Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KIVAZ~Ai nHAnAALAALA sMAARKG~AnWAwAAMAELAiYAA dUdAbAA{ GAAE.More »
 
2KIVAZ~Ai nHAnAALAALA sMAARKG~AnWAPATELA CAtAURbAA{ SAnAAbAA{More »
 
3KAVYAsAUzAMAAB~AAEKR GAULAABAdAsAMore »
 
4VAAtAApIVASAEzAa*tAANAi VAinAESAMore »
 
5SAU>nA [IJPtAaDALAJA VAzAArMore »
 
6MAwAUR RAtAKPAUR MAitAAMore »
 
7kAALAiPAOdVAE RMAESA R.More »
 
8BAiJE KYAA*Ka*tAANAi VAinAESAMore »
 
9Z~Ai nAAWACAIRtAAMACA*dARANAA MAANAEKLAALA nAAnA‹More »
 
10IVAdEHMAUKtA LALLAUbAA{ GAAEVAwArnAdAsAnAU ‹VAnACAIRyACA*dULAALA LALLAUbAA{More »
 
11PAtAeYABAaLAi aLAibAA{ KRiMA‹ aLAVAiMore »
 
12sMAARK ICAyAAVAILAKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
13Z~Ai IyAzAIzT SALAAKA PAURUzA CAIRyAZ~Ai HEMACA*d^ACAAYArIVARICAtAMore »
 
14PAURAtAnA IdLHiMore »
 
15Z~Ai P~AMAANAsAHsyAiQAKRsAi H*sARAJ P~AYAAGA‹More »
 
16JAGAYAA tYAARWAi sAVAARsAAEMAPAURA KiItArKUMAARMore »
 
17HU* MAARU* sARnAAMAU* cU*PAURAEIHtA RMAESAMore »
 
18P~AERK P~AsA*GAAE bAAGA 5sAtYAMA#More »
 
19P~AERK P~AsA*GAAE bAAGA 4sAtYAMA#More »
 
20P~AERK P~AsA*GAAE bAAGA 3sAtYAMA#More »
 
21P~AERK P~AsA*GAAE bAAGA 2sAtYAMA#More »
 
22JnMA-MAMAHEtAA RItALAALAMore »
 
23P~AbAUnAi kAAEJDAE. dEsAA{ SARtA sAi.More »
 
24HIRJnA bAAGAVAtA kA*D 1QAKR MAINALAALAMore »
 
25LAAIF*GA sAnDEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
26HVAE tAAE JAGAiaEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
27PAuJYA Z~AiMAAETA IVARICAtA LAGnA IVAIwAdEsAA{ {ndUKUMAAR KE.More »
 
28101 YAAdGAAR ‹VAnA-PRsA*GAAEMAEgAANAi nAAnAK anAU.More »
 
29101 YAAdGAAR ‹VAnA-PRsA*GAAEMAEwAANAi JYAntAMore »
 
30101 YAAdGAAR ‹VAnA-PRsA*GAAEMAEgAANAi GAAEPAALAMore »
 
31101 YAAdGAAR ‹VAnA-PRsA*GAAEMAEgAANAi MAHEnd^ anAU.More »
 
32sMARNAKYAARAnAA* sAUMAnAAEPA*DYAA dUzYAntAMore »
 
33aMAJAESAi nAAWAALAALA H.More »
 
34VADLAAE anAE VADVAA{CA*dRVAAKR PAUzKRMore »
 
35Z~AiMAAETA anAE ISAXANADAE. MAHEtAA KAeISAKMore »
 
36tAR*GAAEnAi bAitARMAA*IyAVAEdi CA*d^HAsAMore »
 
37dAEq DHAPANAnAi dAqVYAAsA BAABAUbAA{More »
 
38‹VAnA-ISAXANAKLAAWAir MAUKULAbAA{More »
 
39CAALAAE, aIbAGAMA BAdLAiaEsVAAMAi sAICCAdAnA*dMore »
 
40Z~AEzQ HAsYARCAnAAaAEPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
41PAETcuTi VAAtAdVAE aSAAEKMore »
 
42aHMA#nAAE a*wAKARPATELA BABAAbAA[More »
 
43PAAGALAPATELA GAAEKlAbAA{More »
 
44PAAGALAkALAiLA IJB~AAnAMore »
 
45P~AbAAVASAAlAi KEMA BAnASAO?MAADrnA sVAETMore »
 
46MAnAKi aA*kAE kAOLAnAAYAK JnAKMore »
 
47LAALA IKtAABAKAPAErnTR P~AANAJiVAnAdAsA nAAWAUbAA{More »
 
48sAAMAAIJK sAMARsAtAAMAKVAANAA IKSAAERMore »
 
49tAnAAVAMAU‡tA ‹VAnAB~AÁAKUMAAR IVA”LAbAA{ RijiYAA-bAAVAAnAU.-sA*PAA.More »
 
50tAnAAVAMAU‡tA ‹VAnAB~AÁAKUMAAR sAURJbAA{-MAulA LAE.More »
 
51aG~AdutAkALAiLA IJB~AAnAMore »
 
52sAMAAJwADtARIyAVAEdi ICAMAnALAALAMore »
 
53sAMAAJwADtARRAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
54wARtAinAi aARtAibA’ MAulASA*KR MAAE.More »
 
55RkADtAA RAMAkALAiLA IJB~AAnAMore »
 
56JEntAi JAEkAMAdVAE aSAAEKMore »
 
57VAERAYAELAA* FuLAkALAiLA IJB~AAnAMore »
 
58G~A*WAALAYA IVAstARNA P~AVAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
59HsYAA tAE VAsYAAsAAKIRYAA P~AH#LAAdMore »
 
60KAVYAsAUzAMAAjVAERi MAnAsAUkALAALAMore »
 
61PAATNAnAi P~AbAUtAAwAnASYAAMAMore »
 
62IVAZVAVYAAPAi PADKARAEPARikA P~AIVACA*d^ ICA.More »
 
63nAVALA-G~A*WAAVAILAPA*IDtA wAiMAtARAMA nAVALARAMAMore »
 
64sAAwAnA JYAAEItA (P~AWAMA diPA)sVAA. sVAYA*JYAAEItA tAiWArMore »
 
65sA*sAARCA>VAAERA wAeYArBAAlAAMore »
 
66sARVAAlAE BAAdBAAKiDAE. PATELA JYA*ItAMore »
 
67sAUVAAsAnAAE dIRYAAEbA’ GAUNAVA*tAMore »
 
68MAANAsA tAARA* vPA anAEK bAAGA 3JAEzAi IdnAKRMore »
 
69MAANAsA tAARA* vPA anAEK bAAGA 1JAEzAi IdnAKRMore »
 
70P~AKAEPAPAAQK RMANALAALAMore »
 
71MAHAnAUbAAVAAEnAi MA*GAlAVAANAidEsAA{ KnAUMore »
 
72P~AItAKARPAAQK RMANALAALAMore »
 
73PADKARPAAQK RMANALAALAMore »
 
74KJAEzAi IdnAKRMore »
 
75MAwAUR MAAEHK JAEKsAPATELA RVAind^KUMAAR HIRbAA{More »
 
76IVAHARYAAyAAVAALAEsA FAwAR REVA.More »
 
77ISAVAsAdnAnAU* snAEHKARNAMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
78ISAVAsAdnAnAU* snAEHKARNAMAHEtAA YASAAEwARMore »
 
79aAPAnAi sAEVAAMAA*MAHEtAA IJtAUbAA{More »
 
80aAPANAU* wARMAGAnALAALA sAtAiKUMAARMore »
 
81IVAZVASAAIntAsVAAMAi MAAwAVAAtAiWArMore »
 
82MAstAFKiRnAA* RsAGAULLAA PAiRsAUMAstAFKiRMore »
 
83PAARsAnAA* FuLAZ~Ai MAAEIHnAiCA*d^More »
 
84cuTE dUPA’EbA’ bAGAVAtA# RAMACA*d^More »
 
85sAAMAAIJK TU*Ki VAAtAAraAE G~A*WA 6 QAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
86IVACAAR-PAAEWAiIVAnAAEBAAMore »
 
87KNA KNAMAA* aJVAAlAA*BAuCA HIsAtA H.More »
 
88KNA KNAMAA* aJVAAlAA*BAuCA JYAAEtsnAAMore »
 
89aVAlAE kAuNAEWAiPATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
90aVAlAE kAuNAEWAiPATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
91CAALAAE sAJAEDE P~AVAAsA KRiaEPATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
92‹VAAnAnAU* RsAAYANAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
93KRUNAAnAU* KAVYAPATELA [Z~VARbAA[ R.More »
 
94RMANAb~AMANAPAAQK RMANALAALAMore »
 
95HAsYALAAEKPAAQK RMANALAALAMore »
 
96sAIMAtPAAINAPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
97PAIWAKnAA* PAUzPAAE GAUCc yAiJAEPAURANAi a*BAALAALA BAALAKMore »
 
98G~AAMAICAyAAEPAETLAiKR {ZVARMore »
 
99KUMAKUMA nAA sAAIWAYAAPAdRENA PAUInAtAMore »
 
100PARBAnAA* PAANAiPAAEPAT aIJtAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »