Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1KdVAE HRind^More »
 
2KSAAH GAUNAVA*tAMore »
 
3MAAèInAÆGAVAAèK‡LAAKr IFILAPAMore »
 
4{nTRnAESAnALA FuDQKKR sAAwAnAAMore »
 
5KOKTELsA- MAOKTELsA aA{sA>iMAQKKR sAAwAnAAMore »
 
6CAEtAnAA bAAsKRbAT< KAIntAMore »
 
7KEHVAtA-MAAlAA‹‹bAA{ PAEstAnA‹ MAistARi aEMA. aE.More »
 
8aGAwAutA P~AsAAdiQKAR IVAMALAAMore »
 
9IVARAT dSArnAyAVAADi aEMA. aE.More »
 
10IVARAT dSArnAMAwAUKRMore »
 
11nAKAE nAGARiaAEJAESAi aAEILAYAAMore »
 
12GAA*DAnAAE GAVAARAEJAESAi aAEILAYAAMore »
 
13tAMAE {ZVAR sAAWAE KEVAi RitAE VAAtA KRi SAKAEZ~Ai PARMAH*sA YAAEGAAnA*dMore »
 
14MAARGA aA PANA cE SAuRnAAEJAEzAi ISAVAKUMAARMore »
 
15P~AbAUnAA PYAARAPARMAAR JGAdiSAMore »
 
16HAsYA tABAELAAEKAEQARi JGA‹VAnA yAiKMA‹More »
 
17MAUSAAYARE-HAsYAKAEQARi JGA‹VAnA yAiKMA‹More »
 
18IdVAAnAE-HAsYAKAEQARi JGA‹VAnA yAiKMA‹More »
 
19IdVAAnAE-HAsYAKAEQARi JGA‹VAnA yAiKMA‹More »
 
20aARAMAE-HAsYAKAEQARi JGA‹VAnA yAiKMA‹More »
 
21HU* aEK bATKtAAE SAAYAR c*UaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
22PAIZVAMA-IH*d RAJsWAAnAAE MAA* CAALAtAA B~AiTiSA KAYAdAaAEGAqiYAA VALAbAdAsA dAMAAEdRdAsAMore »
 
23KAQiYAAVAAD DiREKTRiRtAnA‹ PAEstAnA‹More »
 
24ÀdYAKU*JMore »
 
25Z~AiMAAnA# LAVA‹ sVAAMAi sMAARKBAAVAisAi SAAIntALAALAMore »
 
26sVAAMAi RAMAtAiWAr G~A*WA 2 JAEakA*DAnA*d IbAXAUMore »
 
27KIVALAAEKKIVALAAEK T^sTMore »
 
28BA*wAAtAU* J*‡SAnAPA*DYAA P~AFULLAMore »
 
29sAAIHtYAKAROnAA* sAUVAAKYAOdEsAA{ RMAESA-sA*KLAnAMore »
 
30sAuRWAi GAAJE VAnAKLAAKr IFILAPAMore »
 
31jUMMARDAè.RAHi aEsA. aEsA.-sA*PAA.More »
 
32P~AEXAAwYAAnA: aAwAAR anAE sVAvPAaACAAYAr MAHAP~AxAMore »
 
33GAUJRAtAnAA sVAAtA*yYAsA*G~AAMAnAU* aALAEkAnA KRtAA aAwAARbAutA GAUJRAtAi G~A*WAODAè.dEsAA{ MAHEBAuBAMore »
 
34BAGAiCAAnAA* FuLAOSAAH wAiRJRAYAMore »
 
35GAUJRAtAi deInAKPAyAOdEsAA[ IdnAESAMore »
 
36a*tAMAUpkAi ‹VAnAdLAALA aE.aEsA.More »
 
37nAVARi BAJARQ‰R ‹tAEnd^More »
 
38MAAYAAP~AVAESAdLAALA sAURESAMore »
 
39xAAnAA*JnA-2sA*PAAdK-SAAH P~AiItAMore »
 
40KÞzNA* SARNA* GACcAIMAsA*PAAdK-MAnAizA MAnAizAAMore »
 
41KÞzNA* SARNA* GACcAIMASAAH GAUNAVA*tAMore »
 
42nAXAyAOnAU* MAHtVA dSAAaO anAE ]PAAYAOMAOHnAMore »
 
43ICA*tAnAnAi PAlAE]nADKT KMore »
 
44Z~Ai azTAVA>GAitAA-tAtVAAVALAOKnADO.PATELA KLAABAEnAMore »
 
45MAiQi nAJREVYAAsA dEVASA*KR MAAEtAiRAMAMore »
 
46CAIRyAnAAE dESAsVAAMAi aAnA*dMore »
 
47P~AsA*GAAEPAAtAbA’ IVAnAAEdMore »
 
48asARKARK JnAsA*PAKrdLAALA YAAsAinAMore »
 
49sAUkA, sAAMAWYAr nAE sAMAIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
50sVAAMAi IVAVAEKAnA*d bAAGA 11 MAAECAAEKsAi nAAJAUKLAALA nA*dLAALAMore »
 
51aARAwAnAAZ~Ai IdVAEITYAA CAetAnYABAEnA J.More »
 
52aVAArCAinA KIVAtAAsAUndRMA#More »
 
53MAwYAKALAinA GAUJRAtAi KPATELA aEMA. aA{.More »
 
54sAA*P~AtA sAHICA*tAnA bAAGA 2SAAH RMANALAALA CAi.More »
 
55aA*kA aADA KAnAbA’ IVAnAAEdMore »
 
56G~AET SAAEMAEnA JYAAEJr BAnAArDr SAAEbA’ IVAnAAEdMore »
 
57‹VAnA ‹VAtAA*FAwAR VAALAEsAMore »
 
58diPA JLAE IdLAMAA*MAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
59CAALAAE, IVACAARiaEdLAALA YAAsAinAMore »
 
60bAuLA-CAuK LAEVAi-dEVAi....bA’ IVAnAAEdMore »
 
61sVAPnAdzTA MAUnASAibA’ IVAnAAEdMore »
 
62PAAVAnAtAAnAA PAuJKAEMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
63‹VAnAnAAE abYAAsA>MAFAwAR VAALAEsAMore »
 
64tARU-IVAnAAEdPATELA tA®LAtAAMore »
 
65G~A*WAnAi GARBADbA’ IVAnAAEdMore »
 
66VAtArMAAnA wAMArFAwAR VAALAEsAMore »
 
67sAAe (100 TKA) aAEPSAnAFAwAR VAALAEsAMore »
 
68PAuJARinAE PAGALAEMAHEtAA JYAsAULAALA KMore »
 
69KELAiDAEsKAEPA - 2MAA*KD MAAEHMMAdMore »
 
70sAUsA*VAAdMASAvVAAlAA nAiLAK*Q {ZVARdAsAMore »
 
71PAAnAsAAEPAARiPATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
72sAAWAE BAEsAinAE VAA*CAiaEPATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
73sAUnAAE bAA{ sAAwAAEbA’ IVAnAAEdMore »
 
74HlAVAA tAiRPATELA tA®LAtAAMore »
 
75VAezNAVAJnAPATELA [Z~VARbAA[ R.More »
 
76KAVYAMAALAAPA*IDtA dUGAArP~AsAAdMore »
 
77aAdSAr RMANAiMAHEtAA sAtYAEnd^P~AsAAd sAA*KlAEZVARMore »
 
78akAAnAi VAANAi tAWAA MAnAHRPAdIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
79CALA MAnA VAATE wAATE (3)B~AÁbA’ aInAvwwAMore »
 
80CALA MAnA VAATE wAATE (2)B~AÁbA’ aInAvwwAMore »
 
81CALA MAnA VAATE wAATE (1)B~AÁbA’ aInAvwwAMore »
 
82CALA MAnA VAATE wAATE (2)B~AÁbA’ aInAvwwAMore »
 
83aAnA*dLAAEKBAAERisAAGAR RItALAALAMore »
 
84IVAbAuItABAXAi IVAzNAUP~AsAAd VAENAiLAALAMore »
 
85MAHAtMAA‹nAi cAYAAMAA*dEsAA{ MAINAbAA{ bA.More »
 
86PAAnAsAAEPAARiPATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
87SAKUntALAA, GAAERkA anAE MAIRcd^PATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
88SAKUntALAA, GAAERkA anAE MAIRcnd^PATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
89IFLAsAuFnAE PAucAEPATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
90aVAlA-VAANAiPATELA KMAUBAHEnA PAU. cAE.More »
 
91IVAsMAYAPATELA RJnAiKA*tAMore »
 
92sARdARZ~AinAA PAyAAE-3 PAUyAi MAINABAHEnA anAE sAGAA*VAHALAA*aAEnAEnAA*dURKR GA. MAA.More »
 
93sARdARZ~AinAA PAyAAE-3 PAUyAi MAINABAHEnA anAE sAGAA*VAHALAA*aAEnAEPATELA MAINABAHEnA VALLAbAbAA{More »
 
94sARdARZ~AinAA PAyAAE-1 GAUJRAtAnAA sAAWAiaAEnAEnAA*dURKR GA. MAA.More »
 
95sARdARZ~AinAA PAyAAE-1 GAUJRAtAnAA sAAWAiaAEnAEPATELA MAINABAHEnA VALLAbAbAA{More »
 
96‹VAnAsAAwAnAADAE. PATELA BAHECARbAA{ R.More »
 
97PA*CAbAutAPAAREkA nAGAinAdAsA anAU.More »
 
98IRPAAETirGA (VAdLAALA YAAsAinAMore »
 
99HAsYAMA*IdRnAiLAK*Q RMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
100IdLAnAi VAAtAAE bAAGA yAiJAEjVAERi RIsAKMore »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »