Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1MAARA* MAMAA{ sAAWAE MAULAAKAtAMAinAU HAERMAsA‹ nARiMAAnAMore »
 
2PAHELAU* sAUkA tAE JAtAE HsYAAIyAVAEdi InAR*JnAMore »
 
3IdLAnAi VAAtAAEjVAERi RIsAKMore »
 
4MAHAGAUJRAtAnAA* ISALPA anAE sWAAPAtYADAE. GAAewAAnAi HIRLAALA aAR.More »
 
5BAAlA KyAVAADi dEVASA*KR LAiLAAwAREMore »
 
6nAiRkA InAR*JnAIyAVAEdi InAR*JnAMore »
 
7PAUzPAAEnAi KLANAiDAE. MAINAbAA{ bAA. aMAinAMore »
 
8sAuYArnAi aAMA*yANA-PAIyAKAdVAE MAKRndMore »
 
9wARE-BAAIHRE bAAGA 1VADAEdIRYAA bAuPAtAMore »
 
10aVAtARNAAEVANAPAIRYAA RAEIHtAMore »
 
11sAUGA*wAnAAE dIRYAAEbA’ GAUNAVA*tAMore »
 
12HAsYAR*GAB~AÁbA’ wAiRJ sAi.More »
 
13GAUJRAtA bAAGA 2BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
14GAUJRAtA bAAGA 1BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
15GAUJRAtAi: bAAzAA anAE sAAIHtYA bAAGA 1BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
16R*GAtAR*GA bAAGA 1dVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
17R*GAtAR*GA bAAGA 6dVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
18FA]LARKRAVAsAAHEBA MAHiPAtARAMA vPARAMA nAiLAK*QMore »
 
19IVAZVAMA*GALA (RAMAAYANA a*K)More »
 
20MAwYAKALAinA GAUJRAtAi KRAINA*GAA aMAMore »
 
21MAwYAKALAinA GAUJRAtAi KSAUKLA wAiRUbAA{More »
 
22nAMArdnAU* MAIndRKIVA nAMArdASA*KR LAALASA*KRMore »
 
23MAIHMnAstAAEyAPAAQK IVAZ~VAnAAWA sAdARAMAMore »
 
24aIbAnAVA KUdRtAi ]PACAARDAE. GAA*wAi bAAEGAiLAALA PAi.More »
 
25aIbAnAVA KUdRtAi ]PACAARDAE. MAUkA‹r KULAR*JnAMore »
 
26MAAEJMAElAAERANAPAURA IdLAiPAMore »
 
27HAsYA BAyAisAisAAKIRYAA P~AH#LAAdMore »
 
28Id^IBA*dU VAGAirKRNA : aEK PAIRCAYAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
29MAHAtMAA‹nAi cAYAAMAA*IBARLAA wAnASYAAMAdAsAMore »
 
30‹VAnAnAA* jRNAA*PATELA RAVA‹bAA[ MAINALAALAMore »
 
31aVAArCAinAPAAQK sARAEJMore »
 
32KR*IDYAAEPARikA nARHIR  ARKAdAsAMore »
 
33sAURUICAPARikA MAAEHnAMore »
 
34MAHAGAUJRAtA PAIRzAd anAE tAEnAi aAGAEKuCAPA*DYAA aMAMore »
 
35a*tAR InARiXANAnA. PAAERBA*dRMore »
 
36HAsYAMA*IdRnAiLAK*Q IVAwAABAHEnA R.More »
 
37]PAAYAnAdEsAA{ HKuMAtAMore »
 
38]PAAYAnAPATELA JYAntAMore »
 
39]PAAYAnAMAHEtAA KU*JIVAHARiMore »
 
40SAAIPAtA aAtMAAIJB~AAnA kALAiLAMore »
 
41sVAbAAEGAi diLAER PAARsAiaAEIsAYAAVAXA HAERMA‹ jABAVAAlAAMore »
 
42dAYAKE dSA VAzArJAnAi DAÁALAALA H.More »
 
43LAAEH anAE PAARsAJYAIbAkkAUMore »
 
44Z~Ai Z~AiPAALA RAJAnAAE RAsA.More »
 
45P~AsAIyAKA xAAnAKAESA 2SAUKLA BA*sAiwARMore »
 
46bAJnAPAwA sA*G~AH bAAGA aAQMAAEBAUIœsAAGA‹ sAUIRZVARMore »
 
47IVAnAAEdVAInAtAAaACAAYAr MAINASA*KR MAULASA*KRMore »
 
48bAARtA sAHKAR ISAXANAdLAALA LALLAUbAA{ KRMACA*dMore »
 
49VYAAPAARi sAVAr-xAAnA-sA*G~AHZ~Ai sAUBAEdAR MAnAUMore »
 
50VYAAPAARi sAVAr-xAAnA-sA*G~AHsA*PAT DU*GARsAi wARMAsAiMore »
 
51Z~AiMAAnA# LAVA‹ sVAAMAi sMAARK sAUVANAr G~A*WABAAVAisAi SAAIntALAALAMore »
 
52IVACAAR VAMAlAdEsAA{ dAELAtARAYA MAGAnALAALAMore »
 
53jAKlAbAinAA* MAAEtAidEsAA{ KUMAARPAAlAMore »
 
54ISAYAAlAAnAi sAVAARnAAE tADKAEDGALAi VAADiLAALAMore »
 
55aAtMAInARiXANA anAE sA*KLPAdEsAA{ RMANALAALA VAsA*tAbAA{More »
 
56KAQiaAVAAD DiREKTRiRtAnA‹ PAEstAnA‹More »
 
57P~AACAinA KAVYA a*K 1 LAAE.SAAsyAi nAAWAASA*KR PAuJASA*KRMore »
 
58P~AACAinA KAVYA a*K 1 LAAE.KA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
59P~AACAinA KAVYA MAAlAA G~A*WA 1SAAsyAi nAAWAASA*KR PAuJASA*KRMore »
 
60P~AACAinA KAVYA MAAlAA G~A*WA 1KA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
61KETLAAK KAVYAAE bAAGA 2 JAEKIVA nHAnAALAALA dLAPAtARAMAMore »
 
62sA*sAAIRKAMore »
 
63KAntAMAALAAPAAQK RAMAnAARAYANA IVAZVAnAAWAMore »
 
64KAntAMAALAAKA*TAVAAlAA HRGAAEIVA*ddAsA d^ARKAdAsAMore »
 
65B~AÁdtA CA*>VAItAr RAsAMore »
 
66CA*dnAnAi sAUVAAsAJAEzAi sARAEJMore »
 
67R*GAtAR*GA bAAGA 2dVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
68R*GAtAR*GA bAAGA 3dVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
69VYAIKtAwADtARFAwAR VAALAEsAMore »
 
70GAUJRAtAi: bAAzAA anAE sAAIHtYA bAAGA 2BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
71IVAdESABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
72PAuctAA nAR PA*IDtASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
73IVAIVAwAA - bAAGA 2BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
74aAnA*dRMAuJ bAAGA 2BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
75ISAXANA bAAGA 1BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
76aWArSAAsyABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
77xAAnA-IVAxAAnA bAAGA 2BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
78{ItAHAsA - 1BAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
79aMAEIRKA aMAEIRKABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
80HAsYARMANAAPAAQK RMANALAALAMore »
 
81tAMAE J tAMAARA wADVAeYAAKAEQARi MAwAUMore »
 
82LAiMADAMAA* aEK DAlA MAiQi bAAGA 4QKKR nATUbAA{More »
 
83KHEVAtAAEGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
84jAKlAbAinAA* PAAIRJAtASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
85aAcA a*wAARnAE aJVAAlAEdEsAA{ dAELAtAbAA{More »
 
86PAUstAK PAsA*dGAi PAIRCAYASAUKLA wAiRJLAALA nAAnAALAALAMore »
 
87sAVAlAAE sA*sAAR aVAlAAE sAARMAHEtAA {ndU tAARKMore »
 
88KLAAEj-aPABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
89tAARK MAHEtAAnAA* }*wAA CASMAAMAHEtAA tAARKMore »
 
90JUQ BAAELAE KAeaA KATE KAGAbAUSA*DisAAEMAPAURA sAURESAMore »
 
91IVAZ~VA dSArnA-2 (awAtAnA {ItAHAsA)sA*gAVAi nAGAinAdAsA PAUvzAAEtAMAdAsAMore »
 
92{JnAERi dSArnAGAA*wAi BA*sAiwARMore »
 
93sAAIHtYA dSArnA (IVAZ~VA sAAIHtYA-2)MAHEtAA IdGAiSAMore »
 
94VAAstAU SAAsyA anAE IPARAIMADnAA CAMAtKRAELAAETiYAA nAVAnAitA bAGAVAAnA‹More »
 
95dESA GAUJRAtABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
96YAAd [ItAHAsABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
97aCAAnAKkA*DEIRYAA MAnAAEJMore »
 
98dESAbAIKtAnAA* GAitAAEPATELA [Z~VARbAA[ R.More »
 
99GAjLA-sAUbAAIzAtAMAAEdi MAnAHRMore »
 
100BAEtAAJ BAATLAiBAAJ PAAEPATLAALA tAARAJMAHEtAA tAARKMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »