, VAgAARQKKR sAAwAnAAMore »
 
13aMAi cA*TNAAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
14sA*PAuNAr dAvInAzAEwAdEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
15MA*IdRd^ARE]PAAwYAAYA >A*ItAMore »
 
16MA*IdRd^AREkALAiLA IJB~AAnAMore »
 
17IVAISAzT G~A*WAALAYAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
18G~A*WAALAYA sAHKAR anAE sA*YAAEJnAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
19BAAlA PAUstAKALAYAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
20GAUJRAtAi sAAIHtYAsAuICA (MAwYAKAlA)VAEGAD P~AKASAMore »
 
21wARtAinAi aARtAibA’ MAulASA*KR MAAE.More »
 
22aAEtARAtAi diVAALAAEKALAELAKR dtAAyAEYA BAALAKMore »
 
23YAUGAPAUvzAnAU* ]PAVAnAIJB~AAnA kALAiLAMore »
 
24YAUGAPAUvzAnAU* ]PAVAnAbA’ KMore »
 
25YAUGAPAUvzAnAU* ]PAVAnAbA’ KMore »
 
26YAUGAPAUvzAnAU* ]PAVAnAIJB~AAnA kALAiLAMore »
 
27MAAnAVAinAU* ‹VAnA : awAuRU* anAE MAwAURU*MAHEtAA MAAEHnALAALA aEsA.More »
 
28aAKASAnAA* PAUzPAAEMAHEtAA GAGAnAIVAHARiMore »
 
29GAAERsAsAAEnAi RMANALAALAMore »
 
30SARd#-VAANAisAAEnAi RMANALAALAMore »
 
31awArSAtAABdinAi akABAARiYAAyAASAUKLA YAxAESA H.More »
 
32aVAlAi GA*GAAMAHEtAA GAGAnAIVAHARiMore »
 
33aVAlAi GA*GAAMAHEtAA GAGAnAIVAHARiMore »
 
34IH*dnAAE KAEMAi IyAKAENAPATVAwArnA aCYAUtAMore »
 
35IH*dnAAE KAEMAi IyAKAENAMAHEtAA aSAAEKMore »
 
36KETLAAK LAEkAAEMAHEtAA IsAtAA*SAU YASAZVA*d^More »
 
37KETLAAK LAEkAAEMAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
38sAUVANArYAUGAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
39bAARtAiYA sA*sKMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
40RIVARISMAGAA*wAi dSARWAMore »
 
41RIVARISMATAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
42Z~Ai RAMAGAitAAbA’ nAILAnA MA.More »
 
43tAULAsAibA’ nAILAnA MA.More »
 
44]PAwAAnA RHsYASAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
45IHRAEISAMAAdEsAA[ InAvMore »
 
46PAACAinA bAARtAVAzArSAAH IyAbAUVAnAdAsA LAHERCA*dMore »
 
47sAAeRAzTnAi aIsMAtAAdEVALAUK nA*dLAALA BAi.More »
 
48IsAIwwAaAEnAA sAWAVAARE-GAUJRAtAGAUJRAtA sARKARMore »
 
49GAUJRAtAGAUJRAtA sARKARMore »
 
50ZAi GANAESA GAoRVAGAAWAAjALAA PAMore »
 
51IVAnAOdKWAAbA’ IVAnAAEdMore »
 
52P~AEMAtAiWArMAOdi nAREn˜More »
 
53GAEBAi IGARnAARRAVALA anA*tARAYA ‹More »
 
54ÀdYAROGAnAi aEBAisAiDiDO. MAOdi IdLAiPAMore »
 
55MA*GALA PAA*DEGAOHELA nATVARMore »
 
56tAnAE kABAR nAWAi, InARUa*tAANAi VAinAESAMore »
 
57sK*d MAHAPAURANA (bAAGA 1-2)MAHIzAr VAEdVYAAsAMore »
 
58IVAZVAIVAkYAAtA IVAxAAnAi-sA*SAOwAKOJAnAi YAAEGAEnd^More »
 
59aEK VA<œnAi IVACAARPAOWAiMAA*WAiPATMore »
 
60BAAlALAEkAKnAi aAtMAKWAACAAVADA P~AVAiNAIsA*HMore »
 
61nAOkAi MAATinAA ‹VAVAORA KAntAA anAU.More »
 
62aJANAinA*U a*tARtsVAA[K STEFAnAMore »
 
63VAAtAApIVASAEzAwAAElAIKYAA dSArnAAMore »
 
64VAAtAApIVASAEzAPATELA MAINALAALA H.More »
 
65PA*kAinAGARsAUVAAItArK BAEnJAIMAnAMore »
 
66SABd^AWArIsA*wAU* (sA*sKMARCAnT aECA.‹.More »
 
67PA*kAi JGAtAdEsAA[ PA^wAUMnA K*CAnARAYAMore »
 
68Z~Ai IH*GAULAA PAURANASAAsyAi cAETALAALA CA*d^SA*KRMore »
 
69RAMAAYANAnAAE sAARaAEjA MA*GAlA‹ HR‹VAnAMore »
 
70JenA P~ASnAAEtAR KUsAUMAAVALAiKIVAVAYAr PA*IDtA Z~AinAAnACA*d^More »
 
71MAARi MAU*BA{ BAHARnAi sAEHELAMAAEdi ‹VAA‹ JMASAEd‹More »
 
72sA*IXAPtA JenA dSArnAMAAEdi IdnA*SACA*d^ JAERAVARMALAMore »
 
73IVAnAitA JAEDNAiKAESAdESAA{ ‹VANAJi DAHYAAbAA{More »
 
74Z~Ai aACARA*GAsAuyAKIVAVAYAr PA*IDtA Z~AinAAnACA*d^More »
 
75Z~Ai MAHAbAARtAnAi KWAAaAEZ~Ai VYAAsA VALLAbAKMore »
 
76Z~Ai aAYAArIbAzAEKVYAAsA HIRKUzNA bAGAVAAnALAALAMore »
 
77VAexAAInAK SABdsA*G~AHSAAH PAAEPATLAALA GAAEIVA*dLAALAMore »
 
78GAUJRAtAnAAE ]tKzAr WAVAAnAA* sAAwAnAAEsAAERABA‹ JMASAEd‹ ‹‹bAA{More »
 
79JenAdSArnAZ~Ai nYAAYAIVAJYA‹ MAHARAJMore »
 
80VAedK sA*BA*wAi IVACAARAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
81sAMYAGA# dSArnA anAE awYAAtMA xAAnAGAA*wAi aEnA.KE.More »
 
82ISAVAbAIKtA KLPALAtAASAAsyAi ‹VARAMA MAYAARAMAMore »
 
83J*BAusVAAMAi CAIRyAZ~Ai JenA aAtMAAnA*d sAbAAMore »
 
84sAAKAERinAA sAd#GAURU{RAnAi BAEHRAMA JMASAEdMore »
 
85Z~Ai tAUKARAMA-GAAWAAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
86sA*sKBAELAsARE MALHAR IbAKA‹More »
 
87MAAGAAErPAdEISAKABAELAsARE MALHAR IbAKA‹More »
 
88bAKtA Z~Ai JLAARAMARAJdEVA sAAebAAGYACA*d MA*GAlA‹More »
 
89sAtAiMA*DlAIVASVAnAAWA KESAVAJiMore »
 
90aAYAUuVAEd InABA*wAMAAlAASAAH ItALAKCA*d tAARACA*dMore »
 
91IkAssAAKAESAGAA*wAi‹More »
 
92]PAInAzAdAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
93anAUYAOGA AR sAuyADAè.sAAwVAi Z~Ai aARtAiBAA{ MA. tAWAA sAAwVAi Z~AiMore »
 
94anAUYAOGA AR sAuyA]tsAAHwARA BAA.B~A.sVA.P~Au.Z~Ai ]zAABAA{ MA.-PARAMore »
 
95Z~Ai CA*˜ P~AxAIPtA sAuyA tAWAA Z~Ai sAuYAr P~AxAIPtA sAuyADAè.sAAwVAi Z~Ai aARtAiBAA{ MA. tAWAA sAAwVAi Z~AiMore »
 
96Z~Ai CA*˜ P~AxAIPtA sAuyA tAWAA Z~Ai sAuYAr P~AxAIPtA sAuyA]tsAAHwARA BAA.B~A.sVA.P~Au.Z~Ai ]zAABAA{ MA.-PARAMore »
 
97P~AüAVYAAKRNA sAuyADAè.sAAwVAi Z~Ai aARtAiBAA{ MA. tAWAA sAAwVAi Z~AiMore »
 
98P~AüAVYAAKRNA sAuyA]tsAAHwARA BAA.B~A.sVA.P~Au.Z~Ai ]zAABAA{ MA.-PARAMore »
 
99anAU—AROPAPAAItAK sAuyA]tsAAHwARA BAA.B~A.sVA.P~Au.Z~Ai ]zAABAA{ MA.-PARAMore »
 
100IMAtAAnAE PAyAAEKDiKR YASAVA*tAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »