Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

12010 nAA }*wAA CASMAAMAHEtAA tAARKMore »
 
2tAARK MAHEtAAnAA TPAUDAEMAHEtAA tAARKMore »
 
3HUdYA R*GASAUKLA bAA{SA*KR KUBAER‹More »
 
4KAVYA IVALAAsASAUKLA bAA{SA*KR KUBAER‹More »
 
5KAMA KRAE tAAE ]tAMA KRAEsVAET MAADrnAMore »
 
6jBAKAR (IKRNA 3)PA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
7GAUJRAtA RAJYA sAAVArJInAK G~A*WAALAYA anAE MAAIHtAisAEVAAbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
8jBAKAR (IKRNA-5)PA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
9PADkAAEPADkARANAPAURA IdLAiPAMore »
 
10HARAEHARRANAPAURA IdLAiPAMore »
 
11aDAEaDRANAPAURA IdLAiPAMore »
 
12HAsYAHJRi bAAGA RdEsAA{ RMAESAMore »
 
13diQi MAE* dUInAYAA MAiQiP~AJAPAItA CA*dULAALAMore »
 
14MAnA IBALAAERiPA*DYAA RJnAiKUMAARMore »
 
15HAsYAAnA*dJAnAi IVAnAAEdMore »
 
16tAMAE J tAMAARA wADVAeYAAsVAET MAADrnAMore »
 
17sAAd sAMAAJ sAUwAARnAAEaAEjA D*KESAMore »
 
18‹VAnAsA*wYAAnAA R*GAAEsAELAARKA CA*dULAALAMore »
 
19P~AbAAVASAAlAi BAnAAEsVAET MAADrnAMore »
 
20MAnAMA*IdRWAiPARikA KAIntALAALA H.More »
 
21IVAZ~VA dSArnA -1 (>*AItA)PAAQK dEVAVA^tAMore »
 
22sAAEnAA VAAVADiMAEwAANAi jVAERCA*dMore »
 
23IBAjnAEsA GAQIRYAA*bAT< KAIntAMore »
 
24tAPArNAMAUnASAi KnAeYAALAALA MAANAEKLAALAMore »
 
25sAAIHtYA dSArnA 8bAAYAANAi HIRLAALA ‹VARAJbAA{More »
 
26yAi‹ PA*CAVAzAirYA YAAEJnAA-1961More »
 
27G~A*WA anAE G~A*WAKAR 10QAKR wAiRUbAA[More »
 
28CAu*TELAA SAER Z~AENAiDO. HRESA `tAWAAGAtA`-sA*PAAMore »
 
29akAAnAA* Z~AEzQ PAd anAE anAUbAVAIBA*dUDAè.PARikA wAiRUbAA{-sA*SAOwAK-sA*PAAdKMore »
 
30‹VAnA ‹VAVAAnAi aMAuLYA KlAAaOPATELA VAsA*tAKUMAAR JYA*tAiLAALAMore »
 
31CAu*TELAA SAER Z~AENAiDO. HRESA `tAWAAGAtA`-sA*PAAMore »
 
32CA*uTELAA SAER Z~AENAiDO. HRESA `tAWAAGAtA`-sA*PAAMore »
 
33KMArXAEyASAAsyAi nAAWA‹ IVA. MAAEHnA‹More »
 
34KMArXAEyASAISAbAuzANAsAEnAMore »
 
35KAVYA-dPArNAIMAZ~A IVAwAAVAACAsPAItA PA*IDtA RAMAdIHnAMore »
 
36]dUr-IHndi KAESAVAMAAr RAMACAnd^More »
 
37nAAWASAtAABdi sMAARKG~A*WAQAKAER KRNAIsA*H LAALAIsA*HMore »
 
38HAsYA MA*IdRnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
39MAA wARtAinAE kAAElAEdEsAA{ nAARAYANAMore »
 
40KAEYADA sA*G~AH bAA. 1 LAAESAAH wAiRJLAALA TAEKRSAiMore »
 
41sVAvPA PAUzPAAnJLAiKIVA IyAbAUVAnA P~AEMASA*KRMore »
 
42KKIVA dULAA bAAYAA KAGAMore »
 
43tAiR anAE tAUKKAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
44PAUzPA GAUCcGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
45HIRnAE HsAtAA diQAGAA*wAi R*bAABAEnAMore »
 
46MAuLYA PAIRVAtArnABAAEdANAi IVA”LAdAsAMore »
 
47aA*kAnAA* a*JnA MAnAnAA* R*JnAJAESAi KnAeYAALAALAMore »
 
48sA*tAAEnAU* sAdAV~AtAPAdRENA PAUInAtAMore »
 
49sA*tAAEnAU* sAdAV~AtAsA*tA PAUInAtAMore »
 
50PARMAsAkAA MAKAKA KALAELAKRMore »
 
51a*tAVAErdidVAE MAKRndMore »
 
52SAUbA sA*G~AH bAAGA 4 WAAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
53MAnAnAA* MAAEtAiaEDnAVAALAA nAuRbAA{ aEsA.More »
 
54aEsA.aEsA.sAi. MAA* aG~A‹ HVAE awARU* LAAGASAE nAHi! bAAGA-2bA’ aInALAMore »
 
55aEsA.aEsA.sAi MAA* aG~AE‹ HVAE awARU* LAAGASAE nAHi bAAGA-1bA’ aInALAMore »
 
56Z~Ai a*BARizA nAATKbAT< HIRSA*KR MAAwAVA‹More »
 
57sAAIHtYA dSArnA (bAARtAiYA) 7CAAewARi RgAUVAiRMore »
 
58sVARAJYA dSArnA (RAJKARNA) 5sA*gAVAi nAGAinAdAsA PAUvzAAEtAMAdAsAMore »
 
59anAU—AROPAPAAItAK sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
60xAAtAAwAMArKWAA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
61‹VA‹VAAIbAGAMA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
62bAGAVAtAi sAuyA-4bAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
63Z~Ai InASAiWA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
64aACAARA*GA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
65akAAnAA* Z~AEzQ PAd anAE anAUbAVAIBA*dUDAè. JESALAPAURA ISAVALAALA-sA*SAOwAK-sA*PAAdKMore »
 
66IVACAAROnAi PAA*kAEdLAALA MAinAlAMore »
 
67sAFlAtAAnAE BAnAAVAO sAAWAidARDO. KOQARi MAwAUbAA{More »
 
68CAu*TELAA SAER Z~AENAikA*DEIRYAA MAnAAEJMore »
 
69aLABAELAU* aMAEIRKA-VA*QELAU* aMAEIRKAMAHEtAA tAARKMore »
 
70MAERA R*GA dE BAsA*tAi CAOLAADAè.PA*DYAA aARtAiMore »
 
71VAiR sVAAtA*yYAsAEnAAnAinAA P~AERK P~AsA*GAOMAHEtAA InALAEzA sA*.More »
 
72bAAIVA dPArNASAAH RAHULAMore »
 
73PAAPANAE tAORNA MAOtAinAA*KAJi JYAVAtAiMore »
 
74YAOGA: JiVAnA-RsAAYANADO. PA*DYAA PAi. Ti.More »
 
75PAWAdiPAdVAE MAKRndMore »
 
76DAèKTARnAi DAYARi-3DAè.QAKR SARdMore »
 
77MAERA R*GA dE BAsA*tAi CAOLAAPA*DYAA IVAzNAUMore »
 
78bAARtA MAHAnABAXAi CA*˜KA*tAMore »
 
79GAŸnAU* KLAAsVAvPAMAOdi MAnAHR-sA*PAA.More »
 
80GAŸnAU* KLAAsVAvPARAVALA IVAnAAYAK-sA*PAA.More »
 
81GAŸnAU* KLAAsVAvPAJAnAi BAlAVA*tA-sA*PAA.More »
 
82VYAVAHARU PASAUUPAOzANAGAO*DILAYAA VAi.KE.-LAE.More »
 
83VYAVAHARU PASAUUPAOzANADAè.sAAVALAiYAA CA*n˜KAntA-LAE.More »
 
84VYAVAHARU PASAUUPAOzANADAè.IyAVAEdi MAnAOJ-LAE.More »
 
85aEK IMAInAT!QAKR LAAbASA*KRMore »
 
86MAiRA*nAA* Z~AEzQ PAdDO.JEsALAPAURA ISAVAALAALA-sA*SAOwAK anAE sA*PAAdKMore »
 
87a*tAMAUpkAi ‹VAnAdVAE IGAJUbAA{ anAU.More »
 
88sAFlA anAE sAU*dR ‹VAnA ‹VAVAAnAi sAUVANAr CAAVAibA’ KAIntAMore »
 
89tAK jDPAVAA tAeYAAR RHODO.BAi.Di.QAKR-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
90tAK jDPAVAA tAeYAAR RHOMAADErnA sVAETMore »
 
91IJB~AnAnAi ‹VAnA IFLAOsAOFiDO. GARiVAALAA bARtAMore »
 
92REIDKLA ÁUMAEInAjMAP~AA. SAUKLA IdnAESAMore »
 
93kAURSAidAsA MAkkAnA wAsAE...MAHEtAA tAARKMore »
 
94MAAnAVAbA’ KAIntAMore »
 
95kAURSAiKARNAWAi RAzT^KARNABAXAi CA*d^KA*tAMore »
 
96IVACAAR dSArnA - 3GAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
97bAARtA dSArnA-3GAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
98IVAZVA dSArnA-4GAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
99KAVYASAAsyARNAcAEDbAA[ ]dYARAMAMore »
 
100sAUVANAr MAEwABAE[LAi ‹LAMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »