Gujarati Books

 Search 
 Download Font  You need to install gujarati font name "LLPGuj04" to see the Gujarati Book.
Download ZIP  or  LLPGN04.ttf
#TitleNameMore

1IVAJYAwAMArsAuIRMAUInARAJZ~Ai IVAwAAIVAJYA‹More »
 
2sAsKBAELAsARE MALHAR IbAKA‹More »
 
3atAitAnAA aOcAYAA SAMAAp GAotAMAMore »
 
4atAitAnAA aOcAYAA bAAGA-1SAMAAp GAotAMAMore »
 
5tAARi aA*kAOMAA* MAARU* aAKASAMAANAEK IVAnAOdMore »
 
6Z~Ai JenA sAjAYAMAAlAA bAAGA 1 LAAEMore »
 
7Z~Ai IyAIzT SALAAKA PAUvzA CAIRyA PAVAr 3-4-5-6 QU*Z~Ai HEMACA*d^ACAAYArIVARICAtAMore »
 
8MAAnAVAi nAAnAA*, MAnA MAAETA*PAAQK IdnAKRMore »
 
9HAsYAMAAwAURi (BA*GAAlAi)DAE. jVAERi sAUKnYAAMore »
 
10aEK PYAALAi aMAMAHEtAA YASAVAntAMore »
 
11KAVYA IVASAEzA:HIRZ~A*d^ bAT<dLAALA sAURESAMore »
 
12MAARi KAVYACAYAInAKA]SAnAsA#More »
 
13IsA*HAsAnA BAyAiSAi(G~A*WA-4)bAT< SAAMAlAMore »
 
14HdYARAEGAB~AHMAbAT< MAnAHRMore »
 
15JYAUBAiLAi sA*VAtAsARPATELA kAUSAALAdAsA GAAEKlAdAsAMore »
 
16JYAUBAiLAi sA*VAtAsARIVAQMore »
 
17P~AGAItAnAE PA*WAE RAJKAET ‹LLAAEMore »
 
18GAUJRAtAnAi CAAEWAi PA*CAVAzAirYA YAAEJnAAMore »
 
19sAUkAnAi SAOwAnAAYAK JnAKMore »
 
20kA—ARGALAiWAi a—ARGALAidLAALA sAURESAMore »
 
21RIlAYAAMANAU* VAwAMArPAALAMore »
 
22bAARtAiYA PAR*PARAMAA* asAHKARwAMArPAALAMore »
 
23KAVYAIVAZVAdLAALA sAURESA-sA*PAA.More »
 
24aAYAUzYA aYAOwYAAdLAALA sAURESAMore »
 
25GAUJRAtA sAi.[.Ti.-aEÎnJnAiYARi*GA anAE MAEIDKLA P~AVAESA PARiXAAbAATiYAA.KE.aEnAMore »
 
26Di aEsA aEMA-4 VAGAirKRNA anAE MAnAOROGASAsyAPA*CAALA VAeSAALAiMore »
 
27Di aEsA aEMA-4 VAGAirKRNA anAE MAnAOROGASAsyAJARsAAINAYAA JYAEn˜More »
 
28Di aEsA aEMA-4 VAGAirKRNA anAE MAnAOROGASAsyADqANAiYA IdnAESAMore »
 
29Z~Ai P~AitAMAdAsAnAi VAANAiIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
30RtnAK*KNAdEsAA{ MAinAUMore »
 
31IVAdESA VAsAVAATnAA* sA*bAARNAA*dEsAA{ ‹tAEnd^More »
 
32sAtYAAG~AHnAi MAYAArdAdESAA{ MAHAdEVA HIRbAA{More »
 
33P~AEMAPAnWA YAAEJnA 3dEsAA{ VAALA‹ GAAEIVAnd‹More »
 
34P~AMAPAnWA YAAEJnA 2dEsAA{ VAALA‹ GAAEIVAnd‹More »
 
35JLPAnAJAEzAiPAURA P~AwAUMnAMore »
 
36sMAv* SAAWAi tAMAnAE?SAAH RMAINAK IVA.More »
 
37KlAAMAYA ‹VAnASAAH a*BAALAALA nA<.More »
 
38CA*d^RAJAnAAE RAsA.MAHARAJ Z~Ai GAAEVARwAnA‹ sVAAMAiMore »
 
39KAntAMAALAAQAKAER BAlAVA*tARAYA KLYAANARAYAMore »
 
40KAntAMAALAARAVAlA RIVASA*KR MAHASA*KRMore »
 
41KAntAMAALAAVAewA IVAZVAnAAWA P~AbAURAMAMore »
 
42KAntAMAALAARMANAbAA{ MAHiPAtARAMAMore »
 
43KAntAMAALAAbA’ HIRLAALA MAAwAVA‹More »
 
44KAntAMAALAAw~AUVA aAnA*dSA*KRBAAPAUbAA{More »
 
45KAVYAtAtVAIVACAARw~AUVA aAnA*dSA*KRBAAPAUbAA{More »
 
46KLAAPAinAA PAyAAEGAAEIHLA Z~Ai JAESAVARIsA*H‹ sAURIsA*H‹More »
 
47cAETALAALA sAPtAsAtAicAETALAALA sAEVAKRAMAMore »
 
48aAtMARCAnAA aWAVAA aAZ~AMAi KElAVANAidVAE JAUGAtARAMAMore »
 
49MAnAtAR*GAPA*DYAA ISAVAMore »
 
50aAkARi FE*sALAAE bAA. 1-2dVAE nATVARLAALA MAANAEKLAALAMore »
 
51KLAKtAAnAAE CAMAtKARGAA*wAi MAnAUBAHEnAMore »
 
52HIR: ` PAuJYA Z~AiMAAETAnAAE ‹VAnA sA*dESADAE. bA’ RMAESA MA.More »
 
53sAMAUd^nAA d^uiPACAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
54PA*CAAEtAERMAECAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
55PA*CAAEtAERMAECAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
56RVAind^ICA*tAnAGAA*wAi bAAEGAibAA{More »
 
57HlAVAU* GAA*bAiYArPATVAA ICAnAUbAA{ bAAEGAiLAALAMore »
 
58VAERAYAELAA FuLAISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
59VAtAUrlAnAA IVAKNArJAEzAiPAURA P~AwAUMnAMore »
 
60IJB~AAnAnAAE nAAdISAVAMA# sA*UdRMAMore »
 
61sAMAYAnAA sFUILA*GAQAKR JSAVA*tAMore »
 
62BAAPAUnAi jA*kAiKAKA KALAELAKRMore »
 
63aAEtARAtAi diVAALAAEdttAAyAEYA BAALAKMore »
 
64wAMAAErdYAKAKA KALAELAKRMore »
 
65wAAE*DU anAE PAA*DUKAETK VAJAUMore »
 
66nAARi ‹VAnA PAIRMALAKAKA KALAELAKRMore »
 
67G~AAMAsAEVAAnAA dsA KAYAr>MAAEdVAE JAUGAtARAMAMore »
 
68sAAWAE CAALAAECAAVADA IKSAnAIsA*HMore »
 
69SAUbA sA*G~AH bAAGA 3 JAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
70SAU*bA sA*G~AH bAAGA 8 MAAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
71SAUbA sA*G~AH bAAGA 6 QAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
72SAUbA sA*G~AH bAAGA PAA*CAMAAEIbAXAU akA*DAnA*dMore »
 
73wARtAinAU* LAuNAsVAAMAi aAnA*dMore »
 
74nAVALAA* dRSAnAsVAAMAi aAnA*dMore »
 
75TAE{ TPPAAa*JAIRYAA MAulARAJMore »
 
76anA*tA KlAAsVAAMAi aAnA*dMore »
 
77MAAnAVAtAAnAA VAERisVAAMAi aAnA*dMore »
 
78MAAnAVAtAAnAA VAERisVAAMAi aAnA*dMore »
 
79BACAPANAnAA* BAAR VARsAsVAAMAi aAnA*dMore »
 
80G~A*WA anAE G~A*WAKAR 5PAAREkA HiRALAALA IyAbAAEVAnAdAsAMore »
 
81G~A*WA anAE G~A*WAKAR 9SAAH CAUInALAALA VAwArMAAnAMore »
 
82G~A*WA anAE G~A*WAKAR bAA.8PAAREkA HiRALAALA IyAbAAEVAnAdAsAMore »
 
83Z~Ai sAuYAGADA*GA sAuyAbAAVAYAOIGAnAi BAA.B~A.PAu.Z~Ai LAiLAMABAA{ MA.-P~More »
 
84HAsYA-VAsA*tAIMAsyAi PALLAVAi IJtAEn˜More »
 
85VAnAsVARDAè.JAnAi BAlAVA*tA-sA*PAA.More »
 
86K**sAARA BAJARJOzAi MAnAizAAMore »
 
87nAVAA CA*˜nAi Ku*PAlAKAnAPAIRYAA LAALA‹More »
 
88PLAETO-aèIRsTAèTLA-LAAéJA[nAsAnAi KAVYAIVACAARNAAKOQARi JYA*tAMore »
 
89GAUJRAtA sAi.[.Ti.-aEÎnJnAiYARi*GA anAE MAEIDKLA P~AVAESA PARiXAAaG~AVAALA.PAi.KEMore »
 
90bAALANAnAi KAVYAKDAè.JAnAi BAlAVA*tA-sA*PAA.More »
 
91BAA[ MAiRA* KHE P~AbAUSAAH REkAABAHEnA-sA*PAAIdKAMore »
 
92aAdSAr ISAXAKaACAAYAr dEsAA[ dEVAA*GAMore »
 
93aAdSAr ISAXAKP~AA. dEsAA[ HKUMAtARAYAMore »
 
94aAdSAr ISAXAKDO. JOzAi HIRKMore »
 
95aAjAdinAi aARAwAnAAMAHEtAA CA*d^KAntAMore »
 
96IsAÎœ PAAMAVAAnAO [LAMADO. dEsAA[ dOLAtAbAA[ BAlAVA*tAbAA[More »
 
97IVAŸAWAir IVAKAsAMAAlAADO. dEsAA[ dOLAtAbAA[ BAlAVA*tAbAA[More »
 
98LAAIF*GA MAOLAGANAAyAA nAILAnAi DAè.More »
 
99GAUJRAtAinAA awYAAPAKOnAO MAAIHtAiKOSAMAKVAANAA RAJESAMore »
 
100GAUJRAtAinAA awYAAPAKOnAO MAAIHtAiKOSARAVALA aJYA aEMA.More »
 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 »