Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1tAEnAALAiRAMAPATNAi RAJnAMore »
 
2SAtAR*JnAA kAELAADiRAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
3gARDi KAKiRAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
4aAtMAARAMARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
5RAMALAiLAARAVALA KnAUbAA{ anAU.More »
 
6LAAJVAABA PAGARkAA*nAAYAK HRiSAMore »
 
7sAAtA R*GAnAA sAPAnAA*nAAYAK HRiSAMore »
 
8}DtAO MAANAsAnAAYAK HRiSAMore »
 
9PAucO HJuR PAucOnAAYAK HRiSAMore »
 
10HAWAi MAARO sAAWAinAAYAK HRiSAMore »
 
11IGAJUbAA[ BAwAEKAnAi BAAlAVAAtAAraO-7BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
12IGAJUbAA[ BAwAEKAnAi BAAlAVAAtAAraO-6BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
13IGAJUbAA[ BAwAEKAnAi BAAlAVAAtAAraO-3BAwAEKA IGAJUbAA{More »
 
14[sAPAnAi KWAAaOPATNAi RAJnAMore »
 
15cKOMAKO-4JOzAi JiVARAMAMore »
 
16IHtAOPAdESA KWAAMAAlAA-vPAAnAi gA*TDiPATNAi RAJnAMore »
 
17RtnAMA*JRinAi VAAtAArPAtANAi RAJnAMore »
 
18P~AOFEsAR IPAnAAKPAANAiVYAAsA CA*dULAALA JE.More »
 
19MAARE tAE GAAMADE aEKVAAR aAVAJOaAsAMAAnAi BAlAVA*tAMore »
 
20MAHAbAARtA-6 IKRAtAAJUrnAsAEVAK nAVAnAitAMore »
 
21sAAtA dIRYAA snAEHnAAQAKR dXAESAMore »
 
22sAAtA dIRYAA snAEHnAAQAKR SARd DAè.More »
 
23P~AEMAnAU* PAuNAr sAtYAVAezNAVA MAMore »
 
24Z~Ai dIXANAAMAuItAr BAALAsAAIHtYA PAAQPAOWAi G~A*WAMAAlAA-KMAlAABAenAnAA PAAQOIGAJUbAA[More »
 
25tAtAkAEVA MAHARAJ-5BAAROT IVAzNAUKUMAARMore »
 
26MAOBAi IDKaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
27VAiRUnAi VAA*sAlAiKLAAKr IFILAPAMore »
 
28IVAxAAnA aETLAE IVAxAAnAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
29cELAcBAO FO{BAAnAA MAHELAMAA*JOzAi ‹VARAMAMore »
 
30aREIBAYAnA nAA{T#sA-5bA’ wAnA*JYAMore »
 
31CA*d^ PAR CAqA{IyAVAEdi ZA^iKAntAMore »
 
32IVA>MA anAE VAEtAAlAnAi VAAtAORAVALA KnAUbAA{More »
 
33IVA>MACAIRyARAVALA KnAUbAA{More »
 
34IVAwAAtAARAVALA KnAUbAA{More »
 
35dEVAnAGARiRAVALA KnAUbAA{More »
 
36ad#bAUtA IsA*HAsAnARAVALA KnAUbAA{More »
 
37nAVARtAnAJOzAi ‹VARAMAMore »
 
38[sAPAKWAAaOaMAinA CA*d^KAntAMore »
 
39sAMAUd^nAA PAETAlAMAA*PATELA yYA*BAKbAA[More »
 
40aREIBAYAnA nAA{T#sA-2bA’ wAnA*JYAMore »
 
41IVA>MA anAE VAEtAAlAnAi VAAtAO-PAsA*dGAinAi VAAtAORAVALA KnAUbAA{More »
 
42IVA>MA anAE VAEtAAlAnAi VAAtAO-BAUIwwAnAi BAILAHARiRAVALA KnAUbAA{More »
 
43VAAnARdESAIyAVAEdi ZA^iKAntAMore »
 
44HERiPAOTR anAE PAARsAMAINAIyAVAEdi JAGAMore »
 
45aVAnAVAi CAAtAUYArKWAAaOSAAH JYA*tA BAi.More »
 
46 UPAd nA*IdnAiwAAMAi VAewA MAAEHnALAALA CAUnAiLAALAMore »
 
47Z~AEzQ VAAtAAraOPARMAAR tAktAIsA*HMore »
 
48BAyAisA PAutAlAi KWAAMAAlAA-ad#bAUtA KMAlARAVALA KnAUbAA{More »
 
49MAnAGAMAtAi BAALAKWAAaOKU*PAAVAtA BA*sAi aACAAYArMore »
 
50IBARBALAnAi CAIRyAMAYA VAAtAAraO-1RAVALA P~AKASAMA#More »
 
51P~AERK P~AsA*GA KWAAaO bAAGA-5MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
52MAHAnA MAUsAAFRObA’ MAulASA*KR MAAE.More »
 
53{MAAnAdARinAU* FlAKDiKR YASAVA*tAMore »
 
54aEK nATkAT cOKRAnAA* PARA>MAOPARMAAR REMA*D aAR.More »
 
55dESAdESAnAi BAAlAVAAtAAraO-2MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
56dESAdESAnAi BAAlAVAAtAAraO-1MAHEtAA YASAVA*tAMore »
 
57PAGALAE PAGALAE sAAHsAGAOHELA nATVARMore »
 
58MAnAE GAMAtAO anAE aAnA*d aAPAtAO MAARO VAAtAArVAebAVAJOzAi ]zAA aEsA.More »
 
59ICA*tAnAAtMAK KWAAaOP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
60MAHAtMAA MAEKRNAdAdAPATNAi RAJnAMore »
 
61PAÞWVAinAU* BAAlAPANAPA*DYAA KE.JE.More »
 
62R*GA JYAOtA-[SAJOzAi SARd CA*PAKLAALAMore »
 
63aJBA CAOR aJBA RAJAMA*DLAi PAAEPATLAALAMore »
 
64aA*KDAaOnAO JAdUGARnAAYAK HRiSAMore »
 
65sAORABA anAE RUstAMAISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
66P~AERNAAtMAK KWAAaOP~AJAPAItA HiRALAALA Di.More »
 
67PARA>MAi RAJKUMAARPATELA IH*MAtALAALA `ISAVAMA# sAU*dRMA#`More »
 
68aJAYABA nAGARi PATELA IH*MAtALAALA `ISAVAMA# sAU*dRMA#`More »
 
69dIXANAnAO IBARBALA tAEnAALAiRAMAnA-1PATELA IH*MAtALAALA `ISAVAMA# sAU*dRMA#`More »
 
70KUBAER KAnAK’OnAAYAK HRiSAMore »
 
7133 BAOwAMAYA JAtAK KWAAaOVAezNAVA JYAOItAKUMAAR More »
 
72bAARtAnAA tAHEVAAR-BAesAAkAiIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
73bAARtAnAA tAHEVAAR-PAO*GALAIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
74bAARtAnAA tAHEVAAR-aONAMAÃ IP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
75bAARtAnAA tAHEVAAR-GAU®PAVArIP~AYA*KA-sA*PAAdnAMore »
 
76dAdA dAdinAi VAAtAAraOPATNAi RAJnAMore »
 
77JAtAK KWAAaO-1PATNAi RAJnAMore »
 
78aMAR BAAlAsAAIHtYA [sAPAnAiItA-1JOzAi YAOGAESAMore »
 
79tAAnAsAEnAnAO tA*BAUROnAAYAK HRiSAMore »
 
80bALAA[nAi MALAA[nAAYAK HRiSAMore »
 
81R*GAPARiGAA*wAi PAUzPAKA*tAMore »
 
82aAbALAA*dVAE MAKRndMore »
 
83‹VAnA RAH BAtAAVAE RAMAAYANACAOLAERA YAOGAESA-sA*More »
 
84aAnA*d RAH BAtAAVAE RAMAAYANACAOLAERA YAOGAESA-sA*PAAdnAMore »
 
85aAnA*d RAH BAtAAVAE RAMAAYANAMAORAIRBAAPAUMore »
 
86B~AE[nA PAAVAR VAwAARO KARKidir sAUwAARODO. KOQARi MAwAUbAA{More »
 
87IkALAIkALAATaAHLAPARA nATVARMore »
 
88IVAxAAnAnAA* RMAKDA*-4sAAHEBA sAAKRCA*dMore »
 
89IVAxAAnAnAA* RMAKDA*-3sAAHEBA sAAKRCA*dMore »
 
90HsAAHsAIMAsyAi nATUbAA[ `CAEtAK`More »
 
91dU:kAMAA*WAi MAUIKtAsVAAMAi Z~Ai B~AHMAVAEdA*tA‹More »
 
92IkALAIkALAATaAHLAPARA nATVARMore »
 
93tAE‹MAALAAsVAAIdYAA IdGA*BARMore »
 
94MAucAlAA* MAEnAAMAAsAiB~AÁbA’ wAiRJ sAi.More »
 
95MA*GAlAnAA G~AHMAA*MA˜AsAi nAVAnAitAMore »
 
96dUSMAnA dUInAYAA PAARnAAnAAYAK HRiSAMore »
 
97nAAnAinAE gAER JAVAA dEGAOsVAAMAi ]MAESAMore »
 
98¸AEzQ ISAKAR KWAAaO-1GAUJrR wAiREnAMore »
 
99SAOnAVAAnAnAA* sAAHsAO-2SAAH SAA*ItA nAA. (sAtYAMA)More »
 
100PAAVAnA RENAUJOzAi JiVARAMAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »