Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1nAVAA YAUGAnAi VAAtAAEPAIqYAAR aMAMore »
 
2PAAnAGAAEIzQwAuMAKEtAUMore »
 
3VAtAJAEzAiPAURA P~AwAUMnAMore »
 
4]PAAYAnAPAAQK JYAntAMore »
 
5]PAAYAnAdEsAA{ V~AJRAYAMore »
 
6SAAIPAtA aAtMAAISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
7JLPAnAJAEzAiPAURA P~AwAUMnAMore »
 
8P~AtAAPA P~AItAxAASAUKLA nAWAURAMA sAU*dR‹More »
 
9aVAArCAinA KIVAtAAsAUndRMA#More »
 
10RAJSAEkARIVARICAtAA KAVYAMAiMAA*sAAdLAALA sAi. Di.More »
 
11nAMArdnAU* MAIndRnAMArdASA*KR LAALASA*KR KIVAMore »
 
12wAAE*DU anAE PAA*DUKAETK VAJAUMore »
 
13PAyAKARtVAnAA IsAœA*tAAE (CAAEWAi JAGAiR)dLAALA YAAsAinAMore »
 
14asARKARK JnAsA*PAKrdLAALA YAAsAinAMore »
 
15HAsYA-VYA*GA KWAAaAEwAAE*wAi LAtAiFMore »
 
16sA*tA sAEVAtAA* sAUKdEsAA{ nAARAYANAMore »
 
17‹*dGAi ‹tAVAAnAi JDiBAU’iKARnAEGAi DELAMore »
 
18nAHERU-VAANAiSAAH RAEIHtAMore »
 
19nAHERU: P~AsA*GAR*GASAAH RAEIHtAMore »
 
20‹VAnAnAAE RAsAFAwAR VAALAEsAMore »
 
21KAELAEJ-‹VAnAFAwAR VAALAEsAMore »
 
22‹VAnAdIzTIVAnAAEBAAMore »
 
23G~A*WAnAi GARBADbA’ IVAnAAEdMore »
 
24sAARA JHA* HMAARAbA’ IVAnAAEdMore »
 
25HAsYAMAAwAURi (GAUJRAtAi)bA’ IVAnAAEdMore »
 
26IVAnAAEdnAi nAJREbA’ IVAnAAEdMore »
 
27‹VAnA wADtAR]dESAi CAA*PASAi IVA.More »
 
28P~AEMALA sAUVAAKYAAE bAAGA 1 WAi 3MAHARAJ P~AEMALAMore »
 
29nARAE VAA K*UJRAE VAAbA’ IVAnAAEdMore »
 
30HAsYAMAAwAURi (IHndi)JAESAi sAUSAiLAAMore »
 
31HAsYAMAAwAURi (IHndi)bA’ IVAnAAEdMore »
 
32HAsYAMAAwAURi (BA*GAAlAi)bA’ IVAnAAEdMore »
 
33aAYAUVAErdnAA ]PACAARAEICAIKtsAKMore »
 
34BAGAiCAAnAU* PAUstAKRAVA BAHAdUR GANAESA GAAEIVA*dMore »
 
35BAA*wA GAQIRYAA*MAHEtAA CA*d^VAdnA CAi.More »
 
36R*GAtAR*GA bAAGA 4dVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
37SABdsAAeRbAJAEzAi KnAeYAALAALAMore »
 
38IVAnAAEdAYAnAPAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
39aMAE BAwAA*dVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
40aMAE BAwAA*MAHEtAA wAnAsAUkALAALA KMore »
 
41KAItArK anAE BAiJA BAwAA bAAGA 1PATELA wAivBAHEnAMore »
 
42aMAE BAwAA*dVAE JYAAEtAind^ HIRHRSA*KRMore »
 
43aMAE BAwAA*MAHEtAA wAnAsAUkALAALA KMore »
 
44HAsYA-VYA*GA KWAAaAEdAESAi sAUREnd^More »
 
45‹VAnA-]PAInAzAd#PATELA BABAAbAA[More »
 
46‹VAnAdIzTdESAPAA*DE PAA*DUR*GA GANAESAMore »
 
47sAARA JHA* HMAARAaABAUVAALAA SAEkAAdMAMore »
 
48G~A*WAALAYA anAE sAMAAJbAeYAA cGAnALAALA MAWAURdAsAMore »
 
49VAACAAE, IVACAARAE anAE anAUsARAEPAAEd#AR HnAUMAAnAP~AsAAdMore »
 
50aEK DAÁAnAi dAEq DAYARi bAAGA 2VYAAsA BAABAUbAA{More »
 
51aAPANAE BAwAA*PAAREkA MAwAUsAUdnAMore »
 
52dAEq DHAPANAnAi dAqVYAAsA BAABAUbAA{More »
 
53GAUJRAItA sAAIHtYAnAAE {ItAHAsA G~A*WA 3RAVAlA anA*tARAYA MAINASA*KRMore »
 
54GAUJRAItA sAAIHtYAnAAE {ItAHAsA G~A*WA 3JAEzAi ]MAASA*KRMore »
 
55KPATELA GAAERwAnAbAA[More »
 
56sAAIHtYA dSArnA (bAARtAiYA-2)BAXAi RAMAP~AsAAdMore »
 
57LAILAtA KLAA dSArnA-1(aIbAnAYA-Z~AAVYA)MAMore »
 
58MAEgAdutAbAT< MAINALAALA cBAARAMAMore »
 
59VAAIzArK VYAAkYAAnAAE (1921-1928)GAA*wAi JEQALAALA ‹VANALAALAMore »
 
60SAtAK CAtAUzTYA sA*GAHMore »
 
61sAd#GAURUnAA sAA*InAwYAMAA*SAEQ MAHESA-bAAVAAnAUVAAdMore »
 
62nAREn˜ MAOdiDO. RA*dERi KAILAndiMore »
 
63nAREn˜ MAOdiKAMAWA aEMA. VAi.More »
 
64dILAtACAEtAnAAnAi VAAtAAraOsA*PAAdnA- aOMAGAURU bAAGArVAMore »
 
65dILAtACAEtAnAAnAi VAAtAAraOBAi.KESARISAVAMA#More »
 
66MAOnAO kAELAADiaJANAi ]IMAYAASA*KRMore »
 
67PAAnAEtARdOSAi nAiLAMAMore »
 
68tA*tAUIyAVAEdi RMAESAMore »
 
69†tAUsA*HARbA’ CAnd^SA*KRMore »
 
70sAUGAMA HOIMAYAOPAEIWAK ICAIKtsAAsAAVALAA MAAVA‹ KE.More »
 
71VA*dnAiYA IVAbAutAiaObA’ dAELAtAMore »
 
72sAAtA PAGALAA* aAKASAMAA*KAPADiaA KUndInAKAMore »
 
73dOIzAtAASAMAAp GAotAMAMore »
 
74aWAVApVAEd sA*IHtAA (bAAGA-2)MAAtAA bAGAVAtAi dEVAi SAMAAr, sA*PAA.More »
 
75VA*SAIVACcEd bAAGA-2YAAIxAK MAHESAMore »
 
76VA*SAIVACcEd bAAGA-1YAAIxAK MAHESAMore »
 
77ZAAVANA tARsYAOMAHEtAA IVAJYA H. anAU.More »
 
78VA*SAIVACcEd bAAGA-4YAAIxAK MAHESAMore »
 
79VA*SAIVACcEd bAAGA-3YAAIxAK MAHESAMore »
 
80PASAUKLA tAUzAARMore »
 
81RAJsWAAnAAEnAi sAMAsYAASAEQ aMAMore »
 
82CAIRyAMAAlAAnAGAinAdAsA MA*cARAMAMore »
 
83KCci SABdAVAILAaACAAYAr SAA*ItAbAA[More »
 
84{JnAER IVAxAAnA -IsAIVALAaAEŒA PAUzPAK PAi.(sA*PAAdK)More »
 
85[JnAERi IVAxAAnA -IVAwAUtA YAA*IyAKdVAE InAR*JnA R. (sA*PAAdK)More »
 
86KMAJMAUdAR aE.aEMA.(sA*PAAdK)More »
 
87GAJVAE gAuMAtAAE SABdKAESAMAA*KD DAELARRAYA R*GAiLAdAsAMore »
 
88aAdSAr JrnASAAH VAA.MAAE.More »
 
89sAAMAAIYAK-PAAQ (sAAWAr)dAESAi RAMA‹ MAANAEKCA*dMore »
 
90GAUJRAtAnAA P~AANAiaAEnAi sAVAArnAU>MANAiaACAAYAr HIRnAARAYANA GAiRwAARLAALAMore »
 
91dSA VAeKAILAK sAuyAKIVAVAYAr PA*IDtA Z~AinAAnACA*d^More »
 
92Z~AUtAxAAnA P~ASnAAEtARi anAE tAtVA sA*G~AHGAA*wAi aEnA.KE.More »
 
93Z~Ai]PAInAzAdAEPAAREkA KEVAlACA*d KAnA‹bAA{More »
 
94bAARtAnAi dEVAiaAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
95ICAyA MAAlAAMA*cARAMA nAGAinAdAsAMore »
 
96Z~Ai KE.KMA.SAAsyAi GVAALAAG~A*WAPALAANA nARAEtAMAMore »
 
97sAAeRAzT^nAAE {ItAHAsAcyAPAtAi bAGAVAAnALAALA sA*PAtARAMAMore »
 
98sA*G~AHMAHAsAtAi‹ BAA.B~A.IVA.LAiLAAVA*tAiBAA{More »
 
99IsAwwAinAA sAAEPAAnAZ~AiMAd# RAJCA*d^More »
 
100MAHAPAUvzAAEnAA P~AERK ‹VAnAP~AsA*GAAESAAH SAA*ItA nAA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »