Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1dEkA tAMAASAAIyAVAEdi MAHEnd^ a.More »
 
2PAyAKARtVAnAA P~AVAAHAEPA*DYAA aARtAiMore »
 
3VAiNAAnAA j*KARIyAVAEdi MAHEnd^ a.More »
 
4BAA*wA GAQIRYAA* bAAGA 1MAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
5BAALAIVALAAsAIyAVAEdi MANAiLAALA nAbAUbAA{More »
 
6KALAELAKRnAA LAEkAAEMore »
 
7}IMAr nAVARCAnAAdVAE [Z~VARLAALAMore »
 
8KIVAZ~Ai nHAnAALAALA sMAARK G~AnWARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
9KIVAZ~Ai nHAnAALAALA sMAARK G~AnWAJAEzAi RIVASA*KR MA.More »
 
10KIVAZ~Ai nHAnAALAALA sMAARK G~AnWAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
11KIVAZ~Ai nHAnAALAALA sMAARKG~AnWARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
12KIVAZ~Ai nHAnAALAALA sMAARKG~AnWAJAEzAi RIVASA*KR MA.More »
 
13KIVAZ~Ai nHAnAALAALA sMAARKG~AnWAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
14KAVYAsAUzAMAAYAAIxAK aMAMore »
 
15KAVYAsAUzAMAARAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
16PAIZVAMA-IH*d RAJsWAAnAAE MAA* CAALAtAA B~AiTiSA KAYAdAaAEGAqiYAA VALAbAdAsA dAMAAEdRdAsAMore »
 
17sVAAwYAAYAMore »
 
18dA*PAtYAnAi aMAKAETECAA P~AItAbAAMore »
 
19dA*PAtYAnAi aMAsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
20bAudAnA - GA*GAA (BAiJAE kA*D)VAewA CAUnAibAA{More »
 
21bAudAnA - GA*GAA (BAiJAE kA*D)dESAPAA*DE InAMArlAAMore »
 
22PARAGARJJAnAi IVAnAAEdMore »
 
23PARAGARJPATELA KAIntA R.More »
 
24sAA*sAAIRKAPAAQK sARAEJMore »
 
25‹VAnA MA*IdRPARikA KAIntALAALA H.More »
 
26P~AVAEISAKAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
27P~AVAEISAKAPATELA GAAEKlAbAA{More »
 
28P~AVAEISAKAdEsAA{ MAGAnAbAA{ P~AbAUdAsAMore »
 
29R*GAtAR*GA bAAGA 2JAEdVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
30R*GAtA*RGA bAAGA 5 MAAEdVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
31aAnA*dnAAE akAADAEKAEQARi JGA‹VAnA yAiKMA‹More »
 
32P~AsAIyAKA xAAnAKAESA 4SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
33P~AsAIyAKA xAAnAKAESA 3SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
34KESAVAKbA’ KESAVALAALA HIRRAMAMore »
 
35MAIHLAA MAYAArdMore »
 
36R*KnAU* aAYAAEJnADGALAi VAADiLAALAMore »
 
37PA*CAAMAZ~Ai dEsAA{ SAAntAAMore »
 
38PA*CAAMAZ~Ai Z~AAEF MAALAtAiMore »
 
39aAEkAER VAALAi aETLAE aA*kAnAi KNAiIyAPAAQi wAnASA*KR HRiSA*KRMore »
 
40aAEkAER VAALAi aETLAE aA*kAnAi KNAiTAGAAER RVAind^nAAWAMore »
 
41KMArXAEyAVAewA JAdVA‹ IyAKMA‹More »
 
42HAsYA MA*IdRnAiLAK*Q IVAwAABAHEnA R.More »
 
43MAARAE aAsAPAAsAnAAE RstAAEdLAALA sAURESAMore »
 
44‹VAAE anAE ‹VAVA dAEVAAERA LAALACA*dMore »
 
45‹VAAE anAE ‹VAVA dAEddr KAIsAMASAAHMore »
 
46yAi‹ GAUJRAtAi sAAIHtYA PAIRzAd 1909MAA* RAJKAET MAlAELAiMore »
 
47sAAVA aEKLAAE dIRYAAEdLAALA sAURESAMore »
 
48R*GAtAR*GA bAAGA PAA*CAMAAEdVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
49}IMAr anAE IVACAARdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
50MAAEnAALAisAAIyAVAEdi {JJtAKUMAARMore »
 
51CAHERAaAEnAA VAnAMAA*dLAALA sAURESAMore »
 
52sAMAisAA*JnAA SAIMAYAANAAMAA*dLAALA sAURESAMore »
 
53KAQiaAVAAD DiRE‡TRikAAnA BAAHAdUR wAnA‹SAA HAERMAsA‹ KRAKAMore »
 
54KHAnAKAVYA P~AWAMA bAAGAKHAnAJi wAMArIsArHMore »
 
55ISAVA bAJnAAVALAiKHAnAJi wAMArIsArHMore »
 
56RNAcAEDKRNAcAED GALAURAMAMore »
 
57VAnAPAVArDNAAK sAtAiSAMore »
 
58R*GALAAnAi RAMALAiLAADAE. PATELA JYA*ItAMore »
 
59CAALAAE sAJAEDE sAUkAi WA{aEPATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
60MAAnAVAtAAnAi MAHEKVAewA BAABAUbAA[ PAA.More »
 
61VYAAPAK wAMAr bAAVAnAA - 1GAA*wAi‹More »
 
62sAAenAA dAdARIVASA*KR MAHARAJMore »
 
63dAdAnAi sA*‹VAnAiRIVASA*KR MAHARAJMore »
 
64HAsYAMA*IdRnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
65SABdAtAitASAMAAr bAGAVAtAiKUMAARMore »
 
66sAMAAJnAU* sVAAsWYAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
67R*GAtAR*GA bAAGA 2 JAEdVAE JYAAEItAnd^More »
 
68KAE{ FIRYAAd nAWAiJAEzAi IdLAiPAMore »
 
69KAE{ FIRYAAd nAWAiGAA*wAi wAiREnAMore »
 
70KAE{ FIRYAAd nAWAiPAiQIDYAA RMANAiKMore »
 
71KAE{ FIRYAAd nAWAiKAEQARi MAwAUMore »
 
72KAE{ FIRYAAd nAWAiJAEzAi IdnAKRMore »
 
73CAMAtKARnAE nAMAsKARsAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
74KEnd^ anAE PAIRwASAUKLA YASAVA*tAMore »
 
75HlAVAE HsAAEH*sA P~AsAnnAMore »
 
76sAAVAwAAnA! aEKVAisAMAi sAdi aAVAi RHi cESAAH GAUNAVA*tAMore »
 
77KLYAANA-KU*J bAAGA 2PAdRENA PAUInAtAMore »
 
78KLYAANA-KU*J bAAGA 2ISAVAMore »
 
79IdLAnAi VAAtAAE bAAGA 2jVAERi RIsAKMore »
 
80wARE-BAAIHRE bAAGA 3VADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
81HAsYA-VAsA*tAVYAAsA HIRP~AsAAdMore »
 
82IVAHARYAAyAA - 2FAwAR VAALAEsAMore »
 
83IVAHARYAAyAAFAwAR VAALAEsAMore »
 
84dEHwAMArFAwAR VAALAEsAMore »
 
85xAAnA-MA*JuzAAMAHEtAA VA*dnAAMore »
 
86KUTU*BAwAMArFAwAR VAALAEsAMore »
 
87CARNA-KMALAFAwAR VAALAEsAMore »
 
88IPAtADAE. sARAEIJnAi IJtAEnd^More »
 
89aJVAAlAAnAA* aARAwAnAGAJJR P~AKASAMore »
 
90sAdABAHARJAESAi sAUSAiLAAMore »
 
91sAdABAHARdAtAE InAMArLAAMore »
 
92abYAAsAMAA* sAFlAtAAdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
93PAyAKARtVAnAA P~AVAAHAEPA*DYAA IVAzNAUKUMAARMore »
 
94BAAVAA‹nAAE BAAGAAEsKAEPAdstAUR BAi. aEnA.More »
 
95MAnAnAdSArnAPAAQK RMANALAALAMore »
 
96aIkALA B~AÁA*DMAA*dEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
97sTAEPARBAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
98P~AACAinA bAARtAMAA* PASAUPAALAnAJAdVA JAERAVARIsA*HMore »
 
99KIVAZ~Ai nHAnAALAALA sMAARK G~AnWAwAAMAELAiYAA dUdAbAA{ GAAE.More »
 
100KIVAZ~Ai nHAnAALAALA sMAARK G~AnWAPATELA CAtAURbAA{ SAnAAbAA{More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »